litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4

Янка Такева: Гласуваме двете предложения.


Самуил Шейнин: И още нещо да си изясним. Значи, ние от Министерството на труда и социалната политика искаме само едно простичко нещо – тази традиция, която е наложена от много години, даже вече над 25 – костюм, вратовръзка, еди какво си, просто да го приемем, че това за нас е работно облекло. Оттам-нататък всичко останало не ги интересува министерството (МТСП), можем да си го разпишем в нашите си вътрешни (документи) и не е никакъв проблем и спазваме си наредбата. Само да ни кажат това “Да, може.”. Оттук-нататък КТД-то си го променяме и оправяме нещата и няма да отиваме в нарушение. Но те да кажат – да, това е костюм, еди какво си…


Живка Желязкова: След като тази наредба е влязла в сила, смяташ, че те сега ще я задраскат и ще кажат нещо друго?


Янка Такева: Ама, в наредбата си пише.


Маргарита Денкова: Шейнин, извинявай, но аз не разбрах защо ти смяташ, че МТСП трябва да каже дали е костюм, дали еди какво си? Нали работодателят договаря работното облекло със синдикалната организация,

г-н Шейнин.

(множество реплики)


Самуил Шейнин: Има чл. 3, който казва “Работното облекло се осигурява, за да защити личното”. И тогава веднага ще кажа – не “долното (облекло)” Не мога да сложа върху панталона си друг панталон. Това са толкова прости неща. Ето това е проблемът. Казвам го толкова елементарно.


(множество шумни реплики)


Маргарита Денкова: Шейнин, ама ние искаме да има и долно облекло за учителите… Тогава ще им осигурим баня, ще им осигурим място за преобличане…

(смях в залата и шумни реплики)


Живка Желязкова: Това е от ‘90-та година, сега сме 2011 г.


Милена Дамянова: Г-жа Такева.

Янка Такева: Колеги, и ‘90-та година, и ‘80-та година, и 2010 г. учителят и образователната система има много функции, които трябва да изпълнява. Една от тези функции нали знаете коя е, г-н Шейнин, - възпитателната.Самуил Шейнин: Представителната – ние трябва да сме най-хубавите и да не сме унифицирани, еднакви като шишета…


(реплики)


Янка Такева: Г-жа заместник-министърката каза – при нас имаме специфични потребности. Специфична ни е системата; тя не е като МВР, да си сложа фурашката, униформата и кубинките.


Живка Желязкова: Някой да казва нещо различно?


Янка Такева: Точно това е. Значи, ние не говорим за това, за което в момента спорим. Ние говорим за това, че учителят трябва да има естетичски вид, че трябва да възпитава с начина на облеклото си. Смятам, че трябва да намерим решение.


Аспарух Томов: Ще се опитам да дам още един аргумент да поддържаме това предложение, което в началото се направи. Практиката ни до този момент показва, че и писма и указания преди, и тълкувания не работят 100 % в системата. Едни от техните (на директорите) колеги ги приемат, други не ги приемат, трети ги завоалират. По- си тежи проблемът, когато се отрази в Колективния трудов договор.


Милена Дамянова: Ама ние го приемаме, нали?

Г-н Шейнин, приемаме го.


Маргарита Денкова: Не сме го гласували.


(множество реплики)


Милена Дамянова: Аз предлагам да гласуваме двете предложения, които направихме – двете заедно, не едното или другото, - двете предложения:


 • Среща с Министерство на труда и социалната политика; до края на деня ще бъдете уведомени точно за часа;

 • И предложения за промени в Колективния трудов договор, които обаче всеки, който има такова предложение, да го изпише, да го изпрати на всички останали, за да може да се запознаем и когато се съберем да коментираме вече конкретно, а не тепърва да се запознаваме с него.

Самуил Шейнин: Г-жо заместник-министър, нека да сложим един срок – не по-късно от един месец този въпрос да го решим; до края на май въпросът трябва да бъде окончателно обсъден, разработен и изпратен за реализация.Янка Такева: Не, не, информацията трябва да стане другата седмица.


