litceysel.ru
добавить свой файл
1 ... 4 5 6 7 8


Додаток 1

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям Замовника:

Кваліфікаційні критерії Замовника:

1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників Учасника.).

2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (Інформація в довільній формі про виконання аналогічних договорів за попередні два роки (не менше трьох) з зазначенням назви, адреси цих Замовників; П.І.Б., номеру телефону контактних осіб цих Замовників; яким надавалися послуги з наданням копій цих договорів).

3. Наявність фінансової спроможності, а саме:

3.1. Копія балансу Учасника за останній звітній період;

3.2. Копія звіту про фінансові результати Учасника за останній звітній період;

3.3. Оригінал довідки не більш ніж двотижневої давнини по відношенню до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, видані банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про наявність рахунків та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами.

4. Документи, які повинен подати учасник, для підтвердження того, що він здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень статуту:

4.1. Копія Статуту або іншого установчого документу, завірена мокрою печаткою учасника.

4.2. Копія змін до Статуту завірена мокрою печаткою учасника (у разі наявності).

4.3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності), завірена мокрою печаткою Учасника.

4.4. Копія Довідки з ЄДРПОУ, завірена мокрою печаткою учасника (для юридичних осіб).

4.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).


4.6. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5. Документи, які повинен подати учасник, для підтвердження того, що він сплатив податки і збори, передбачені чинним законодавством:

5.1. Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) станом дійсну на момент розкриття тендерної пропозиції (оригінал або нотаріально завірена копія).

5.2. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, завірена мокрою печаткою учасника.

5.3. Копія Довідки про взяття на облік платника податків, завірена мокрою печаткою учасника.

5.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості, яка видана не більш місячної давнин відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

5.5.Оргиінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості перед фондом державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яка видана не більш місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

5.6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості перед фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, яка видана не більш місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

6. Документи, які повинен подати учасник-юридична особа для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство:

6.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства або Міністерства економіки України про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнин відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Інші документи:

7.1 Інформаційна довідка, яка повинна містити відомості про підприємство:


- реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, телекс, телефакс, банківські реквізити);

- керівництво (посада, ім'я по батькові, телефон для контактів);

- прізвища осіб, уповноважених діяти від імені учасника процедури закупівлі та які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов'язань по результатах торгів.


Примітки:

* а) Усі документи (за винятком оригіналів документів, виданих іншими установами), повинні бути завірені власною печаткою та підписом Учасника. У разі відсутності печатки (для фізичних осіб) документи завіряються підписом Учасника.

б) Документи, що не передбачені законодавством та умовами документації конкурсних торгів для Учасників, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

в) Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених документацією конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конусних торгів документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані з перекладом на українську мову.

г) Всі документи, які подаються Учасником передбачені документацією конкурсних торгів мають бути чинними на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Додаток 2

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається учасником

на фірмовому бланку у разі наявності)

Ми, __________________________(повне найменування фізичної чи юридичної особи надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю „Книги у вигляді окремих листків, код 22.11.1” згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:


І лот:Найменування книг

Автор

Видавництво

Рік видання

Кількість, шт

Ціна за одиницю, з ПДВ

Сума, з ПДВ

1


...


440


Усього,

з ПДВ


у т.р. ПДВ, 20%


ІІ лот:Найменування книг

Автор

Видавництво

Рік видання

Кількість, шт

Ціна за одиницю, з ПДВ

Сума, з ПДВ

1
...


275
Усього,

з ПДВ
у т.р. ПДВ, 20%

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з Законом та умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

Додаток 3

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ЛОТ 1Найменування книг

Автор

Рік видання

Кількість, шт

ВидавництвоПолітична географія та геополітика України

Дністрянський

2010

10

Богдан або еквівалентЛексікологія німецької мови

Гінка

2010

10

Богдан або еквівалентСпортивний відбір. Кн. 1

Сергієнко

2009

1

Богдан або еквівалентСпортивний відбір. Кн. 2

Сергієнко

2010

1

Богдан або еквівалент


Історія світового футболу


Легкий

2010

1

Богдан або еквівалентОбдарованість і творчість особистості

Тадеєв

2010

2

Богдан або еквівалентФінанси та підприємництво: світов. досвід

Сизоненко

2009

2

Богдан або еквівалентСпортивна генетика

Сергієнко

2009

1

Богдан або еквівалентЗаповідне лісознавство

Корінько

2009

10

Богдан або еквівалентСпортивний туризм

Грабовський

2008


5

Богдан або еквівалентВідхілення у поведінці неповнолітніх

Парфанович

2008

5

Богдан або еквівалентТеоретична граматика сучасної англійської мови

Харитонов

2007

10

Богдан або еквівалентФункціональна анатомія

Мицкан

2007

10

Богдан або еквівалентОснови медичних знань туриста

Ільницька

2007

5

Богдан або еквівалентКадрова документація

Станіславська

2007

3


Богдан або еквівалентФормування гендерної культури молоді

Кізь

2006

1

Богдан або еквівалентАрхеологія України

Винокур

2004

10

Богдан або еквівалентГістологія з основами ембріології

Шуст

2004

10

Богдан або еквівалентУкраїнська література перших десятиріч ХХ ст.

