litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4 ... 14 15

Присяга державного службовця


Я _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

______________ ________________

(дата) (підпис)


Про прийняття Присяги у трудовій книжці державного службовця робиться відповідний запис.

Примітка:


 1. У трудовій книжці при внесенні запису про прийняття Присяги у графі “На підставі чого внесено запис” записується “Підписаний текст Присяги”. Запис про прийняття державним службовцем Присяги вноситься у трудову книжку під окремим порядковим номером.

 2. Якщо працівник, працюючи в органах місцевого самоврядування, прийняв там Присягу посадової особи органу місцевого самоврядування, то при переході в орган виконавчої влади на посаду державного службовця він повинен прийняти Присягу державного службовця (за умови, що даної Присяги він раніше не приймав) і навпаки.

* * *

Окрім конкурсного відбору, дотримання ряду спеціальних обмежень, передбачених названим вище Попередженням, декларування доходів, прийняття Присяги державний службовець для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням керівника зобов’язаний з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, може бути відкликаним із щорічної або додаткової відпусток.

Перебування на державній службі обмежується граничним віком: 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Досягнення граничного віку, якщо не продовжено в установленому порядку терміну перебування на державній службі, відмова від прийняття або порушення Присяги, неподання або подання неправдивих відомостей щодо доходів є підставою для беззастережного звільнення з посади.


Встановлені обмеження викликали необхідність застосування особливих форм прийняття на посади державних службовців. Вони визначені Законом України “Про державну службу”, іншими законами, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

ПРИЙняття ПРАЦІВНИКІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУПрийом на державну службу здійснюється, як правило, на конкурсній основі. Особи, які обіймають посади державних службовців, можуть бути призначені на вищу посаду без конкурсного відбору:

а) після успішного проходження стажування;

б) або як такі, що були зараховані до кадрового резерву.

Порядок розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій, регламентований постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 року №1658. Що стосується порядку розгляду питань про призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласної і районних державних адміністрацій, а також керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, то ці питання регламентовані постановами Кабінету Міністрів України відповідно від 29.07.1999 року №1369 та від 29.07.1999 року №1374.

Прийняття на посади на конкурсній основі


Статтею 15 Закону України “Про державну службу” визначено, що прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України. Цей спосіб прийняття на роботу є найбільш поширеним, оскільки питома вага державних службовців третьої - сьомої категорій посад, які працюють в органах виконавчої влади, складає більше 90 відсотків.


Проведення конкурсу регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 (Із змінами, внесеними згідно з постановами Кабміну України №1558 (1558-2004-п) від 17.11.2004 р. та №371 (371-2005-п) від 18.05.2005 р.).


ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад державних службовців


Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу. (Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1558 (1558-2004-п) від 17.11.2004, №371 (371-2005-п) від 18.05.2005).

4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.


Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

10. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:


1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П- 2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.


14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України (254к/96-ВР), Законів України "Про державну службу" (3723-12) та "Про боротьбу з корупцією" (356/95-ВР), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Головдержслужбою разом з Національною Академією державного управління при Президентові України.


23. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього державного органу та його структурних підрозділів затверджується керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.


30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


Наказ керівника органу виконавчої влади про оголошення конкурсу може мати такий зміст:

НАКАЗ

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”:


 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації.

 2. Затвердити умови конкурсу на заміщення названої вакантної посади згідно з додатком 1.

 3. Повідомлення про оголошення конкурсу (додаток 2) подати для опублікування у районну газету “Подільський край”.
 4. Головному спеціалісту управління Висоцькій О. В. забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення названої вакантної посади протягом 30 календарних днів з дня публікації в засобах масової інформації повідомлення про оголошення конкурсу.


 5. Довести зміст даного наказу до відома працівників управління.

Додаток 1

Умови конкурсу

на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації


 1. Наявність громадянства України.

 2. Наявність повної вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

 3. Наявність стажу державної служби не менше трьох років або стажу роботи за спеціальністю в інших сферах не менше п’яти років.

 4. Знання чинного законодавства з питань державної служби.

 5. Вільне володіння державною мовою.

 6. Володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.

 7. Уміння готувати аналітичні довідки.

Додаток 2

Зміст

оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця

Управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу рослинництва управління.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

 • повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

 • стаж державної служби не менше трьох років або стаж роботи за спеціальністю в інших сферах не менше п’яти років;

 • знають вимоги чинного законодавства з питань державної служби;

 • вільно володіють державною мовою;
 • вміють працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача та готувати аналітичні довідки.


Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою управління за адресою: (вказується адреса та номер контактного телефону).

