litceysel.ru
добавить свой файл
1
Доклад на Контролния съвет на КАБ


за периода 30.04.2010 до 28.04.2011г.


Уважаеми колеги,


Както всяка година Контролният съвет провери и анализира изпълнението на решенията на Общото събрание на КАБ от 2010г., тяхната законосъобразност, изпълнението и законосъобразността на решенията на Управителния съвет, Комисията за дисциплинарно производство и регионалните управителни съвети. Ще докладваме пред Общото събрание за всяко едно от тях последователно.


ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 29 и 30.04.2010г.


(Тези решения са обработени от Комисията по предложения за решения на VIII Общо събрание на КАБ с председател арх. Калин Костурски на 22.06.2010г.)


Решенията по т.1, т.2,т.3,т.5, т.6 и т.7 са приведени в изпълнение по време на VIII Общо събрание и се отнасят до приемане отчетите и докладите на комисиите към УС, освобождаване от отговорност на УС на КАБ за 2009г.; приемане размера на вноските за 2011г.; отлагане на разглеждането на проектите за Устав и Професионален кодекс на КАБ.


По т.4 “ОС на КАБ приема бюджета за 2011г., като задължава Управителния съвет да не допуска бюджетен дефицит в края на периода.”. Решението е изпълнено и не е допуснат бюджетен дефицит.

По т.8 “ОС на КАБ възлага на Председателя на УС и на жалбоподателите да придвижат жалбата по законосъобразността на учредяването на Регионална колегия “Нова” до съответния компетентен орган за получаване на легитимно правно решение.” От жалбоподателите са подадени две жалби до ВАС и Адм. съд София-град. Едната изисква от съда да отмени Решенията на VIII общо събрание, а втората- да отмени тълкуванието на Контролния съвет и Заповедта на председателя на УС на КАБ . Първата е отхвърлена от АС София-град като “процесуално- недопустима”. След обжалването на втора инстанция съдът още не се е произнесъл. По втората жалба ВАС е отхвърлил обвинението срещу Контролния съвет и е върнал делото на Адм.съд София-град за произнасяне относно заповедта на Председателя.По т.9 “Да се предложи на САБ в рамките на три месеца да се изработи обща платформа, включваща:


 1. изработване на Закон за архитектурата (промени в ЗКАИИП), промени в ЗОП и в ЗУТ;

 2. определяне на обща стратегия за създаване на политическо лоби, включващо и участие на архитектите в политическата система;

 3. ясно и категорично разпределяне на функциите и дейностите на двете организации при избягване дублирането им.”

По първото направление в т.17 е записано: “Общото събрание създава комисия, която да изготви проект за нов “Закон за архитектурата” (“Закон за Камара на архитектите”). Основните положения на разработката да бъдат в посока:

 • отделяне на КАБ от обобщаващото “Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

 • ясно разграничаване на проектирането от строителната дейност;

 • конкурсно начало в обществените поръчки, както и за други значими обекти, независимо от инвеститора;

 • експертните съвети да се състоят от независими експерти, които не са на държавна или на общинска служба;

 • състав на комисията: арх. Владимир Дамянов, арх. Илко Николов, арх. Светломир Никодимов, арх. Емил Сардарев, арх. Георги Савов, ланд.арх. Ценка Кунева, арх. Николай Баровски. Да бъде поканен и арх. Стефан Стайнов.

Няма информация избраната комисия да е работила. Молим, ако някой разполага с различна информация, да запознае Общото събрание.

По второто направление не може да има коментар.

По третото направление с Решение на УС на КАБ от 27.01.2011г. са приети “Основни насоки за съвместна дейност на САБ и КАБ за 2011г..

По т.10 “На база на приетите решения на Общото събрание да се инициира промяна в ЗКАИИП и след това да се поставят на обсъждане сред колегията нови, основни промени в Устава.”. Както беше упоменато и в предходната точка, няма информация да е работено по този въпрос.По т.11 “Основната част от работата на КАБ да се съсредоточи в действия, насочени към разпространяване, рекламиране, налагане в публичното пространство и прилагане на Методиката за определяне на себестойност на проектантските услуги.” По тази формулировка не е работено.


По т.12 “ Да се прилагат елементите на пазарния механизъм при възлагане и оценка на работата на платения състав на КАБ.” Предприети са действия за прехвърляне на техническите сътрудници на граждански договори, а в тях е въведена практиката да се заплаща на отчет за действително извършена работа. На същия принцип са преминали и юридическите консултанти на Камарата- двама от тях са били ангажирани за еднократна услуга. На шест юриста е заплащано след представяне на отчет за извършена работа. В УС е внесено Предложение на Комисията по бюджета и финансите (Пр.39/18.02.2011г.) възнаграждението да зависи от броя на обработените документи.


По т.13 “ Да се актуализира Методиката за определяне на себестойност на проектантските услуги след проучване нивото на цените в практиката чрез анкета сред архитектите за техния опит и вижданията им.” Изпълнението не е точно в контекста на решението- от арх. Столинчев е внесен проект за допълнение на Методиката относно определяне нормалното времетраене на инвестиционното проектиране, който следва да бъде представен на колегията за обсъждане.


