litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3
АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №_______м.Київ « » ______________ 20___ р.


Філія Підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАО ІМПАЛА ТРЕВЕЛ» у м. Києві , в подальшому у договорі — «Турператор», в особі Директора ФП ТОВ «ВАО Імпала Тревел»у м.Києві Маковецької Олени Олександрівни , яка діє на підставі Доручення №01/10 від 15 квітня 2010р., та Положення про Філію та відповідно до ліцензії ДСТК АВ № 329832 від 14.06..2007 р. на здійснення туроператорської діяльності, надалі ТУРОПЕРАТОР, платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, з однієї Сторони

та_____________________________________________________________________________ (ліцензія __________________________________________________від „____”____________р., серія _____, № ____________строк дії ліцензії до___________________), платник податку __________________________________________________, іменоване надалі ТУРАГЕНТ, в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________, з іншої Сторони,

уклали даний Договір про нижченаведене:

В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору:

«Туристичний оператор» (Туроператор) -в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний агент» (Турагент) -в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;


  1. «Туристичний продукт» (Путівка) – замовлений Комплекс туристичних послуг — послуги з забезпечення пересування Туриста по маршруту та його проживання у готелях та інших місцях проживання.

«Договір на туристичне обслуговування» -в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;


«Реалізація туристичного продукту (послуг)» - оформлення договором відчуження Турпродукту, як сукупності майнових прав, на користь Туриста.

«Заявка Турагента» - заповнений Турагентом бланк встановленоi форми (Форма № 1 в Додатку до Договору) на паперовому чи електронному носії для бронювання Тур продукту (туристичних послуг),

«Підтвердження заявки» - (Форма № 3 в Додатку до даного Договору ) вiдповiдь Туроператора по електронних чи факсимільних засобах зв'язку на Заявку Турагента, у якій міститься згода Туроператора на організацію (бронюванню) Турпродукта (туристичних послуг) Туристам, а також рахунок Туроператора, виписаний для оплати Турагентом замовленого Турпродукта (туристичних послуг);

«Ануляція» - відмова Турагента зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого та/чи придбаного в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора від надання замовленого та/чи придбаного Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.

«Договір» – даний Договір; “Додатки” – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

«Сторони» -Туроператор та Турагент.


1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Турагент зобов’язується за винагороду здійснювати діяльність з укладення договорів на туристичне обслуговування з Туристами чи юридичними особами від імені Туроператора і за його рахунок, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання Туроператором Турпродукту (туристичних послуг) Туристу.

Туроператор погоджується, що Турагент може надавати Туристам супутні послуги від власного імені та на власний розсуд, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші. Умови надання та ціна таких супутніх послуг мають бути погоджені Туристом та Турагентом.


1.2. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.


2. Для забезпечення реалізації повноважень Турагента Туроператор зобов’язаний:

2.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

2.2. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту, при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні договорів на туристичне обслуговування.

2.3. Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення Туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни на Турпродукт чи його частину, а також надавати іншу необхідну для виконання цього договору інформацію. За погодженням між Сторонами при зниженні вартості туру знижена частина вартості Турпродукта, сплачена Турагентом, може не підлягати поверненню Турагенту, а може використовуватися в рахунок оплати Турагентом майбутніх турів. У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента (по електронній пошті), про що Турагент повинен повідомити Туриста. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста.

2.4. З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг Туроператора здійснювати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед туристом Турагента, що підтверджується Гарантією виконання зобов’язань №514/07-Г від 22.06.2007, Банк ВАТ Торговельно-финансовий банк « КОНТРАКТ». Розмір фінансового забезпечення Туроператора становить 20000 євро.

Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

2.5. Забезпечувати здійснення страхування Туриста (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками .


2.6. Оформляти, та передавати представникам Турагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, інформаційний ваучер), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта (туристичних послуг). Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку Туру, або безпосередньо в аеропорту вильоту представником Туроператора.

Неповна, чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів, знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань, що тягне за собою наслідки, визначені в п. 7.2.3. Договору.

2.7. Відповідно до Заявки Турагента, підтвердженої Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надати документи на Турпородукт(турстичні послуги) Турагенту для подальшої передачі споживачу послуг. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, у тому числі відносно порядку укладення договору на туристичне обслуговування, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту і порядку оплати є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукта (туристичних послуг).

2.8. Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти (туристичні послуги) ( відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та ін.)


3. При укладанні договорів на туристичне обслуговування Турагент зобов’язаний:

3.1. На підставі Договору від імені та за дорученням Туроператора укладати договори Доручення на туристичне обслуговування з Туристом у формі, встановленій Туроператором – Форма №2 у Додатоку до договору, предметом якого є послуги, що містяться в Підтвердженій заявці. Договір на туристичне обслуговування повинен бути укладений не пізніше отримання Турагентом Підтвердження Заявки ( Форма № 3).

3.2. До укладення договору на туристичне обслуговування та початку надання туристичних послуг надати споживачу Турпродукту повну необхідну інформацію, зокрема визначену в ч. 4-5 ст. 20 Закону України «Про туризм», а також інформацію про умови договору та ін.


3.3. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд.