Гиго Йорданов: За тези, които имат право, срокът е изтекъл.


Самуил Шейнин: Ние с години не сме получавали, някои от три години не са получавали (работно облекло). Не е проблемът един месец. Колкото по-бързо, толкова по-добре, и да е окончателен вариант.


Милена Дамянова: Предложенията – в рамките на една седмица; и категорично да имаме позиция до края на месеца.

Информацията – възможно най-скоро. Аз предполагам, че, ако направим срещата в петък, още в понеделник ще имаме все пак някакво писмо, да не го наричаме указание.

Предлагам да гласуваме двете предложения по тази точка.


(изразено общо съгласие)

Приема се.

С което преминаваме към точка втора – “Информация за изпълнението на проектите на Министерството на образованието, младежта и науката, финансирани по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.


По точка втора от дневния ред –

Информация за изпълнението на проектите на Министерството на образованието, младежта и науката, финансирани по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


Милена Дамянова: Давам думата на г-н Стоян Цонев.


Стоян Цонев: Благодаря. Така, както е формулиран въпросът, мисля, че по-скоро очаквате отговор за големите проекти, които се изпълняват по процедури, директно предоставени на Министерство на образованието, но аз съм подготвил малко по-широка информация, която включва всички програми, които планираме да стартираме през тази година, изпълнявани също по процедурата “Подбор на проекти”. Така че, съвсем накратко и схематично ще се опитам да ви дам информация за нещата, които се случват към днешна дата, и вече, ако имате въпроси, ще се опитам да ви отговоря.

Това, което се случи в най-скоро време беше, че на1 април стартира една от новите ни операции, която се казва “Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование в професионалните училища”, като тук конкретен бенефициент ще бъде дирекция в Министерството на образованието, младежта и науката.Милка Славчва: Коя дирекция?


Стоян Цонев: “Формиране на анализ и оценка на политиките”, като вчера направихме среща с тях; те имат готовност да разработят проект в най-кратки срокове и очакваме реалните дейности по този проект да стартират през месец август, ако трябва да бъда реалист.


Бих искал да ви информирам, че няколко операции са вече на етап одобрение от управляващия орган – Министерството на труда и социалната политика. Предполагам много добре сте запознати с факта, че ние след като изработим един пакет с документи за кандидатстване по една операция, той се предоставя за утвърждаване на управляващия орган и след като бъде утвърден от тях, публикуваме поканата за набиране предложения за проекти на нашата интернет страница.


Към този момент имаме следните операции, които са в МТСП и чакаме тяхното одобрение, за да ги стартираме:


 • “Развитие на рейтингова система на висшите училища” – предполагам сте запознати с този проект; той е един от най-успешните проекти; стартираме втора фаза;
 • “Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”;
 • “Подобряване на качеството на общото образование”;
 • “Квалификация на педагогическите специалисти”, което също продължава проект, който изпълнявахме;
 • “Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение”; • Друга програма, която се изпълнява по процедура за подбор на проекти, т.нар. грантови схеми е “Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” – тя се явява трета фаза на две предишни фази, които се изпълняваха по тази програма; ще бъде процедура за подбор на проекти; очакваме да кандидатстват висши училища и институти на БАН в партньорство с работодатели;

 • И “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.


Така че, очакваме такава зелена светлина в близките дни, най-много една-две седмици, за да ги стартираме всичките тези операции, което вие ще видите на нашата интернет страница.


Янка Такева: Кой е бенефициентът?


Стоян Цонев: По всичките тези операции бенефициент ще бъде Министерството на образованието, младежта и науката със съответно специализирани дирекции, които отговарят за всяка една от тези сфери, с изключение на една, която споменах – “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” – тя ще бъде грантова схема, трета фаза – там ще кандидатстват за общ бюджет 8 млн.лв. висши училища, респ. БАН, в партньорство с работодатели.


Да ви информирам за две от операциите, които предполагам също ви интересуват, но това малко по-късно.

