litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

УРОК ГЕАГРАФІІ, 7 КЛАС

Тэма: Хімічная прамысловасць.

Мэта: сфарміраваць веды аб хімічнай прамысловасці і яе асноўных групах галін:горнахімічнай, асноўнай хіміі, хіміі арганічнага сінтэзу;працягнуць развіццё навыкаў самастойнай і групавой работы;

развіваць уменні характарызаваць галіны хімічнай прамысловасці, тлумачыць прынцыпы размяшчэння прадпрыемстваў, прычыны хуткага развіцця хімічнай прамысловасці;

вызначыць асноўныя раёны размяшчэння хімічнай прамысловасці ў свеце і РБ; выхоўваць у вучняў экалагічную культуру.

Абсталяванне: карта “Хімічная прамысловасць свету”, атлас 6 кл., ст.21;

карта “Хімічная прамысловасць Беларусі” ст.132 падручніка.

Ход урока.

І Праверка дамашняга задання.

Выкананне тэставых заданняў па тэме “Машынабудаванне”.

1.Машынабудаванне вырабляе прадукцыю:

а) халадзільнікі; б) камп’ютэры; в) мэблю; г) самалёты.

2.У атрыманні сыравіны машынабудаванне звязана з :

а)хімічнай прамысловасцю; б) энергетыкай; в) чорнай металургіяй.

3.Машынабудаванне мае цесныя сыравінныя сувязі:

а) з харчовай; б) машынабудаўнічыя заводы цесна звязаны паміж сабой; в) з тэкстыльнай.

4.Прадпрыемствы па вытворчасці абсталявання для машынабудавання размешчаны:

а) у цэнтрах чорнай металургіі; б) паблізу спажыўца; в) каля буйных марскіх партоў.

5.У раёнах спажывання размяшчаюцца:

а) прадпрыемствы па выпуску сельскагаспадарчай тэхнікі; б) прадпрыемствы радыёэлектронікі; в) прадпрыемствы хімічнага абсталявання.

6.Прадпрыемствы па выпуску трактароў мэтазгодна размяшчаць:

а) каля буйных марскіх партоў; б) у цэнтрах чорнай металургіі; в) у раёнах спажывання.

7.У раёнах спажывання размяшчаюцца:

а) прадпрыемствы па вытворчасці абсталявання для хімічнай прамысловасці;


б) аўтамабілебудаванне; в) вытворчасць камп’ютэраў.

8.Буйнейшым вытворцам аўтамабіляў з пералічаных ніжэй краін з’яўляецца:

а) Паўднёвая Карэя; б) Вялікабрытанія; в) Японія.

ІІ Пастаноўка мэты ўрока.

ІІІ Актуалізацыя ведаў:

Хімічная прамысловасць- адна з самых маладых галін.Вялікая роля належыць хімічнай прамысловасці ў развіцці сельскай гаспадаркі (мінеральныя ўгненні, ядахімікаты), вытворчасці тавараў народнага ўжытку ( мыйныя сродкі, фарбавальнікі, лакі ,фарбы, бытавыя хімікаты), паляпшэнні быту і жыцця людзей. Акрамя таго, хімічная прамысловасць з’яўляецца ахоўнікам усяго жывога на Зямлі. Яна выпускае лякарствы для чалавека і жывёл, сродкі аховы раслін, кіслоты і шчолачы для абясшкоджвання сцёкаў і ачысткі сцёкавых вод.

І
V Кіраванне самастойнай дзейнасцю вучняў.

Вучні працуюць у групах.

Пытанні для 1 групы:

1.Якія мінеральныя рэсурсы служаць сыравінай для хімічнай прамысловасці?

2.Чым адрозніваецца хімічная прамысловасць ад іншых галін?


 1. Вывучыце карту “Хім. Прамысловасць” і назавіце буйнейшыя раёны і цэнтры хім. прамысловасці.

4.* Чаму хімічная прамысловасць сканцэнтравана ў асноўным у развітых краінах?

 1. Разглядзіце схему “Галіны хімічнай прамысловасці” (рыс.188). Дапоўніце схему: якія галіны яшчэ належаць да хімічнай прамысловасці.

Пытанні для 2 групы:

 1. Асноўная прадукцыя хіміі арганічнага сінтэзу.

 2. Што служыць сыравінай для хіміі арганічнага сінтэзу?

3.*Разгл. мал.189,190,191. Прывядзіце прыклады пластмасавых вырабаў.Складзіце схему “Выкарыстанне пластмас”.

4.Прывядзіце прыклады выкарыстання вырабаў хімічнай прамысловасці ў быце.

5.Якія фактары аказваюць уплыў на размяшчэнне прадпрыемстваў, якія спецыялізуюцца на арганічным сінтэзе.


Пытанні для 3 групы:

1.Як называецца галіна, якая выпускае мінеральныя ўгнаенні?

2.Які фактар аказвае ўплыў на размяшчэнне прадпрыемстваў асноўнай хіміі?

3.Разгл. мал.192. З дапамогай карты вызначце, у якіх гарадах РБ развіта хімічная прамысловасць?

4.Складзіце схему “Сувязь хімічнай прамысловасці з галінамі гаспадаркі”.

5.Якія экалагічныя праблемы ўзнікаюць у раёнах размяшчэння хімічных прадпрыемстваў? Шляхі іх вырашэння.

V
Праверка выканання заданняў. Абмен ведамі.

VI Выніковы кантроль.

1 узровень (1-2 б.)

