litceysel.ru
добавить свой файл
1
 1. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯКонтрольна робота виконується студентами згідно з навчальним планом. Вона включає письмові відповіді на запитання. Завдання включає одне запитання, на яке необхідно дати змістовну відповідь.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за номером в списку журналу.

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульному аркуші контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є закріплення теоретичних знань, набутих під час вивчення дисципліни.

Контрольну роботу рекомендується виконувати в такій послідовності:


 1. Визначити номер варіанта контрольної роботи.

 2. Підібрати та вивчити відповідні літературні джерела.

 1. Дати письмову відповідь на запитання. Теоретичні положення мають бути підкріплені прикладами розрахунків, умовними прикладами ситуаційних задач.

 2. Дати відповідь на тестове питання.

 3. Скласти список використаної літератури згідно з правилами бібліографічного опису видань.

 4. Поставити особистий підпис і дату завершення контрольної роботи.Вимоги до контрольної роботи

Відповідь на запитання повинна бути написана студентом самостійно, містити реферативний виклад літературних джерел, умовні розрахункові приклади та особисті думки автора. Для успішного реферативного викладу необхідно вивчити по кожному запитанню не менше двох літературних джерел. Не допускається пряме копіювання літературних джерел.

Обсяги контрольної роботи не повинні перевищувати 16 сторінок друкованого тексту (інтервал - 1,5, формат А 4).

Робота може бути написана в шкільному зошиті або надрукована (написана) на аркушах формату А 4 (210 х 297 мм).

На перевірку подається оригінал роботи. Ксерокопії не перевіряються.


Тематика контрольних робіт з дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання

 1. Методологія мікроекономіки: об’єкти, суб'єкти та моделі. Мікросистема і ринкове середовище.


 2. Потреби споживачів, їх властивості.

 3. Ресурси, їх особливості та обмеженість. Властивості ресурсів.

 4. Корисність блага, сукупна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Основні припущення теорії споживання. Криві байдужості. Гранична норма заміщення.

 5. Бюджетні обмеження, лінія можливостей споживача. Рівновага споживача: ординалістський та кардиналістський підходи. Ефект доходу та ефект заміщення.

 6. Попит та пропозиція на товари і послуги, та їх чинники.

 7. Взаємодія попиту та пропозиції. Рівновага на ринку. Різновиди ринкової рівноваги.

 8. Поняття еластичності. Еластичність попиту. Фактори, що впливають на еластичність попиту.

 9. Поняття еластичності. Еластичність пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

 10. Визначення індивідуального та ринкового попиту. Надлишок споживача.

 11. Виробництво продукції. Технологія виробництва. Виробнича функція. Виробнича сітка.

 12. Короткостроковий та довгостроковий періоди виробництва. Показники виробництва, взаємозв’язок між ними.

 13. Виробництво з одним фактором виробництва.

 14. Виробництво у довгостроковому періоді. Ізокванта, її властивості. Ефект масштабу.

 15. Витрати на виробництво. Сутність і класифікація витрат. Ізокоста, її властивості. Показники витрат на виробництво.

 16. Витрати в короткостроковому періоді. Графіки короткострокових витрат.

 17. Витрати в довгостроковому періоді. Графіки довгострокових витрат.

 18. Прибуток – рушійна сила виробництва продукції. Попит, валова, середня і гранична виручка (дохід). Його показники.

 19. Визначення обсягу виробництва конкурентного підприємства у короткостроковому періоді.
 20. Визначення обсягу виробництва у довгостроковому періоді.


 21. Крива короткострокової пропозиції конкурентного підприємства. Крива короткострокової ринкової пропозиції..

 22. Довгострокові криві сукупної пропозиції галузі.

 23. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 24. Поведінка виробника на різних ринках.

 25. Поведінка виробника на монопольному ринку. Ринкова влада , її вимірювання та наслідки. Визначення обсягу виробництва і ціни монополістом. Суспільні втрати монопольної влади.

 26. Ринок монополістичної конкуренції, його властивості. Ситуація на ринку монополістичної конкуренції.

 27. Олігопольний ринок

 28. Ринки факторів виробництва.

 29. Конкурентні ринки факторів виробництва. Рівновага на конкурентному ринку факторів виробництва.

 30. Ринки факторів виробництва з монопсонічною владою.

 31. Монопольна влада на ринках факторів виробництва.

 32. Ринок капіталу і землі.

 33. Аналіз конкурентних ринків. Оцінка прибутків та збитків при державному регулюванні цін. Ефективність конкурентних ринків.

 34. Аналіз конкурентних ринків. Мінімальні ціни. Підтримка стабільних цін та виробничих квот.

 35. Загальна рівновага конкурентних ринків. Ефект зворотного зв’язку. Ефективність у виробничій сфері. Рівновага в економіці обміну.

 36. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

 37. Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання.

