litceysel.ru
добавить свой файл
1
ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНОТО ПУБЛИЧНО СЪБРАНИЕ НА
„ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦСъветът на директорите на "Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" - АДСИЦ, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 19.VI.2009 г. в 10 ч. по седалището на дружеството на адрес: Варна, ул. „Хан Аспарух” № 2, ет.3, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите на "Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" - АДСИЦ, за дейността на дружеството през 2008 г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността през 2008 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на ГФО на дружеството.

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на "Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" - АДСИЦ, за 2008 г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" - АДСИЦ, за 2009 г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира Светослав Станиславов за одитор на дружеството през 2009 г. Същият е заверил ГФО на дружеството за 2007 г. и 2008 г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на "Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" - АДСИЦ, за дейността му през 2008 г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема отчета на ДВИ за дейността му през 2008 г.

6. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Проекторешение: ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, определя броя и мандата на членовете на Одитния комитет. ОСА избира членове на Одитния комитет и определя възнаграждението им. ОСА избира Председател на Одитния комитет.


7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г; Проекторешение: ОСА освобождава Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.

8. Разни.

Дружеството е издало 650000 акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Акционерите могат да упражнят и следните права:


  • Да включат въпроси в дневния ред на ОСА в случай че притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството и са ги притежавали минимум 3 месеца, което се установява с декларация. Допълнителните въпроси следва да бъдат представени в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на заседанието. На следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите следва да представят въпросите, както и материалите по тях в седалището на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор;

  • Да задават въпроси, отнасящи се към дейността на дружеството;

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: Варна, ул. „Хан Аспарух” № 2, ет.3 всеки работен ден от 9 до 17,30 ч. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 часа на 19.06.2009 на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно, както и всички останали документи и материали относно провеждането на ОСА, могат да бъдат намерени на електронната страница на дружеството, а именно: www.pci.bg. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.VII.2009 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.