Криловець

2005

20

Богдан або еквівалентНімецька мова. "Типово німецьке"

Гінка

2004

5

Богдан або еквівалент
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні

Лень

2009

2

ЦУЛ або еквівалентУправління ресурсами та витратами

Іванюта

2010

5

ЦУЛ або еквівалентЛідерство та стиль роботи менеджера

Скібіцька

2010

3

ЦУЛ або еквівалентМуніципальне управління

Круш

2006

10

ЦУЛ або еквівалентРегіональне управління

Круш

2007

10

ЦУЛ або еквівалентЛогістика: теорія і практика

Біловодська

2010

10

ЦУЛ або еквівалентОрганізація і проектування логіст. систем

Денисенко

2010

2

ЦУЛ або еквівалентРеклама та стимулювання збуту

Божкова

2009

5

ЦУЛ або еквівалентНаціональна економіка

Тарасевич

2009

5

ЦУЛ або еквівалентДержавний фінансовий контроль

Гуцаленко

2009

5

ЦУЛ або еквівалент


Інвестиційна діяльність


Майорова

2009

5

ЦУЛ або еквівалентІнфляція: суть, форми та ії оцінка

Круш

2010

10

ЦУЛ або еквівалентМісцеві фінанси. 2-ге вид.

Сунцова

2009

5

ЦУЛ або еквівалентБанківські системи зарубіжних країн

Мельник

2010

5

ЦУЛ або еквівалентЄвропейська та Євроатлантична інтеграція України

Кордон

2010

5

ЦУЛ або еквівалентОснови фізіології та гігієни харчування

Зубар


2010

5

ЦУЛ або еквівалентТуристичне країнознавство. Європа

Мальська

2009

5

ЦУЛ або еквівалентТуристичний бізнес. Теорія і практика

Мальська

2007

5

ЦУЛ або еквівалентМетоди визначення фальсифікації товарів

Дубініна

2010

3

ЦУЛ або еквівалентМитне право України

Дьомін

2009

5

ЦУЛ або еквівалентМетодика навч. укр. мови в загальноосвіт. закл.

Дороз

2008


30

ЦУЛ або еквівалентПедагогіка вищої школи

Ортинський

2009

5

ЦУЛ або еквівалентПсихологія соціального впливу

Москаленко

2007

3

ЦУЛ або еквівалентПсихологія спорту

Бочелюк

2007

5

ЦУЛ або еквівалентСоціологія професіоналізму

Погрібна

2008

1

ЦУЛ або еквівалентЕтнополіт. безпека в системі нац. безпеки України ...

Вавринчук

2009

3

ЦУЛ або еквівалент
Конституційне право України

Погорілко

2010

5

ЦУЛ або еквівалентАвторські права і інтелектуальна власність

Понікаров

2008

2

Інжек або еквівалентОснови міжкульт. комунікаціі для студ.-екон.

Колбіна

2008

3

Інжек або еквівалентКраткое слово о философии для лидера

Стрижко

2008

1

Інжек або еквівалентТехнології фотореєстраційних процесів

Свідерський

2009

2

Інжек або еквівалент
Теория цифровых изображений

Гаврилов

2009

2

Інжек або еквівалентТести з ділов. англ. мови для економістів

Ігнатенко

2009

5

ІнжекПро бізнес німецькою мовою

Колбіна

2009

5

Інжек або еквівалентПрактика перекладу з англ. мови для студ. екон. ...

Долініна

2009

5

Інжек або еквівалентТеор.-мет. та концепт. засади формув. орган.-екон. механізму корпорат. контролю

Попов

2010

1

Інжек або еквівалент
Факторы экон. роста регионов: регр.-класт. анализ

Петухов

2009

1

Інжек або еквівалентСистемы налогообложения Украины и России

Иванов

2009

1

Інжек або еквівалентСоц.-экон. развитие Украины и её регионов

По ред. Пономаренко

2009

5

Інжек або еквівалентОсновы науч. исслед. и организац. науч.-исслед. деят-ти

Пушкарь

2008

1

Інжек або еквівалентСистема атестації наук. кадрів вищої кваліфікації

Сергієнко

2008

1

Інжек або еквівалент
Дисертаційні помилки. 4-е вид., доп. І випр.

Зосимов

2009

1

Інжек або еквівалентТеорія і методи наукової творчості

Мигаль

2007

1

Інжек або еквівалентКонтрольні роботи з української мови

Будянська

2009

2

Інжек або еквівалентТемат. тести для підгот. до ЗНО з математики

Малярець

2009

2

Інжек або еквівалентРадиоэкология Украины

Коваленко

2008

10

Інжек або еквівалентЕкономіка підприємства в схемах та таблицях

Сєрікова

2009

1

Інжек або еквівалентРегіональна економіка

Золотарьова

2009

5

Інжек або еквівалентPR-коммуникации

Бердников

2010

2

Кондор або еквівалентPR-проектирование от идеи до воплощения

Кошелев

2010

1

Кондор або еквівалентPR-служба компании

Грачев

2010

2

Кондор або еквівалент


Аналіз і пілотаж публічної політики


Кньопфель

2010

1

Кондор або еквівалентАспекты мифа: Пер. с фр.

