litceysel.ru
добавить свой файл
1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до практичного заняття

Загальна і виробничо–торговельна структура підприємств

ресторанного господарства готельних, курортних

і туристських комплексів”

з дисципліни „Організація послуг харчування”

(для студ. 2 курсу денної форми навчання напрямку 0504 „Туризм”)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до виконання практичного заняття “Загальна і виробничо–торговельна структура підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів” з дисципліни „Організація послуг харчування” (для студ. 2 курсу денної форми навчання напрямку 0504 „Туризм”). Укл.: Усіна А.І., Давидова О.Ю., – Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.


Укладачі:. А.І. Усіна,

О.Ю. Давидова


Рецензент: к. е. н., проф. Попова Л.О.


Рекомендовано кафедрою Туризму і готельного господарства Протокол засідання № 9 від 16 січня 2007 р.


ЗМІСТ


ВСТУП

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАНЯТТЯ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А «Анкета про визначення виробничо-торговельної структури підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів»


4

4

20

22

22

23ВСТУП


Одним із важливих етапів підготовки фахівців є виконання практичних занять і в тому числі в умовах виробництва, тобто - виїзних.

Стратегічна мета практичного заняття – систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з питань вимог до загальної та виробничо–торговельної структури підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів, а також набуття студентами навичок визначати та моделювати її.

Практична мета - підготувати студентів до виконання курсових і дипломних робіт.

Оперативна мета - аналізуючи структури існуючих підприємств, студенти виявляють вміння творчо застосовувати знання на практиці.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Особливість організації діяльності підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів полягає в тому, що процеси виробництва, реалізації та організації споживання пов'язані між собою, співпадають за часом і визначають основні функції. У поєднанні цих функцій полягає специфічна особливість ресторанного господарства і його основна мета. Діяльність підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів пов'язана з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до організації виробничо-технологічних процесів (товарне сусідство, виключення перехрещування потоків сировини, напівфабрикатів, готової продукції і т. ін.). Все це викликає необхідність організації роботи усіх підрозділів підприємства з чітким взаємозв'язком між ними.

Діяльність підприємств ресторанного господарства готельних, курортних та туристських комплексів складається з: прийому сировини, її зберігання; механічної обробки й виготовлення напівфабрикатів; теплової обробки продуктів; оформлення страв; подавання їх споживачам. Для виконання усіх цих операцій на підприємстві повинно бути кілька груп приміщень, а саме: складські, виробничі, торговельні, побутово-адміністративні, технічні.


Склад підрозділів, їхній взаємозв'язок у процесі випуску продукції та обслуговування споживачів, кількість, співвідношення за чисельністю працівників, зай-мані площі та територіальне їхнє розташування утворюють структуру підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів. Загальна структура підприємства ресторанного господарства включає організаційну структуру підприємства й заклади з обслуговування колективу працівників. До організацій, що обслуговують колективи, відносять медичні заклади, дитячі садки, будинки відпочинку й санаторії, палаци культури, навчальні комбінати і т. ін.

Приклад таких структур підприємств наведено на рис. 1, 2.


Підприємство ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексівРис. 1 - Загальна структура підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів

Рис. 2 – Загальна структура підприємства ресторанного господарства з урахуванням функцій, які воно виконує


Виробничо-торговельна структура підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів - це склад усіх його підрозділів з вказівкою зв'язку між ними. Виробничо-торговельна структура підприємства визначається ще на першому етапі проектування. На виробничо-торговельну структуру підприємства ресторанного господарства впливає багато факторів, такі як:

- функції, які виконує підприємство;

- номенклатура послуг, що надає підприємство;

- асортимент продукції, напівфабрикатів, ступінь їх ґатунку;

- виробництво і реалізація;


- наявність та вмістимість залів;

- наявність дієтичного відділу;

- наявність підсобного господарства.

Підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів, що виконують усі функції та надають широке коло послуг, мають у своєму складі основне і допоміжне виробництво, обслуговуючі й торговельні підрозділи.

