litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЗаседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование

/ 27 април 2011 г., обявено начало – 13.00 ч. /


В заседанието участват:

От страна на Министерството на образованието, младежта и науката:

Милена Дамянова – заместник-министър и председател на Отрасловия съвет

Красимир Вълчев – главен секретар

Асен Александров – съветник

Мариана Ламбова – директор на дирекция “Финанси”

Дима Коцева – началник отдел в дирекция “Финанси”

Стоян Цонев – главен експерт в дирeкция “Структурни фондове и международни образователни програми”


От страна на работодателските организации:


За Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България /СРСНПБ/:

Самуил Борисов Шейнин – председател

Надежда Николчева

Георги Стоянов

Коста Н.Папазов


За Сдружението на директорите в средното образование на Република България /СДСОРБ/:

Стефанка Балева – председател

Мая Куцарова

Боряна Толовска


За Българската асоциация на частните училища /БАЧУ/:

Милка Славчева – председател

Диляна Божинова


От страна на учителските синдикални организации:


За Синдикат на българските учители /СБУ/ към КНСБ:

Янка Такева – председател

Павлина Петрова

Гиго Йорданов


За Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”:

Маргарита Денкова – председател

Васил Иванов Василев

Юлиян Петров

За Независим учителски синдикат към КНСБ /НУС/:


Аспарух Томов – председател

Живка Желязкова


Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Нормативни възможности за предоставяне на работно облекло в системата на средното образование. Прилагане на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло /обн. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г./


Докл.: Красимир Вълчев


 1. Информация за изпълнението на проектите на Министерството на образованието, младежта и науката, финансирани по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.


Докл.: Стоян Цонев


 1. Възможностите на учебните заведения за увеличаване на работните заплати на учителите и останалия персонал в учебните заведения.

Докл.: Красимир Вълчев


 1. Информация за предприетите действия от Министерството на образованието, младежта и науката за подобряване на контрола и прозрачността на средствата по делегираните бюджети на училищата.

Докл.: Красимир Вълчев


 1. Информация от Министерство на образованието, младежта и науката по изпълнение на решенията на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество от 08.02.2011 г. и 15.03.2011 г.


Докл.: Милена Дамянова


 1. Р а з н и.Милена Дамянова: Уважаеми госпожи и господа, предлагам да започваме.

Преди всичко, - Христос воскресе! – Много здраве на всички! Много светлина в душите, за да бъдат добри и светли делата ни във всеки един план, защото всички тук работим за една сфера, която е най-значима за една държава и за една страна – това е образованието. И, ако наистина нямаме, както казах, ентусиазъм и светлина в душите си, резултатите няма да са такива, каквито искаме. Още повече, ние работим за децата на България, което само по себе си като дейности и като наша мисия е свято.


Да сме здрави преди всичко и да имаме възможности винаги да се срещаме с добри чувства, както се казва.


Янка Такева: Благодаря. Наистина воскресе!


Милена Дамянова: Предлагам да започваме с днешното заседание на Отрасловия съвет. Както винаги, регламентираме времето – 2 часа, по 3 минути за изказване. Имаме молба от нас и от главния секретар, понеже Сметната палата идва в 15.30 ч., ако може да приключим с точките до три и половина, ще бъде добре.


Самуил Шейнин: Точно такава молба имаме всички тук присъстващи.


Маргарита Денкова: Това, което вие желаете, и ние го желаем.


Милена Дамянова: Просто имаме час в Сметната палата и мисля, че, ако сме малко по-оперативни – някои неща сме ги проговорили предварително, сега само трябва да направим уточнението.


Тук сме поканили г-н Стоян Цонев, тъй като директорът на дирекция “Структурни фондове” е в командировка и няма възможност да присъства на заседанието. Г-н Стоян Цонев от дирекция “Структурни фондове” на Министерство на образованието ще представи информация за проектите – това е точка втора от дневния ред.

Имате дневния ред пред себе си. Като г-н Шейнин предложи във вчерашния ден още една точка – за такса смет и данък сгради в училищата, - предлагаме с г-н Вълчев (този въпрос) да се включи в точка “Разни”.