Ці правільнае сцверджанне:

а) Хімічная прамысловасць атрымлівае сыравіну з адходаў прамысловай вытворчасці;

б) Сыравінай для хімічнай прамысловасці служыць нафта.

2 узровень (3-4 б.)

Выберыце правільны адказ:

1. Хімічная прамысловасць пастаўляе сельскай гаспадарцы:

а) гуму; б) удабрэнні; в) фарбавальнікі.

2. Галінамі хімічнай прамысловасці з’яўляюцца:

а)горнахімічная; б)станкабудаванне; в)асноўная хімія;г)хімія арганічнага сінтэзу.

3 узровень (5-6 б.)

Знайдзіце суадносіны:

1. 1) Хімія арганічнага сінтэзу а)яе прадукцыя пластмасы, хімічныя валокны, сінтэтычны каучук.

2) Асноўная хімія б)мінеральныя ўгнаенні.

2. 1)Хімія арганічнага сінтэзу а)прадпрыемствы размяшчаюцца ў раёнах развітой сельскай гаспадаркі і паблізу

радовішчаў калійных солей,апатытаў

2)Вытворчасць мінеральных б)прадпрыемствы размяшчаюцца паблізу угнаенняў крыніц вады і буйных электрастанцый.

4 узровень (7-8 б.)

У якім накірунку неабходна правесці змены ў хімічнай прамысловасці Беларусі, зыхадзячы з асаблівасцяў гэтай галіны?


5 узровень (9-10 б.)

Прывядзіце доказы таго, што хімічная прамысловасць прадстаўляе пагрозу экалагічнай бяспецы.

VII Падвядзенне вынікаў.

Пра што новае і цікавае вы даведаліся? Што спадабалася на ўроку больш?

Пастаўце “+” у адпаведных месцах: мая праца праца настаўніка

форма ўрока змест урока

VIII Заданне на дом. Параграф 27; 4 узр.-№28 стар.30; 5 узр.-№25 стар.30. Сшытак па геаграфіі, Г.Г.Обух.

ТЕМА. Взаимодействие токов. Магнитное поле.

ЦЕЛЬ: изучить природу взаимодействия токов,

сформировать у учащихся представление о магнитном поле.

ЗАДАЧИ.


 1. На опыте убедиться в том, что электрический ток порождает магнитное поле; рассмотреть взаимодействие между проводниками с током, изучить характер этого взаимодействия.

 2. Рассмотреть понятие магнитного поля, познакомиться с его свойствами и методом его изучения.

ЭТАПЫ УРОКА

 1. Организационный момент.

 2. Изучение нового материала.Учитель: Неподвижные электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Движущиеся заряды (электрический ток) создают, кроме того, магнитное поле.

В наличии магнитного поля вокруг проводника с током учащихся убеждают, предложив им следующий опыт:


Стальной цилиндрик подвешивают на мягкой пружине. Катушку располагают так, чтобы цилиндрик находился у самого края отверстия катушки, и присоединяют к источнику тока. Постепенно увеличивая силу тока, наблюдают втягивание цилиндрика внутрь катушки. Наблюдая за перемещением стрелки, делают вывод том, что действие электрического тока можно измерять, а ток это физическая величина, характеризующая это действие [1].


Магнитное поле оказывает действие на проводники с током.

Учащимся предлагается рассмотреть опыт, предложенный в учебнике на с. 151.

Стрелками указывается направление тока.

Учащиеся выполняют рисунок данного опыта в тетради и записывают вывод:При противоположном направлении токов проводники отталкиваются, при одинаковом направлении – притягиваются.

А само взаимодействие между проводниками с током называют магнитным взаимодействием. Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами.


Учитель: Подобно тому, как в проводнике, окружающем неподвижные заряды, возникает электрическое поле, так в пространстве, окружающем токи, возникает магнитное поле.

Затем дается определение магнитного поля, которое учащиеся записывают:


Магнитное поле представляет собой особую форму матери, по средствам которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами.


Рассматриваются свойства магнитного поля (учащиеся записывают):


 1. Магнитное поле порождается электрическим током (движущимися зарядами).

 2. Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (движущиеся заряды).Учитель: Экспериментальным доказательством как существования электрического, так и магнитного поля являются электромагнитные волны.


Поскольку в природе не существует магнитных зарядов, и магнитное поле пораждается электрическим током, то изучение магнитного поля происходит с помощью замкнутого контура с током (например, рамки произвольной формы).

Для выяснения характера действия магнитного поля на контур с током предлагается рассмотреть опыт:На расстоянии, значительно большем размеров рамки, вертикально расположим провод (а). При пропускании через них тока рамка поворачивается так, что провод оказывается в плоскости рамки (б). При изменении направления тока в проводнике рамка повернется на 180 градусов.


Учащиеся выполняют рисунок и записывают вывод из данного опыта.


Учитель: магнитное поле может быть создано постоянными магнитами (телами, обладающими намагниченностью).

Учащимся предлагается опыт, из которого они делают заключение, что магнитное поле оказывает ориентирующее действие ([2] с. 152 рис.125). 1. Домашнее задание.

§60 [2] , ответить на вопросы после параграфа.


Свойства тканей из шерстяных и шёлковых волокон. Распознавание шерстяных и шёлковых тканей

7 класс

Обслуживающий труд

Учитель: Сегодня мы с вами продолжим изучение раздела «Материаловедение», который начали изучать ещё в 5 классе. Мы изучили хлопчатобумажные и льняные ткани, они относятся к тканям растительного происхождения. Есть ещё ткани животного происхождения. Можете ли вы назвать мне какую-нибудь ткань животного происхождения? (Шерсть). Кроме шерсти, к тканям животного происхождения относится шёлк. Послушайте сказку о тутовом шелкопряде и шёлке.