Сега да ви кажа за две от операциите, които може би малко ще се отложи във времето стартирането им. Става въпрос за една много голяма операция “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден”; трета фаза на операцията “Ученически и студентски практики”; и трета фаза на операцията “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Всички тези три операции ще бъдат отново изпълнявани по процедура на директно предоставяне от специализирани дирекции на МОМН, като поради големият бюджет и обхват на тези операции МОМН разработва нормативни документи, които да регламентират начина на заплащане и отчитане. Заместник-министър Дамянова е много добре запозната с въпросите, които трябва да намерят разрешение, за да можем да ги стартираме тези операции по ред, който да не ни принуждава по-късно да променяме условията за кандидатстване и да поставяме затруднения пред дирекциите, които ще ги изпълняват.

Имаме две операции, които са по процедура за подбор на проекти и които в момента едната от тях се казва “Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”. По тази програма в момента сключваме договори. Бенефициенти бяха неправителствени организации, училища и общини, като в момента върви процедура по договаряне. Смятаме, че, ако не до края на тази седмица, най-късно следващата седмица всички ще са подписали договори и съответно в близките няколко дни министърът на образованието ще ги подпише и ще започнат да се изпълняват договорите.Другата операция се казва “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, като тя е една от операциите, които наистина много забавихме, но в момента ръководството на министерството в лицето на министър Игнатов е върнало оценителния доклад за доработване, което се прави по препоръка на нашата дирекция, защото бихме искали да изчистим някои противоречия, които настъпиха в тълкуването на насоките за кандидатстване в интерес на кандидатите, на неправителствените организации, които ще изпълняват тези проекти. Искаме просто по-голям брой проектни предложения да бъдат финансирани, така че парите да достигнат до повече от тези деца със здравословни проблеми, със специални образователни потребности. Тук отново бенефициенти са общини, неправителствени организации и училища. Така че, тук очакваме до края на месец май да бъдат сключени всички договори, т.е. в близките 10 дни да бъде представен на министъра новият оценителен доклад, с което окончателно да бъде одобрено и до края на май да договорираме тези проекти.


Аспарух Томов: Само един уточняващ въпрос: Кога бяха обявени тези проекти:


Стоян Цонев: Много отдавна бяха обявени. Затова казвам, че наистина много се забавихме и затова ви казвам какви са причините за забавянията. Бяха обявени на 22 и 23 декември 2009 г. Този проблем беше обсъден и на последния Комитет за наблюдение. Това, което ние сме направили от наша страна, за да не поставяме допълнителни затруднения пред организациите, които ще изпълняват тези проекти е, че ние сме удължили сроковете за изпълнение на двете операции с една година, което означава, че след като всички си сключат договорите ще могат спокойно да си ги анексират, за да си удължат съответно план-графика за изпълнение на дейностите също с една година.

Аспарух Томов: Само искаме да отбележим, че може би ние нямаме практика, но ние сега чуваме и не сме информирани за нашите колеги по какъв начин върви продължаванто, къде и как.Маргарита Денкова: И по какъв начин точно когато излизаме във ваканция тези неща се обявяват. Това питаме.


Стоян Цонев: Ще ви отговоря на този въпрос. Ще помоля да приключа по точките и след това да вървим с въпросите.

Удължаванията на схемите се гласуват, обсъждат и съответно одобряват от единствения орган, който е оторизиран това нещо да го прави – това е Комитетът за наблюдение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Така че, сроковете за изпълнение на тези две операции конкретно – за интеграция на малцинствата и подпомагане на обучението на деца и ученици със СОП са удължени с една година на последния Комитет за наблюдение, който беше на 1 декември 2010 г.


Продължавам нататък. На 11 април приключи оценителната комисия по операция “Наука и бизнес”, като оценителният доклад е внесен за съгласуване в управляващия орган и очакваме в близките дни да излезе решение на министъра на образованието за стартирането на дейностите по този голям проект.


