litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (1991-2008 рр.)

Корінні зміни соціально-економічних, політичних реалій, переоцінка фундаментальних духовних основ суспільства, які переживала Україна з проголошенням незалежності, породили в системі освіти початку 90-х років певну розгубленість, обумовили суперечливість і безсистемність у вихованні та навчанні підростаючого покоління. У цей складний і відповідальний час пошуків оновленої освітньої парадигми, переходу до нового змісту навчання, формування іншого педагогічного менталітету вкрай важливі й непрості завдання постали перед інститутами удосконалення вчителів, покликаними швидко й оперативно допомогти педагогічним працівникам віднайти відповідну до викликів часу методологію і концепцію шкільної освіти. Як згадує нинішній проректор ПОІППО з навчально-методичної роботи В.М.Золотухіна, початок трудової діяльності котрої в інституту припав на 1991 рік, «працювати по-старому вже не могли, а як по-новому – ще не знали» [2, с.18]. Але стійкі традиції, перевірена десятиліттями система організації підвищення кваліфікації вчителів, постійна потреба педагогів вдосконалювати свою майстерність і набувати нові знання вимагали від педагогічного колективу інституту, очолюваного Б.В.Піддубним, продовження діяльності і в умовах гострої кризи масової свідомості, відсутності об’єднуючої системи загальнонаціональних цінностей і орієнтирів, характерних для перехідного періоду розвитку суспільства.

Нові завдання потребували ефективніших і сучасніших форм і методів післядипломної педагогічної освіти, змін в її організаційній структурі. 17 грудня1992 року наказом №386 управління освіти Полтавської обласної державної адміністрації інститут удосконалення вчителів першим в Україні було реорганізовано у Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників [12,с.2]. На базі 22 колишніх його предметних кабінетів було створено п'ять відділів: педагогічних технологій, гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, національного виховання, професійно-технічної освіти. Почав свою діяльність і якісно новий підрозділ – інформаційно-видавничий сектор, кабінет нових інформаційних технологій, лабораторія ТНЗ. Цього ж року інститут очолив новий керівник – П.І.Матвієнко, відмінник народної освіти, педагог з двадцятип'ятирічним стажем, досвідчений керівник. З квітня 1994 року при інституті почала працювати лабораторія інтеграції змісту освіти АПН України під керівництвом члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора В.Р.Ільченко [1,с.83].


Важливою подією в системі післядипломної освіти Полтавської області стало заснування в березні 1993 року науково-методичного журналу «Постметодика» (головний редактор – кандидат філософських наук, доцент С.Ф.Клепко). Вперше в Україні інститутом за вагомої підтримки обласного управління освіти було здійснене видання науково-методичного журналу, що відновив традиції «Педагогического журнала для учащих Полтавской губернии», який виходив у світ у 1914-1918 роках [10,спр.739,арк.31]. Цей часопис Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників адресувався усім, хто цікавився проблемами школи, а редакційна колегія журналу амбітно декларувала свою видавничу стратегію, яка формулювалася так: на базі плюралізму педагогічних ідей та концепцій відшукувати суть чужого досвіду, передавати його читачам у тісному поєднанні з усіма фактами життя Полтавщини, з її місцевими й національними традиціями.

Свідченням успішного втілення редакційної політики часопису в життя освітян Полтавщини стали не тільки високий авторитет і популярність видання в регіоні та Україні загалом, але й постанова Президії ВАК, згідно з якою у червні 1999 року «Постметодику» було включено до переліку наукових педагогічних видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень. З часу заснування журналу він не зраджує властивого йому стилю – випускати тематичні номери. Серед найцікавіших спеціалізованих випусків – «Синій птах інновацій в освіті», «Іграшки в школі», «Інтегративне навчання (2004 р.), «Освіта і влада», «Престиж учителя», «П'ятий клас» (2005 рік), «Європейська інтеграція», «К.К.Д. освіти», «Мережі в освіті» (2006 рік), «Економіка освіти», «Полтавській області – 70», «Інноваційні ідеї в післядипломній освіті Полтавщини» (2007 рік) тощо.

Традиційними стали і семінари-презентації спецвипусків «Постметодики» з широким залученням освітян, представників влади, громадськості. У 2006 році його темою були «Складні питання в освіті» (№6, 2005),у 2007 році таких презентацій проведено 3 для педагогічної громадськості України та Полтавської області. Цього ж року журнал отримав свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, видане Міністерством юстиції України та Всеукраїнський передплатний індекс.


У листопаді 1993 року інститутом було вперше проведено ярмарок педагогічних технологій, на якому на розсуд освітян представили наукові розробки, винаходи, методичні матеріали – всього понад 1100 назв [10, спр.740,арк.29].

Цього ж року обласною держадміністрацією, управлінням освіти були вжиті конкретні, вагомі заходи для зміцнення навчальної і матеріально-технічної бази інституту. Так, інформаційно-видавничий відділ закладу одержав лазерний принтер та два комп'ютери, було створено відеоцентр, обладнано другий комп'ютерний клас, придбано комплект «Пошук-2», розширився бібліотечний фонд інституту: за 1990-1994 роки він зріс на 1078 примірників і становив 20865 одиниць [10, спр.740, арк.7].

За 1991-1994 роки курсову перепідготовку в інституті пройшли 12 878 освітян [там само]. Серед них – і керівники освітніх закладів, і вчителі базових спеціальностей ЗОШ І-ІІІ ступенів, і вихователі груп продовженого дня та дошкільних закладів, і шкільні психологи, і викладачі ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Станом на 1 вересня 1994 р. інститут обслуговував 21346 педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, 8822 – дошкільних закладів, 1160 позашкільних установ, всього – 32528 працівників освіти [10, спр.740, арк.4]. Підвищення педагогічної майстерності здійснювалося з 46 спеціальностей, тут постійно діяли 28 творчих груп, 7 обласних шкіл передового педагогічного досвіду.