Элиаде

2010

1

Кондор або еквівалентВеб-дизайн

Пасічник

2010

2

Кондор або еквівалентВидавничий бізнес

Шпак

2010

10

Кондор або еквівалентГендерология и феминология

Петрова

2010

2

Кондор або еквівалентГеография (современный мир)

Петрова

2010

10


Кондор або еквівалентГеография туризма

Асташкина

2010

2

Кондор або еквівалентГеоекономічні сценарії розвитку і Україна

Філіпенко

2010

3

Кондор або еквівалентГостиничное дело

Кусков

2010

3

Кондор або еквівалентДекоративная композиция

Даглдиян

2010

1

Кондор або еквівалентДемография

Глушкова

2010

10

Кондор або еквівалентДеталі машин. Курсове проектування

Малащенко

2010

5

Кондор або еквівалентДизайн зачіски

Лубянська

2010

2

Кондор або еквівалентДіагностика псих. розвитку дитини в роботі

Карпенко

2010

2

Кондор або еквівалентДовід. технол. послідовн. виготовлення одягу

Горобчишина

2010

3

Кондор або еквівалентДокумент. фонды библиотек и информ. служб

Морева

2010

1

Кондор або еквівалент

Економічна інформатика


Мельникова

2010

5

Кондор або еквівалентИнженерная графика

Чекмарев

2010

1

Кондор або еквівалентИнженерная и компьютерная графика

Михайленко

2010

1

Кондор або еквівалентИнновации в туризме

Новиков

2010

2

Кондор або еквівалентИнституциональная экономика

Аузан

2010

5

Кондор або еквівалентИнтернет-реклама

Годин

2010


2

Кондор або еквівалентІнформ. забезпечення видавничої діяльн.

Пушкар

2010

3

Кондор або еквівалентІсторія держави і права заруб. країн

Глиняний

2010

2

Кондор або еквівалентКадастр населених пунктів: посібник

Ступень

2010

10

Кондор або еквівалентКлінічні лабораторні дослідження

Бойко

2010

5

Кондор або еквівалентКоммуникология. Коммуникац. колсантинг

Шарков

2010

1


Кондор або еквівалентКоммуникология. Основы теор. коммуникации

Шарков

2010

1

Кондор або еквівалентКорпоратив. культура как инструмент…

Василенко

2010

2

Кондор або еквівалентКорпоративное управление

Антонов

2010

2

Кондор або еквівалентКультура ресторанного сервиса

Федцов

2010

3

Кондор або еквівалентКраеведение и библиотека: избр. статьи

Маслова

2010

1

Кондор або еквівалент
Культура наукової української мови

Семеног

2010

5

Кондор або еквівалентЛатинська мова і основи мед. термінології

Шевченко

2010

5

Кондор або еквівалентЛегка атлетика

Гогін

2010

1

Кондор або еквівалентЛіцензування господар. діяльності в Україні

За ред. Крупка

2010

2

Кондор або еквівалентМатериалы для парикмах. и космет. работ

Радкевич

2010

2

Кондор або еквівалент
Медицин. и санитарная микробиология

Воробьев

2010

3

Кондор або еквівалентМеждународное рекламное дело

Карпова

2010

3

Кондор або еквівалентМировой рынок информационных услуг

Спиридонов

2010

2

Кондор або еквівалентМісцеве самоврядування

Камінська

2010

10

Кондор або еквівалентМовлен. розвиток дітей від народження до 7

Богуш

2010

3

Кондор або еквівалентМоніторинг довкілля

Клименко

2010

5

Кондор або еквівалентМуніципальна влада в Україні

Батанов

2010

3

Кондор або еквівалентНавч. й наук.-дослід. робота студ.-філологів

Колектив авторів

2010

5

Кондор або еквівалентАнтикорупційні закони України

Хавронюк

2009

10

Атика або еквівалентОбладнання підприємств сфери торгівлі

Черевко

2010

2

Кондор або еквівалент

Организац.-админ. работа в с-ме социал. служб


Ткаченко

2010

2

Кондор або еквівалентОрганизац. тур. бизнеса. Технолог. создан. турпродукта

Грачева

2010

2

Кондор або еквівалентОрганізац. робота соціального педагога

Сорочинська

2010

5

Кондор або еквівалентОрганіз. наук. досліджень, написання та захист магіст.