Після розміщення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця у засобах масової інформації кадрова служба органу виконавчої влади протягом 30-ти календарних днів (не рахуючи дня публікації оголошення)приймає від претендентів на заміщення названої вакантної посади документи, перелік яких визначений п. 13 Положення про проведення конкурсу.

Завершивши збір документів від претендентів, конкурсна комісія органу виконавчої влади питання про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця розглядає у два етапи.

На першому засіданні конкурсної комісії розглядається питання про відповідність документів, які подали претенденти на посаду, встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу і умовам конкурсу.

Протокол засідання конкурсної комісії у цьому випадку може мати такий орієнтовний зміст:


ПРОТОКОЛ №3


засідання конкурсної комісії управління________________________

від 8 вересня 2005 року

Присутні:

голова комісії

- Іванов В. П.
секретар комісії

- Петрова Г. М.

члени конкурсної

комісії

- Сидоренко В. Г.

- Дмитрук Н. П.

Відсутній з поважної причини член конкурсної комісії Зробко Д. В. – хворий

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про кандидатів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу __________ управління _____________ і допуск їх до участі в конкурсі.

СЛУХАЛИ: Про кандидатів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу ______ управління ________ і допуск їх до участі в конкурсі.

Інформує секретар конкурсної комісії Петрова Г. М.

Петрова Г. М. поінформувала, що, відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету України від 15.02.2002 року № 169, наказом начальника управління від 05.08.2005 р. № 35 було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу ______________ управління.

Інформацію про проведення конкурсу та перелік вимог до кандидатів на заміщення вищеназваної вакантної посади було 06.08.2005 року опубліковано в газеті “Подолія”.

Для кандидатів на заміщення названої посади головного спеціаліста управління були встановлені такі вимоги:

 • наявність громадянства України;

 • наявність повної вищої освіти;

 • наявність досвіду роботи в органах державної влади не менше трьох років або стажу роботи в інших сферах не менше п’яти років;
 • знання структури органів виконавчої влади та чинного законодавства, пов’язаного з державною службою;


 • вміння працювати з комп’ютером у режимі користувача;

 • вільне володіння державною мовою;

 • уміння готувати аналітичні довідки.

За період з 7 серпня по 6 вересня 2005 року на заміщення названої вакантної посади подали документи п’ять кандидатів:

- Вітенко Ганна Петрівна, 1960 року народження, громадянка України, освіта повна вища, в 1983 році закінчила Київський торгово-економічний інститут, отримавши спеціальність економіста, а в 2000 році – Тернопільську академію народного господарства, здобувши кваліфікацію магістра з державного управління. З червня 1999 року працює спеціалістом першої категорії управління праці і соціального захисту населення Замостянської районної ради м. Вінниця, перебуває в кадровому резерві на цю посаду.

- Томчук Віктор Максимович, 1954 року народження, громадянин України, освіта повна вища,в1971 році закінчив Одеський сільсько­господарський інститут, отримавши кваліфікацію вченого агронома-економіста, а в 1984 році- Вищу партійну школу при ЦК КПУ. З 6 червня 1998 року працює головним спеціалістом регіонального представництва ВАТ «Агрохімцентр» у Вінницькій області.

- Олексієнко Олена Вікторівна, 1979 року народження, громадянка України, освіта повна вища, в 2003 році закінчила Вінницький державний аграрний університет, здобувши кваліфікацію економіста-менеджера. З червня 2002 року працює головним спеціалістом з кадрів управління Пенсійного фонду України у Піщанському районі. Перебуває у кадровому резерві на названу вакантну посаду.

- Головатюк Максим Борисович, 1980 року народження, громадянин України, освіта повна вища, в 2005 році закінчив Тернопільську академію народного господарства, здобувши кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Тимчасово не працює.

- Томашевська Надія Степанівна, 1957 року народження, громадянка України, освіта повна вища, у 1978 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, здобувши кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства. З липня2003 року працює головним спеціалістом служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації.


Конкурсна комісія управління ____________, розглянувши документи Вітенко Г. П., Томчука В. М., Олексієнко О. В., Головатюка М.Б. та Томашевської Н.С. на відповідність вимогам щодо прийняття на державну службу, встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам конкурсу на посаду головного спеціаліста управління, дійшла до висновку, що кандидатури Вітенко Г. П., Томчука В. М., Олексієнко О. В. та Томашевської Н.С. відповідають вищеназваним вимогам, а кандидатура Головатюка М.Б. – не відповідає (взагалі відсутній стаж роботи в органах державної влади, в інших сферах він становить менше 5-ти років). Однак, враховуючи його прагнення працювати на державній службі та керуючись п. 17 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців,

конкурсна комісія управління _________________, ВИРІШИЛА:

Допустити до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу ____________ управління Вітенко Г. П., Томчука В. М., Олексієнко О. В., Головатюка М.Б. та Томашевську Н.С.