Навчальний процес в інституті забезпечували в ці роки 65 осіб з числа педагогічних та педагогічно-адміністративних працівників, у тому числі 1 кандидат наук. На умовах погодинної оплати в інституті працювали 385 викладачів, з них 6 – доктори наук, 49 – кандидати наук. Керівництво закладу залучало до роботи висококваліфікованих працівників-освітян – вчителів-практиків, директорів шкіл, керівників районних відділів освіти, серед яких 11 Заслужених учителів України, 158 учителів-методистів [10, спр.739, арк.6].

Відповідно до Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», прийнятої у 1993 році, Полтавським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників проводився експеримент «Роль післядипломної освіти у формуванні особистості творчого вчителя», мета якого полягала в пошуку ефективних методів орієнтації вчителів на креативну педагогічну діяльність та забезпечення впродовж 1993-1998 років психологічної і професійної підготовки педагогів до втілення в життя основних завдань програми «Освіта» [10, спр.739, арк.8].


У межах здійснення завдань експерименту колектив інституту впродовж 1993-1994 рр. працював над удосконаленням курсового підвищення кваліфікації вчителів. За всіма напрямами курсів були переглянуті навчальні плани, програми. Питома вага практичних занять зросла до 50-60 %.

Провідними питаннями підвищення кваліфікації було визначено такі, як філософія освіти і відродження національної школи (15%), проблеми педагогічної творчості і дидактики навчального процесу (6%), озброєння психологічними знаннями (7%), комп'ютеризація навчання (3%), правова освіта вчителя (4%), фахова теоретична та методична підготовка (65%) [10, спр.740, арк.18]. Належне місце в навчальному процесі посідали питання становлення української державності, методика викладання народознавства.

Добре зарекомендували себе серед учителів авторські курси, на яких до 80% навчальних годин відводилося висвітленню власного педагогічного досвіду освітян.

У порядку експерименту було введено диференційовану оцінку результатів роботи вчителів на курсах: тим, хто виявив творчу активність, високий рівень знань, видавався додаток до посвідчення. 1993 року такий додаток одержали 15% слухачів (570 осіб) [10, спр.740, арк.23].

Після реорганізації інституту в грудні 1992 року і введення у штат посади заступника директора з науково-методичної роботи постало питання щодо активізації наукових досліджень, їх організаційного та кадрового забезпечення. Очолив цей напрям діяльності кандидат філософських наук, доцент С.Ф.Клепко [10, спр.740, арк.7]. Під його керівництвом було визначено напрямки наукових досліджень, серед яких - «Філософія освіти в структурі післядипломної освіти» (кафедра гуманітарних дисциплін), «Наукові основи регіонального аспекту національного виховання» (відділ національного виховання), «Впровадження технології інтеграції змісту природничих дисциплін» (відділ природничо-математичних дисциплін), «Організаційно-технологічне удосконалення навчально-виховного процесу в національній школі» (відділ педагогічних технологій), «Науково-педагогічна інформація в системі післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів» (інформаційно-видавничий сектор). Наслідком цих перетворень стало вдосконалення не лише структури інституту, але й усієї системи методичних підрозділів області. Колегія обласного управління освіти рішенням від 28 червня 1994 року визнала успішно завершеним експеримент з реорганізації обласного інституту удосконалення вчителів в обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників і схвалила роботу дирекції інституту щодо реалізації цілей діяльності ПОІПОПП [10, спр.739, арк.2].


У 1994 році структура закладу включала адміністративний персонал, першу кафедру інституту – кафедру гуманітарних дисциплін, п’ять відділів, інформаційно-видавничий сектор, бібліотеку, регіональний педагогічний центр у м.Кременчуці, адміністративно-господарчу частину.

Окрім цього, інституту були підпорядковані з методичної роботи обласний інформаційно-методичний центр «Наукова зміна», науково-методична лабораторія – державний музей-заповідник А.С.Макаренка та обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості в с. Ковалівка Полтавського району (директор – В.І.Шульга), науково-методична лабораторія-музей В.І.Вернадського Шишацької спеціалізованої школи еколого-українознавчого профілю (директор – В.С.Чмир).

Належно оцінивши рівень навчально-методичної та науково-дослідної роботи інституту, якісний склад його науково-педагогічних кадрів, стан матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури, комісія з атестаційної експертизи ПОІПОПП у своїх висновках констатувала, що інститут може бути атестований як вищий навчальний заклад післядипломної освіти і запропонувала Міжгалузевій акредитаційній комісії ліцензувати Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за ІІІ рівнем акредитації та атестувати заклад [10, спр.740, арк.40].

Таке рішення засвідчило успішне подолання інститутом труднощів адаптації до нових реалій освіти в умовах незалежної України, його готовність розв'язувати найскладніші завдання післядипломної освіти педагогічних працівників Полтавщини. Колектив закладу – його директори Б.В.Піддубний, П.І.Матвієнко (з грудня 1992 р.), заступники директора – С.Ф.Клепко, В.М.Золотухіна, методисти О.О.Магдик, В.В.Чирка, О.П.Сімон, Г.О.Сиротенко, Н.І.Білик та інші виявили готовність гідно відповісти на виклики часу і виконувати свою місію в нових умовах.

У 1998 році інститут пройшов чергове ліцензування, підтвердив статус ВНЗ третього рівня акредитації.

