litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 ... 14 15

Декларування доходів державних службовців


Статтею 13 Закону України “Про державну службу” передбачено, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої – сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої і другої категорій, передбачених статтею 25 названого Закону, повинна подати також відомості про належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.

Зазначені відомості вперше подаються при вирішенні питання про прийняття працівника на державну службу, а потім щорічно за минулий рік – до 15 квітня поточного року.

Декларування своїх доходів державні службовці проводять шляхом заповнення спеціального бланку декларації форми №001- ДС, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.03.1997 року №58.

Заповнена державним службовцем декларація про його доходи і зобов’язання фінансового характеру є документом, який має конфіденційний характер. Згідно зі статтею 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом. Тому особи, винні у неправомірному використанні відомостей, які подав державний службовець у своїй декларації, без його згоди, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Декларації про доходи і зобов’язання фінансового характеру зберігаються у кадровій службі органу виконавчої влади в особових справах державних службовців або у окремій спеціальній папці.

ЗАТВЕРДЖЕНА

наказом Міністерства фінансів України від 6 березня 1997 р. № 58 Форма № 001-ДС


ДЕКЛАРАЦІЯ

про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’їРОЗДІЛ I. Загальні відомості
1.

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Місце проживання:

(пошт. Індекс, область, район, нас. Пункт, вулиця, буд., корп., № т.)3. Займана посада і категорія державного службовця

4. Посада і категорія державного службовця, на яку претендує особа що подає

декларацію

5. Члени сім’ї**


(прізвище, ініціали і ступінь родинного зв’язку)

* Розділи I, II, III заповнюють державні службовці всіх категорій, а розділи IV, V, VI – лише державні службовці першої та другої категорій;

особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця заповнює всі графи, передбачені для заповнення державним службовцем відповідної категорії.

** Для цілей цієї Декларації до членів сім’ї відносяться: чоловік (дружина), батьки та неодружені діти, що проживають з ними.


РОЗДІЛ II. Доходи, одержані (нараховані) з джерел в України та за її межами за 200__р.Розмір доходу (т..)

Державного службовця


Членів сім’ї

1

2

3

4

1.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч.:1.1

Дивіденди, проценти, роялті1.2

Матеріальна допомога1.3

Страхове відшкодування1.4

Доход від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар)1.5

Доход від підприємницької і незалежної професійної діяльності1.6

Доход від відчуження цінних паперів та корпоративних прав1.7

Заробітна плата


РОЗДІЛ III. Зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном за 200__р.Перелік зобов’язань щодо сплати внесків (платежів)

Державного службовця

Членів сім’ї

Всього сплачено

(т..)

В тому числі за кордоном (т..)

Всього сплачено

(т..)

В тому числі за кордоном (т..)

1

2

3

4

5

6

1

За договорами добровільного страхування
2


За договорами на додаткове пенсійне забезпечення

3

За договорами позики

4

За договорами найму (оренди)

5

На утримання майна, зазначеного у розділах IV, V
Розділ IV. Відомості про нерухоме майно, що знаходиться в приватній власностіПерелік об’єктів

Державного службовця

Членів сім’ї

Загальна площа (м2)

Загальна площа (м2)


1

2

3

4

1

Земельні ділянки2

Житловий будинок3

Квартира4

Садовий (дачний) будинок5

Гараж


Розділ V. Відомості про транспортні засоби, що знаходиться в приватній власностіПерелік об’єктів

Державного службовця

Членів сім’ї

Марка/

модель


Об’єм

двигуна (см3)

Марка/

модель

Об’єм

двигуна (см3)

1

2

3

4

5

6

1

Автомобілі легкові

2

Автомобілі вантажні, спеціальні і автобуси

3

Мотоцикли

4

Трактори

5

Водні транспортні засоби


Розділ VI. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активиПерелік об’єктів

Державного службовця

Членів сім’ї

Всього

(т..)

В тому числі за кордоном

(т..)

Всього

(т..)

В тому числі за кордоном

(т..)

1

2

3

4

5

6

1

Номінальна вартість придбаних цінних паперів

2

Розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій3

Сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах


Про відповідальність за подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру (ст. 9 Закону України “Про боротьбу з корупцією” та ст. 30 п. 7 Закону України “Про державну службу”) попереджений.