Приклад такої виробничо-торговельної структури наведено на рис. 3.

У ресторанному господарстві відокремлюють два види підприємств - заготівельні та доготівельні. Режим роботи заготівельних і доготівельних підприємств ресторанного господарства теж має свої особливості. Заготівельні підприємства можуть працювати в одну, дві та три зміни, а доготівельні - одну, півтори або цілодобово.

Заготівельні підприємства ресторанного господарства можуть мати два типи виробничо-торговельної структури, а саме:

1. Фабрики-кухні та фабрики-заготівельні, які переробляють сировину в напівфабрикати й готові вироби, та реалізують їх у своїх залах. Це підприємства ресторанного господарства з повним технологічним циклом;

2. Фабрики, заготівельні підприємства ресторанного господарства і спеціалізовані цехи, які переробляють сировину в напівфабрикати різного ступеня ґатунку, але не мають своїх залів і всю продукцію відправляють у доготівельні підприємства, магазини-кулінарії або торгову мережу.

Доготівельні підприємства ресторанного господарства можуть мати три типи виробничо-торговельної структури, а саме :Функції

Рис. 3 – Виробничо-торговельна структура підприємства з урахуванням

функцій, які виконує підприємство, номенклатура послуг

1. Доготівельні підприємства ресторанного господарства, які працюють на сировині та (або) напівфабрикатах;

2. Роздавальні, які не мають своїх виробничих і складських приміщень, але мають зали місткістю не більше 50 місць;


3. Роздавальні, які не мають своїх виробничих приміщень, але мають складські приміщення та зали, місткість яких більше 50 місць.

Приклад виробничо-торгівельної структури підприємств ресторанного господарства за типом 2 і 3 наведено на рис. 2.

Приклад виробничо-торгівельної структури підприємств ресторанного господарства за типом 1, 4, 5 наведено на рис. 4, 5, 6.

3 наведених схем виробничо-торговельних структур підприємств ресторанного господарства бачимо, що основне й допоміжне виробництво, торговельні та обслуговуючі підрозділи мають підприємства, структуру яких наведено на рис. 2, 3, 4.

Основне виробництво - це сукупність виробничих приміщень, в яких сировина і напівфабрикати переробляються в готову продукцію.

Організація роботи основного виробництва залежить від того, як організовано роботу цеху, ділянки, відділу й кожного робочого місця.

Допоміжне виробництво - це приміщення, в яких виконують такі дії: прийом товарів, їх зберігання; ремонт і наладження устаткування; переміщення вантажу і т. ін.

Торговельний підрозділ складається з різних залів, барів, буфетів, тобто тих приміщень, де виконують обслуговування споживачів.

Цехи й ділянки основного виробництва випускають продукцію основного призначення для внутрішнього використання і забезпечують його енергією, обслуговують і ремонтують обладнання тощо.

Крім основного й допоміжного виробництв на підприємствах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів може бути ще і по бічне. Побічне виробництво - виробляє продукцію із відходів основного - крохмаль, борошно із кісток, клей і таке інше, тобто вони виробляють продукцію, яка не


Рис. 4 – Виробничо-торговельна структура підприємства з повним

технологічним циклом

має відношення до основного призначення підприємства. Виробничо-торговельна структура складається із виробничої та торговельної.


Виробнича структура є формою організації виробничого процесу, яка від ображається в розмірах підприємства ресторанного господарства, в якості та складі цехів і служб, кількості та плануванні ділянок і робочих місць всередині цехів. Вона відображає характер розподілу праці між окремими цехами та їхні кооперовані зв'язки в процесі виробництва (рис.3).

Рис. 5 – Торговельна структура роздавальної з кількістю місць у залі до 50

Рис. 6 – Торговельна структура роздавальної з кількістю місць у залі більше 50


Виробнича структура підприємства ресторанного господарства готельного, курортного й туристського комплексу не є постійною навіть в рамках галузі. Вона змінюється під впливом збільшення або зменшення обсягу продукції, видів сировини, що переробляється, технічної оснащеності виробництва, характеру енергетичного постачання.