Красимир Вълчев: Или да бъде трета или четвърта точка отделно.


Милена Дамянова: Или по-скоро в точка “Разни” предлагам.


Самуил Шейнин: Тя е много сериозна тази точка.


Аспарух Томов: Това е много съществен въпрос и телефоните прегряват…


Янка Такева: Това не означава, че когато е в точка “Разни” не трябва да се вземат решения.

Милена Дамянова: Разбира се. Единият вариант е да я включим като точка пет, като точка пет става точка шест, като по този начин изразим тежестта на въпроса, който се засяга. Приемате ли?(изразено общо съгласие)


По точка първа от дневния ред –

Нормативни възможности за предоставяне на работно облекло в системата на средното образование. Прилагане на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло

/обн. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г./


Милена Дамянова: Точка първа – “Нормативни възможности за предоставяне на работно облекло в системата на средното образование. Прилагане на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло /обн. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.

Има думата г-н Вълчев.


Красимир Вълчв: Здравейте и от мен.

Вие сте добре запознати с проблема – може би много по-добре от нас. В момента единственото нормативно основание за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло в системата е едноименната наредба. Колективният трудов договор за нашата система препраща към тази наредба. Желанието, което е достигнало до нас, изразено чрез вас, е желанието на по-голямата част от системата – да се издадат указания от нас, от страна на министерството. Има две пречки за това:


 • Първата е, че ние трябва да сме обсъдили предварително какво искаме от тези указания – и това говорихме на миналото заседание.

 • Втората по-сериозна пречка е, че ние нямаме право да даваме указания по наредбата.


Това, което ние можем да дадем е да изискаме от Министерството на труда и социалната политика указания, но пак възниква въпросът – указания по отношение на прилагането на коя разпордба?

Министерството на труда и социалната политика ще ни даде възможно най-неблагоприятното за вас тълкувание, ако поискаме от тях указания. Оттам-нататък, по-благоприятни указания може да има единствено, ако ние им напишем нещо, което е, как да го кажем, - в несъответствие, в най-лошия случай; в най-добрия случай – в леко разминаване с наредбата.

Кодексът на труда, на чието основание е издадена тази наредба, позволява и отделен ред за регламентиране предоставянето на безплатно облекло, но, ако този ред е чрез Колективен трудов договор; но в случая това работно облекло подлежи на облагане.

Ако ние искаме – това говорихме и предишния път- да имаме в дългосрочен план собствено основание и наредба, според която предоставянето на работно облекло да не подлежи на облагане съгласно закона за доходите на физическите лица, то трябва да се създаде такова нормативно основание и съответно собствена наредба за представително облекло, както има нарочни основания в системата на МВР, в системата на отбраната, и в Закона за държавния служител.


Към този момент това, което аз бих предложил е като опция – разбира се, само го предлагам за дискусия, без да правя някакво официално предложение; по-скоро ви провокирам да чуя вашето мнение:


 • В Колективния трудов договор да се разпише отделен ред, но това в никакъв случай няма да бъде работно облекло, което няма да подлежи на облагане, а по-скоро ще бъде една опция, която ще даде възможност да се предоставя работно облекло под формата на парични средства, така, че да се запази този вид плащане.

Оттам-нататък, наредбата е писана да бъде рестриктивна и вие това го знаете. Сигурно голяма част от вас са намерили начините да облекчат процедурата в училище, но никой няма гаранция, че някой контрольор ще тълкува по един или друг начин тази наредба в бъдеще.


Това е от моя страна.


Аспарух Томов: Едно уточнение - те и досега се облагаха там, където искаха, ги даваха кеш.


Живка Желязкова: Според наредбата кои категории длъжности в училище ще получат такова работно облекло е определено, че то е необходимо, за да предпази личното им облекло. Значи, колегите няма да попаднат в тази категория, освен в детските градини.

Красимир Вълчев: Аз когато говорих да се избегне ограничението в наредбата, че работно облекло не се предоставя в пари – нали има такова ограничение в наредбата - затова, ако се регламентира на отделно основание, може това нещо да се избегне.Аспарух Томов: Има още два текста в тази наредба, които някъде се поглеждат субективно и създават напрежение.

