litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 14 15Управління державної служби

головного управління державної служби україни

у вінницькій області


Збірник

нормативних документів та

інформаційно-методичних рекомендацій з питань кадрової роботи і державної служби


Вінниця – 2005

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВАЗаконом України “Про державну службу” визначено, що державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень. Посадовими особами, відповідно до цього Закону, вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру, передбачену Кабінетом Міністрів України.

Основними обов’язками державних службовців є:

 • додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

 • забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

 • недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
 • безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;


 • збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

 • постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

 • сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

Державні службовці мають право:

 • користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

 • брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

 • одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого і регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

 • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників, громадян;

 • вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;

 • на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

 • безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;
 • на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;


 • вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

 • на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 • на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

 • захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі типових професійно-кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.

Спеціальні обмеження, встановлені для державних службовцівЗаконами України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” для державного службовця встановлені спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

Кадрові служби органів виконавчої влади із названими обмеженнями повинні ознайомити усіх претендентів на посади державних службовців.

Претенденти на посади державних службовців, які подали заяви на участь в конкурсі, про ознайомлення з обмеженнями, встановленими законодавством України щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, зазначають у своїх заявах.

Усі інші претенденти на посади державних службоців, які призначаються за процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів України, а також переможці конкурсів при призначенні на посади державних службовців підписують лист попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, наступного змісту:


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про спеціальні обмеження, встановлені Законами України

Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”,

щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, на яку претендує, чи працює)


Законом України “Про державну службу” передбачено, що державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про державну службу” не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

визнані у встановленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками.

Статтею 16 цього Закону визначено, що державний службовець не може брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджатимуть нормальному функціонуванню державного органу.

Доповнення до статті 37 цього Закону: державний службовець, звільнений з державної служби у зв’язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах

Закон України “Про боротьбу з корупцією” визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів потерпілих фізичних та юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.


Статтею 1 цього Закону визначено, що корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Статтею 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією” встановлено, що державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права:

- сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

- займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

- входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства), через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;

- відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.


- сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

- неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

- бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює;

- надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

Статтею 6 цього Закону встановлено, що в разі відкриття валютного рахунку в іноземному банку державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, зобов’язана у десятиденний строк письмово повідомити про це податкову службу із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження іноземного банку.

Про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” щодо державних службовців та осіб, які претендують на посади державних службовців, попереджений.

_______________ ____________________________

(підпис) (Прізвище, ініціали)


“___”_________________200__ р.


(Внесено доповнення відповідно до наказу Начальника Головдержслужби України від 28.01.2003 р. №15)


При призначенні працівника на посаду державного службовця підписаний ним текст попередження зазначеного вище змісту зберігається в його особовій справі.следующая страница >>