Виробничу структуру не слід плутати зі структурою апарату управління й іншими структурами. Під структурою апарату управління підприємством ресторанного господарства розуміють сукупність лінійних і функціональних органів (ланок) керування, форми зв'язку і взаємодії між ними.
Рис. 7 – Лінійна структура управлінняРозходження двох названих структур визначається тим, що ланки апарату управління мають справу, насамперед, з інформаційним потоком, а виробничі підрозділи - з матеріальними і енергетичними. Разом з тим обидві ці структури органічно єдині і не існують окремо одна від одної, оскільки вони різні за характеристикою однієї й тієї ж виробничої системи.

Лінійно-функціональна структура керування характерна для великих загальнодоступних підприємств ресторанного господарства різних типів і заготівельних підприємств (рис. 8).

Первинною ланкою виробничої структури є робоче місце – це зона, яка забезпечена необхідними технічними засобами для виконання визначеної операції трудовими діями виконавця або групи виконавців.


Відповідно до цієї роботи воно повинно бути оснащене необхідним обладнанням, інвентарем, організаційно-технологічною документацією, наочним приладдям і таке інше.

Керівник


Керівник планового відділу

Керівник відділу постачання

А1

А2

А3

В1

В2

В3

С1

С2

С2

Керівник виробничого відділу

Рисунок 8 – Лінійно-функціональна структура управлінняЗалежно від спеціалізації організують спеціалізовані й універсальні робочі місця.

Спеціалізовані робочі місця організують для виконання однієї або декількох однорідних операцій, за достатнього обсягу роботи вони мають перевагу перед універсальними. На спеціалізованих робочих місцях досягається більш висока продуктивність праці за рахунок використання обмеженого й постійного набору приладів, інвентарю і таке інше. Працівник, багаторазово повторюючи одну й ту ж або однорідні операції, здобуває стійкі професійні навички, що забезпечує істотне зростання продуктивності праці, яке веде до підвищення якості роботи.

Спеціалізація робочих місць є обов'язковою умовою сучасного поточно-механізованого виробництва на заготівельних підприємствах.


Невеликі і навіть середні підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів на ділянках з різнорідними роботами з невеликим обсягом організовують універсальні робочі місця.

Організаційно-технічне оснащення таких робочих місць проводять з урахуванням виконання операції зі змінним асортиментом продукції, а також змінним складом кількості робочих операцій. Обладнання, інвентар, технологічну документацію забезпечують у кількості необхідних для виконання найчастіших операцій на універсальному робочому місці.

Робочі місця за характером переміщення працівників можуть бути: стаціонарними, маршрутними, пересувними.

Стаціонарні робочі місця характеризуються незначним переміщенням працівників під час виконання роботи.

Маршрутні робочі місця передбачають переміщення працівника в процесі роботи, за наперед розробленим напрямком і графіком. Маршрутні робочі місця характерні для підсобних робочих.

Пересувні робочі місця відрізняються від маршрутних тим, що вони пересуваються разом з виконавцем. Пересувні робочі місця характерні для вантажників, різноробочих.

Залежно від чисельності робітників, виконуючих робочий процес на одному і тому ж робочому місці, їх розділяють на індивідуальні та групові.

Індивідуальне робоче місце відповідає індивідуальній формі організації праці.

Групове робоче місце передбачене для двох чи більше робітників. Групові робочі місця характерні для робітників виконуючих одну й ту ж операцію на потоковій лінії.

Робочі місця залежно від ступеня механізації праці можуть бути: ручними, машинно-ручними й машинними.

Сукупність робочих місць, на яких виконують технологічно-однорідну роботу чи різні операції з виготовлення однакової продукції, складає виробничу ділянку. Це основна одиниця підприємства. Їх кількість і склад впливає на структуру підприємства. Малі й середні підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів організовують виробничі ділянки.