15 млн.лв. е бюджетът на друг голям проект, който се казва “Нов шанс за успех”. Той е в рамките на процедура “Ограмотяване на възрастни” – той се изпълнява пак по процедура на директно предоставяне от Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът беше стартиран на 28 март и мисля, че до края на тази година вече ще има и би трябвало да има конкретни резултати.

Друг голям проект, който буди може би най-голям интерес от всички програми, които се финансират от европейските фондове е “Студентски стипендии и награди”. Втора фаза на тази програма е на стойност 47 млн.лв., като на 11 април започна оценителната комисия, която ще оцени проекта, който е подаден от дирекция “Висше образование” на МОМН. Очакваме дейностите по този проект да започнат в началото на месец юли т.г., като по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за предоставяне на допълнителни студентски стипендии и награди до края на програмния период, до 2013-2014 г.Към днешна дата единствената операция, която изпълняваме чрез процедура “Подбор на проекти” е втора фаза на “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” и очакваме до края на месец август там да приключат дейностите по проектите, които се изпълняват от висшите училища и институтите на БАН, така че да могат вече да се сключат нови договори по третата фаза, която както споменах преди малко ще стартираме.


И за да приключа и да ви дам възможност за въпроси, да ви кажа какви са резултатите от гледна точка на Министерство на образованието от провелото се последно осмо редовно заседание на Комитета за наблюдение на 13 април. Имаме две нови одобрени операции:


 • Едната ще се изпълнява по процедура за подбор на проекти; бенефициенти ще бъдат училища и общини. Тя ще се казва “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”; стойността на операцията е 7 млн.лв.
 • Другата операция ще се изпълнява по процедура на директно предоставяне от МОМН; тя се казва “Включващо обучение”;


Има една операция, която остана за одобрение на писмена процедура.

Това означава, че най-късно до края на месец май ще бъде одобрена и ще бъдат внесени в управнляващия орган пакетът от документи за одобрение – “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” – много близка по тематика до тази, която в момента договорираме; просто следваща фаза стартираме.


И имаме принципното одобрение от страна на Комитета за наблюдение да разработим критерии за още две операции:

 • Едната се казва “Изграждане на управленските системи във висшите училища” – за 15 млн.лв.
 • И другата се казва “Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Янка Таква: Не само за професионално образование.Стоян Цонев: Не. Става въпрос за признаване, за валидиране на знания, които са придобити извън системата.


Милена Дамянова: Г-жа Такева. След това – г-н Томов.


Янка Такева: Благодаря ви.


Първо ви благодаря за много точната и ясно поднесена информация. Искам да ви кажа, че за първи път ни се поднася такава точна информация. Ние на няколко пъти сме искали доклади по Оперативна програма (“Развитие на човешките ресурси”), но сега за първи път така стегнато, в писмена форма получаваме. Така че, ви благодаря.


По втора точка – “Квалификация на педагогическите специалисти” – вие казахте, че това е втория етап. Ние много добре знаем, че първият етап изобщо не стартира. Изготвени бяха само списъците и нищо не се случи. Може ли да ни кажете къде отидоха парите от първия етап; дали са пренасочени към втория етап; и каква ще бъде политиката в тази посока – кои ще бъдат целевите групи?Ако знаете, малко по-подробно да разкажете. Ако не, ние ще си я потърсим от дирекция “Квалификация” на министерството. Но вие, ако знаете нещо, да ни кажете.


По трета точка – “Подобряване на качеството на образованиието в средищните училища и въвеждането на целодневната организация на труда”. Интересува ни:


 • Защо не са включени защитените училища?

 • И - докъде стигна предложението за изменението на постановлението за средищните и защитени училища, защото доколкото знам трябва да се направи такова предложение за изменение, за да може да отговаряме на тези условия, които вие тук сте ги описали.