У червні 1999 року спільно з Полтавським державним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка та видавництвом ТОВ «АСМІ» інститут заснував науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» (головний редактор - Н.І.Білик). Постановою Президії ВАК України від 10 травня 2000 року часопис було включено до переліку фахових видань з педагогічних наук, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт. Журнал став інформаційною трибуною освітян як Полтавщини, так і України в цілому. Його випуски мають переважно тематичний характер і охоплюють широкий спектр проблем, серед яких, наприклад, «Ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічна освіта» (міжнародні спецвипуски України і Росії), «Вчитель – митець із митців», «Ідеї інтеграції в освіті», «Психологи – школі», «Вивчаємо English» (2004-2005 роки); «Педагогічна царина фольклористики», «Престиж учителя», «Орієнтири соціальної педагогіки», «Компетентність, креативність, імідж», «Лідерство в освіті», «Логопедичні знання – вчителю» (2006-2007 роки).


З грудня 2004 року журнал започаткував обласний конкурс «Сільська школа», результати якого висвітлюються відтоді на його сторінках.

Пам'ятною подією у 1999 році стала постанова Кабінету міністрів України про присвоєння інституту імені Михайла Васильовича Остроградського, а у 2000 році установу було перейменовано у Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (ПОІППО). Відтоді інституту не зазнавав значних реорганізацій і відповідно до розпорядження виконкому Полтавської міської ради від 18 жовтня 2000 року отримав свідоцтво про державну реєстрацію [9, с.2].

2004 року Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфікації 5500 осіб на рік за 29 напрямами освітньої діяльності.

В інституті працюють чотири кафедри: педагогічної майстерності (завідувач - кандидат педагогічних наук, доцент П.І.Матвієнко), філософії і економіки освіти (кандидат філософських наук, доцент С.Ф.Клепко), менеджменту освіти (завідувач - кандидат педагогічних наук, доцент І.В.Охріменко) та методики змісту освіти (завідувач - кандидат педагогічних наук, доцент Л.Ф.Пашко), 10 відділів, серед яких відділ гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, редакційно-видавничий відділ, відділ ліцензування та атестації закладів освіти і кадрової роботи, відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти, відділ методики виховання, відділ зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, відділ засобів навчання, інформаційних технологій. У структурі інституту працюють також центр педагогічних інновацій та інформації, обласний центр практичної психології та соціальної роботи, тренінг-центр природного розвитку дитини, науково-методичний центр інтеграції змісту освіти АПН України, консультаційно-методичний центр на базі Кременчуцького педучилища (директор – І.В.Гальченко), обласний методичний центр шкільної і економічної бізнес освіти (директор – Ю.М.Лелюк).


Авторитет інституту постійно зростає завдяки видавничій діяльності, організації обласних виставок передового педагогічного досвіду, участі у роботі міжнародних та республіканських виставок. Починаючи з 1993 року, традиційними стали в області ярмарки педтехнологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини». Якщо на першому з них було представлено близько 1100 матеріалів, то у 2003 році, коли проводився Х ювілейний ярмарок, загальна кількість представлених на ньому матеріалів сягнула 16 тисяч, а число відвідувачів – 12 тисяч осіб [5, с.7].

У 2004 році на ХІ ярмарку демонструвалися близько 3 тисяч творчих робіт, працювало 26 павільйонів, 5 педагогічних майстерень та конференц-зал реклами нової педагогічної літератури. У 2006 році в ярмарку взяли участь 1,5 тисячі педагогів, представивши понад 3 тисячі робіт у павільйонах «ВНЗ - для школи», «Нові інформаційні технології», «Школи-інтернати», «Початкове навчання» тощо. Упродовж ярмарку працювали педагогічні майстерні павільйонів «Малятко» (дошкільне виховання), «Природничо-математичні дисципліни», «Гуманітарні дисципліни», під час роботи яких вчителі Полтавщини обмінялися досвідом.

З метою популяризації плідних педагогічних напрацювань щорічно видаються анотовані каталоги «Адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини». Створено обласний та районні банки передового педагогічного досвіду, близько двох десятків фільмів на СD-дисках з інформацією про передовий педагогічний досвід освітян Полтавщини. До центрального банку ППД при ЦІППО направлено близько 50 карток перспективного педагогічного досвіду.

Стало доброю традицією щорічно представляти на огляд педагогічної громадськості України найкращі освітянські надбання Полтавщини, інноваційні проекти, прогресивні технології на такому широкомасштабному форумі, як виставка-презентація «Освіта України. Інноваційні технології навчання». У лютому 2007 року передові педагогічні технології вчительства Полтавської області буди представлені на Десятій ювілейній міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 2007». Удруге в номінації «Впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського було нагороджено бронзовою медаллю і вручено свідоцтво «Лідер сучасної освіти», а у 2008 році вперше у номінації «Інноватика у вищій освіті» ПОІППО було вручено свідоцтво ХІ Міжнародної виставки про нагородження срібною медаллю і вчетверте видано свідоцтво «Лідер у створенні сучасних засобів навчання».


Видавничою базою для забезпечення освітян області друкованою методичною продукцією є редакційно-видавничий відділ ПОІППО. Для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти Полтавщини відділом була розроблена обласна програма видавничої діяльності ПОІППО та Кременчуцького педучилища на 2004-2009 роки.

Про масштаби видавничої діяльності ПОІППО свідчать такі цифри: за 1993 – 2004 роки тут було опубліковано майже 300 найменувань науково-методичної літератури інституту загальним накладом 9370 примірників, у 2006 році – 11 найменувань науково-методичної літератури загальним тиражем 9500 примірників, за 2007 рік – 15 найменувань науково-методичної літератури загальним тиражем 11950 примірників. У подальших планах видавничої діяльності збільшення публікацій конкретного методичного спрямування на допомогу вчителям.