___________ ____________

(підпис) (дата)

Методичні рекомендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, “Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї” затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2001 року №175 (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 27.02.2002 року №140).


Витяг з

МЕТОДИЧНИХ КОМЕНДАЦІЙ

щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, «Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї»


Метою цих рекомендацій є ознайомлення роботодавців з основними організаційними напрямами роботи щодо заповнення декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, уповноваженої на виконання функцій держави, щодо себе та членів своєї сім’ї.

Методичні рекомендації не містять нових правових норм, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, і не можуть використовуватись для визначення обов’язкових зобов’язань осіб перед державою.


2. Порядок заповнення декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї

У декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї, мають відображатися всі відомості про майно та доходи, у тому числі за кордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї. (Абзац пункту 2 в редакції Наказу Мінфіну №140 (v0140201-02) від 27.02.2002)

При визначенні доходів, отриманих у натуральній формі, застосовується їх оцінка за звичайними цінами.

Декларування доходів державних службовців здійснюється відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 року «Про державну службу» (3723-12). Статтею 13 зазначеного Закону передбачається, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої-сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі й за кордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої та другої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону (3723-12), повинна подати відомості про належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.

Такі відомості державний службовець подає щороку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №641 (641-95-п) «Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу» визначено, що зазначені відомості державні службовці подають у формі декларації про доходи за попередній звітний рік.

Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї (Форма №001-ДС, надалі- декларація), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 6 березня 1997 року №58 (z0104-97 ) і зареєстрована у Міністерстві юстиції України 31 березня 1997 року за №104/1908, складається із шести розділів:


  1. Загальні відомості;

II. Доходи, одержані (нараховані) з джерел в України та за її межами за 200 __ рік;

III. Зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за 200 __ рік;

IV. Відомості про нерухоме майно, що знаходиться в приватній власності;

V. Відомості про транспортні засоби, що знаходяться в приватній власності;

VI. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи.

Розділи I, II, III заповнюють державні службовці всіх категорій, а розділи IV, V, VI – лише державні службовці першої та другої категорій (про це також зазначено, у примітці до декларації). Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця певної категорії, заповнює всі графи, передбачені для заповнення державним службовцем цієї категорії. Для уточнення категорії, до якої відноситься державний службовець (особа, яка заповнює декларацію), слід звернутись до статті 25 Закону України від 16 грудня 1993 року «Про державну службу» (3723-12).

Відомості, що містяться у декларації, є конфіденційною інформацією (з обмеженим доступом). Організацією, де працює державний службовець (до якої подана декларація), мають бути вжиті заходи для обмеження доступу до декларацій, а також встановлена система захисту для недопущення розголошення відомостей, що містяться у декларації.

Декларації про доходи не використовуються для цілей визначення податкових зобов’язань.

Декларація може бути піддана перевірці на достовірність підрозділами, уповноваженими відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією» (356/95-ВР), а також щодо дотримання державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посади державного службовця, податкового законодавства України та виконання податкових зобов’язань перед державою (стаття 67 Конституції України (254к/96-ВР).

Подавати декларацію за формою №001-ДС зобов’язані:

а) державні службовці;


б) депутати всіх рівнів;

в) військовослужбовці (крім тих, що проходять строкову службу), уповноважені на виконання функцій держави;

г) сільські, селищні, міські голови і голови районних та обласних рад;

д) судді, прокурори, слідчі, особи рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ, співробітники служби безпеки, посадові особи податкової адміністрації та податкової міліції, митної служби, а також працівники апарату суду, прокуратури й інших зазначених органів, уповноважені на виконання функцій держави.

є) особи, які претендують на зайняття посади державного службовця.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави, подають декларацію щорічно до 15 квітня, а особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, - під час подання заяви про прийом на роботу або про участь у конкурсі на посаду державного службовця.

Бланк декларації одержують за місцем державної служби безкоштовно.

Нормативні акти, які регламентують подання декларації:

стаття 13 Закону України від 16 грудня 1993 року «Про державну службу» (3723-12);

стаття 6 Закону України від 5 жовтня 1995 року «Про боротьбу з корупцією» (356/95-ВР);

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №641 (641-95-п) «Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу».