Сказка о тутовом шелкопряде и шелке.

Ведущий: Собрались как-то бабочки на свою конференцию, на которой каждая из них должна была рассказать о своих достоинствах. Кто из нас не любит поговорить о себе? Вот и бабочки решили рассказать всему свету, какие они красивые и неповторимые. Мы все восхищаемся лёгким порхающим полётом этих красавиц, когда они грациозно перелетают с цветка на цветок, сами похожие на экзотические цветы.

Прилетели на конференцию ярко-жёлтые лимонницы, темно-бурые адмиралы, всем известные капустницы, яркие крапивницы, аристократы — махаоны, неповторимые траурницы и перламутровки. Собралось бабочек видимо-невидимо. Все порхают, каждый хочет показать свой красочный наряд, совсем как девочки-модницы.


Адмирал: Уважаемые бабочки! Разрешите мне начать нашу первую конференцию. Я думаю, что из всех бабочек я самая неповторимая.

Крапивница: Почему это ты самая неповторимая?

Адмирал: Я отношусь к бабочкам-путешественницам. Я странник — одиночка! Как и птицы, я лечу на юг, но в одиночку. Моя черно-бурая окраска и яркие красные полосы на крыльях, как лампасы на чёрном адмиральском мундире, отпугивают птиц. И мне почти никто не страшен!

Крапивница: Подумаешь! Адмирал! Зато я начинаю летать ранней весной. Только солнце пригреет, мои подружки вылезают из разных щелей, ведь мы зимуем взрослыми бабочками. И наши гусеницы живут на крапиве, потому нас зовут Крапивниками. Я считаю, что я не менее важная, чем адмирал.

Траурница: Вы, конечно, не можете на самом деле считать, что вы самые замечательные. Чем я хуже? Я, например, обладаю такой особенностью, которой не может похвастаться ни одна из вас!

Махаон: (Самая большая и красивая бабочка в России). Какой особенностью вы обладаете?

Траурница: Я люблю сидеть на дороге, расправив черно-бархатные крылья с белой каймой. Если я сложу их вместе, то всегда поворачиваюсь так, чтобы солнце светило прямо сверху Утром к востоку, в полдень на юг, вечером к западу направлены мои сложенные крылья. Я — живой компас!

Махаон: Это, конечно, замечательная особенность, но чем я хуже? Мои предки переселились сюда давным-давно. Мы занесены в Красную книгу. Нас осталось очень мало. Мы самые ...

Неизвестная: (тоненьким голоском) Что толку от твоей красоты, почтеннейшая? Какая от тебя польза людям?

Махаон: Люди говорят, что красота спасёт мир, а я — самая красивая.

Неизвестная: Это верно, красота спасёт мир, но я могу сделать людей красивыми, а вы все — нет.

Ведущий: Забеспокоившись, бабочки стали оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть того, кто так дерзко говорил с Махаоном. На цветах, на которых сидели бабочки, смельчака не оказалось. Голосок раздавался откуда-то снизу. Вскоре, трава зашевелилась и на видное место выползла невзрачная бабочка, крылья которой бессильно трепетали: она не могла летать!


Махаон: И вы смеете утверждать, что можете сделать людей красивыми? Вы, которая даже не умеет летать?

Перламутровка: Самозванка! Как вы можете с нами спорить?

Крапивница: Скажите, кто вы, незнакомка?

Неизвестная: Я тутовый шелкопряд!

— А я — Махаон! Ну и что?

Тутовый шелкопряд: Дело в том, что гусеницы тутового шелкопряда плетут из шёлка кокон: в нём происходит превращение куколки в бабочку. У некоторых, шёлка в коконе так много, что умело его, разматывая, можно получить нити, пригодные для изготовления тканей.

Адмирал: Вероятно, почтеннейшая, у вас припасена для нас интересная история и мы с удовольствием её послушаем.

Капустница: Конечно, послушаем. Я не приношу особой пользы человеку, но очень внимательно выслушаю ваш рассказ. Ведь вы такая маленькая и, простите, совсем невзрачная, а ведь приносите людям пользу!

Тутовый шелкопряд: Наших гусениц называют шелковичными червями. Некоторые из нас питаются листьями дуба, как, например, китайская дубовая павлиноглазка, филосама, телеа, но шёлк у них грубого сорта. Самый хороший шёлк получают наши шелковичные черви, питающиеся листьями тутового дерева (шелковицы).

Махаон: А когда впервые стали разводить шелковичных червей?

Тутовый шелкопряд: Легенда рассказывает, что 3400 лет назад некий Фу Ги изготавливал музыкальные инструменты со струнами из шёлковых нитей, но настоящее разведение тутового шелкопряда и постоянное использование его шёлка для производства тканей началось позже. Считают, что китайская императрица Си Линг Чи была инициатором этого полезного дела.

Махаон: И вы всё время жили в Китае?

Тутовый шелкопряд: Более 20 веков китайцы ревниво оберегали секреты получения шёлка и охраняли тайну законами, наказывающими смертью или пытками каждого, кто стремился вывезти за границу яйца чудесного шелкопряда или разгласить секрет разведения и разматывания коконов.


Перламутровка: Какая страшная история! Как же случилось, что вы оказались за пределами Китая?

Тутовый шелкопряд: Легенда рассказывает, что в 4 веке нашей эры одна китайская принцесса принесла своему мужу — владетелю Бухары — бесценный брачный подарок — яйца шелковичного червя. Она спрятала их в своей мудрёной причёске!