Одним із основних напрямів діяльності ПОІППО є організація післядипломної освіти педпрацівників. Вона здійснюється згідно з Концептуальними засадами розвитку післядипломної освіти в Полтавській області, що були затверджені колегією управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації на 2000-2006 роки, а згодом – на 2007-2009 роки (протокол №7/2 від 08.11.2006 р.). Щорічно інститут організовує підвищення кваліфікації близько 5 тисяч освітян, постійно розширюючи напрямки, за якими воно здійснюється. Так, якщо у 1997 році тут проводилося підвищення кваліфікації за 34 напрямками, у 1998 – за 40, то з 2005 року і в подальший період – за 45 напрямами.

Підвищення кваліфікації здійснюється на тритижневих та двотижневих курсах з відривом від роботи (144 та 108 годин відповідно).

Запроваджена така форма роботи, як участь педагогів у спеціальних дослідницьких групах. Активна участь педпрацівників у роботі СДГ протягом двох років за поданням координатора групи та за рішенням вченої ради ПОІППО прирівнюється до проходження курсів підвищення кваліфікації, про що свідчать відповідні записи в журналі «Проходження курсів підвищення кваліфікації через участь у СДГ». Так, протягом 2002-2003 н.р. зараховано роботу 29 педагогічних працівників (14 - в СДГ «Пошук»; 6 - в СДГ «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках російської мови»; 9 - «Оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи») як проходження курсового підвищення кваліфікації.


Виправданим попитом серед педагогічних працівників користується такий вид підвищення кваліфікації, як курси, наближені до слухачів. Фахівці інституту післядипломної педагогічної освіти здійснюють науково-методичний супровід діяльності педагогічних працівників за місцем їх роботи, надають консультації, забезпечують необхідною методичною літературою, програмним матеріалом тощо. Така форма післядипломного навчання сприяє вдосконаленню професійних якостей учителів без відриву від основного місця роботи та підвищенню якості організації навчально-виховного процесу. Найвдаліший досвід роботи ПОІППО має із використання денно-заочної форми, де навчальний процес здійснюється у два етапи: за денною формою слухачу опановують теоретичну частину освітньої програми, за заочною – практичні завдання за місцем роботи, в місцевих органах управління освітою чи на базі вищих педагогічних навчальних закладів [13].

Щороку за індивідуальним планом роботи в режимі вільного відвідування занять підвищують кваліфікацію близько 300 учителів. На базі районних методичних кабінетів - понад 500. За дистанційним навчанням - близько 150 учителів щороку. За такою формою, як дистанційні консалт-курси «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу вчителя-дослідника», щороку проходить підвищення кваліфікації понад 30 педпрацівників та згідно з трудовими угодами проводяться проблемні курси «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу педагога" за рахунок ВНЗ І-П рівнів акредитації - щороку понад 100 чоловік. Також проводяться інноваційні курси-ОДГ (курси як організаційно-діяльнісна гра) на базі одного педколективу (автор – кандидат педагогічних наук Н.І.Білик).

У 2003 р. на базі Кременчуцького педучилища створено консультативно-методичний центр, з 2004 р. на його базі підвищують кваліфікацію близько 600 педпрацівників із 9 прилеглих районів області.

В інституті модернізуються навчальні плани підвищення кваліфікації педпрацівників з урахуванням загальноосвітніх тенденцій реформування системи освіти України, удосконалюються форми організації навчального процесу на курсах, що сприяє підвищенню ефективності та результативності навчання слухачів, вживаються заходи щодо своєчасного підвищення фахового і кваліфікаційного рівня усіма педпрацівниками області та успішного проходження ними атестації. Як результат, план-графік курсової перепідготовки освітян Полтавщини успішно виконується, про що свідчать цифрові показники останніх років.


Так, у 2005 році курсове підвищення кваліфікації пройшли 4717 (107 % від плану) педпрацівників області, у 2006 році - 4776 осіб (103,4 % від плану), упродовж 2007 року - 4463 осіб (106,7 % від плану). На 2008 рік було подано 4196 (93,3 % порівняно з 2007 роком) замовлень на курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників відділами освіти, директорами шкіл-інтернатів, обласним навчально-методичним центром професійної освіти та вузами I-II рівнів акредитації.

Навчальний процес забезпечували 28 викладачів (з них докторів наук – 3; кандидатів наук – 19), 64 методисти обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, 57 науковців вищих навчальних закладів м.Полтави, 87 працівників управлінь і організацій області та 147 вчителів-практиків та вихователів дошкільних навчальних закладів області. Результативність їх роботи підтверджується високим рівнем знань та позитивними відгуками слухачів про якість лекційної та практичної діяльності.

Постійно проводилося корегування текстів існуючих лекцій та розроблялися нові з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України. Особлива увага зверталася на висвітлення питань використання програмно-педагогічних засобів, традиційних та інноваційних методів у допрофільному та профільному навчанні, уміння використовувати в навчальному процесі тестові завдань та працювати з ними при підготовці учнів до участі у незалежному зовнішньому оцінюванні, моніторингу якості навчальних досягнень школярів з предметів інваріантної складової діючого навчального плану, економічної освіти, громадянського виховання шкільної молоді, на формування в учнів здорового способу життя.

Інститутом проводиться систематична та планомірна робота щодо забезпечення комп’ютерної грамотності працівників освіти, комп’ютеризації навчально-виховного процесу, впровадження нових інформаційних технологій. Слухачі мають змогу навчатися у двох комп’ютерних класах, що оснащені новітньою технікою. Заняття проводять досвідчені викладачі як інституту післядипломної педагогічної освіти, так і викладачі інших вищих навчальних закладів міста. Обов’язковими є проведення занять з теми «Інформаційні технології у вивченні навчального курсу» для всіх без винятку категорій педпрацівників, які підвищують кваліфікацію на базі ПОІППО.


В інституті успішно впроваджується практика реалізації програми корпорації Intel ® «Навчання для майбутнього». Директори загальноосвітніх навчальних закладів, учителі фізики та англійської мови (80 осіб) пройшли навчання за даною програмою відповідно до плану-графіку курсів.