Розділ I Декларації

Загальні відомості

У першому розділі державний службовець (надалі – декларант) відображає загальні відомості щодо себе та членів сім’ї.

Пункт 1. У разі, якщо протягом періоду, за який здійснюється декларування, декларант змінив прізвище (ім’я), у пункті 1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я), а у дужках – попереднє прізвище (ім’я).

Пункт 2. Цей пункт слід заповнювати на підставі паспортних даних про прописку або тимчасову прописку (реєстрацію).

У разі, якщо назва населеного пункту (області, вулиці та інших реквізитів цього пункту) зазнала зміни, що не відображено у паспорті декларанта, необхідно навести Його назву за станом на дату заповнення цієї декларації.


Пункти 3 і 4, Категорія державного службовця відповідно до займаної посади, а також категорія, - яку претендує особа (декларант), зазначається відповідно до положень статті 25 Закону України «Про державну службу» (3723-12).

Пункт 5. У цьому пункті записуються відомості щодо членів сім’ї декларанта, зокрема прізвище, ініціали і ступінь родинного зв’язку.

До членів сім’ї декларанта належать; чоловік (дружина), батьки та неодружені діти декларанта, які проживають спільно із ним на житловій площі, зазначеній у пункті 2 цього розділу та у розділі IV, або на іншій житловій площі, що наймається/орендується (пункт 4 розділу III). У разі одруження дітей декларанта відомості щодо отримання ними доходів не враховуються.

Відомості щодо членів сім’ї, які прописані разом з декларантом, а мешкають окремо і не виконують обов’язків із взаємного утримання, у декларації про доходи не відображаються.

Відомості щодо членів сім’ї, які прописані окремо, але проживають разом на спільній житловій площі та виконують обов’язки із взаємного утримання, враховуються у декларації.

Розділ II Декларації

Доходи, одержані (нараховані) з джерел в України

та за її межами за 200 __ рік

Пункт 1. У цьому пункті зазначається загальна сума сукупного, одержаного (нарахованого) у звітному році доходу за місцем основної роботи (служби) декларанта, а також не за місцем основної роботи (служби). (Абзац перший розділу II в редакції Наказу Мінфіну №140 (v0140201-02) від 27.02.2002).

Роялті – платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав промислової та інтелектуальної власності, а також інших аналогічних майнових прав, визначених як об’єкт права власності фізичної особи, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права на винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретних формул або процесів, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Сума доходу визначається згідно з умовами укладених угод виходячи з договірної ціни, але нижчої за звичайні ціни, та на підставі первинних платіжних документів.


Підпункт 1.2. У ньому зазначається матеріальна допомога, включаючи допомогу, передбачену законодавством. Зокрема подарунки, благодійна допомога, пожертвування, безповоротна позика (у грошовій та натуральній формі), у тому числі одержані під час перебування за кордоном або з іноземних держав. (Абзац розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну №140 (v0140201-02) від 27.02.2002).

У цьому підпункті також відображаються безоплатно отримані чи успадковані у власність квартири, земля, будівлі чи інші споруди, інші основні фонди (бібліотечні), рухоме майно, велика рогата худоба, свині – за договірними цінами, згідно з нотаріально засвідченими документами але не нижчими за звичайні ціни.

Подарунки (крім подарунків від членів сім’ї), якщо їх вартість перевищує 5 мінімальних заробітних плат на рік, відображається у сумі такого перевищення.

Якщо подарунки отримані у вигляді цінних паперів, вони враховуються за ціною не нижчою за звичайні ціни.

Подарунки у вигляді творів мистецтва, історичних цінностей, антикваріату включаються до суми доходів на підставі нотаріально засвідченої копії експертизи щодо визначення вартості подарунків.