Рішення конкурсної комісії прийнято одноголосно.


Голова комісії

Іванов В. П.

Секретар комісії

Петрова Г. М.

Члени конкурсної комісії :

Сидоренко В. Г.


Дмитрук Н. П.


Вирішивши питання про допуск претендентів до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади державного службовця, конкурсна комісія повідомляє їх про місце, час і дату складання письмового іспиту.

Після перевірки результатів письмового іспиту і проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит конкурсна комісія на своєму засіданні вирішує питання про переможця конкурсу.

Протокол засідання конкурсної комісії з цього питання може мати такий орієнтовний зміст:


ПРОТОКОЛ №4

засідання конкурсної комісії управління ___________________________

від 8 вересня 2005 року

Присутні:

голова комісії

- Іванов В. П.
секретар комісії

- Петрова Г. М.
члени конкурсної

комісії

- Сидоренко В. Г.

- Дмитрук Н. П.

Відсутній з поважної причини член конкурсної комісії Зробко Д. В. - хворий

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу _________________ управління ___________________.


СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу _____________ управління _______________.

Інформує секретар конкурсної комісії Петрова Г. М..

Петрова Г. М. поінформувала, що відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету України від 15.02.2002 року №169, наказом начальника управління від 05.08.2005 р. №35 було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу________________ управління.

На заміщення вищеназваної вакантної посади подали документи п’ять кандидатів:


 • Вітенко Ганна Петрівна;

 • Томчук Віктор Максимович;

 • Олексієнко Олена Вікторівна;

 • Головатюк Максим Борисович;

 • Томашевська Надія Степанівна

Відповідно до рішення конкурсної комісії управління (протокол № 3 від 08.09.2005р.) усі названі кандидати допущені до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу _______________ управління.

Письмовий іспит на заміщення вакантної посади головного спеціаліста кандидати склали із такими результатами:

Вітенко Г. П.
- 13 балів

Томчук В. М.
- 24 балів

Олексієнко О. В.

- 24 балів

Головатюк М. Б.
- 7 балів

Томашевська Н. С.
- 20 балів

За результатами проведеного іспиту такими, що успішно його склали, є: Вітенко Г. П., Томчук В. М., Олексієнко О. В. Томашевська Н. С. Кандидат на заміщення вакантної посади Головатюк М.Б набрав менше 50 відсотків від максимальної суми балів, тому він вважається таким, що не склав іспит і не може бути рекомендованим комісією для зайняття вакантної посади.

Після письмового іспиту з усіма 4-ма претендентами на посаду були проведені індивідуальні співбесіди. На поставлені запитання усі претенденти дали задовільні відповіді. Найбільш повні і лаконічні відповіді в ході співбесіди дали Олексієнко О. В. та Томчук В. М.

На підставі результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит,

конкурсна комісія управління _____________________ ВИРІШИЛА:

 1. рекомендувати начальнику управління ______________ призначити на посаду головного спеціаліста відділу _______________ управління Олексієнко О. В. як таку, що визнана переможцем конкурсу;

 2. залишити в кадровому резерві на посаді головного спеціаліста управління Томашевську Н. С.;
 3. зарахувати до кадрового резерву на посаду головного спеціаліста управління Томчука В. М. за його згодою, як такого, що успішно склав іспит.


 4. враховуючи результати іспиту, розглянути питання про доцільність перебування у кадровому резерві Вітенко Г. П..

Рішення конкурсної комісії прийнято одноголосно.

Голова комісії

Іванов В. П.

Секретар комісії

Петрова Г. М.

Члени конкурсної комісії :

Сидоренко В. Г.
Дмитрук Н. П.


За результатами конкурсного відбору визначається переможець конкурсу. Рішення про призначення працівника на посаду або про зарахування до кадрового резерву (за рекомендацією конкурсної комісії) осіб, які успішно склали іспит, керівник державного органу приймає протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Наказ про призначення переможця конкурсу на вакантну посаду державного службовця може мати такий зміст:


НАКАЗ

Про призначення Іванова І. І.

 1. Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, за результатами конкурсного відбору.
 2. Відповідно до ст.ст. 25,26 Закону України “Про державну службу” та Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 р. №658, присвоїти Іванову І.І. п’ятнадцятий ранг державного службовця сьомої категорії посад.


 3. Взяти до уваги, що стаж державної служби Іванова І. І. на дату призначення на дану посаду складає 1 рік 8 місяців 22 дні.

 4. Встановити Іванову І. І. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. №2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг державного службовця.
<< предыдущая страница   следующая страница >>