Първото напрежение – част от системата няма нищо против да получава работното облекло срещу фактура, с издадена заповед, със срок на износване и т.н. В някои учебни заведения се получава унифициране като се цитира наредбата, вследствие на цялата тази история, че се посочва един доставчик и всички по указание на работодателя – изключваме тук присъстващите – се насочват към доставчика и там започва…


Стефанка Балева: Въпросът е да се избяга от тези фалшиви фактури.


Аспарух Томов: Сега, дали са фалшиви фактурите е друг въпрос.

И вторият проблем е – някъде предлагат, там има един завоалиран текст, че работното облекло трябва да се съхранява фирмено, което създава едни изкуствени пречки. Не можем да се оправим с тази наредба.

Това са нашите съображения.


Милена Дамянова: Г-жа Такева.


Янка Такева: Благодаря ви.

Синдикатът на българските учители и миналия път каза, че указания не би трябвало да се пускат. Ние когато поискахме заседание на Отрасловия съвет и включихме тази точка, ние я формулирахме така, както е написано тук в дневния ред.

Нашата презумпция като синдикат беше да се изработи единно тълкувателно писмо, което да се изпрати до учебните заведения, училищата и детските градини, за да няма разнобой и да няма различни практики. Защото, ако вземете новата наредба за работното облекло и вземете старата наредба за работно облекло, и започнем да сравняваме нещата, ние ще видим, че още от самото заглавие на наредбата ние нямаме промяна. И старата наредба беше формулирана точно така, и новата наредба също. Ние имаме два основни члена, които се разминават със старата:

 • Първият основен член е, че се забранява (даването на) пари, а трябва да бъде реално работно облекло – чл. 8.;


 • И другото, което е, че трябва работното облекло работодателят да го съхранява, но разберете - веднага под него има изречение, което казва, че в зависимост от специфичните условия предприятието, учебното заведение може да разработи свои критерии и показатели, по които това да не става. Това е така, защото и тук, колегите, които са, не могат да дадат самостоятелни шкафове на всеки един учител, в който да си съхранява облеклото.

Затова нашата презумпция беше да седнем и да направим това, което ще послужи на колегията, за да няма недоразумения в системата и социално напрежение. И сега се запазва правото – общото събрание гласува формата, материята, вида и срока на износване – четирите неща. Парите са договорени чрез националния Колективен трудов договор, или общински, или училищен, ако са по-благоприятни. Значи, това трябва да се регламентира.


 • Трябва да се регламентира кои са онези критерии, по които да не се съхранява (работното облекло) в училище; да се дадат 4-5 примери, а всяко учебно заведение може да има и специфични такива критерии, които ще си разработи.
 • И третото нещо, което е много важно, е това как да се уредят тези взаимоотношения, защото много добре колегите дирктори знаят – до еди коя си сума няма нужда от обществени поръчки. Значи, там трябва да се намери един подход. За другите, които надминават (сумата) за обществената поръчка, да се намери друг подход. Това ни беше на нас презумпцията.

По този повод Синдикатът на българските учители пусна едно писмо до министъра, наш изх. № 5-350 от 01.04.2011, където дадохме някакъв текст, но нарочно не го направихме много задълбочен и много обширен, защото смятахме, че Министерството на образованието получавайки този текст ще го даде на колегията и всеки един от нас ще помисли какво може да се даде допълнително. Ние не претендираме, че текстът е изчерпателен. Да се направи това и това обяснително писмо да отиде чрез регионалните инспекторати до директорите, за да уеднаквим системата и да няма напрежение. А след това вече като видим дали работи този механизъм, или има някакви проблеми, съответно да седнем и да помислим – дали ще влезе като изменение и допълнение в КТД-то; ще го обмислим, ще поработим; дали когато се разработва новият Закон за училищното образование. Аз предлагам даже още и в Концепцията тези неща да бъдат фиксирани, да се знае, да влезе в закона. Да видим как и по какъв начин можем правилно да разрешим този проблем.