За ред. Пасічника

2010

3

Кондор або еквівалентОснови біодизайну. Кольорова книга

Михайленко

2010

1

Кондор або еквівалентОснови ораторської майстерності

Олійник

2010

5

Кондор або еквівалентОснови природознавства. Природа України

Яришева

2010

5

Кондор або еквівалентОснови теорії податків

Соколовська

2010

5

Кондор або еквівалентОсновы страхования в Украине

Степанова

2010

10

Кондор або еквівалентОхорона праці в туристському комплексі

Банько

2010

3

Кондор або еквівалент

Охорона праці в Україні. Норматив. база


Роїна

2010

5

Кондор або еквівалентПедагогіка українського дошкілля

Лисенко

2010

5

Кондор або еквівалентПолитич. коммуникация. Ключевые концепты

Лиллекер

2010

2

Кондор або еквівалентПолитическая социология

Яковлев

2010

3

Кондор або еквівалентПолитология. Полит. теория, полит. технологии

Соловьев

2010

1

Кондор або еквівалент


Політичне маніпулювання


Бойко

2010

3

Кондор або еквівалентПраво соціального забезпечення в Україні

Сирота

2010

3

Кондор або еквівалентПраво соціального забезпечення України

Пилипенко

2010

3

Кондор або еквівалентПравова охорона земель в Україні

Вівчаренко

2010

5

Кондор або еквівалентПрактическая косметология

Медведева

2010

5

Кондор або еквівалентПрактична психологія: введ. в професію

Приходько


2010

10

Кондор або еквівалентПрактичний курс української мови

Єгорова

2010

10

Кондор або еквівалентПромислова екологія

Бедрій

2010

10

Кондор або еквівалентПсихология развития

Крайг

2010

1

Кондор або еквівалентПсихология рекламной деятельности

Измайлова

2010

5

Кондор або еквівалентПсихология рекламы и PR

Резепов

2010

5


Кондор або еквівалентПсихология старения

Стюарт-Гамильтон

2010

1

Кондор або еквівалентПутешествие в Гештальт. Теория и практика

Лебедева

2010

1

Кондор або еквівалентРабочая книга практического психолога

Ежова

2010

3

Кондор або еквівалентРазвитие телекоммуникаций: на пути к …

Быховский

2010

1

Кондор або еквівалентРеклама в туризме

Дурович

2010

2

Кондор або еквівалент
Санітарні норми та правила в Україні

Роїна

2010

2

Кондор або еквівалентСвітоглядна журналістика

Лильо

2010

20

Кондор або еквівалентСемиотика рекламы

Елина

2010

5

Кондор або еквівалентСовременная психология труда

Толочек

2010

1

Кондор або еквівалентСовременная философия

Канке

2010

3

Кондор або еквівалент

Соц. работа с дезадаптированными детьми

Холостоева

2010

2

Кондор або еквівалентСоциальная работа с инвалидами

Холостоева

2010

5

Кондор або еквівалентСоциальная реклама

Голуб

2010

5

Кондор або еквівалентСоціологія культури

Семашко

2010

5

Кондор або еквівалентСпециальные виды туризма. Лечебный …

Драчева

2010

5

Кондор або еквівалент


Спортивна метрологія. Теорія і практика


Сергієнко

2010

1

Кондор або еквівалентСтрави з риби та морепродуктів

Ратушенко

2010

1

Кондор або еквівалентСтудент вуза. Технолог. и организ. обуч-я

Резник

2010

2

Кондор або еквівалентСучасна ділова риторика

Олійник

2010

5

Кондор або еквівалентТайм-менеджмент. Навч. посібник

Скібіцька

2010

5

Кондор або еквівалентТверді відходи:збір, переробка,складуван.

Радовенчик


2010

5

Кондор або еквівалентТеле- и радиореклама. Секреты завоевания

Шамхалова

2010

5

Кондор або еквівалентТеории личности. Осн. полож., исслед. и прим.

Хьелл

2010

1

Кондор або еквівалентТеор. и практ. оценки псих. разв. ребенка

Семаго

2010

3

Кондор або еквівалентТеор. и практ. связей с общественностью

Кочеткова

2010

5

Кондор або еквівалентТеория языка.Вводный курс

Алефиренко

2010


2

Кондор або еквівалентТеорія держави і права. Держав. іспит

Оборотов

2010

2

Кондор або еквівалентТехнология одежды из кожи

Бекмурзаев

2010

1

Кондор або еквівалентТехнология приготовления пищи

Харченко

2010

1

Кондор або еквівалентТехнол. вироб-ва борош. кондит. виробів

Ростовський

2010

1

Кондор або еквівалентТоварна інноваційна політика

Дайновський

2010

10


Кондор або еквівалентТоваровед. и биохимия рыбных товаров

Репников

2010

1

Кондор або еквівалентТоваровед. и экспертиза плодов и овощей

Колобов

2010

1

Кондор або еквівалентТоваровед. и экспертиза швейн., трикотаж….

Дзахмишева

2010

1

Кондор або еквівалентТовароведение, экспертиза и стандартизация

Ляшко

2010

1

Кондор або еквівалентТренінг. технолог. навч. у практич. підготовці студ.

За ред. Азаренкова

2010

2


Кондор або еквівалентУкраїна та міжнародні організації

Голуб

2010

5

Кондор або еквівалентУкраїнська драматургія кінця XIX- поч. XX ст.

Малютіна

2010

10

Кондор або еквівалентУкр. література. ЗНО. Компл. універс. довідник

Мелешко

2010

2

Кондор або еквівалентУкр. мова. ЗНО. Комплекс. універс. довід.