В том же веке шелководство стало развиваться и в Индии. Отсюда, по-видимому, христианские монахи вынесли в полых посохах яйца шелковичных червей и семена тутового дерева, листьями которого кормятся гусеницы. Яйца, принесённые монахами в Византию, не погибли, из них вывелись гусеницы и были получены коконы. Правда, только в 8 веке шелководство расцвело на огромной территории, захваченной арабами, — от Средней Азии до Испании.

Махаон: А в России занимаются разведением шелковичных червей?

Тутовый шелкопряд: Насколько я информирована — нет. Климат у нас очень суровый для таких нежных созданий. У наших соседей в Средней Азии и Закавказье производство шёлка налажено прекрасно.

Адмирал: Скажите, какой длины может быть нить в коконе?

Тутовый шелкопряд: В зависимости от породы червя, нить может быть длинной от 300 до 1500 метров. Нить двойная, под микроскопом она выглядит как лента, разделённая в середине бороздкой. Шелковичная нить чрезвычайно тонка — приблизительно 0,016 миллиметра в поперечнике. Но она очень прочна: может выдержать 15 граммов, не разрываясь.

Махаон: Как я понял, люди научились ткать шёлковое полотно, раскрашивать его, и шить себе платья?!

Тутовый шелкопряд: Вы правильно всё поняли, любезный. Издавна у людей ценились шёлковые ткани. Их не каждый мог себе позволить из-за дороговизны. Приведу любопытные цифры: из 25 граммов грены (яйца тутового шелкопряда) можно вывести 30 тысяч червей, до завивки коконов им потребуется (вместе с отходами) до 1,2 тонны листьев. Дадут они 63 килограмма коконов, из которых (после обработки горячим паром и размотки на машинах) можно получить в среднем 5,7 килограмма шёлка-сырца.


Крапивница: (почтительно) Скажите, пожалуйста, неужели при таких огромных затратах на производство шёлка не смогли изобрести что-то, заменяющее эту ткань?

Тутовый шелкопряд: Почему же? Есть искусственный шёлк, который успешно конкурирует с натуральным. И всё равно ежегодная мировая продукция шёлка, полученного от тутового шелкопряда, исчисляется сотнями миллионов килограммов!

Адмирал: В чём же его преимущество перед искусственным шёлком?

Тутовый шелкопряд: Одежда из натурального шёлка не раздражает кожу, не вызывает перегрева организма, так как в ней лучше происходит теплообмен. Ткани из натурального шёлка могут быть достаточно прочными, при своей невероятной лёгкости. А сейчас я бы хотела более подробно рассмотреть механические свойства натурального шёлка — сминаемость и драпируемость.

Сминаемость у шёлковых тканей очень мала, благодаря эластичности и упругости волокон. Поэтому из шёлка можно шить одежду любого фасона со сложными отделками Шёлк обладает самой лучшей драпируемостью, поэтому из него шьют клешевые изделия, изделия с мягкими складками, с отделками в виде оборок, воланов и др.

Кроме механических, я бы хотела отметить гигиенические свойства ткани. Она гигроскопична, пылеёмка и обладает теплозащитными свойствами.

Адмирал: Что ж, сударыня, вы нас убедили. Не смотря на ваш невзрачный вид, вы приносите людям очень большую пользу и на нашей конференции мы должны признать, что вы самое полезное насекомое.

Тутовый шелкопряд: В этом вы ошиблись, сударь. Я всего лишь вторая. В человеческом хозяйстве тутовый шелкопряд самое полезное, после пчелы, насекомое.

Ведущий: Но это уже другая история.

Словарь-справочник:

Сминаемость — способность ткани образовывать при перегибах морщины и складки, которые удаляются при помощи влажно-тепловой обработки (утюгом).

Драпируемость — способность ткани образовывать мягкие округлые складки.

Гигроскопичность — способность ткани впитывать влагу. Из такой ткани рекомендуется шить бельё и одежду.

Пылеёмкость — способность ткани воспринимать пыль, загрязняться. Плотные, с гладкой поверхностью ткани, загрязняются меньше, чем рыхлые, шероховатые ткани.

Теплозащитные свойства — способность ткани сохранять тепло, выделяемое телом человека. Шёлковые ткани обладают небольшими теплозащитными свойствами, поэтому из шёлка шьют одежду для лета.

Учитель: Вы прослушали сказку, а сейчас я хочу, чтобы вы ответили на вопросы, которые возникли у меня по ходу чтения. (Ответ записывается в тетрадь.)

1. Из чего изготавливают шёлковые ткани? (Из шёлковых нитей, которые получают из кокона тутового шелкопряда.)

2. Как называют гусениц тутового шелкопряда? (Шелковичными червями.)

3. Чем питаются гусеницы шелкопряда? (Листьями дуба, листьями тутового дерева (шелковицы)),

4. Когда впервые начали разводить шелковичных червей? (Легенда рассказывает, что 3400 лет назад.)

5. Назовите родину шелковичных червей. (Китай.)

6. Как карались попытки вывоза шелковичных червей из Китая? (Смертной казнью.)

7. Когда разведение шелковичных червей стало развиваться за пределами Китая? (Легенда рассказывает, что в четвёртом веке нашей эры яйца шелковичного червя были тайно вывезены из Китая в Бухару. В том же веке шелководство стало развиваться в Индии.)

8. А в России занимаются разведением шелковичных червей? (Нет. Климат у нас суровый, а для шелководства нужно тепло.)