По четвърта точка – за “Интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система"”- това са вече одобрените проекти, които стартират сега, както казахте вие. Интересува ме дали сте облекчили процедурите, защото се иска подписване на записана заповед, което много стресира колегите от учебните заведения. Те казват – при авансовото изплащане на средствата, за да започнат да работят по тази програма всеки директор трябва да разпише.Стоян Цонев: От учебните заведения няма да се изисква и не се изисква в момента. От неправителствените организации се изисква, и то при кандидатстване за проекти на стойност над 200 хил.лв.


Янка Такева: Над 200 хил.лв. – добре.

По програмата “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” – тук имам едно предложение,

г-жо заместник-министър. Обикновено децата със специални образователни потребности това са с физически и ментални увреждания, но никога не включваме 25-те % от децата в България, които имат затруднения при четене и писане, даже логопедичните проблеми.

Затова е необходимо при следващо разширяване на програмата или продължаване на програмата още в детските градини и в началния курс трябва да се разработят подпомагащи методически правила, да се подпомогнат редовните учители за работа с деца, които имат логопедични проблеми - много е важно.


Стоян Цонев: Има го, г-жо Такева. Тук си спомням, че имаше много такива въпроси по време на информационната кампания, която проведохме преди да стартираме операцията. Имаше такива въпроси за деца с логопедични проблеми. Не е имало никакъв проблем да бъдат включени като целеви групи в тези проекти.


Янка Такева: А дали ще продължи по-нататък, защото аз не съм срещала училище или неправителствена организация, която да разработи такива правила.


Стоян Цонев: Ще продължи по-нататък. Това е тази програма “Включващо обучение”, която одобрихме, за 10 млн.лв.; тя ще се изпълнява. Смятам, че до края на месец май трябва да стартира.

Янка Такева: Добре, ясно. Аз държа връзка с Комитета за наблюдение, така че някои неща от тях са ми ясни, но понеже не съм срещала в страната, а аз се интересувам от този проблем, защото имам и личен проблем с логопедичните проблеми – никъде няма подкрепящи методически ръководства, за да може учителят, който си е редовен в класната стая да работи, а нямаме логопеди нито в училище, нито в детски градини.Стоян Цонев: Ще има; специално ще се обучават такива специалисти.


Янка Такева: Добре. Другото нещо, което исках да поставя като въпрос, вие ми отговорихте.

Много ви благодаря. Това бяха нещата, които исках да поставя.


Стефанка Балева: Само да допълня г-жа Такева - става въпрос не само за децата със специални образователни потребности, а тези, които имат обучителни затруднения – до 25 %. Тези деца са видимо здрави и прави; на тях диагноза не им се поставя, но така или иначе, ние навремето ги пращахме в помощни училища. Сега обаче ресурсните центрове приемат само тези с диагнозите и те отново са ничии, точно тази целева група. Тези деца изискват особена индивидуална работа, след което, след определен период те потеглят – тук е г-жа Толовска, тя приема моите деца и може да потвърди в това отношение. В противен случай те тежат страшно много на системата, а и освен това, ние не им осигуряваме необходимото бъдеще. Т.е. това е много важна задача, т.нар. слаби ученици.


Стоян Цонев: По същия начин, по който вие формулирахте тази група, по същия начин “деца с обучителни затруднения” ние сме я формулирали в новата операция “Включващо обучение”, която я приехме сега в Комитета за наблюдение и там представителите на неправителствените организации, които имат отношение към хората със специални образователни потребности ни определиха по този начин формулировката.


Стефанка Балева: Да, но им се изисква документ.


Стоян Цонев: Не, няма да се изисква, защото често родителите отказват.


Стефанка Балева: Детската градина включена ли е в тази програма?


Стоян Цонев: Да.

Янка Такева: Става въпрос, че тази програма трябва да включи преподаватели и от висшите училища и от детските градини за разработването на учебни помагала за учителя, за да работи в класната стая. Ние в момента нямаме тези правила.Стоян Цонев: Да, ще включва, и са допустими партньори висшите училища.

(множество реплики)


Има такава дейност, ще я видите като публикуваме.


За втория ви въпрос мисля, че е по-удачно да дам думата на г-н Вълчев за това постановление (което визирахте).