 38. Трансформаційні ефекти та мікросистема. Мікроекономічний підхід до аналізу централізовано-планової економіки. Координація економічної діяльності у перехідний період.

 39. Інституціональні аспекти ринкового господарства

 40. Інвестиції та їх види. Ефективність інвестицій.5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

 1. Мікроекономіка як складова економічної теорії. Роль та місце мікроекономіки в системі економічних наук.


 2. Зародження мікроекономіки як науки та основні етапи розвитку.

 3. Предмет мікроекономіки.

 4. Основні категорії, поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу.

 5. Методологія мікроекономіки як науки. Методи мікроекономічного аналізу: зміст та класифікація.

 6. Економічний вибір та виробничі можливості в мікроекономічному аналізі.

 7. Моделювання економічних явищ та процесів в мікроекономічному аналізу.

 8. Мікроекономічний аналіз ринку.

 9. Попит та фактори, що його визначають. Функція попиту.

 10. Пропозиція та фактори, що її визначають. Функція пропозиції.

 11. Досягнення ринкової рівноваги через взаємодію попиту і пропозиції. Рівноважна ціна.

 12. Еластичність: зміст, класифікація та фактори, що її визначають.

 13. Еластичність попиту: еластичність попиту за ціною, за доходом та перехресна еластичність попиту.

 14. Практичне значення теорії еластичності.

 15. Модель поведінки споживача: вимоги та умови визначення споживчого вибору. Характеристика вподобань споживача.

 16. Використання кривих байдужості в аналізі поведінки споживача.

 17. Корисність. Функція корисності. Концепції визначення корисності.

 18. Бюджетне обмеження. Механізми державного регулювання споживання.

 19. Оптимум споживача та його графічна інтерпретація.

 20. Реакція попиту домогосподарства на зміну доходу та цін. Ефект доходу та ефект заміни.

 21. Економічна природа фірми. Аналіз економічних організацій та основні форми підприємств.

 22. Теорія виробництва. Характеристика виробничого процесу, технологічна та економічна ефективність.

 23. Виробнича функція: сутність та її види.

 24. Виробнича функція при зміні одного фактору виробництва, її графічна інтерпретація.
 25. Виробнича функція при зміні двох факторів виробництва. Ізокванта, карта ізоквант.


 26. Сукупний, середній та граничний продукт виробництва; їх взаємозв’язок та графічний аналіз.

 27. Вибір виробничої технології.

 28. Поняття ефекту масштабу виробництва, його типи.

 29. Економічний зміст витрат в діяльності фірми, їх класифікація.

 30. Аналіз витрат виробництва у короткостроковому періоді. Криві витрат виробництва.

 31. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у довгостроковому та короткостроковому періоді.

 32. Функції витрат виробництва за різних типів технологій.

 33. Рівновага фірми в короткостроковому та довгостроковому періоді

 34. Прибуток, економічний зміст та форми.

 35. Функція прибутку.

 36. Оптимальний план виробництва. Технічна та економічна результативність виробництва.

 37. Оптимальний план виробництва. Умови мінімізації витрат та максимізації прибутку. Графічна інтерпретація.

 38. Мікроекономічний аналіз ринкового середовища.

 39. Предмет і методи аналізу ринкових структур.

 40. Порівняльний аналіз ринків досконалої та недосконалої конкуренції.

 41. Класифікація ринків за Г.фон Штакельбергом.

 42. Практичне застосування теорії ринкових структур.

 43. Основні типи ринкових структур: загальна характеристика та фактори, що визначають структуру ринку.

 44. Ринок досконалої конкуренції: суть, основні умови, загальне правило максимізації прибутку.

 45. Ефективність конкурентних ринків у порівнянні з іншими типами ринкових структур.

 46. Модель ринку досконалої конкуренції. Ринковий попит та ринкова пропозиція на ринку.

 47. Індивідуальна пропозиція конкурентної фірми на ринку у короткотерміновому періоді.

 48. Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Умови отримання економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції.

 49. Рівновага конкурентної фірми та галузі у довгостроковому періоді. Прибуток фірми у довгостроковому періоді.


 50. Монополія: зміст, ознаки, види монополій та причини монополізації.

 51. Монопольна влада. Показники оцінки монопольної влади.

 52. Ринковий попит на продукцію та ринкова пропозиція монополіста.

 53. Особливості ціноутворення на ринку монополії.

 54. Модель короткострокової рівноваги монопольної фірми. Прибуток монополіста та умови його максимізації.

 55. Суспільні витрати від монопольної влади, соціальна ціна монополії.

 56. Антимонопольне регулювання як напрямок державної економічної політики.

 57. Модель монополістичної конкуренції. Умови та ознаки ринку монополістичної конкуренції.

 58. Поняття “нецінової конкуренції”.

 59. Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому періоді. Цінова та нецінова конкуренція.

 60. Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у довгостроковому періоді. Прибуток фірми на ринку монополістичної конкуренції.