9. Какой длины может быть нить в коконе? (От 300 до 1500 метров. Нить двойная, под микроскопом она выглядит как лента, разделённая бороздкой.)

10. Какова толщина шёлковой нити? (Шелковичная нить чрезвычайно тонка — приблизительно 0,016 миллиметра в поперечнике.)


11. Что можно сказать о её прочности? (Она очень прочна, может выдержать 15 граммов, не разрываясь.)

Познакомьтесь с основными свойствами ещё одного вида тканей: шерстяными тканями.

Сказка о любознательной принцессе.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король, и была у него красавица дочь. Принцесса больше всего на свете любила слушать занимательные истории. Она была очень любознательной, задавала много вопросов, но, к сожалению, не на все получала ответы.

— Что больше: Солнце или Луна?

— Кто быстрее летает: стриж или ворон?

— Почему одни платья мягкие и тёплые, а другие — гладкие и прохладные?

— У кого меховая шубка теплее: у лисы или волка?

Король всегда был занят и отсылал принцессу с её вопросами к министрам, те, в свою очередь отправляли к своим заместителям. Так и бегала любознательная принцесса от одной двери к другой не получая ответов на свои вопросы. Однажды к королевскому дворцу подошёл мудрец. Стража у ворот не пустила его во дворец: нельзя же к королю пускать всех желающих, так ему некогда будет заниматься государственными делами. Делать нечего, решил мудрец пойти в харчевню.

В это время принцесса стояла у окна, и необычайный вид старика привлёк её внимание.

— Откуда он приехал?

— Кто он такой?

— Почему хотел видеть короля?

Вопросы сыпались как из рога изобилия, но ни на один никто не мог ответить. Послали стражника вернуть необычного старика. Вскоре он предстал перед принцессой.

— Кто вы такой?

— Почему у вас такой необычный наряд?

— Из какой страны вы приехали?

Мудрец внимательно слушал вопросы принцессы, не имея возможности вставить хоть одно слово. Наконец, поток вопросов иссяк.

— О прекраснейшая и умнейшая, — пропел мудрец. «Я отвечу на все ваши вопросы, но только по очереди»

— Как, вы сможете ответить на все мои вопросы? — удивилась принцесса. Ведь ей никто никогда не отвечал на них. «Что? Где? Когда? И Почему?» — были её любимыми словами.

— Так точно, великолепнейшая. Обрадовалась принцесса, но что самое главное, почему-то вопросы все исчезли. Принцесса растерялась и задала первый свой вопрос.

— Почему дует ветер?

— Воздух вокруг нас не остаётся неподвижным. Он солнцем нагревается неравномерно, поэтому всё время перемещается. От его перемещений возникает ветер.

— Из чего сделано моё платье?

Мудрец внимательно осмотрел платье принцессы.

— Ваше величество, ваша одежда выполнена из разных материалов. Ваше платье из китайского шёлка, который получают из коконов тутового шелкопряда. Есть такая бабочка тутовый шелкопряд, гусеницы которой с помощью специальных желез вырабатывают шёлковую нить.

— Это я знаю. А из чего моя пелерина? Ведь мне видно, что ткани совершенно разные, — капризно перебила мудреца принцесса.

— Вы очень наблюдательны, ваше высочество. Ткани действительно разные. Если ваше платье лёгкое и гладкое, то пелерина слегка шероховата, хотя она более тёплая, чем платье...

— Я это чувствую и нечего мне объяснять, что теплее, — нетерпеливо перебила принцесса.

— Если вы меня будете постоянно перебивать, мы нескоро доберёмся до сути, — проворчал мудрец.

— Хорошо, хорошо, я буду терпеливой, — сказала принцесса, нетерпеливо махнув рукой.

— Пелерина, ваше высочество, сшита из шерстяной ткани.

— О шёлке я уже слышала, а вот как получается шерстяная ткань — не знаю, — задумчиво произнесла принцесса.

— О, ваше высочество, об этом я могу вам рассказать. Для того чтобы получить шерстяную ткань, необходимо иметь шерстяную нить. Вы знаете, что шёлковую нить берут из коконов шелкопряда, а для получения шерстяной нити, необходимо постричь овец, из их шерсти спрясть нити и только потом соткать красивую, тёплую ткань, — глубокомысленно изрёк мудрец!


— А откуда взялись овцы? — задала свой вопрос принцесса.

— Относительно домашних овец приходится сказать, что их праотец неизвестен, а пород очень много. В конце каменного века (6-8 тысяч лет до нашей эры), где-то в Передней Азии одомашнили горных баранов, муфлонов и архаров. Спустя некоторое время баранов одомашнили европейцы. С тех пор люди работали над получением исходного материала и создали 150 пород. Важнейшей и наиболее выгодной породой считаются мериносы, приобретшие, как известно, в Испании свои отличительные признаки и послужившие для улучшения почти всех европейских пород. У мериносов очень густое руно, состоящее из короткой, мягкой и тонкой ости. Из шерсти мериносов получают ровную хорошо свитую нить. Эти животные очень полезны и ...

— А вы знаете, что-нибудь занимательное об овцах или баранах, я их как-то не различаю? — нетерпеливо перебила принцесса

— С учителем истории вы, ваше высочество, изучали мифы и легенды Древней Греции, думаю, что вам хорошо известно о путешествии Тесея в Колхиду за Золотым руном. Многие учёные склонны считать, что в Колхиде (территория современной Грузии) разводилась особая порода овец, из шерсти которых получалось необыкновенное шерстяное полотно Правда, по другой гипотезе — Золотое руно — тончайшее льняное полотно, которое пользовалось необыкновенной популярностью в странах с жарким климатом Учёные пока не пришли к единому мнению.