По т.14 “ Главният архитект да има право преди издаване на виза за проектиране да изисква прединвестиционно проучване (обемно-устройствено проучване) за значими обществени пространства, терени и обекти.” Предложението е отнесено към работната група по ЗУТ.

По т.15 “Да се извърши проверка за прояви на дъмпинг на колеги, участвали в открити търгове по ЗОП през последните шест месеца , предложили най-ниски цени за проектиране на обществени сгради и устройствено планиране, като след това КДП вземе съответното решение.” Идентичен случай е разгледан от КДП, предложено е решение на УС, но то не е прието поради изтекли срокове.По т.16 и 18 “Общото събрание на КАБ създава Комисия по реализация на проектите по европейските фондове, която координира работата по:


 • участие на Камарата като експертен партньор на държавните и общинските структури - бенефициенти на европейски фондове, като гарантира прозрачност и аргументация на конкретните под-цели;

 • индикиране на неотложни нужди от планова и проектна готовност за усвояване на средствата по оперативни програми на различни нива и в министерствата;

 • експертизиране при оценка на предложенията преди тяхното обявяване като обществени поръчки. Участие в съставите на комисиите (жури) при оценка на предложенията по ЗОП;

 • предложения за промени в законовата рамка за гарантиране участието на КАБ във всеки етап от развитието на проектите;

 • Комисията е в състав: арх. Светлана Александрова, арх. Ваня Фурнаджиева, арх. Иван Аврамов, арх. Стоян Георгиев, арх. Красимир Петров, арх. Петко Костадинов, арх. Стоян Тодоров, ланд.арх. Емил Галев, арх. Николай Баровски, арх. Иван Делчев, арх. Петър Торньов, арх. Димитър Драгнев, арх. Румен Иванов, арх. Веселин Серкеджиев, арх. Любомир Пеловски и арх. Николай Гълъбов.

Двете комисии ( с тази по т.17 ) да предложат насоки, план за работата и финансова рамка в тримесечен срок.” (до 30.07.2010г.)

На 28.01.2011г. арх. Иван Аврамов е информирал УС, че комисията е сформирана и е поставил искане за бюджет. На 24.03 2011г. е представен проектобюджет за около 70 хил.лв, който финансовата комисия е редуцирала. На 14.04.2011г. е представен отчет за дейността на комисията през 2010г., публикуван на сайта на Камарата.


ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

За периода от провеждането на Осмото ОС до 15.04.2011г. Управителният съвет на КАБ е провел пет заседания, в които от 40 члена на УС са присъствали средно по 27 души (около 68%). Взети са общо 126 решения, от които 97 с протоколиран брой гласували. За същия период Оперативното ръководство е провело също пет заседания, на които са взети 28 решения.


На своето заседание на 17.12.2010г. Управителният съвет е взел следното решение: “УС на КАБ реши до произнасяне на Общото събрание с решение за разпределение на приходите от годишни вноски, годишната вноска за членство в размер на 80лв да остане за разпореждане в съответната регионална колегия, а вноските за проектантска правоспособност в размер на 160лв за ППП и 100лв за ОПП да се преведат в централата на КАБ. След решение на Общото събрание в едноседмичен срок дължимите суми да се върнат.”

Контролният съвет обръща внимание на делегатите, че IX общо събрание е длъжно в изпълнение горното решение на УС да се произнесе по поставения въпрос.


ДЕЙНОСТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ


На заседанието на Управителния съвет от 08.07.2010г. бе възложено на Контролния съвет да се произнесе по обстоятелствата, свързани с избора на Комисия по дисциплинарно производство, проведен на VIII Общо събрание на КАБ в гр. Несебър. КС разгледа документите по случая (12 броя съгласно описа в Протокола на КС от 04.08.2010г.) и установи: “Категорично се доказва, че делегатите на VIII Общо събрание на КАБ съзнателно са въведени в заблуждение, че преизбирането на стария състав на КДП е по предложение на Регионална колегия София-град с всички произтичащи от това последствия.

Контролният съвет не е провеждал разследване за установяване на персонална вина, тъй като няма правомощия за това. Съгласно ЗКАИИП правомощия за разследване има КДП, която би следвало да открие дисциплинарно производство, но в дадения случай трябва да го открие по съмнение в легитимността на 70% от собствените си членове.

На събранието в Несебър делегатите бяха запознати със Становището на Регионална колегия- Пловдив, че действията на арх. Емил Жечев (тогава председател на КДП) спрямо архитекти от Пловдив се квалифицират като “злоупотреба със служебно положение и власт”. Арх. Жечев загуби делото, заведено срещу Председателя на РК-Пловдив- арх.Румен Григоров по повод това становище. Въпросите, повдигнати с него, обаче остават. В свой доклад до Управителния съвет КС информира, че “съдържащите се в “Становището” доказателства, анализи и констатации, впоследствие цитирани в Доклада на КС пред ОС, са идентични с формулировките на чл.282, ал.1 от Наказателния кодекс (относно превишаване на власт или права с цел облага или причиняване другиму вреда). След дискусия УС реши: “да възложи на юристите на КАБ, съвместно с КС да изпълнят препоръката съгл. т.3 от доклада- КАБ да се обърне към Прокуратурата с молба за произнасяне по въпроса като единствен управомощен компетентен орган в България.”КОНТРОЛ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ, БЮДЖЕТА И БАЛАНСА НА КАБ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД


Мнението на независимия одитор, изразено в извършения одит е: “Финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на КАБ към 30.12.2010г.,както и за нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти в България (НСФОМСП).”