Валюх

2010

2

Кондор або еквівалентУправление общественными отношениями

Капитонов

2010

2


Кондор або еквівалентУправленческая психология

Рамендик

2010

5

Кондор або еквівалентУправління інвестиціями та інноваціями

Жаворонкова

2010

5

Кондор або еквівалентУправлінські інформаційні системи

Глушко

2010

5

Кондор або еквівалентФеминология и гендерная политика

Зуйкова

2010

3

Кондор або еквівалентФизиология питания

Теплова

2010

2

Кондор або еквівалент
Философия искусства

Никитина

2010

1

Кондор або еквівалентФилософия науки. Уч. пос. для аспирантов

Лешкевич

2010

5

Кондор або еквівалентФилософская антропология

Гуревич

2010

2

Кондор або еквівалентФізична реабілітація

Мухін

2010

5

Кондор або еквівалентФілософія історії

Габрієлян

2010

20

Кондор або еквівалент

Філософія освіти

Базалук

2010

20

Кондор або еквівалентФілософія політичної ідеології

Кирилюк

2010

10

Кондор або еквівалентФінанси регіону

Коваленко

2010

3

Кондор або еквівалентХозяйственное право Украины

Васильев

2010

10

Кондор або еквівалентХудожньо-технічне редагування

Шевченко

2010

5

Кондор або еквівалентЦифровая фотография

Келби


2010

1

Кондор або еквівалентЭкологическая экспертиза

Питулько

2010

2

Кондор або еквівалентЭкологические основы природопользования

Колесников

2010

3

Кондор або еквівалентЭкономическая география и регионалистика

Желтиков

2010

5

Кондор або еквівалентЭкономическая история

Конотопов

2010

3

Кондор або еквівалентЭтика деловых отношений

Кибанов

2010

1


Кондор або еквівалентЭффектная и эффективная презентация

Василенко

2010

2

Кондор або еквівалентЮридична деонтологія

Сливка

2010

2

Кондор або еквівалентУкраїна: герби та прапори

Колектив авторів

2010

2

Вид-во ВР або еквівалентБухгалтерський облік в Україні: аналіз стану

Голов

2007

5

ЦУЛ або еквівалентСитуаційний менеджмент

Бондар

2010

5

ЦУЛ або еквівалент
Стратегічне управління

Довгань

2009

5

ЦУЛ або еквівалентУправління сучасним офісом

Шевчук

2010

3

ЦУЛ або еквівалентЕкономічна безпека підприємства

Іванюта

2009

5

ЦУЛ або еквівалентРеклама у підприємницькій діяльності

Пазуха

2006

5

ЦУЛ або еквівалентБіржова діяльність

Раровська

2009

5

ЦУЛ або еквівалент

Кредитні спілки в Україні

Дадашев

2010

3

ЦУЛ або еквівалентУправління державним боргом

Грабар

2010

5

ЦУЛ або еквівалентБанківські інновації

Єгоричева

2010

5

ЦУЛ або еквівалентФінансовий аналіз: теорія і практика

Бізілінська

2009

5

ЦУЛ або еквівалентЗовнішньоеконом. діяльність підприємств

Козак

2010

10

ЦУЛ або еквівалент


География мирового хозяйства


Голиков

2008

10

ЦУЛ або еквівалентЄвроп. та Євроатлант. інтеграція України

Кордон

2010

5

ЦУЛ або еквівалентМіжнародна торгівля

Козак

2009

5

ЦУЛ або еквівалентБізнес-план: технологія розробки. 2-ге вид.

Должанський

2009

2

ЦУЛ або еквівалентІсторія економічних вчень. 3-тє вид.

Лісовицький

2009

10

ЦУЛ або еквівалентГотельний бізнес

Мальська

2010


5

ЦУЛ або еквівалентОрганізація ресторанного господарства

Архіпов

2009

5

ЦУЛ або еквівалентСоціальне страхування. Кредит.-мод. курс

Внукова

2009

5

ЦУЛ або еквівалентСтрахування в запитаннях та відповідях

Долгошея

2010

3

ЦУЛ або еквівалентОрганізація торгівлі. 3-тє вид.

Апопій

2009

5

ЦУЛ або еквівалентАсортимент і якість кондитерських виробів

Сирохман

2009

3


ЦУЛ або еквівалентТоварознавство непродовольчих товарів

Зрезарцев

2008

3

ЦУЛ або еквівалентТоварознавство сировини та матеріалів

Зрезарцев

2008

3

ЦУЛ або еквівалентЕтика та етикет у зовнішньоеконом. діяльн.

Невелєв

2009

5

ЦУЛ або еквівалентІсторія світової культури

Левчук

2010

20

ЦУЛ або еквівалентЕкологічна статистика

Тарасова

2008

10

ЦУЛ або еквівалент
Екологічне право України

Рябець

2009

10

ЦУЛ або еквівалентІсторія зарубіж. політич. вчень нової доби

Кирилюк

2008

10

ЦУЛ або еквівалентМіжнародне економічне право. 3-тє вид.

Дахно

2009

10

ЦУЛ або еквівалентМіжнародне приватне право

Кузьменко

2010

5

ЦУЛ або еквівалентСімейне право України

Апопій

2010

10

ЦУЛ або еквівалентУкраїнська ділова і фахова мова

Гінзбург

2009

2

ЦУЛ або еквівалентДілове спілкування та культура мовлення

Пантилюк

2010

5

ЦУЛ або еквівалентІсторія новітньої зарубіжної літератури

Давиденко

2008

10

ЦУЛ або еквівалентНауковий стиль української мови. 2-ге вид.

Онуфрієнко

2009

5

ЦУЛ або еквівалентТести з англ. мови. The Path to University

Гужва

2008

2

ЦУЛ або еквівалент

Історія України: формув. етносів, нації, державності


Крупник

2009

5

ЦУЛ або еквівалентСоціально-політичне управління

Шульга

2008

5

ЦУЛ або еквівалентДошкільна психологія. 2-ге вид.

Дуткевич

2009

5

ЦУЛ або еквівалентПатопсихологія

Мартинюк

2008

5

ЦУЛ або еквівалентПолітична психологія. 2-ге вид.

Головатий

2009

3

ЦУЛ або еквівалентСоц. психологія організацій та управління

Власова


2009

2

ЦУЛ або еквівалентОрганізація та методологія наук. досліджень

Конверський

2010

2

ЦУЛ або еквівалентРеклама та стимулювання збуту. 2-ге вид.

Божкова

2010

5

ЦУЛ або еквівалентАрхітектура та апаратне забезп. ПЕОМ

Злобін

2010

5

Каравела або еквівалентБезпека життєдіяльності

Желібо

2009

10

Каравела або еквівалентБиологическая и биоорганическая химия

Мардашко

2008


5

Каравела або еквівалентБіоорганічна хімія

Миронович

2010

5

Каравела або еквівалентВсесвітня історія (повний курс)

Голованов

2009

5

Каравела або еквівалентДіагностика психічного розвитку дитини

Карпенко

2008

5

Каравела або еквівалентЕлектротехніка та електромеханіка

Мілих

2010

3

Каравела або еквівалентЕлектроніка та мікросхемотехніка

Сосков

2009

3


Каравела або еквівалентЕлектрообладнання автомобілів та тракторів

Сажко

2009

3

Каравела або еквівалентЗагальна психологія. Підручник

Скрипченко

2009

5

Каравела або еквівалентЗагальна психологія: Хрестоматія

Долинська

2008

5

Каравела або еквівалентЗагальна психологія: Практикум

Волошина

2008

5

Каравела або еквівалентІнвестування. Теорія та практика інвест. діял.