За програмою Microsoft «Партнерство в навчанні» проведено навчання вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів та учителів української мови та літератури (88 осіб). У режимі тренінгів за зазначеною програмою навчалися 23 завідуючі районними (міськими) методичними кабінетами.

Напрацьований значний досвід організації позааудиторної роботи. Слухачам курсів створюються всі умови для підвищення їх загальної культури. З цією метою плануються і проводяться тематичні консультації, екскурсії в музеї міста, організовуються зустрічі з письменниками, художниками, співаками, забезпечується постійне відвідування обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя.

За результатами діагностування з питань рівня задоволення курсами встановлено, що 98% слухачів задоволені формами занять та структурою курсів, 96% - змістом, 89 % - режимом роботи.

Станом на 2008 рік ПОІППО здійснює підвищення кваліфікації педагогічних працівників 874 загальноосвітніх шкіл, 474 дошкільних та 96 позашкільних закладів освіти області [9, с.3]. Всього за час свого існування навчальний заклад післядипломної освіти забезпечив курсову перепідготовку майже 270000 педагогічних працівників.

У діяльності інституту постійна увага приділяється проведенню наукових та науково-методичних досліджень із проблем змісту освіти та організації навчально-виховного процесу. Якщо у 1993-2003 роках провідною проблемою, яку досліджував ПОІППО, була «Роль післядипломної освіти у формуванні особистості творчого вчителя ХХІ століття», то 2004 році вона була трансформована відповідно до пріоритетів реформування освітньої системи України та зростаючого наукового потенціалу закладу і набула нового змісту – «Науково-методичне забезпечення сучасних моделей взаємозв'язку досліджень і практики в освіті при реалізації переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стандартів освіти».


Згідно з цією провідною темою було оновлено і науково-дослідну тематику кафедр, відділів. Сприяла підвищенню ефективності науково-методичної роботи, зміцненню наукового потенціалу інституту і його подальша організаційно-структурна перебудова: у 2000 році була створена кафедра менеджменту освіти, у 2003 році – кафедра методики змісту освіти, цього ж року відбулася трансформація кафедри конструювання педагогічних технологій та кафедри гуманітарних дисциплін відповідно у кафедру педмайстерності та кафедру філософії і економіки освіти.

Сучасні акценти в організації наукової роботи в ПОІППО було поставлено в рішеннях вченої ради інституту від 30 серпня 2004 року «Про науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу в інституті та методичної роботи навчальних закладів області». Ними були визначені заходи щодо підвищення ефективності наукової та науково-методичної роботи на основі впровадження ключових елементів ефективних моделей «дослідження – практика» в освіті, орієнтації працівників ПОІППО на глибокі дослідницькі традиції закладу.

Кафедри і відділи інституту спрямували наукову роботу на дослідження змісту і методичного апарату нових навчальних програм з метою оновлення проблематики курсів підвищення кваліфікації, створювали тимчасові дослідницькі колективи з розробки обласних концепцій розвитку освіти у відповідних освітніх галузях. Так, упродовж 2004-2005 років кафедри менеджменту освіти, філософії та економіки освіти, центру інновацій сконцентрувати свою роботу на розробці моделей сучасних навчальних закладів, зокрема орієнтації інноваційних закладів на досягнення критеріїв «активної школи», створення у них навчально-дослідницького середовища.

Кафедра методики змісту освіти продовжила опрацювання проблематики впровадження компетентнісного підходу у змісті освіти та здійснення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів.

Кафедра педагогічної майстерності опрацьовувала проблематику розвитку педагогічної майстерності та педагогічної компетентності у відповідності до вимог Болонського процесу.


На кінець 2006 року з провідної теми наукових досліджень працівниками інституту було підготовлено 136 публікацій обсягом 124,9 умовних друкованих аркушів.

Здійснюючи дослідження цієї теми, науковці ПОІППО зайнялися розробкою таких концептуальних проблем в освіті, як лідерство, менеджмент і дидактичний процес, державна освітня політика, компетентнісний підхід в шкільній освіті, проблема профілізації, розвиток підручникотворення, використання потенціалу краєзнавства в системі мотивації навчальної діяльності. З цих питань у 2007 р. були проведені науково-практичні конференції і оцінено потенціал концептуальних побудов сучасної педагогічної науки в удосконаленні практики переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стандартів освіти. Безпосередньо з окресленої теми працівниками інституту у 2007 році надруковано 52 статті у виданнях ВАК, 27 посібників та монографій.

Зокрема, у працях працівників кафедри філософії і економіки освіти розглянуто динаміку системи української освіти за останні 15 років з метою виявлення основних тенденцій її розвитку і визначення впливу економічних, соціальних, політичних і демографічних факторів на освітню політику. Значні зміни освітньої системи України проаналізовано через призму концепту «суспільства, що навчається», окреслено перспективи розвитку української системи освіти.

У 2007 році співробітниками кафедри менеджменту освіти було продовжено дослідження менеджменту виховного процесу, розвитку управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу, методичного забезпечення процесу навчання в початковій школі.

Із зазначених проблем були проведені Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті», постійно діючі семінари на базі Решетилівського, Великобагачанського, Карлівського, Миргородського та Хорольського районів, «Школа майбутнього: нові підходи до організації роботи навчального закладу», «Управління інноваційною діяльністю в сучасній школі», обласний семінар для молодих учителів «Інноваційні підходи на уроках мистецького циклу в сучасній художній школі» на базі Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» та інші.


Співробітниками кафедри педагогічної майстерності проводилась науково-дослідна та науково-методична робота з питання удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти.

Упродовж останніх років результативність наукової і науково-методичної роботи ПОІППО віддзеркалюють такі показники:

критерії

2004

2005

2006

2007

1. Опубліковано монографій, підручників та навчальних посібників

10

17

26

27

2. Кількість завершених фундаментальних досліджень

2

1

1

-

3. Загальний обсяг в ум. друк. арк.