Контролният съвет извърши проверка и анализира законосъобразността и целесъобразността при изразходване средствата на КАБ, при която направи следните констатации и изводи:


I. Приетият от VIII ОС на КАБ основен капитал на КАБ е 24 000 лв.

Изпълненият е 41 520 лв.

В резултат на това депозираният общ основен капитал към 10.02.2011г. е

281 142.65 евро.


ІІ. Приходи – 991 857 лв (при приходи за 2009г. = 931 422 лв.)

(в т.ч. се съдържат приходите от стопанска дейност и остатъка от 81 969.60 лв. от

2009г.)

Остатъкът към 31.12.2010г. възлиза на 100 328 лв.

Прави впечатление увеличението на приходите през 2010г. както от новоприетите членове на КАБ – ландшафтни архитекти и урбанисти, така и от стопанска дейност, независимо от големия брой членове на КАБ – 216 човека, които са платили само поддържащ членски внос от 80 лв.


ІІІ. Разходи – 909 056 лв. = 91.65% от приходите

(през 2009г. са били 863 865 лв)

Те са усвоени както следва:

- от РК – 520 146 лв. = 57.22%

- от комисиите – 134 390 лв. = 14.78%

- от ЦУ – 254 618 лв. = 28.00%


Анализирайки разходите се формираха следните посоки:

- за трудови правоотношения – 292 395 лв. = 32.16%

/ през 2009г. са били 277 304 лв./

- за трудови правоотношения за РК от ЦУ – 6 085 лв. = 0.67%

/ през 2009г. са били 11 167 лв./

- граждански договори в т.ч. правни услуги – 78 559 лв. = 8.64%

/ през 2009г. са били 74 875 лв./

- за външни услуги в т.ч. счетоводни услуги – 121 463 лв. = 13.36%

/ през 2009г. са били 94 869 лв./

Констатирахме увеличение на административните разходи в сравнение с 2009г., но трябва да посочим, че три от РК – Ловеч, Разград и Шумен са ползвали суми от ЦУ за изплащане на заплати и не са успяли да се вместят в полагаемия им се бюджет.

При анализа на издръжката на КАБ е видно, че средствата са изразходвани както следва:

- за наеми и консумативи - 109 254 лв. = 12.02%

/ през 2009г. са били 117 077 лв./

- за командировъчни разходи – 96 885 лв. = 10.66%

/ през 2009г. са били 90 104 лв./

- за абонамент и реклама – 68 843 лв. = 7.57%

/ през 2009г. са били 56 856 лв./

- представителни разходи – 28 946 лв. = 3.18%

/ през 2009г. са били 22 926 лв./

Сравнявайки сумите по отделни пера са намалени само сумите за наеми и консумативи спрямо предходната година. Приетото решение от 8-мото ОС за представителни разходи - мах. от 5% е спазено от всички колегии, с изключение на РК Габрово, които са го завишили.

От друга страна изразходваните от комисиите 134 390 лв. са разпределени по следния начин:

- комисия по регистъра – 23%

- комисия по медийна политика и връзки с обществеността – 27.26%

- комисия по професионална дейност – 15.18%

- комисия по дисциплинарно производство – 11.35%

- комисия по международна дейност -10.54%

- арбитражна комисия – 3.59%

- експертна комисия – 3.1%

- контролен съвет /включва одит/ - 2.64%

- комисия регионални колегии – 1.48%

- комисия по бюджет и финанси – 1.36%

- комисия по нормативна уредба – 0.4%


- комисия по цени в проектирането – 0.0%

Повечето комисии ревизираха бюджетите си във връзка с кризисните условия. Комисията по дисциплинарно производство също го направи, но запази приетите си “заседателни” на час. Контролният съвет, както и членовете на УС и останалите комисии, не ползват заплащане на час, но ако се приложи тарифата на КДП, само настоящият доклад щеше да струва на Камарата 2700лв.


Докладът показва, че в дейността на Управителния съвет не са констатирани нарушения на Закона, затова Контролният съвет предлага на Общото събрание да гласува освобождаване членовете на Управителния съвет от отговорност.


Председател на КС:........................................

(арх. Иво Петров)

Членове на КС:........................................

(арх. Иван Николов)

….....................................

(арх. Лидия Лазарова)

….....................................

(арх. Любимка Бурова)

….....................................

(арх. Петър Киряков)

….....................................

(арх. Татяна Даскалова)

….....................................

(арх. Ярослав Рангелов)