Сукупність робочих місць, розташованих за ходом технологічного процесу і призначених для виконання будь-яких технологічних операцій, створюють потокову лінію.

На великих підприємствах виробничі ділянки поєднують в цехи. Цех - це відособлена частина підприємства, в якій протікає закінчений процес основного або допоміжного виробництва.

Цехи і ділянки підрозділяють на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні.

У основних цехах і ділянках сировина, матеріали або напівфабрикати перетворюють у готову продукцію. Вони займають центральне місце в діяльності підприємства ресторанного господарства.

Допоміжні цехи та ділянки забезпечують матеріальне і технічне обслуговування основних цехів і ділянок. До них відносяться холодильні, тарні, енергетичні та ін.

Обслуговуючі цехи і ділянки виконують операції з транспортування і збереження сировини, готової продукції (склади, експедиції, транспортні підрозділи).

Побічні цехи і ділянки зайняті переробкою відходів основного виробництва (в овочевих цехах - крохмаль, в м'ясних і рибних - борошно з кісток, клей і таке інше).

Залежно від форми спеціалізації основних цехів виділяють три типи виробничої структури підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів: технологічна, предметна й змішана.

На підприємствах з технологічною структурою цехи і ділянки створюють за принципом однобічності, за яким кожен цех, ділянка, спеціалізуються на виконанні визначеної частини загального технологічного процесу. Так, кондитерські цехи мають цехи оброблення і випічки. Така структура забезпечує технологічну спеціалізацію цехів, полегшує керування ними і т. ін. Але вона має і недоліки. По-перше, кожен підрозділ випускає кілька видів продукції. По-друге, з частим переходом від одного виду продукції до іншого збільшуються витрати часу на переналагодження устаткування.

Для підприємств з великим обсягом однорідної продукції характерна предметна структура, за якої кожен цех виготовляє продукцію, або групу виробів.


Предметна структура підприємства має ряд переваг порівняно з технологічною. Вона сприяє поглибленню спеціалізації, впровадженню нової техніки, автоматизації.

Проте у чистому вигляді предметна структура впроваджується рідко. Вона економічно виправдана лише під час повторювання тих самих або технологічно однорідних об'єктів виробництва.

Коли обсяг вироблення однотипної продукції недостатній, застосовують змішану структуру або предметно-технологічну. В цьому випадку заготівельні цехи будують за технологічним принципом, а доготівельні - за предметним.

Залежно від форм адміністративно-господарського відокремлення внутріш- ніх підрозділів, виробнича структура може бути двох видів: цехова і безцехова.

Найбільш поширена цехова структура на заготівельних підприємствах ресторанного господарства. Відокремлюють цехи в самостійну одиницю в тому разі, якщо:

- цех має вузьку спеціалізацію виробів;

- з достатнім обсягом виробництва;

- з наявністю декількох бригад.

Цехи організовують на великих підприємствах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів.

Безцехова виробнича структура створюється на невеликих і деяких середніх, підприємствах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів.

У цьому разі замість цехів створюють виробничі ділянки. Як правило, ці підрозділи повинні бути предметно-замкненими. Безцехова структура дозволяє

спростити апарат керування підприємством (виробничою одиницею), наблизити керування до кожного робочого місця, підвищити роль бригадира. Цеховий та безцеховий вид виробничої структури наведено на рис. 9.

Виробничо-торговельна структура підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів тим складніше, чим більше обсяг виробництва й ширший асортимент продукції та номенклатура послуг.


Ускладнювати виробничо-торговельну структуру недоцільно, бо це викликає багатоступінчатість в керуванні, поширює адміністративно-керівний штат, збільшує збитки. Згідно зі схематичним зображенням виробничо-торговельної структури підприємство ресторанного господарства є складною системою, до складу якої входить кілька підсистем: виробнича, організаційно-обслуговуюча, матеріального забезпечення, керуюча. Структуру системи підприємства ресторанного господарства наведено на рис.10.