Това беше презумпцията на синдиката. Ние отстояваме тази презумпция, защото смятаме, че на този етап тя е справедлива.

Благодаря ви.


Милена Дамянова: Г-жа Денкова. После – г-н Шейнин.


Маргарита Денкова: Ние също проведохме разговори с г-н Вълчев по тези въпроси.

Тук искам да кажа, че в наредбата, - което е добро, - работодателят трябва да прави консултации със синдикалните организации, които са. И аз мисля, че оттам може някои неща да направим така, че да решим малко този проблем, който сега нагнетява цялата система. Т.е. консултация с представители на синдикалната организация; след това работодателят информира социалните партньори за решението.

Ние също сме за едно писмо, което сме го заявили още веднага когато започнаха хората да се обаждат за нещата, които се случват. Едно писмо. На нас ни остава още една година до Колективния трудов договор, който ще подпишем следващата година (даже сега говорих с г-н Вълчев по тези въпроси). Нека да вземем едно компромисно решение, но това, което се случва в системата трябва да го видим. Есента ли ще бъде – както г-жа Такева и колегите искат едно писмо да излезе, или пък колегите какво ще кажат, но при всички случаи днес трябва да излезем с някакво решение.


Янка Такева: Ние го имаме като решение от миналия Отраслов съвет.


Маргарита Денкова: Имаме го, да.


Аспарух Томов: Може ли да кажа една реплика? – Много са спорни въпросите. Някои неща не са така, извинявам се. Например, т. 11 казва следното (това е голям препъни-камък): “Работодателят осигурява необходимите условия и места за съхраняване на личното работно или униформено облекло на работниците и служителите.”


Маргарита Денкова: Там пише – дали ще го съхранява или не, ще реши работодателят.

Аспарух Томов: Имам едно процедурно предложение. Ако тръгнем да тълкуваме в момента и да изваждаме доводи и практики, ще мине половин час.


Ние се ориентираме към разумното предложение на г-н главния секретар да залегне този проблем като клауза в Колективния трудов договор и имаме чувството, че там нещата може да се решат.

Затова предлагаме щем-не щем, пак да свикаме една работна група като подготовка този въпрос да се реши с анекс към Колективния трудов договор.

Това е нашето конкретно предложение.


Гиго Йорданов: Може ли да допълня? Това, което казвате, че го няма – това е чл. 6, който цитирате, ал. 3 казва следното – “Условията по ал. 2, включително условия за ползване, почистване, могат да се договарят с Колективен трудов договор при спазване на наредбата.”


Янка Такева: Аспарух, ние сме чели наредбата 20 пъти.


Самуил Шейнин: Предполагам, че всички са я чели наредбата. Въпросът е да се прилага.


Янка Такева: Нали точно това е целта – да не се прилага(?), ами да се прилага съгласно наредбата.


Аспарух Томов: Нямаме никакъв спор с вас. Вие предлагате да се изготви тълкуватлно писмо. Ние предлагаме да подкрепим предложението на главния секретар – да изготвим една работна група и да подготвим един анекс към Колективния трудов договор.


Маргарита Денкова: Ние сме работната група.


Самуил Шейнин: Колеги, проблемът е първо, че в чл. 49 от КТД сме препратили работното облекло към Наредбата за работното облекло и вече няма как да излезем, защото тя отива към работното облекло.

И оттам възниква другото питане (аз благодаря на НУС, че направиха интересен анонс) – ще ви обърна внимание, че съгласно § 2 от наредбата, указание може да даде единствено министърът на труда и социалната политика, а дали той ще ни отговори по начина, по който ние го искаме е друг въпрос.

Но какво ни вълнува и притеснява нас: Значи, това че не може пари да му даваме и да говорим за пари, просто забравете тази тема, защото много ясно в чл. 8, ал. 4 е казано, че за работно облекло по наредбата пари не може да се дават. Или трябва да си променим КТД-то. Или по някаква друга наредба, не знам каква ще бъде, но тук се даде едно хубаво предложение, г-н Вълчев.