177

266

182

350

4. Кількість методичних рекомендацій

86

55

63

68

5. Кількість наукових семінарів, конференцій,

з них міжнародних


47


9

61


9

70


1

58


7

6. Кількість захищених дисертацій;

кандидатських

докторських-

-1

-1

-1

-Проведена робота з розширення участі ПОІППО у виконанні міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм і проектів шляхом укладання інститутом міжнародних договорів про науково-педагогічне співробітництво та участі його працівників у міжнародних конференціях, делегаціях, спільній з закордонними науковими та освітніми закладами перепідготовці слухачів тощо.
Входження України до європейського та світового співтовариства створило сприятливі умови для розширення співпраці з міжнародними освітніми організаціями. Зокрема, Британською Радою в Україні, Корпусом Миру США в Україні, Американськими Радами з міжнародної освіти, Німецьким культурним центром Інституту Гете, Французьким культурним центром в Україні, видавництвами Оксфордського університету, «Лонгман», «Макміллан Хайнеманн», з якими ПОІППО підтримує тісні контакти [7, с.10].

Перспективною і плідною є співпраця ПОІППО з таким зарубіжним партнером, як лабораторія «Макаренко-реферат» Марбурзького університету (ФРН), керівник – професор, доктор Гьотц Хілліг. Відомий макаренкознавець відвідав ПОІПОПП у липні 1999 року, а у грудні 2005 року у ПОІППО відбулася зустріч з ним працівників інституту та науковців міста. Віце-президент Міжнародної Макаренківської асоціації (Полтава), іноземний член АПН України (Київ) та Російської академії освіти (Москва) Гьотц Хілліг нагадав історію свого зацікавлення Макаренком та розповів про творчі здобутки останніх 20 років, підкресливши, що Макаренко знайшов ефективну систему виховання і копіювати його неможливо, але деякі результати педагогічної діяльності майстра надзвичайно цікаві. У наступні роки співпраця інституту з лабораторією «Макаренко-реферат» тривала.


У межах міжнародного співробітництва у 1998 році Британська Рада (Харківське регіональне відділення) передала ПОІПОПП комп'ютерну техніку для використання учителями англійської мови області. В інституті було створено спеціальну дослідницьку групу (СДГ) вчителів англійської мови з використання інформаційних ресурсів Інтернету. Упродовж 5 років роботи членами СДГ створено банк даних навчальних матеріалів з англійської мови, підготовлено 18 посібників навчальних матеріалів з мережі Інтернет, з якими під час практичних занять на курсах підвищення кваліфікації ознайомлювалися слухачі, маючи змогу скопіювати необхідне на електронні носії. У 2003-2004 роках роботу СДГ було зосереджено на створенні бази даних навчальних матеріалів з англійської мови для початкової школи.

Щороку в ПОІППО представники Американських рад проводять семінари-презентації програм обміну для вчителів та адміністраторів шкіл «Партнерство в освіті» та «Українсько-американські премії за досягнення у викладанні». 17 представників області стали національними переможцями і взяли участь у 6-8-тижневих семінарах з підвищення професійної майстерності у навчальних закладах США. 2003 року в ПОІППО проведений «круглий стіл» учителів-випускників американських програм обміну «Українська освіта в контексті досвіду США».

Систематично відбуваються семінари-презентації навчально-методичних матеріалів з англійської мови, що їх проводять представники англійських видавництв Оксфордського університету «Лонгман», «Макміллан Хайнеманн».

Починаючи з 1993 р., у ПОІППО щорічно проводяться курси для вчителів англійської мови за участю досв­ідчених викладачів Lee-університету (США, штат Теннесі).

З 1993 року в школах Полтавщини викладають во­лонтери Корпусу Миру США. У 2002 році у ПОІППО працю­вала доброволець цієї організації Еймі Елерман. Вико­ристовуючи інтерактивні форми навчання, вона викладала методику англійської мови на курсах для вчителів, брала участь у районних семінарах, засіданнях методичних об’єднань, допомагала у підготовці учнів об­ласті до участі в олімпіадах.


З 2004 року Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить тренінги з педагогічними працівниками області за програмою Intel «Навчання для майбутнього» (використання комп'ютерних технологій в освіті), упродовж року відбулося 10 тренінгів для підготовки тренерів районного рівня, у яких взяли участь 114 осіб. Навчанням заплановано охопити 2 000 педагогів.

Мета програми - розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів, усвідомити можливості застосування комп'ютерних технологій при вивченні різних предметів, навчити самостійно здійснювати дослідницьку діяльність, вирішуючи практичні завдання. За 7 днів, крім теоретичних знань, учителі навчаються створювати презентації у програмі Microsoft Power Point, публікації, веб-сайти у програмі Microsoft Publisher, засоби оцінювання тестування (Microsoft Exel, Microsoft Word), вести пошук в Інтернеті. Учителі переконалися, що інформаційні технології - це дієві засоби підтримки й організації навчального процесу.

У 2006 році міжнародна програма Intel «Навчання для майбутнього» тривала, за нею було підготовлено 1108 учителів Полтавської області. Коштом програми профінансовано підготовку тренерів обласного і районного рівнів, придбання спеціальної навчальної літератури, 12 персональних комп’ютерів та ліцензій на системне програмне забезпечення. З вересня 2006 року, розвиваючи спільну ініціативу МОН та корпорації Microsoft «Партнерство в навчанні», в Полтавській області розпочато навчання вчителів загальноосвітніх дисциплін комп’ютерної грамотності шляхом проведення тренінгів за 36-годинною програмою.