Дука

2008

2

Каравела або еквівалент
Інформ. сист. І технол. маркетингу в туризмі

Сукач

2010

3

Каравела або еквівалентІсторія філософії

Волинка

2006

5

Каравела або еквівалентКадрове діловодство

Данюк

2009

5

Каравела або еквівалентКорпоративне управління

Мостенська

2008

3

Каравела або еквівалентМакроекономіка та ії регулювання

Круш

2009

3

Каравела або еквівалентМедична хімія

Миронович

2008

10

Каравела або еквівалентОснови екології

Серебряков

2008

5

Каравела або еквівалентОснови композиції (кольорова книга)

Михайленко

2008

3

Каравела або еквівалентОснови охорони праці

Гандзюк

2008

2

Каравела або еквівалентПолітологія: наука і навчальна дисципліна

Бебик

2009

10

Каравела або еквівалент


Психологія вищої школи


Подоляк

2008

5

Каравела або еквівалентПсихологія підприємництва

Пачковський

2007

3

Каравела або еквівалентСоціальна психологія

Зелінська

2009

5

Каравела або еквівалентСоціальна робота. Теорія і практика

Лукашевич

2009

5

Каравела або еквівалентСоціологія. Базовий курс

Лукашевич

2010

5

Каравела або еквівалентСоціологія. Загальний курс

Лукашевич

2008


5

Каравела або еквівалентСоціологія. Основи загал., спец. та галуз. теорій

Яковенко

2008

5

Каравела або еквівалентСоціологія і психологія

Пачковський

2009

2

Каравела або еквівалентСтратегічний аналіз

Стасишен

2010

5

Каравела або еквівалентСтрахування

Плиса

2010

5

Каравела або еквівалентСучасні теорії менеджменту

Туленков

2007

10

Каравела або еквівалент
Тестово-словн. практикум з економ. теорії

Орехівський

2009

5

Каравела або еквівалентФілософія: природа, проб., клас. розділи

Андрущенко

2009

20

Каравела або еквівалентФінансовий ринок

Маслова

2008

5

Каравела або еквівалентHistory of Ukraine ( англ. мова)

Світлична

2010

5

Каравела або еквівалентЗагальне документознавство. 2-ге вид.

Палеха

2009

5

Ліра-К або еквівалент
Міжнародні відносини

Мартиненко

2009

5

Ліра-К або еквівалентОснови ландшафт. дизайну (+ електр. додат.)

Крижанівська

2009

5

Ліра-К або еквівалентСистема конституц. права України

Федоренко

2009

2

Ліра-К або еквівалентТеорія бухгалтерського обліку. 5-те вид.

Білоусько

2008

5

Ліра-К або еквівалентВажковиховуваність: сутність, причини, реаб.

За ред. Полякової

2009

3

Ліра-К або еквівалентГендерная психология

Бендас

2008

5

Ліра-К або еквівалентКиев. религ.-философ. об-во (1908-1919)

Филиппенко

2009

1

Ліра-К або еквівалентЛогістика туризму

Смирнов

2009

2

Ліра-К або еквівалентОснови конфліктології та теорії переговорів

Цюрупа

2009

3

Ліра-К або еквівалентПсихология потребителей и реклама

Фелсер

2009

1

Ліра-К або еквівалент

Психологічне консультування та корекція


Цимбалюк

2009

1

Ліра-К або еквівалентПсихологія праці

Малхазов

2010

2

Ліра-К або еквівалентСхідноєвропейська філософія XX століття

Шкепу

2008

5

Ліра-К або еквівалентТеорія і практика вікової психокорекції

Кузікова

2008

3

Ліра-К або еквівалентФілософія риторики

Препотенська

2009

3

Ліра-К або еквівалентФілософія української ідеї

Забужко


2009

1

Ліра-К або еквівалентДемонологія: еволюція і сучасний стан

Петрик

2009

3

Ліра-К або еквівалентІсламознавство: навч.-метод. комплекс

Колектив авторів

2009

3

Ліра-К або еквівалентДемографія

Муромцева

2009

5

Ліра-К або еквівалентОснови соціальної стратифікації

Коваліско

2009

1

Ліра-К або еквівалентПрогнозування соціал.-економіч. процесів

Кулявець

2009


3

Ліра-К або еквівалентСвітовий ринок товарів та послуг

Галушка

2009

5

Ліра-К або еквівалентГлобальна економіка

Кулішов

2009

3

Ліра-К або еквівалентДержавна служба в Україні

Лазор

2009

5

Ліра-К або еквівалентЕстетика політичної влади

Бушанський

2009

3

Ліра-К або еквівалентНовітня політологія

Кирилюк

2009

2

Ліра-К або еквівалент
Публіцистика незалеж. України. Хрестоматія

Глушко

2009

5

Ліра-К або еквівалентДержавне регулювання економіки

Ковтун

2010

3

Ліра-К або еквівалентДержавні кошти розвинутих країн

Карлін

2010

2

Ліра-К або еквівалентЕконом.-правов. регулюван. природокористування

Хвесик

2009

3

Ліра-К або еквівалентМіжнародні економічні відносини

Фомішин

2010

2

Ліра-К або еквівалентФінансова санація та банкрутство підприємств

Онисько

2009

2

Ліра-К або еквівалентАнтикризове управління підприємством

Дорашук

2010

2

Ліра-К або еквівалентРегіонально-адміністративний менеджмент

Воронкова

2010

2

Ліра-К або еквівалентТеория и практика связей с общественностью

Кочеткова

2010

5

Ліра-К або еквівалентДіячи науки і культури України: нариси життя...