— Овцы дают только шерсть? — с интересом спросила принцесса.

— Овцы дают людям молоко, мясо и жир, шерсть, овчину и смушку. Самое ценное, конечно, шерсть Она обладает значительной прочностью, растяжимостью, гигроскопичностью и незаменима при изготовлении тканей.

— Это очень интересно. А в каких странах главной отраслью хозяйства было овцеводство?

— Овечья шерсть некогда прославила Грузию на весь мир, и я склонен думать, что Золотое руно Тесея не имеет ничего общего со льном. Недаром в Грузии ещё сравнительно недавно поклонялись барану.


Шерсть сделала Англию богатой страной, а председатель одной из палат английского парламента до сих пор по традиции восседает на мешке с овечьей шерстью.

Когда английские мореплаватели открыли Австралию, туда переселенцы привезли баранов, которые позднее нанесли большой вред экологии материка. У вас есть ещё вопросы, ваше величество? — устало спросил мудрец.

— Нет, на сегодня хватит. Я узнала много нового. Мне нужно придумать новые вопросы, — сказала принцесса.

Словарь-справочник:

Смушка — шкурка ягнёнка ценных пород овец. Например: каракуль.

Растяжимость — свойство ткани растягиваться.

Руно — шерсть, полученная после стрижки овцы.

Вопросы и задания:

1. Назовите породу овец, из шерсти которых получают самое хорошее волокно. (Меринос. У них густое руно, состоящее из короткой, мягкой и тонкой ости. Из шерсти мериносов получают ровную, хорошо свитую нить.)

2. За каким руном путешествовал Тесей, Древнегреческий герой? (Золотым руном. Некоторые учёные считают, что это руно особой породы овец, некоторые склоняются к гипотезе, что «золотое руно» — тончайшее льняное полотно, пользующееся необыкновенной популярностью в странах с жарким климатом.)

3. Какую ещё пользу приносят овцы? (Овцы дают людям молоко, мясо, жир, шерсть, овчину и смушку.)

4. В каких странах главной отраслью было овцеводство? (В Грузии и в Англии, в Испании.)

5. Чем знамениты шерстяные ткани? (Они хорошо сохраняют тепло, поэтому незаменимы в странах с холодным климатом.)

6. Перечислите основные качества шерстяных тканей. (Прочность, растяжимость, гигроскопичность.)

На втором уроке мы с вами составим схемы выработки шёлковых и шерстяных тканей; составим таблицу изделий, изготавливаемых из шелковых и шерстяных тканей; дадим сравнительные характеристики (сравним свойства) шёлковых и шерстяных тканей; проведём лабораторную работу по определению шёлковых и шерстяных тканей.Урок математики в 4 «Б» классе с использованием мультимедиа

Тема : « Решение задач на нахождение части числа, выраженной дробью».

Цели:


 • ввести алгоритм нахождения части числа, выраженной

дробью научить применять его для решения задач;

 • повторить сравнение дробей, умножение и деление многозначных чисел; формулу работы.

 • отрабатывать навыки устного счёта,

Оборудование:

мультимедиа проектор, компьютер, экран.

Доска:

« В математику тропинки одолеем без запинки»

1. Самоопределение к деятельности

- Сегодня мы продолжим работать по теме «Дроби» и снова отправимся в путешествие по стране Математике, чтобы узнать много нового и интерес-

ного. А работать сегодня будем под девизом:

- «В математику тропинки одолеем без запинки».

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности

-Найдите закономерность и продолжите ряд:

, , , …..( , , )

, , , …..(, , )


 • - Что вы записали? (Дроби).

 • - Назовите знаменатели.

 • - Что показывает знаменатель ? ( На сколько равных частей делят целое).

 • - Назовите числители.

 • - Что показывает числитель ? (Сколько равных частей взято).

 • - Расположите дроби в 1 строке в порядке убывания, во 2 строке в порядке возрастания и расшифруйте слова:

Слайд

1), , , , , .

а ч з д а и

2), , , , , , .

а н и а с т ч

Проверка на слайде

-Чем будем заниматься на уроке?(Решать задачи на части).

- Сколько часов в 1/3 части суток? ( 8 )

- Длина 1/4 части отрезка – 9 см. Сколько см во всём отрезке? (36 см)

- Найти 1 % от метра ( 1 см)

- Найти число, если 1% его равен 400 ( 40000)

- Какими правилами воспользовались для решения задач? (Правилами нахождения доли числа и числа по его доле).

Слайд-Составьте к задачам выражения и найдите их значения:

1) В саду 30 деревьев. Из них 1/5 – яблони . Сколько яблонь в саду ?

2) В саду 30 деревьев. Из них 4/5 - яблони. Сколько яблонь в саду ?

3. Выявление причин затруднения и постановка цели деятельности.

- Во второй задаче надо найти часть, выраженную дробью(Как?) (Такого алгоритма не знаем, значит его надо вывести)

Физкультминутка

4. Построение проекта выхода из затруднения.

- Как предлагаете действовать ? ( Вторая задача напоминает первую. Попробуем построить схемы и сравнить решения­).

Слайд- Чем похожи схемы ? (Деревья поделили на 5 равных частей).

- Чем отличаются ? (Первая схема показывает, что деревья поделили на 5 равных частей и взяли 1 часть, а 2-я схема показывает, что взяли 4 равные части).

- Что нужно найти в 1-ой задаче ? (1/5 долю).

- А во второй ? ( 4/5, т. е. в 4 раза больше).