2003 року завершив роботу міжнародний проект з екологічного виховання «Еко-логіка - екологічна освіта - методи та приклади», здійснюваний спільно з Українсь­кою Екологічною асоціацією за підтримки Шведського Інституту та Посольства Швеції в Україні. Проект був добрим прикладом співпраці між педагогічними закла­дами і неурядовими організаціями, освітянами Швеції та України. Семінари в його рамках відбулися в жовтні 2001 pоку та у березні 2002 року в Полтаві на базі ПОІППО та в с.Михайликах Шишацького району на базі приватно­го підприємства «Агроекологія».


З 2003 р. ПОІППО бере участь у міжнародній освітній програмі «Шкільний проект з використання ресурсів та енергії SPARE», що сприяє залученню учнів загально­освітніх шкіл області до розв'язання екологічних проблем, зокрема, економного використання енергії та екоресурсів. У рамках програми в 10 школах області було розпочато апробацію посібника з енергозбереження.

У січні 2004 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся міжнародний науково-практичний семінар для вчителів та методистів біології області «Шкільний проект з використання ресурсів та енергії SPARE - глобальний і локальний аспекти», в якому взяли участь представник Норвезького товариства охорони природи, президент проекту SPARE (шкільний проект з використання ресурсів та енергії) Даг Арне Хойстад, київські координатори проекту О.Мельникова та Л.Фірсов, науковці полтавських ВНЗ, представники Полтавської міської та обласної адміністрацій, методисти, вчителі.

У грудні 2005 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського зібралися на чергову зустріч учителі, які вже кілька років брали участь у проекті, а також охочі реалізовувати цей проект у майбутньому. Усі учасники (31 особа) взяли участь у тренінгу, організованому керівником проекту О.Мельниковою та ПОІППО. Завдяки інтерактивним методам педагоги ознайомилися з практичними та теоретичними аспектами впровадження курсу «Енергозбереження» в школах області. За результатами семінару учасниками було підготовлено рекомендації для педагогів регіону.

У 2004 році спільно із Центром освітньої політики (Львів) було розпочато українсько-польський освітній проект «Підвищення якості роботи шкіл в Україні». У його рамках відбулися семінари для директорів шкіл та керівників відділів освіти Полтавщини «Самооцінка роботи школи. Впровадження змін» (лютий, 2004 рік) та «Школа, що керує знаннями» (травень, 2004 рік). У семінарах взяли участь тренери Центру освітньої політики Л.Гриневич та П.Хобзей, координатор проекту в Україні О.Процак, представники товариства викладачів-тренерів з Варшави А. Пери та А.Лєвандовська.


Упродовж 2007 року інститут також брав участь у міжнародних проектах Intel «Навчання для майбутнього», «Microsoft: партнерство у навчанні», програмі «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Інститут здійснює активне забезпечення науково-методичної підтримки Державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, програми «Україна – ЄС», цільового плану «Україна – НАТО» та обласної програми «Болонський процес і вища освіта Полтавщини».

У травні 2004 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» проведено семінар «Зміст шкільної освіти у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції» за участю управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, наукової секції «Фундаментальні проблеми безперервної освіти» Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, проекту «Мережа освітньої політики» Міжнародного фонду «Відродження». У роботі семінару, зокрема, взяли участь Г.Касьянов, доктор історичних наук, професор, радник директора МФВ, О.Тягло, доктор філософських наук, професор, начальник кафедри філософії і політології Національного університету внутрішніх справ (м.Харків), керівник наукової секції «Фундаментальні проблеми безперервної освіти» Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, В.Мирошниченко, начальник управління освіти і науки ПОДА, кандидат педагогічних наук. Семінар досяг поставленої мети – з’ясувати, що являє собою трансформація змісту загальної середньої освіти у європейських вимірах і виробити план експертизи навчальної літератури, системи її розробки, апробації і видання та започаткувати роботу аналітично-експертної групи з навчальної літератури та підручників «Мережі освітньої політики" МФВ. Семінар заклав основи співпраці ПОІППО з Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України та формування в Полтавській області регіональної групи експертів навчальної літератури.


Упродовж 2006 року було видано спеціальний номер журналу «Пост методика» на тему «Європейська інтеграція» (№3 (67), 2006), посібник проректора з наукової роботи С.Ф.Клепка «Філософія освіти в європейському контексті» (П.: ПОІППО, 2006), буклет з переліком адрес для контактів із закладами Європи «Як знайти партнера в зарубіжній освіті», розроблено і направлено у районні методичні кабінети відділів освіти «Методичні рекомендації щодо проведення Дня Європи».

Також проведено методичний лекторій «Актуальні питання європейської інтеграції України» для вчителів соціально-гуманітарних дисциплін, у роботі якого взяли участь співробітники Полтавського обласного управління юстиції, котрі познайомили слухачів з новаціями в українському законодавстві; тренінг для директорів шкіл за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США за участю випускниці програми «Партнери в освіті», тренера з громадянської освіти Н.Вукіної «Критичне мислення – модель навчання та виховання громадян суспільства»; тренінг для директорів шкіл за підтримки Посольства США та за участю Заслуженого вчителя України В.Громового «Урок реформування американської та української шкіл».

Відбулося 4 обласних семінари на тему «Виховна система (типу «школа–родина») як провідний фактор формування цілісної особистості європейського зразка», підготовлені лабораторією європейського виховання.

Успішно пройшла обласна науково-практична конференція у рамках Міжнародного дня рідної мови «Державність української мови і досвід країн світу з мовної політики», в якій взяли участь учителі та науковці області, представники громадських організацій, творчих спілок, а також німецької, російської, єврейської та вірменської етноменшин.