 61. Ринок олігополії: суть, ознаки та особливості поведінки фірми на ринку олігополії.

 62. Дуополія Курно.

 63. Рівновага Бертрана.

 64. Модель рівноваги Штакельберга.

 65. Теорія ігор та моделювання олігополістичної поведінки.

 66. Моделі олігополістичного ціноутворення.

 67. Концепції ламаної кривої попиту та „витрати плюс”

 68. Ринки факторів виробництва: мікроекономічний аналіз.

 69. Попит на ринках факторів виробництва.

 70. Пропозиція на ринках факторів виробництва.

 71. Вплив структури ринку фактору виробництва і кінцевого продукту на обсяги попиту та пропозиції.

 72. Особливості ціноутворення на ринку ресурсів. Правило Хотеллінга.
 73. Ринок послуг праці, загальна характеристика та особливості функціонування.


 74. Індивідуальна та ринкова пропозиція праці, їх графічна інтерпретація. Вплив нетрудових доходів на пропозицію праці.

 75. Визначення ефекту доходу та ефекту заміщення на ринку праці.

 76. Ринок капіталів. Індивідуальна та ринкова криві пропозиції заощаджень.

 77. Процес інвестування в мікроекономічному аналізі.

 78. Визначення дисконтної вартості. Внутрішня норма доходу. Норма дисконту.

 79. Ринок землі. Особливості формування попиту та пропозиції землі.

 80. Рента: зміст та види. Визначення ціни землі.

 81. Встановлення загальної та часткової ринкової рівноваги в процесі взаємодії попиту та пропозиції.

 82. Види ринкової рівноваги та основні підходи до встановлення рівноваги. Стабільність ринкової рівноваги.

 83. Механізми встановлення рівноваги. Важелі державного впливу на встановлення ринкової рівноваги.

 84. Модель загальної ринкової рівноваги Вальраса. Система рівнянь загальної рівноваги.

 85. Економіка добробуту. Поняття оптимальності за Парето.

 86. Оптимальність в обміні. Продуктова “коробка Еджворта”.

 87. Оптимальність у виробництві та ефективність використання ресурсів.

 88. Функції суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту.

 89. Конкурентна рівновага та суспільний добробут.

 90. Досягнення соціального оптимуму.

 91. “Провали” ринку, їх причини та наслідки для суспільства.

 92. Обґрунтування необхідності державного регулювання економіки.

 93. Зовнішні ефекти та їх коригування.

 94. Теорема Коуза.

 95. Асиметричність інформації на ринку та шляхи подолання негативних наслідків.

 96. Суспільні блага, економічний зміст та характеристика.

 97. Теорія суспільного вибору.

 98. Оптимальний обсяг виробництва суспільних благ.
 99. Проблеми виробництва та розподілу суспільних благ.


 100. Непрямі методи вияву переваг щодо суспільних благ.8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И. Микроэкономика: У 2 т. / Під ред. В.М. Гальперина. -Спб.: Экон. шк. 2001. -т. 1. -349с. ; 2001. -т. 2т-503с.

 2. Гребенников П.И, Леусский А.И., Тарасевич А.С. Микроэкономика. СПб: Изд-во УЭФ, 2000.-447с.

 3. Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробни­цтва і витрат: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2003.–219 с.

 4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.–2-е изд., - М: Изд-во НОРМА., 2002.-572с.

 5. 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т.- СПб.: Экономическая школа, 2000.- Т1.- 624с.

 6. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки / Пер. з нім. 6-го вид.; За ред. А.П. Наливайка. -К.: Укртиппроект, 2001. -478с.

 7. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат /Пер. з нім. -К.: ТАКСОН, 2000. -520с

 8. Долан Дж.3., Линдсей Д. Рынок, Микро­экономическая модель. - С.-Пб.: Экономика, 2003

 9. Лисовицкий В.И., Микроэкономика. - Харьков: РИП «Оригинал», 2005.

 10. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М.: Республика, 2000.

 11. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ.-М.: Дело, 2000. -808с.

 12. Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз: Ч.1. Мікроекономіка: Навч. посіб./О.І. Пономаренко, М.О. Перестук, В.М. Бурим. – К.: В.Ш. – 2004 – 207с.

 13. Мікроекономіка: Підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 667 с.

 14. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 192 с.

 15. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. - Львів: „Магнолія 2006”, 2007. – 332 с.

 16. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання” КОО, 2006. – 211 с.

 17. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

Додаткова


 1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: М.: «Издательство Магистр», 1998.-320с.

 2. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. мікроекономіка: Навч –метод. Посібник для самост. вивч. дисц ./ За заг. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 3. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение / Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 1992.-т.1.-384с.; т.2.-384с.

 4. Шерер Ф., Росс Д.. Структура отраслевых рынков, / Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 1997.-698с.

 5. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. Підручник.-К.: Знання 1998.-674с.