- Составьте выражение ко второй задаче. (30 : 5 · 4 )

( На экране появляется выражение).

- Как же найти часть от числа, выраженную дробью ? (Надо данное число разделить на знаменатель дроби и полученный результат умножить на числитель).


- Сравните свой вывод с выводом учебника с. 85.

- Что изменится в алгоритме нахождения доли числа ? (Во втором шаге надо взять не одну часть, а сколько показывает числитель дроби).

Алгоритм на слайде

5. Первичное закрепление во внешней речи

№ 1 с. 85- фронтально.

№ 4 с. 86- в парах.

6. Самостоятельная работа с самопроверкой в классе по эталону

№ 2 с. 85

Эталон на слайде

7. Включение в систему знаний ( закрепление)

Задача на слайде

- Что известно по условию задачи?

- Что надо узнать ?

- Прав ли Незнайка ?

- Почему ? ( Он нарушил алгоритм).

- Решите задачу правильно.

8. Повторение

№ 9 и № 12 с.87

9. Рефлексия деятельности

- Чему учились на уроке ? (находить часть числа, выраженную дробью)

- К какому выводу пришли ?

- Кто затруднялся в новой теме ? При повторении ?

- Кому новый материал показался интересным ?

10. Д/з.

№ 3 с. 86, № 11 с. 87.


 Воспитательная работа 

Возрастные особенности школьников

Младший школьник

Младший класс


Потенциал личност. развития

Младший подросток


Подростковый класс


Потенциал личностного развития

Ведущие по­требности:

- быть школьником (стремление внешне, поведением соответст­вовать роли школьника); - быть ус пешным в учебе; по­требно сть в признании своей «шко льности» учителем, а потом одноклассниками

Образ «Я»: - отражает осущест-вленно сть или неосуществленность стремления быть школь­ни ком (успешный или неуспеш­ный, умеющий или неумеющий в учении и общении, самодетер­минация «я второклассник», «я — «ашник», не «бэшник». В личностном развития важную роль играет мир воображения (Я -«при нцесса», «я как зверушка» и др.) Деяте льность - интенсивное фор мирование познавательной деятельности Развитие коммуникативной, общенческой деятельности


Привлекатель­ность деятельно­сти:

- совместная позна­вательная и игровая (как ролевая, так и «подвижная») дея­тельность; - содержание межличностного общения: инструменталь­но-событийно-ин­туитивное (разгово­ры о том, что про­исходит «здесь» и «сейчас»); -дифференцированные взаимоот­ношения (типичные группы общения -2-3 человека). Ожидаемые роли учителя: судья и защитник

Рефлексия в учении, со­циальная рефлексия (первый этап осознанного отношения к общению и (совместной деятельно­сти, укреп­ление чувст­ва успешно­сти


Ведущие потребности:

- быть, казаться взрослым (что отождествляется подростком самостоятельностью: «Я не ма­ленький», с независимостью от взрослых в общении, с самостоя­тельностью в реализации своих интересов). Образ «Я»: сфера развития «Я» (и деформаций развития) - вос­приятие себя как ценного, люби­мого товарищами и родителями. (Ожидание подкрепления сло­жившегося самовосприятия ре­бенком в глазах педагогов и ро­дителей). На образ «Я» влияет перенос на себя эталонов, соответствующих социокультурным образцам (в ча­стности, идеалам мужественности и женственности). Деятельность — начало интен­сивной дифференциации значи­мой деятельности (от учения и общественных дел до бродяжни­чества и мелких асоциальных по­ступков). Внутренний критерий дифферен­циации - поиск деятельности, где «Я» - успешен, а если неуспешен, то свободен и самостоятелен


Привлекатель ность деятель ности:Разнооб разие и эмоциональность деятельности, соз­дающей возможно­сти для самоутвер­жде ния, признания сверстниками и са­могрупповой иден­тификации (5«б»,а не 5 «а»? и др.) Групповое обще­ние: - обострение разделения групп общения по при знаку пола; - продолжение цен­трализации содержа­ния общения на со­бы тийности, сов ме­стных делах; - расширение вре­менного ма сштаба, втянутого в обще­ние; — «размягчение» за­дан ной школьными правилами норма­тивности; - развитие мотива-и общения от «быть вмес те» к при­зна нию в группе. Ожидания от педа­гога: спра ведливо­сти, умения удивить тем,что ценится детьми в этом возрасте, а также организации интересной деятельности

Развитие ин­дивидуально­сти и соци­альности подростка. Социальность в обществе умения товарищеско­го общения и умения демо­кратически организовы­вать совмест­ную деятель­ность. Индивиду­альность как развитие ин­тереса к сво­ему «Я»Старший подросток

Подростковый класс

Потенциа­л лично­стного раз­вития

Юноши, девушки

Старший класс

Потенц личнос. развития

Ведущие потребности:

- освоение внешнего «рисун­ка» взрослой деятельности, по­ведения, общения, знаковых форм взрослости (взрослые для подростка - ближайшие стар­шие и молодые, а не весь мир старших); - стремление к самоутвержде­нию себя в роли взрослого.