Також працівники інституту взяли участь у Міжнародній конференції «Професія вчителя у XXI столітті: європейський вимір», що проходила у травні 2006 року на базі Львівського ОІППО у межах Міжнародного колоквіуму «Європейський вимір української освітньої політики». Під час роботи конференції обговорювались питання відповідності стратегії розвитку системи освіти України основним положенням Програми ЄЕС («Еducation and training 2010»); застосування європейських показників якості та індикаторів розвитку освіти; європейські підходи до освіти та професійного розвитку педагогічних працівників; роль міжнародних освітніх проектів у підвищенні компетентності вчителя; шляхи впровадження Європейських студій у загальноосвітніх навчальних закладах України.


У березні 2008 року представники інституту взяли участь у першому семінарі проекту «Школа та громадянське суспільство», що проводився Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку спільно з Центром європейської політики (м.Братислава).

У програму курсів підвищення кваліфікації у модулі «Філософія освіти для демократії та інформаційні технології» включено лекцію «Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти». ПОІППО є учасником реалізації проекту «Інформування територіальних громад щодо ЄС та європейської інтеграції: приклад м.Полтави», який здійснюється Інститутом регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна» (м.Київ) та Центром соціальних досліджень (м.Полтава) за підтримки Польсько-Американсько-Української ініціативи про Співпрацю.

Працівники інституту беруть активну участь в роботі міжнародних конференцій, форумів, семінарів, здійснюють навчальні зарубіжні подорожі. Робота з реалізації міжнародних зв'язків та заходи щодо інтеграції у ЄС сприяють ефективності організації післядипломної освіти, є запорукою подальшого розвитку інституту як основного методичного центру вдосконалення педагогічних кадрів.

З початку 90-х років ХХ століття, коли у вітчизняній дидактиці почав використовуватися термін «інновація», а в освітній діяльності набули поширення нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, нестандартні підходи в управлінні, Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти зосередив зусилля на підготовці вчителя, здатного до освітньої діяльності в нових умовах [11, с.28].

Організовуючи інноваційну діяльність, інститут керується законами України «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності і Україні», положенням «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (наказ МОН України від 17.11.2000 р. № 522), особливу увагу звертає на науково-методичне забезпечення інноваційних процесів, ефективне функціонування методичних об'єднань, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, а також на засоби стимулювання інноваційної діяльності педагогів. Відповідно до державних нормативних документів щорічно конкретизуються основні напрями розвитку інноваційного руху в області і наказами управління освіти і науки облдержадміністрації.


В області склалася певна система упровадження в практику закладів освіти педагогічних інновацій: визначення потреби регіональної системи освіти в модернізації на основі збору інформації про педагогічні ініціативи на регіональному та локальному рівнях; наполегливе роз’яснення техніки інноваційної та експериментальної діяльності; щорічна звітність районних відділів освіти про перебіг інноваційної та експериментальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах, яка подається до ПОІППО; аналіз, узагальнення результатів інноваційної діяльності; занесення її результатів до банку даних; здійснення науково-методичного супроводу запро­вадження педагогічних інновацій в освітню практику; організація співпраці з вищими навчальними за­кладами та науково-дослідними інститутами; інформування про інновації на курсах підвищення кваліфікації, семінарах, в періодичній пресі.

ПОІППО широко пропагує інноваційну діяльність у обласному освітньому просторі. Так, значну інформацію про інновації педагоги дістали на 35 обласних семінарах, 12 науково-педагогічних конференціях, проведених у 2004 році. У 2005 році були проведені обласні науково-практичні семінари методистів районних (міських) методичних кабінетів, які відповідають за питання здійснення інноваційної та експериментальної освітньої діяльності в районі, з теми «Технологія здійснення інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі»; завідуючих районними (міськими) методкабінетами з питань організаційно-методичного забезпечення впровадження інновацій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи; директорів шкіл – «Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради школи. Формування управлінської команди освітньої організації» та ін.

Відповідно до державних нормативних документів в області щорічно конкретизуються основні напрями розвитку інноваційного руху в регіоні. У 2005 році наказ управління освіти і науки № 282 від 19 травня «Про стан та завдання інноваційної та експериментальної діяльності в області» підсумував роботу за останній навчальний рік, передбачив її впорядкування та подальший розвиток відповідно до чинного законодавства. Для застосування в шкільній практиці інститут в першу чергу пропонує інноваційні технології, апробовані Міністерством освіти і науки. Це, насамперед, розроблена в області інтегрована модель природничо-наукової освіти за програмою «Довкілля», яку використовують в усіх школах області. Працівники науково-методичного центру інтеграції змісту освіти АПН України (директор - академік В.Ільченко), співзасновником якого є ПОІППО, видали до 30 найменувань підручників, науково-методологічних та методичних посібників на допомогу вчителю.


Дослідження у загальноосвітніх навчальних закладах ефективності та доступності програми «Довкілля» довели її позитивний вплив на розвиток інтелекту учнів, посилення їх екологічного виховання та зростання соціальної зрілості. Курс «Довкілля» дає дітям не лише знання про людину та середовище, в якому вона існує, а й допомагає зрозуміти необхідність коректного ставлення до них. Інноваційна система «Довкілля» є одним з основних досягнень освітян Полтавщини. Це інтегрована модель природничо-наукової освіти, яка має комплекс програм, що охоплюють дошкільне виховання і навчання, початкову, основну і старшу школу, а також навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники для учнів та вчителів. На Полтавщині народилися і діють школи «Довкілля» - лідери освіти. Серед шкіл-лідерів Полтавської області слід відмітити: ЗОШ №31, 24, 18, 26, 30, 9 м. Полтави; ЗОШ №18, 6 м. Кременчука; Шишацька ЗОШ ім. В.І. Вернадського; Новокочубеївська ЗОШ Чутівського району та ін.

Кожного року до Дня довкілля Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти АПН України та Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського проводять всеукраїнські заходи.

Не став винятком і 2008 рік: 17


<< предыдущая страница   следующая страница >>