У цьому підпункті вказується вартість безоплатно наданих платних медичних послуг, у тому числі за рахунок цільової благодійної допомоги, яка надається благодійними організаціями на оплату косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, лікування зубів та їх протезування з використання дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; штучних запліднень, аборт (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями), операцій з переміни статі, лікування венеричних захворювань (за винятком лікування СНІДу); послуг санаторно-курортного лікування, крім спеціалізованих санаторіїв, які знаходяться на бюджетному фінансуванні (для лікування туберкульозу); відпочинку, послуг туризму, вартість навчання фізичної особи або членів її сім’ї в навчальних закладах, крім навчання за рахунок бюджетного фінансування, а також суми кредитів, наданих без установлених термінів їх повернення.


Підпункт 1.3. У ньому зазначаються суми страхового відшкодування і страхові суми, одержані декларантом внаслідок настання страхового випадку за договорами добровільного та обов’язкового страхування, а також суми страхових внесків, сплачених за громадянина іншими особами, крім внесків із обов’язкового державного страхування.

Підпункт 1.4. У ньому зазначаються доходи, одержані у вигляді авторської винагороди (гонорару).

Підпункт 1.5. У ньому повідомляється про оподатковуваний дохід від здійснення підприємницької і незалежної професійної діяльності, а також суми доходів, отриманих від продажу більше одного разу на рік власного майна (рухомого та нерухомого), включаючи речі особистого вжитку, вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат.

Підпункт 1.6. Тут зазначаються доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (див. підпункт 1.1).

Підпункт 1.7. У ньому записуються відомості про основну і додаткову заробітну плату, премії, надбавки, винагороди, передбачені законодавством. (Абзац розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну №140 (v0140201-02) від 27.02.2002).

Розділ III Декларації

Зобов’язання фінансового характеру

в тому числі за кордоном, за 200 __ рік

У пунктах 1-5 розділу III зазначаються зобов’язання щодо сплати внесків (платежів), виконані (здійснені) декларантом у звітному році на користь інших юридичних і фізичних осіб внаслідок укладання договорів (прийняття і виконання зобов’язань), зазначених у цьому розділі.

Пункт 1. У пункті 1 зазначається розмір сплачених внесків (за власні кошти) за договорами добровільного страхування. За необхідності розмір цих внесків можна уточнити в страховій організації, яка видала страховий поліс відповідно до укладеного договору.

Пункт 2. У пункті 2 зазначається розмір внесків, спрямованих у звітному році на додаткове (недержавне) пенсійне забезпечення (платежі на іменні пенсійні рахунки) відповідно до укладених договорів з недержавними пенсійними фондами.


Згідно з пунктом 1 Постанови Верховної Ради України від 22 грудня 1995 року №491/95-ВР ( 491/95-ВР ) «Про усунення зловживань в процесі залучення суб’єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян» забороняється залучення грошових коштів громадян суб’єктами підприємницької діяльності, для яких цей вид діяльності не передбачений спеціальним законодавством України. Постанова зобов’язує зазначених суб’єктів підприємницької діяльності виконувати зобов’язання відповідно до умов договорів, укладених з громадянами до набрання чинності цією Постановою. При цьому право власності на кошти, що знаходяться на іменних пенсійних рахунках, фондам не переходять. Таким чином, недержавні пенсійні фонди зобов’язані виконувати умови договорів, укладених до 22 грудня 1995 року.

Пункт 3. У пункті 3 повідомляється про сплачені протягом звітного періоду платежі за договорами позики (за одержані декларантом кошти або майно у позику (тимчасове користування), у тому числі про основну суму позики, а також проценти або фіксовану суму на цю позику (див. підпункт 1.1 розділу 11 методичних рекомендацій), незалежно від того, чи отримані вони від банківських установ, чи від інших юридичних або фізичних осіб. (Абзац п’ятий розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну №140 (v0140201-02) від 27.02.2002).

Пункт 4. У пункті 4 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених декларантом протягом звітного періоду за договорами найму (оренди) будь-якого майна у юридичних чи у фізичних осіб, зокрема плата за користування житлом (квартирна плата) і плата за комунальні послуги згідно з договором найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду, якщо квартира не приватизована.

До комунальних послуг належать: водопостачання, включаючи постачання привізної води для господарсько-побутових потреб; гаряче водопостачання; користування тепловою енергією; вивезення побутових відходів; водовідведення, включаючи обслуговування вигрібних ям загального та особистого користування в садибах житлових будинків; газ, у тому числі зріджений, що використовується для опалення житлових приміщень, підігріву води в будинках, які не мають центрального гарячого водопостачання; користування електроенергією. (Розділ III доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Мінфіну №140 (v0140201-02) від 27.02.2002).