Какво ни притеснява? – Притеснява ни чл. 3 – там пише: “Работното облекло се осигурява, за да пази личното облекло.” И тук веднага ми е интересно какво разбираме под “работно облекло”. Може ли костюмът, ризата, обувките да бъдат работно облекло? Затова може да даде тълкувание само министърът на труда и социалната политика. Всички останали проблеми не са проблеми.

Благодаря.

(множство реплики)


Живка Желязкова: Както се решава въпросът с държавните служители, защото там е записано “представително облекло”.


Самуил Шейнин: Колеги, това, което каза г-н Вълчев – “ако те преценят”, - за да не подвеждаме министъра, ако правният отдел счита, че това, което предлагате е разумно и ако вашият правен отдел няма спор, че е незаконно, това е най-разумният вариант, към който може да се пристъпи. Иначе, другото – ще има да си въртим, да си сучем…


Янка Такева: Уважаеми колеги, слушам разсъжденията и се питам – дали някой иска да подмени тълкуването за работното облекло. Аз не случайно обърнах сериозно внимание на това да се направи съпоставка между старата наредба и новата наредба и ви казах коя е разликата. Много ви моля да не подменяме ролята на това, което учителят и останалият персонал до днес е получавал като работно облекло. Много ви моля.

Защото аз пък искам да кажа нещо друго – никой няма интерес когато предстоят избори да създават напрежение в системата на средното образование.


Самуил Шейнин: Аз предлагам да не се политизира въпросът в момента.


Янка Такева: Политика е работното облекло.


Самуил Шейнин: - Всичко е политика.

Янка Таква: - Точно така – всичко е политика. Аз съм дълбоко убедена, че нито един тук около тази маса няма интерес да лиши когото и да е от това, което е получавал досега като работно облекло. И нека да не подменяме политиката, защото така, както разсъждаваме, може би някой ни тласка натам, а това ще създаде не голямо социално напрежение, ами ще изведе учителите знаете къде. Хората в момента едвам стискат зъби.


Аз и днес на отрасловия съвет в столицата казах – вече има групови писма изпратени до нас, до вас, с недоволство за това, че трета година заплатите стоят на това ниво. Хората колективно пишат, групово пишат. Аз не искам да има такова напрежение. Намерихме начина за разрешаване на някои неща на столично равнище. Дайте сега спокойно – моля ви, не използвайте думата “указание”, защото нито един от нас тук не е употребил думата указание.


Аз нося някои неща тук от Министерството на труда и социалната политика – аз знам много добре Мирославов как ще ни отговори. Ние нямаме интерес да искаме указание от тях. Ние казваме това – да си уеднаквим изискванията в системата, за да няма напрежение. Ето, аз съм го дала като предложение и мисля, че министерството ще ви го пусне. Дайте да седнем да уеднаквим нещата.


Самуил Шейнин: Въпросът е какво разбираме под “работно облекло”. Да го разпишем - всички ще се подпишем и всеки ще си понесе отговорността.


Янка Такева: Г-н Шейнин, не хвърляйте бензин в огъня. Какво разбирахте под “работно облекло” до вчера?


Самуил Шейнин: Ако до вчера някой е нарушавал закона, днес да плодължаваме ли?


Янка Такева: Ние работехме по наредбата.

Гиго Йорданов: По тази наредба само две изречения ще кажа. По тази наредба за безплатното работно облекло, което вие като теория го изнасяте – какво предпазва, що предпазва, - тези писания мога да ви ги извадя от преди 10 години – то предпазва личното облекло и т.н. Ние за 10 години в системата на просветата доказахме поради спецификата правят се списъци, както и сега се искат списъци, прави се всичко и работно облекло се дава. Не е казано, че трябва на пари. Ами, спомнете си дискусиите, които водехме – дали към заплатата да отиде или не. Отива към заплатата, когато не се прилага наредбата. Държавни съкровища – финансите, което го бяха писали. След като даваш пари на ръка или по някакъв друг начин работодателят да го осигури, какъв е проблемът? – Първомай го направиха, Варна го направиха без проблем – всеки отива и избира.