За квалификацията мога да ви кажа, че средствата разбира се, че не са се изпарили. Ние сме ги предвидили в рамките на тази програма, която стартира сега, която е за много по-голям бюджет – 75 млн.лв. ще бъде бюджетът на тази програма.


Красимир Вълчев: Т.е. те са пренесени остават в Оперативната програма.


Стоян Цонев: Остават в Оперативната програма и сме предвидили нова операция, в която сме се опитали да изчистим нещата, които пречеха първия път.


Янка Такева: Много добре знам пътечката. Това са нови пари. Онези, за които аз говоря, където Кенарова прави списъци, па нищо… Това са пари, които безвъзвратно ги загубихме или някъде останаха може би.


Красимир Вълчев: Останаха по Оперативната програма в две оси – трета и четвърта -“Образование”.


Стоян Цонев: Те не са платени на практика.


Красимир Вълчев: По коя ос беше?


Стоян Цонев: - По трета.


Красимир Вълчев: Парите не са останали за квалификация, но са останали в трета ос.


Янка Такева: Имам сведения от Комитета за наблюдение, че тези пари са безвъзвратно загубени и сега новите 580 млн. си идват.

Стон Цонев: Може би се има предвид, че не са свършени дейностите по първа фаза, но това не означава, че парите са загубени. Просто парите не са платени от Министерство на финансите в крайна сметка; стоят си в бюджета на Оперативната програма и ние сме ги предвидили и планирали в рамките на тази програма, която се надяваме вече да се случи – за 75 млн.лв.Янка Такева: Защо не са включени защитените училища?


Красимир Вълчев: Защото в самия текст на Оперативната програма са споменати само средищните училища; така сме го направили на времето. Ако трябва да се променя Оперативната програма, трябва в Брюксел да се направи промяната.


Янка Такева: Много време се изисква. Добре.


Красимир Вълчев: А що се отнася до постановлението, то това е най-малкия проблем. По проекта трябва да се направи наръчник за отчитане, защото там, ако не направим нещо, ще връщаме десетки милиони лева.


Милена Дамянова: Г-жа Славчева.


Милка Славчева: Благодаря Ви.

Искам да кажа няколко неща, които дай боже пък да не ги споделят останалите колеги. Много тягостно чувство – обсъждаме нещо, което е трябвало 2009 г. да започне, пък се е забавило. Ама много моля, хайде тук, социални партньори, кажете причините. Не във всеки случай младият господин, който сега дойде тук и който съвестно си е подготвил тази информация. Затова България ще бъде на едно от последните места по усвояване на пари, на фондове и т.н. И затова трябва да се носи отговорност.


 • Къде това беше оповестено? Ние искаме, лично Българска асоциация на частните училища, не визирам никой друг, искаме да знаем причините за това забавяне.

 • Второ. Кой носи отговорност?

 • И трето. Каква отговорност, служебна и т.н. му е потърсена?

Това са безобразия, просто безобразия.


Второ. Стартирали програми. Моля ви се, защо ни поставяте така изведнъж пред свършен факт? Ние нямаме информация; тук ни се представя на мига информация и ние искаме да обсъждаме, да бъдем полезни, да бъдем най-вече информирани, защото човек като не е информиран, той не може да бъде и полезен.

Нищо лично към г-н Цонев, но бих изразила едно мнение и едно пожелание – нека в Отрасловия съвет само в крайни случаи да идват хората, които са експерти, специалисти, които подготвят материала. Тук трябва да участват поне ниво директор дирекция, за да могат да отговарят, да носят отговорност, да могат, как да кажа, да поемат тази отговорност, и най-вече – едно уважение към равнището на всички хора тук, които представляват различни организации. Нищо лично. Благодаря на г-н Цонев, но това е по-скоро към Вас, г-жо Дамянова, към ръководството.Милена Дамянова: Аз приемам забележката. Затова започнах с това, че новият директор на “Структурни фондове” е в командировка. Заместник-министър Димова е в отпуск тази седмица и наистина трябваше да избираме между това дали да ви предоставим тази информация, или да го отложим за следващия Отраслов съвет. Предпочетохме този вариант.