Даниленко

2009

1

Ліра-К або еквівалентПосадові інструкції. Освіта, культура. та мистецтво

Пашутинський

2008

1

Ліра-К або еквівалентТренінг. технолог. навчання у практ. підготов. студентів

За ред. Азаренкова

2010

3

Ліра-К або еквівалентУкраїнська етнопедагогіка

Мосіяшенко

2008

10

Ліра-К або еквівалентУкраїнська козацька педагогіка

Руденко

2007

10

Ліра-К або еквівалентВидатні постаті України

Колектив авторів

2007

1

Ліра-К або еквівалентГетьмани України та кошові Запорозької Січі

Уривалкін

2008

2

Ліра-К або еквівалентГетьманські столиці України

Вечєрський

2008

2

Ліра-К або еквівалентДекоратив.-приклад. мистецтво та основи дизайну

Луцан

2009

10

Ліра-К або еквівалентЄвропейський Союз: історія і засади функціонування

Копійка

2009

1

Ліра-К або еквівалентІсторичне краєзнавство. 2-ге вид.

Уривалкін

2008

3

Ліра-К або еквівалентІсторія зарубіжної літератури XIX ст.

Давиденко

2009

5

Ліра-К або еквівалентІсторія зарубіжної літератури XX ст.

Давиденко

2009

5

Ліра-К або еквівалентІсторія костюма

Шевнюк

2008

1

Ліра-К або еквівалентЛингвистическая прагматика

Сусов

2009

2

Ліра-К або еквівалентТаємні організації: масонський рух в Україні

Крижановська

2009

1

Ліра-К або еквівалент

Українська лінгвокультурологія


Кононенко

2008

5

Ліра-К або еквівалентУкраїнська музична культура

Кияновська

2008

5

Ліра-К або еквівалентГідрогеологія України

Шевченко

2009

5

Ліра-К або еквівалентЕкологіч. культура в контексті екологіч. безпеки

Юрченко

2008

5

Ліра-К або еквівалентЕкологічна стандартизація

Білецька

2009

5

Ліра-К або еквівалентЕкологічні основи природокористування

Сафранов


2010

5

Ліра-К або еквівалентРекреалогія

Стафійчук

2008

2

Ліра-К або еквівалентРекреаційна географія

Масляк

2008

5

Ліра-К або еквівалентФормування мінеральних вод України

Шестопалова

2009

3

Ліра-К або еквівалентФармацевтична хімія

Безуглий

2008

3

Ліра-К або еквівалентМатеріалознавство

Дудка

2009

5

Ліра-К або еквівалент
Теорія масової інформації і комунікації

Партико

2008

2

Ліра-К або еквівалентІсторія вчень менеджменту

Дідковська

2008

5

Алерта або еквівалентМуніципальне право України. Концепт. та орг.-прав. питан.

Корнієнко

2005

10

Алерта або еквівалентАдміністративна діяльність

За ред. Ковалів

2009

5

Правова єдність або еквівалентЕкономічна безпека

За ред. Джужи

2010

3

Правова єдність або еквівалент
Муніципальне право України

Баймуратов

2009

5

Правова єдність або еквівалентМіжнародне право

Черкес

2009

5

Правова єдність або еквівалентФінанс.-прав. основа місцевого самоврядуван. в зар. країнах

Музика-Стефанчук

2009

10

Правова єдність або еквівалентПрава, свободи та обов'язки людини і громадян. Укр.

Колодій

2008

5

Правова єдність або еквівалентЛінгвокраїнознавство франкомовних країн

Михайлова

2009

10

Нова книга або еквівалент
Термінологія та переклад

Білозерська

2010

5

Нова книга або еквівалентКультура професійного мовлення

Лісовий

2010

5

Нова книга або еквівалентКитай у нові та новітні часи

Сергійчук

2006

2

Університет. книга або еквівалентКомп'ютерна лінгвістика

Волошин

2004

5

Університет. книга або еквівалентМікробіолог. молока і мол. продукт. з основами ветерин.-саніт. експертизи

За ред. Касянчук

2010

5


Університет. книга або еквівалентОснови еволюції

Корж

2006

5

Університет. книга або еквівалентОснови геоінформатики

За ред. Світличного

2008

5

Університет. книга або еквівалентОснови паразітології (паразитизм як біол. явище)

Корж

2009

5

Університет. книга або еквівалентОснови фізіології та гігієни, проблеми безпеки харчуван.

Павлоцька

2007

5

Університет. книга або еквівалентСанітарія та гігєна закл. ресторан. господарства

Іванова


2010

3

Університет. книга або еквівалентЦентральний банк і грош.-кредит. політика

Коваленко

2009

5

Університет. книга або еквівалентСинергетические концепты и нелинейные контексты

Кочубей

2010

1

Університет. книга або еквівалентАктуал. аспекти соц.-правов. захисту молоді в сучас. Україні

Полякова

2009

2

Університет. книга або еквівалентАксіолог. моделі мас-медійної інформації

Кузнецова

2010

1

Університет. книга або еквівалент

Устойчив. развитие: теория, методология, практика


Мельник

2009

1

Університет. книга або еквівалентМенеджмент для бакалаврів: У 2 ч. Ч. 1

Балацький

2009

1

Університет. книга або еквівалентМенеджмент для бакалаврів: У 2 ч. Ч. 2

Балацький

2009

1

Університет. книга або еквівалентМаркетинг: бакалаврский курс

Ілляшенко

2009

1

Університет. книга або еквівалентРекламний менеджмент

Тєлєтов

2009

5

Університет. книга або еквівалент

Технологія борош. кондитер. і хлібобулочн. виробів


Лисюк

2009

2

Університет. книга або еквівалентЗагальне насіннєзнавство

Жатова

2010

5

Університет. книга або еквівалентБіологічна хімія

Павлоцька

2009

5

Університет. книга або еквівалентВалеологія: основи індивід. здоров'я людини

Міхєєнко

2009

5

Університет. книга або еквівалентМетоди аналізу і синтезу афоризмів та їх застосування

Коваленко

2010

1

Університет. книга або еквівалентАнглійська мова.Practice Abroad: …курс поглиб. та інтенсив. вивч.