Да не коментираме дали ни се полага или не. Полага ни се и никой не ни е наказал досега.


Самуил Шейнин: За всички тук присъстващи искам да кажа, че единствените заинтересовани на тази маса сме ние, не вие, защото освен учителят, ще получи и директорът, но няма да получат синдикалните дейци тук, нито министерството. Затова много моля, единствените, които най-много мислят за учителя, в т.ч. и за директора сме ние директорите. И моля ви това наше право да не ни се отнема и да ни с признава, защото ние сме най-заинтересованите, не г-н Гиго Йорданов, защото той няма да получи, колкото и да се напъва.


Гиго Йорданов: Аз вече си го получих…


(множество реплики)


Самуил Шейнин: Проблемът отива при нас и при учителите. Ние сме потърпевши, не ти.


Маргарита Денкова: Ние всички около тази маса сме заинтересовани; недейте така – кой повече, кой по-малко. Ние го искаме всички, както за директори, както за учители, както за всички в системата.


Надежда Николчева, Самуил Шейнин: Но законно.


Красимир Вълчв: Според мен, двете решения не са противоречащи си, а алтернативни, дотолкова, доколкото едното не пречи за реализирането на другото. Ако смятате, че промяна в КТД ще предизвика напрежение, тогава си оттеглям предложението. То е просто една опция.

А що се отнася до това дали указание, - то, между другото, и тълкувателно писмо не трябва да го казваме, защото (прекъснат от множество реплики)

И другото – не можем да го направим без МТСП – това е моето мнение, не знам вие какво мислите.


Гиго Йорданов: Ние пишем обяснителна записка, за да не сбъркат директорите. Ако искате, дайте отговор на писмо. Има писмо “Как да се прави, що да се прави?” и отговора го дайте съобразно наредбата; никой не иска да нарушавате наредбата.

Аспарух Томов: Г-жо Такева, като социални партньори какви са ви аргументите да не желаете това нещо да бъде включено в Колективния трудов договор, този проблем да се реши чрез анекс към КТД?Янка Такева: Случайно да сте ми предложили текст за промяна в Колективен трудов договор, г-н Томов? Защото досега всичко синдикатът е писал. Предложете ми, аз ще се съглася с вас.


(множество реплики)


Живка Желязкова: По повод на това, че наредбата била все една и съща от години наред и някой си е затварял очите как се изпълнява тя, – нещата се променят защото колегите директори имат проверки, имат предписания, глоби и ние не можем до безкрайност да си затваряме очите, че трябва нещата да се спазват. Има едно решение на Висшия административен съд, където се казва по досега действащата същата наредба, че парите, когато се дават на ръка, трябва да се облагат с данъци. И колегите са съгласни, за да могат поне един път в годината да отидат свободно да си купят едно костюмче, с което на 15 септември и на 24 май да отидат пред учениците и родителите по нормален начин. Нека мислим по разумен начин, а не как да заобиколим наредбата.

Подкрпяме предложението на г-н главния секретар.


Красимир Вълчев: То е една допълнителна опция, което не пречи да направим едно информационно писмо, защото писмото е по отношение на наредбата, а това е друга възможност съгласно КТД-то. Наредбта може да казва, че не може да се предоставя в парична форма, но когато в КТД-то, което е по-висок нормативен акт, пише, че може да го предоставиш въз основа на ред, определен в Колективен трудов договор, то тази разпоредба има предимство пред наредбата. В такъв смисъл казвам, че това е още една опция без да противоречи на наредбата.


Самуил Шейнин: Колективният трудов договор е най-бързият вариант и ще бъде законен – много е хубаво, прекрасно.


Гиго Йорданов: Това, което вие предлагате, е по т. 17 – когато не се дава по наредбата, все едно се дават пари на ръка и си отива към заплатата, при което се облага.

(продължителни шумни реплики)Милена Дамянова: Това, което горе-долу се очертава са две предложения:


 • Да се направи анекс или корекция в Колективния трудов договор;

 • И едновременно с това да се пусне писмо, – защото все пак тази корекция ще отнеме може би около месец.