Кожна система вирішує певне коло питань, і успіх роботи системи в цілому залежить від успішного розв'язання їх усіх. Координує взаємозв'язок між усіма підсистемами підприємства ресторанного господарства керуюча підсистема.


а б


Рисунок 9 – Види виробничої структури підприємств ресторанного

господарства: а - цехова; б – безцехова


Центральне місце в системі виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів займає виробнича підсистема. Функції реалізації та споживання готової продукції здійснює організаційно-обслуговуюча підсистема організації. Організація споживання містить в собі і збутову діяльність підприємства, яка здійснюється під час відпускання готової продукції та напівфабрикатів філіям і іншим підприємствам. Як бачимо, збутова діяльність є опосередкованою ланкою між виробництвом, розподіленням і споживанням.Рис. 10 – Структура системи підприємства ресторанного господарства

Велике значення в діяльності підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів займає організація процесу обслуговування споживачів з використанням методу обслуговування офіціантами або самообслуговування. Тому приміщення, що складають підприємства ресторанного господарства, поділяють за функціональним призначенням:


- для споживачів - вестибюль, зали з роздавальними і барами для підприємств з самообслуговуванням; аванзали, зали без роздавалень, банкетні зали, кімнати консультацій, приміщення для надання окремих послуг (для підприємств з обслуговуванням офіціантами), кімнати відпочинку і кабінет для лікаря або дієтсестри (в дієтичних їдальнях), приміщення для організації дозвілля за тематичними програмами в спеціалізованих підприємствах, зали магазинів, кулінарії;

- виробничі - гарячий, холодний, доготовочні цехи і цехи обробки зелені, борошняних і кондитерських виробів; мийні столового і кухонного посуду, функціональних ємностей; буфет, роздавальна, сервізна (на підприємствах з обслуговуванням офіціантами); приміщення завідувача виробництвом;

- для прийому й зберігання продуктів - охолоджувальні комори для зберігання овочевих, м'ясних, рибних, напівфабрикатів; фруктів, зелені, напоїв; молочних продуктів, жирів і гастрономії; не охолоджувальні комори - для зберігання сухих продуктів, вино-горілчаних виробів, комори для тари, інвентарю, засобів матеріально-технічного забезпечення, завантажувальна;

- службові та побутові - приміщення дирекції, бухгалтерії; персоналу, гардероб персоналу, душові, кімната особистої гігієни жінки, туалетна кімната для персоналу, білизняна тощо;

- технічні - вентиляційні камери, електрощитові, тепловий вузол, машинне відділення охолоджувальних камер, приміщення теплової запони, майстерні.

Кожна із перелічених груп може мати різний склад приміщень залежно від типу підприємства ресторанного господарства, характеру його виробництва, методів і форм обслуговування споживачів, номенклатури послуг, організації керування.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. У чому полягає специфічна особливість підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

2. Що викликає необхідність чистого взаємозв'язку між усіма підрозділами підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?


3. З яких операцій складається діяльність підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

4. Які і скільки груп приміщень повинно бути на підприємстві ресторанного господарства, яке працює за повним технологічним циклом?

5. Які структури відокремлюють на підприємствах ресторанного господарства готельних, туристських і курортних комплексів?

6. Що таке виробничо-торговельна структура підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

7. Що таке загальна структура підприємства?

8. Які фактори впливають на виробничо-торговельну структуру підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

9. Назвіть основні типи виробничо-торговельних структур підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів.

10. Що таке основне виробництво підприємств ресторанного господарства?

11. Що таке допоміжне виробництво підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

12. Що таке торговельний підрозділ підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

13. Що таке обслуговуючий підрозділ підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

14. Що таке цех підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

15. Що таке виробнича ділянка?

16. Що таке робоче місце?

17. Як розрізняють робочі місця залежно від спеціалізації?

18. Як розрізняють робочі місця за характером переміщення працівників?

19. Як розрізняються робочі місця залежно від чисельності робітників?

20. Що таке потокова лінія?