Ляшенок

2010

3

Університет. книга або еквівалентЧаси англійського дієслова

Колектив авторів

2009

10

Університет. книга або еквівалентЗагальне землезнавство з основами краєзнавства

Савчук

2010

10

Університет. книга або еквівалентВідновлювальні засоби працездатності у фіз. культурі

Ячнюк

2009

2

Книги-XXI або еквівалент"І серця мого кров прийми"...(Т. Галіп)

Колодій

2008

1

Книги-XXI або еквівалент
Музична критика: теорія та методика

Зінькевич

2007

5

Книги-XXI або еквівалентОснови національного виховання (іст.,філ.-рел. асп.)

Сележан

2006

5

Книги-XXI або еквівалентОснови націонал. виховання (обрядова культура)

Сележан

2007

5

Книги-XXI або еквівалентОснови статист. фізики та термодинаміки

Королюк

2004

3

Книги-XXI або еквівалентПсихологія професійної комунікації

Орбан-Лембрик

2010

3

Книги-XXI або еквівалент
Стратегія розвитку підприємств невироб. сфери регіону

За ред. Школи

2008

3

Книги-XXI або еквівалентТурист. комплекс Карпат. регіону України

Рутинський

2008

5

Книги-XXI або еквівалентЮридична психологія

Орбан-Лембрик

2007

3

Книги-XXI або еквівалентГрунтознавство

Назаренко

2008

5

Книги-XXI або еквівалентГрунтознавство з основами геології

Назаренко

2006

5

Книги-XXI або еквівалент
Економіка України в умовах глобалізації

За ред. Школи

2010

5

Книги-XXI або еквівалентЕкономічна інформатика

Григорків

2008

5

Книги-XXI або еквівалентЗемля, Галактика, Всесвіт

Валь

2010

1

Книги-XXI або еквівалентІндія на шляху до лідерства у Півден. Азії

Ігнатьєв

2006

5

Книги-XXI або еквівалентІсторія України. Зб. документів і матеріалів

За ред. Коцура

2008

1

Книги-XXI або еквівалент
Історич. портрети античності та середньовіччя

Балух

2007

2

Книги-XXI або еквівалентКраїнознавство. Країни Азії

Ігнатьєв

2006

5

Книги-XXI або еквівалентКраїнознавство. Країни СНД і Балтії

Дорошко

2008

5

Книги-XXI або еквівалентЛандшафтознавство

Гуцуляк

2008

10

Книги-XXI або еквівалентКультура фахового мовлення

За ред. Бабич

2006

3

Книги-XXI або еквівалентМетод. засади навч. німец. мови в сер. шк.

Жовківський

2007

20

Книги-XXI або еквівалентМіжнар. економічні відносини. 2-ге вид.,перероб.

За ред. Школи

2007

20

Книги-XXI або еквівалентОснови біогеохімії

Дмитрук

2009

10

Книги-XXI або еквівалентОснови педіатрії і дитячої гігієни

Коцур

2008

3

Книги-XXI або еквівалентПсихологія здоров"я

Тимофеєва

2009

5

Книги-XXI або еквівалент

Розвиток туристичного бізнесу регіону

За ред. Школи

2007

5

Книги-XXI або еквівалентСоц.-психол. тренінг: цикл вправ для підгот.

Вітенко

2008

10

Книги-XXI або еквівалентСпортивна морфологія

Савка

2007

5

Книги-XXI або еквівалентШрі-Ланка: країнознавчій портрет

Ігнатьєв

2009

5

Книги-XXI або еквівалентСтандартизація і сертифікація товарів і послуг

Салухіна

2010

3

ЦУЛ або еквівалент

Генетично-модифікована продукція та сировина


Пономарьов

2009

5

ЦУЛ або еквівалентРегіональна економіка та природокористування

Голіков

2009

10

ЦУЛ або еквівалентБанківське право України

Гетманцев

2007

5

ЦУЛ або еквівалентПорівняльна лексикологія англ. та української мов

Верба

2008

5

Нова книга або еквівалентЛінгвокраїнознавство

Гапонів

2005

5

Нова книга або еквівалент


Вступ до перекладознавства англ. І укр. мовами


Корунець

2008

5

Нова книга або еквівалентЛінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Євгененко

2008

5

Нова книга або еквівалентОснови германістики

Левицький

2008

5

Нова книга або еквівалентЗбірник задач і запитань з медич. і біологіч. фізики

Лопушанський

2010

2

Нова книга або еквівалентПатологіч. фізіологія в запитаннях та відповідях

Атаман

2010

5

Нова книга або еквівалент

Телевізійна журналістика


Дмитровський

2010

20

Нова книга або еквівалентІнтернет-журналістика

Потятиник

2010

20

Нова книга або еквівалентМовленнєві жанри в міжкультурній комунікації

Помірко

2010

5

Нова книга або еквівалентМедична біологія

Пішак

2009

2

Нова книга або еквівалентРесторанний менеджмент

Колектив авторів

2009

20

Рынок Медиа або еквівалент<< предыдущая страница   следующая страница >>