Самуил Шейнин: Ние веднага може да я пуснем с министъра и следващата седмица ще я регистрират в Главна инспекция; г-жа Такева и другите синдикати имат връзки и ще я пуснат за една седмица.


Янка Такева: Може и за един ден, ако кажете.


Надежда Николчева: Може и за един час…


Гиго Йорданов: Но има предложение, с което може да се загуби работното облекло. За това става дума.


Самуил Шейнин: Няма да се загуби.


Милена Дамянова: Както каза г-н главният секретар, едното не противоречи на другото. За да се пусне информация обаче, понеже все пак наистина последният параграф в наредбата е важен, - това, което предлагам аз е – да си направим още в петък може би една среща с МТСП на ниво заместник-министър; да направим нашите предложения; така че, наистина да го съгласуваме с тях, така че да си пуснем тази обяснителна бележка или информация, или каквото и да било, за да не ги прескачаме колегите и наистина да обясним спецификите на системата и колко е важно това да се случи. Защото едно е да си разменяме писмени становища, друго е да се видим и да проговорим нещата.

(реплики)


Красимир Вълчев: Само няколко думи по отношение на писмото на Синдиката на българските учители. Може ли да прочета някои неща?


Янка Такева: Може. Аз съм го пуснала само за размисъл.


Красимир Вълчев: Тук по-скоро става въпрос:

 • Да се уеднакви подходът относно разработването на правила за закупуване на работно облекло;
 • Разработване на критерии за съхранение на работното облекло;

 • условията, при които не се връща работното облекло;

 • работните места и видовете работа, за които се осигурява;

 • учителите и непедагогическия персонал, които имат право на работно облекло.

/Я.Такева: Ние го имаме списъка/


Добре е ние, ако тръгнем да правим нещо, първо да не го правим сами; второ, да имаме информация какви са противоречивите моменти по отношение на всички тези точки.


Самуил Шейнин: Това не е толкова опасно; лесно можем да стигнем до договорки даже вътрешно в Отрасловия съвет. Въпросът е да кажем, че работно облекло за учителите представлява костюм, еди какво си, еди какво си, и вече оттук-нататък никакъв проблем не е, но да кажем, че това е работно облекло – това ме притеснява.


Красимир Вълчев: Вие можете ли да кажете как бихте искали да бъде отговорено на тези въпроси, за да видим доколко е възможно, нещо конкретно да се договорим с МТСП – можем ли или не можем; защото, ако направим нещо, което не искате, какъв е смисълът. По-добре да проговорим с МТСП това, което знаем, че не искат.


Милена Дамянова: Предлагам две решения по точка първа:


 • Който има предложение да се направи корекция в КТД, нека даде предложение за такова изменение; да ни го изпрати може би предварително по имейлите, за да може да го огледаме, за да се случат нещата наистина по-бързо, защото ние сме под напрежение, директорите също очакват все пак нещо да подадем, всички очакват и се опасявам, че дори и за две седмици пак нещата няма да са достатъчно бързи;

 • Да направим една среща с Министерството на труда и социалната политика, с ресорен заместник-министър, на когото да обясним спецификите на системата – ако може, това да се случи още в петък, аз ще се опитам да направя тази среща съвместно, за да не сме уязвими и да спазим наредбата.

Янка Такева: Точно така. И по стария списък, както си беше; общото събрание, вида, формата, материята, срока за износване, парите са в КТД-то, критериите за връщане, всичко, което сме си правили.


(реплики)


Аспарух Томов: Това, което коментираме в момента, като се заложи в анекса и няма никакъв проблем, защото главният дразнител на целия този проблем, който дойде с тази наредба е Министерството на труда и социалната политика.


Милена Дамянова: Затова с г-н Вълчев предлагаме двете решения – едното е по-бързо, защото, както се казва, може още в петък да направим среща (с МТСП) и по някакъв начин да успокоим системата; а вече анексът – защото аз подозирам, че който и да направи предложения за изменения, след това пак ще има да ги обсъждаме още една седмица и ще мине сума ти време.следующая страница >>