Милка Славчева: Имам един конкретен въпрос:


 • Частните училища ще имат ли достъп до всички програми или пак ще продължава това игнориране, което съществува и досега?

Много моля да получа някакъв отговор – дали положителен или отрицателен, все пак е нещо, за да знаем ние как по-нататък да работим.

Благодаря ви.


Стоян Цонев: Ние досега никога не сме правили разграничаване между частни и други училища. Винаги когато допустими партньори или водещи организации са били училища, ние сме имали предвид и частните училища в това число.


Милка Славчева: Добре, ще следим и ще наблюдаваме, защото при частните училища има много драстични неща.


Стоян Цонев: Конкретно частните училища, бидейки училища на първо място, могат да кандидатстват тогава когато програмите се изпълняват по подбор за проекти. Такива програми ще бъдат “Реинтеграция на деца от малцинствата в образователната система” и “Интеграцията” (“Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”), която казах вече, че ще стартира на писмена процедура. Две такива програми има, по които училищата ще могат да бъдат водещи организации.


А пък отделно за всички тези програми за многото милиони лева, които цитирахме, това, че ще се изпълняват от Министерство на образованието не означава, че министерството ще си вземе парите и ще си ги остави за него, а всички тези средства, много милиони, те ще достигнат в крайна сметка до училищата, учениците, студентите, преподавателите и т.н.


Милка Славчева: Тъкмо за тях говоря – там по правило се елиминират, един лев не е стигнал до частните училища.


Стоян Цонев: Не знам, може би да попитате студентите – те няма да са съгласни с вас, че нито един лев не е достигнал до тях, а може би ще похвалят Министерството на образованието и дирекция “Висше образование”, че са получили стипендии и награди.


Милка Славчева: Аз ви говоря за частните училища, защото нито едно частно училище не получи за стажовете “професионално училище”, за стажове, за практики, защото те се разпределиха по друга система. Много моля, готови сме да седнем на разговор. Затова поставих въпроса.


Красимир Вълчев: В много случаи допустимите бенефициенти са определени от самата програма, така че, трябва да видим самата програма.

Що се отнася до проекта за средищни училища, то е ясно, че ще бъде насочен само към средищните и няма как да бъдат включени други.


Милка Славчева: Добре, нека да го направим това като един разговор (отделен), да не утежняваме тук (заседанието на ОСТС).


Милена Дамянова: За забавянето на програмите, може би тук аз да отговоря. Не напразно 2009 г., оттогава имаме сменени двама директори – знаете, преди г-жа Герджикова, която отговаряше и преди това за тези проекти; след това още един директор; заместник-министър има сменен. Така че, отговорността мисля, че е понесена. Да, факт е, че резултатите сега ги виждаме и това се отразява, но каквото е било необходимо като носене на отговорност за забавянето мисля, че министър Игнатов е взел правилното решение.


Милка Славчева: Да се надяваме, че е така.


Милена Дамянова: Г-жа Николчева и г-н Томов.

Надежда Николчева: Аз имам едно предложение, което рефренно повтаряме всеки път, когато стане въпрос за програмите. Нека да се потърси начин да бъде увеличен срокът за кандидатстване на училищата и въобще на всички участващи. Сега тази серия от проекти, които трябваше да подаваме отново беше в рамките на две седмици, от които някакви почивни, другите не знам какви, и всъщност ние за 5-6 дена на юрош подаваме проектите. На 8 април излязоха; за първата крайният срок беше 10 април. Вие не забравяйте, че от вашата институция има други институции, на които ние подаваме и те ни скъсяват сроковете, говоря за училищно ниво.


За програмата “Без свободен час” – свършва на 1 март и новата ще влезе в сила от 1 април или по-късно, и ни се получава луфт от два месеца. Какво правим през тези два месеца?


(множество реплики)<< предыдущая страница   следующая страница >>