21. Під впливом яких факторів відокремлюють цех у самостійну одиницю?

22. До чого веде ускладнення виробничо-торговельної структури підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?


23. Які та скільки груп приміщень входить до складу виробничо-торговельної структури?

24. Як змінюється виробничо-торговельна структура роздавальної залежно від кількості місць?

25. Які виробничі приміщення повинні передбачатись у доготівельному підприємстві ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів?

26. Назвіть виробничі приміщення, що входять до складу підприємства, що працює на сировині.

27. Назвіть приміщення для зберігання продуктів, що входять до складу підприємств, які працюють на напівфабрикатах.

28. Назвіть типи виробничої структури підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів.

29. Назвіть види виробничої структури підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів.

30. Наведіть визначення основних цехів і виробничих ділянок.

31. Наведіть визначення допоміжних цехів і виробничих ділянок.

32. Наведіть визначення обслуговуючих цехів і ділянок.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАНЯТТЯ


1. Вивчення загального положення даних методичних вказівок.

2. Ознайомлення з анкетами.

3. Виїзд на підприємства ресторанного господарства різного типу і класу готельних, курортних і туристських комплексів.

4. Заповнення анкет на кожне підприємство.

5. Аналіз анкет і побудова схем виробничо-торговельних підприємств.

6. Обговорення занять і підведення підсумків.

Для проведення виїзного практичного заняття розроблено анкету, яка наведена в додатку А.

Студенти заповнюють анкету на кожне підприємство ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів, де було проведене виїздне практичне заняття.

На основі анкет студенти складають схему виробничо-торговельної структури для кожного підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ1. Организация работы предприятий общественного питания: Уч. пособие для вузов // Шаповалов Н.Н. и др. - М. : Экономика, 1990. - 272 с.

2. Оганизация производства и обслуживания в общественном питании / М.И. Беляев и др.; под общ. ред. М.И. Беляева. - М.: Экономика, 1986. - 302 с.

3. П'ятницька Г.Т., П'ятницька Н.О. Менеджмент громадського харчування: - Підруч. для вузів. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 655 с.

4. Курочкин А.С., Организация производства: Уч. пособие.- К. МАУП, 2001. - 216 с.

5. Подоровская М.М. Организацня труда: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2003. – 112 с.
Основні положення

Підприємство ресторанного господарства

1

Вид підприємства2

Тип підприємства3

Назва підприємства4

Клас підприємства5

Місце розташування


6


Наявність інформації про режим роботи підприємства7

Виробнича потужність підприємств ресторанного господарства:

- місць у залі

- або кількість осіб, що харчуються

- або кількість переробленої сировини

- або кількість виготовлених напівфабрикатів, кулінарних, кондитерський виробів
8

Функції, які виконує підприємство: ресторанного господарства9

Послуги, які надає підприємство ресторанного господарства10

Склад торгівельних приміщень11

Склад виробничих приміщень підприємства ресторанного господарства
12

Склад складських приміщень підприємства ресторанного господарства
13

Склад технічних приміщень підприємства ресторанного господарства

14

Склад адміністративно – побутових приміщень підприємств ресторанного господарства
15

Тип виробничо–торговельної структуриДОДАТОК А


Анкета

про визначення виробничо-торговельної структури підприємства ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів

Навчальне видання


Методичні вказівки

до практичного заняття

“Загальна і виробничо–торговельна структура підприємств

ресторанного господарства готельних, курортних

і туристських комплексів”

з дисципліни „Організація послуг харчування”

(для студ. 2 курсу денної форми навчання напрямку 0504 „Туризм”)


Укладачі: Алла Іванівна Усіна,

Оксана Юріївна Давидова


Редактор: З.М. Москаленко


План 2007, поз. 529

Підп. до друку.4.06.2007

Друк. на ризографі

Замовл. №

Формат 60 х 84 1/16

Умовн.-друк. арк.1,0 Тираж 100 прим.

Папір офісний


Обл..-вид. арк. 1,5

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12