Образ «Я»: противоречивый, неустойчивый (сочетание дет­ского «Я» и становящегося взрослым «Я»). Противоречиво все: представление и отноше­ние к своему изменяющемуся физическому облику; - описание и отношение к своему характеру, способностям; - оценка себя как субъекта об­щения и субъекта деятельности. Деятельность: нарастание избирательности, индивидуализа­ции в выборе и освоении вида деятельности. Осознанное стремление к дея­тельности, создающей «шансы» на самоутверждение и возмож­ность самореализации


Привлекатель ность деяте льности:Дея тельность, соче­тающаяся с широким гру пповым общени ем и обособле нием, по­могаю щая идентифи­цироваться с бли­жайшей взр ослостью-юно стью, а также в формах, про тиво­стоящих «дальней»взро слости. Общение:-развитие общения на основе этало нов экспресси вной (вы­ражаю щей чувства, отношения) и инст­рументаль ной (свя­занн ой с действи ями, с предметной дея­те льностью) его сто­ронами,Ожи дание от педа­гога:-пози ции «советчи­ка» в деятель ности;-призна ния воспита­те лем достижений подростка и подтверждения его подростковой вз росло­сти;оцен ки педагогом подростка с позиций этало нов привлека­тельности,жен ствен­ности(му жественно­сти)

Побуждение к открытию себя как личности и индивиду­альности. Опыт соци­ально зна­чимой дея­тельности с возможно­стями лич­ного и груп­пового само­утвержде­ния. Освоение взрослых форм обще­ния, симво­лизация пе­рехода от подростко­вого возрас­та к юности

Ведущие потреб ности:в общении, в обособлении, в жизнен ном самоопределении как более или менее осознанном принятии и выработке сво ей личной индивидуальной позиции в отношении мира, себя, своего настоящего и будущего. Образ «Я»:- открытие, позна ние мира своих переживаний; вы работка отношения к ним; стабилизация обра за тела и его возможностей (физическое«Я») - по иск своего взрослого пове­дения (в том числе укрепление представлений о себе как муж­чине, женщине)Деятельно сть: формирование деятельности, целенаправленно обращенной на свое «Я»: на самопознание,са­моопре деление, самореализа­цию; построение избирательной, перспективно значимой деятель­ности

Значимое в совме­стной деятельно­сти:деятельность при­влекательна как простра нство обще­ния и группового обособления; - экстремальная деятель ность, тре­бующая повышен­ных ус илий в фор­мах, соответствую­щих молодежным эталонам группово­го поведения. Общение: группо­вое в смешанных группах. Со держание об ще­ния задается «само­стью»,стремле­ние к самоопреде­ле нию (групповому, ли чностному, си­туативно му, страте­гическому) Ожидания от педа­го га: понимания, а потом-консуль та­ции в делах,обще­нии


Все, что побуждает к индивиду­альному и групповому самоопреде­лению, - личностно-ориентиро-ванное про­блемное

Общение: - ситуации выбора; - социально значимая экстремаль­ная деятель­ность

Удачные и неудачные подходы учителя в работе с детьми «средних» способностей

Удачный подход


Неудачный подход


• краткие периоды обуче­ния, основанные на смене видов деятельности, уста­навливаемых учителем;

• длинные непрерывные периоды работы, ученик всегда сам выбирает род ак­тивности;

• большое количество практик, ясная мгновенная обратная связь, похвала;


• мало индивидуальной практики, недостаточная обратная связь;


• руководство и помощь целому классу, группам;


• индивидуализированная независимая работа, ученик сам себя контролирует и направляет;


• никаких помех и зами­нок;


• помехи со стороны учи­теля и других учеников;


• уровень трудности га­рантирует высокий уровень успеха;


• вопросы на высоком уровне сложности, ученики не могут знать большинства ответов;


• много возможностей и ожидание одобрения при ответе на поставленный учителем вопрос;

• слишком мало возмож­ностей и воодушевления для быстрых ответов на во­просы;• сходящиеся в одной точке вопросы, имеющие один правильный ответ;


• открытые вопросы, на которые нет одного ответа, разговор не по существу;


• вызывать для ответа по списку или в соответствии с заданиями;


• вызывать только добро­вольцев;


• внимание уделено уче­нику до тех пор, пока он не ответит;


• позволяет отвечать дру­гим, когда один ученик не даёт ответа;


• короткая и частая работа с тетрадями;


• игры, искусство, ремёс­ла, центры по интересам;


• специальная похвала за хороший ответ;

• туманная или слишком общая похвала, похвала наугад или незаслуженная

• материал разбирается подробно;


• большая часть учебного материала проходит быстро.
Основные компоненты и элементы воспитательной системы класса

Компоненты воспи­тательной системы


Составные части (элементы) компонентов


1.Индивидно-групповой компо­нент


1.Классный руководитель (воспитатель)

2.Учащиеся класса

3.Педагоги и другие взрослые, участвующие в воспитательном процессе и жизнедеятельности классного коллектива


2.Ценностно-ориентационный компонент


1 .Цели и задачи воспитателя

2. Перспективы жизнедеятельности классного сообщества

3. Принципы построения воспитательной си­стемы и жизнедеятельности класса

3.функционально-деятельностный компонент


1.Системообразующий вид деятельности фор­мы и методы

организации совместной деятель­ности и общения

2.0сновные функции воспитательной системы

3.Педагогическое обеспечение и самоуправле­ние жизнедеятельностью классного сообщества

4.Пространственно -временной компо­нент


1. Эмоционально-психологическая, духовно-нравственная и предметно-материальная среда

2. Связи и отношения классного сообщества с другими общностями детей и взрослых

З. Место и роль класса в воспитательном про­странстве образовательного учреждения

4.Этапы становления и развития воспита­тельной системы

5.Диагностико-аналитический ком­понент


1. Критерии эффективности воспитательной си­стемы

2. Методы и приемы изучения результативности воспитательной системы

3.Формы и способы анализа, оценки и интер­претации

полученных результатов<< предыдущая страница   следующая страница >>