Пункт 5. У пункті 5 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених декларантом протягом звітного періоду юридичним і фізичним особам за зобов’язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах IV і V, тобто майна, яке знаходиться у приватній власності декларанта (членів його сім’ї). Наприклад членські внески і платежі за зберігання автомобіля у гаражному кооперативі, платежі (плата за користування жилим приміщенням і комунальні послуги) згідно з договором на утримання приватизованої квартири.

Розділ IV Декларації

Відомості про нерухоме майно, що знаходиться

у приватній власності

У розділі IV декларант зазначає загальну площу (метрів квадратних) нерухомого майна, проліченого у пунктах 1-5 цього розділу, якщо таке майно знаходиться у його приватній власності внаслідок купівлі (приватизації, успадкування, дарування, міни, розподілу майна підприємств і організацій між засновниками і учасниками). Записи здійснюються на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Площа будинків (квартир) зазначається на підставі даних бюро технічної інвентаризації. Площа земельної ділянки зазначається на підставі документів (актів) про її відведення. Якщо громадянину на правах власності належить лише частина житлової площі, то в декларації враховується лише належна йому частина та частка на неповнолітніх дітей (у матері або батька за згодою сторін).

Розділ V Декларації

Відомості про транспортні засоби,

що знаходяться у приватній власності

У розділі V декларант перелічує марку, модель та об’єм двигуна кожного транспортного засобу, який він має у приватній власності внаслідок купівлі (успадкування, дарування, розподілу майна підприємств і організацій між засновниками і учасниками). Записи здійснюються у відповідному рядку (пункти 1-5 цього розділу) залежно від наведеної класифікації транспортних засобів. Відомості про транспортні засоби записуються на підставі даних технічних паспортів. Уточнення можна зробити в органах, де зареєстровані транспортні засоби.


Розділ VI Декларації

Відомості про вклади у банках,

цінні папери та інші активи

Пункт 1. У пункті 1 показується загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, які були придбані (куплені чи одержані як подарунок або внаслідок персоніфікації) декларантом протягом звітного періоду.

Номінальна вартість цінних паперів (вартість, зафіксована на бланку цінного папера) зазначається з урахуванням здійсненої індексації, про що повідомляє емітент цінного папера.

До цінних паперів належать: акції, облігації державних та місцевих позиків облігації підприємств (організацій), державні скарбничі (казначейські) зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні майнові сертифікати.

Пункт 2. У пункті 2 декларант зазначає розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств (установ, організацій), тобто розмір його корпоративного права, включаючи суми, які були відчужені ним (продані) у цей період (див. «корпоративне право» у поясненнях до підпункту 1.1 розділу II).

Внесення певних коштів до статутного фонду акціонерного товариства засвідчується цінним папером – акцією, яка дає право на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації товариства.

Пункт 3. У пункті 3 зазначається сума грошових коштів на рахунках (ощадних, депозитних, поточних, анонімним) у банках та інших фінансово-кредитних установах в України і за її межами. При цьому не зазначається назва банку (установи), його адреса та види і номери рахунків (вкладів).

Ці відомості зазначаються за станом на 1 січня року, що настає за звітним.

3. Відповідальність

Кожному, на кого поширюється дія законів «Про державну службу» (3723-12) та «Про боротьбу з корупцією» (356/95-ВР), потрібно своєчасно, до 15 квітня, в установленому порядку подати повні і правдиві відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру.


Згідно із статтею 30 Закону «Про державну службу» (3723-12) неподання або подання державним службовцем неповних чи неправдивих відомостей щодо його доходів, зобов’язань фінансового характеру та майновий стан є підставою для припинення державної служби, а також тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з Законом України «Про боротьбу з корупцією» (356/95-ВР).

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, тобто декларування доходів, передбачена також статтею 9 Закону «Про боротьбу з корупцією».

* * *


Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу такого змісту:<< предыдущая страница   следующая страница >>