litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 12 13 14 15

Зразок форми посадової інструкції


Затверджую

Начальник управління праці і соціального захисту населення ______________ райдержадміністрації

___________ І. В. Береговий

___ ” __________ 200__ р.


Посадова інструкція

начальника відділу субсидій управління праці та соціального

захисту населення ________________ райдержадміністрації

Петрука Віктора Степановича


І. Загальні положення

Загальні положення посадової інструкції визначають:


 • основну мету діяльності службовця;

 • порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків;

 • кваліфікаційні вимоги до державного службовця (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, потрібний стаж роботи за фахом, відповідний стаж державної служби, інші вимоги);

 • підпорядкованість державного службовця (вказується посадова особа, якій безпосередньо підпорядковується службовець);

 • наявність підпорядкованих працівників (вказуються посади працівників, які підпорядковані цьому державному службовцю);

 • перелік основних актів законодавства, інших матеріалів, якими керується в роботі службовець.

ІІ. Завдання і обов’язки начальника відділу субсидій

У цьому розділі характеризується зміст діяльності державного службовця. У ньому визначається:

 • відносно самостійна ділянка роботи відповідно до положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися або тематично, або шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів, або закріпленням за працівником переліку об’єктів управління, або як перелік відносно самостійних питань;
 • перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо).


Завдання та обов’язки службовця мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

ІІІ. Права начальника відділу субсидій

У цьому розділі визначаються засоби, за допомогою яких службовець має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов’язків. Наприклад, вносити пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати певні проекти документів, підписувати у межах своєї компетенції певні документи, виконувати обов’язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах, отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів.

IV. Відповідальність начальника відділу субсидій

У розділі “Відповідальність” визначаються показники оцінки роботи державного службовця та межі його персональної відповідальності.

Показниками оцінки роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків, етика поведінки та дотримання обмежень, передбачених законодавством про державну службу.

В цьому розділі має бути зазначено, що державний службовець несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.


Заступник начальника управління П. І. Степаненко

___”__________ 200 __ року

З посадовою інструкцією ознайомився:

Начальник відділу субсидій В. С. Петрук

___”________________ 200__ р.

Примітки:

У посадових інструкціях рекомендується мати пункт про те, кого державний службовець заміщує на час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншим причинами, а також, хто заміщує його.


Посадові інструкції належить переглядати у разі зміни функцій працівників або структури відповідного державного органу. Один примірник посадової інструкції знаходиться у керівника структурного підрозділу, один — у кадровій службі державного органу. Третій примірник посадової інструкції видається державному службовцю під розписку.

Посадову інструкцію державного службовця підписує його безпосередній керівник.

Факт ознайомлення із своєю посадовою інструкцією державний службовець засвідчує своїм підписом.

Список рекомендованих для використання нормативних актів України

 1. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ;

 2. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р. №356/95;

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 р. №2493-ІІІ;

 4. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. №586-XIV;

 5. Закон України „Про відпустки” від 15.11.1996 р. №504/96;

 6. Указ Президента України “Про Комплексну програму підготовки державних службовців” від 09.11.2000 р. №1212/2000;

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торгівельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій” від 13.12.2001 р. №1658;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” від 29.07.1999 р. №1374;


 9. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій” від 29.07.1999 №1369;

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” від 15.02.2002 р. №169;

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах” від 01.12.1994 р. №804;

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби” від 28.02.2001 р. №199;

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про ранги державних службовців” від 19.06.1996 р. №658;

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” від 13.12.1999 р. №2288;

 15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці” від 04.10.1995 р. №783;

 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади” від 20.12.1993 р. №1049;

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків” від 24.02.2003 №212;
 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про обчислення стажу державної служби” від 03.05.1994 р. №283;


 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади” від 02.08.1996р. №912;

 20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади” від 25.12.1998 р. №731;

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців” від 28.12.2000 р. №1922;

 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців” від 13.06.2000 р. №950

 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі” від 26.12.2003 р. №2020;

 24. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків” від 18.02.2004 р. №182

 25. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про віднесення посад керівних працівників апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців” від 09.08.2005 р. №333-р;

 26. Наказ Мінпраці, Мінюсту України “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників” від 29.07.1993 р. №58 (зареєстровано в Мінюсті України 17.08.1993 р. №110);
 27. Наказ Мінфіну України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, “Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї” від 09.04.2001 р. №175;


 28. Наказ Головдержслужби України “Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця” від 23.10.2000 р. №58 (зареєстровано в Мінюсті 07.11.2000 р. №783/5004);

 29. Наказ Головдержслужби України “Про затвердження Рекомендацій щодо застосування Постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. №2020 “Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі” від 06.02.2004р. №25;

 30. Наказ Головдержслужби України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування положення про проведення атестації державних службовців” від 02.03.2001 р. №16;

 31. Наказ Головдержслужби України “Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань” від 31.10.2003 р. №122;

 32. Наказ Головдержслужби України „Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)” від 01.09.1999р. №65.

ЗМІСТ


ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА 3

Спеціальні обмеження, встановлені для державних службовців 4

Декларування доходів державних службовців 8

Присяга державного службовця 22

ПРИЙняття ПРАЦІВНИКІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 23

Прийняття на посади на конкурсній основі 24

Прийняття на посади державних службовців поза конкурсом 37

Випробування при прийнятті на державну службу 45

Ранги державних службовців 47

Особова справа державного службовця 51

Приклади обчислення приведеної дати стажу державної служби 79

Підстави припинення державної служби 81


Ведення трудових книжок 82

Коментар до інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників 96

Обчислення стажу державної служби 100

Деякі особливості обчислення стажу державної служби 107

Продовження терміну перебування на державній службі 109

Зразки написання заяв 117

Зразки Написання наказів та записів в трудовій книжці 123

Зразок форми посадової інструкції 128

Список рекомендованих для використання нормативних актів України 131Упорядник Кривонос А. Д.

Відповідальний за випуск Починок С. Д.<< предыдущая страница