3.4. У нестандартних випадках (наприклад, у разі іноземного громадянства Туриста) інформувати письмово про це Тур оператора та отримувати роз’яснення щодо особливих вимог до оформлення туристичних віз, а також попереджувати про це Туристів. Відмовляти Туристу в укладенні договору на туристичне обслуговування якщо:

а) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку встановленого компетентними органами цієї країни;

б) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:


 • відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду чи виїзду, що не супроводжується обидвома батьками, неповнолітнього за кордон;

 • не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

 • не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років;

3.5. Запропонувати Туристу одну із форм оплати тур продукту запропонованих Туроператором а саме:

3.6. Передати рахунок Тур оператора, або приймати від Туриста плату за надання Турпродукту шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.

3.7. У випадку звернення Туриста до Турагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Туроператора протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попередити Туристів про те, що претензії після закінчення 2-х тижневого строку з моменту закінчення подорожі, а також без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника Туроператора в країні перебування, до розгляду Туроператором не приймаються.


3.8. Забезпечити зберігання документів Туриста (проїзних документів, страхового поліса, ваучера), отриманих від Туроператора, до моменту передачі їх Туристу.

3.9. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування та реалізації Туристам Турпродукта (туристичних послуг), який запропонований Туроператором, на умовах повної фінансової відповідальності Турагента перед Туроператором.

3.10. Незалежно від обраної Туристом форми оплати вказаних в п. 3.6. сплатити Туроператору вартість Турпродукта (туристичних послуг) в строк, встановлений у п. 4.8. Договору, та нести повну відповідальність за сплату заброньованого Турпродукту.

3.11. Негайно у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Заявці Турагента чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

3.12. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта (туристичних послуг)

3.13. Сплатити Туроператору штрафні санкції за Ануляцію придбаного у Туроператора Турпродукта (туристичних послуг), а також за Зміну заявки Турагента на придбаний Турпродукт (туристичних послуг), в розмірі, вказаному в 7.2.3.Договору.

3.14. При Ануляції або Зміні заявки Турагента здати Туроператору невикористаний інформаційний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі не здачі вказаних документів, нові документи на ім’я того самого туриста Туроператором не видаються.

3.15. При Ануляції або Зміні заявки Турагента, оформити відповідні зміни в договір на туристичне обслуговування .


4. Порядок бронювання, оплати та укладання договорів на туристичне обслуговування

4.1. Турагент направляє Туроператору запит на бронювання у усній або письмовій формі: електронною поштою або факсом з в казанням специфікації Турпродукту (туристичних послуг)

необхідного Туристу.

4.2. Туроператор в оптимальні терміни, але не пізніше 36 год. з моменту одержання запиту подає Турагенту інформацію про наявність місць у готелях, круїзах, авіаквитків, тощо.


4.3. Після одержання попередньої інформації від Туроператора щодо здійсненого запиту, яка задовольняє вимоги Туриста, Тур агент зобов'язаний:

- заповнити згідно затвердженого зразку (Форма №1 у Додатку до даного Договору) заявку для бронювання Туристичного продукту (туристичних послуг), з обов’язковим зазначенням платника згідно п.3.6 (Турист або Тур агент);

- пicля получення пiдтверження ( Форма №3) у Додатку до данного Договору ,проінформувати туриста про умови здійснення резервації, ануляції, внесення змін до здійсненого бронювання, а також штрафні санкції відповідно до умов Туроператора у випадку відмови туриста від здійсненого бронювання,

- підписати в двох екземплярах Договір на туристичне обслуговування з туристом, згідно з формою, встановленою Туроператором (Форма №2 у Додатку до данного Договору),

- прийняти від туриста платіж згідно виставленого Туроператором рахунку, або авансову частину платежу в розмірі не меншому ніж такий відсоток загальної вартості Турпродукту, який необхідний для покриття штрафних санкцій на випадок відмови від туру на день здійснення бронювання, або передати рахунок Тур оператора Туристу для самостійної оплати, при цьому здійснити всі можливі на розсуд Турагента заходи які необхідні, у випадку не оплати Туристом, для покриття штрафних санкцій на випадок відмови від туру на день здійснення бронювання.

4.4. Турагент направляє електронною поштою або факсом заявку.

4.5. Всі заявки на бронювання, відправлені Турагентом електронною поштою або факсом мають чинність заявок оформлених письмово. Відповідальність за відмову від заброньованого Турпродукту чи зміни в заявках, здійснених Турагентом та переданих Туроператорові електронною поштою або факсом, або у інший письмовий спосіб настає відповідно до п 7.2.3.даного Договору.

4.6. Всі Гарантійні листи з підписом правомірної особи Турагента та печаткою фірми, передані факсом, мають юридичну силу однакову з оригіналом.


4.7. Після підтвердження можливості бронюваня Туроператор направляє Турагенту рахунок на сплату.

- Ціна послуг вказується в Дол. США чи Евро

- Загальна вартість в гривнах послуг, що надаються відповідно до умов даного Договору, становить ціну помножену на комерційний курс Туроператора на дату виставленого рахунку.

4.8. Оплата Туристичних послуг здійснюється Турагентом або туристом самостійно, не пізніше терміна вказаного в рахунку Туроператора , після закінчення терміна оплати вказаного в рахуноку , вартість туру перераховується згідно п. 4.7 . Оплата здійснюється в національній валюті України на розрахунковий рахунок або в касу Туроператора згідно виставлених рахунків. Фактом здійснення оплати є наявність коштів на рахунку або в касі Туроператора. При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій, та пов’язану з цим курсову різницю у випадку зміни валютних курсів, оплачує Турагент.

4.9. У випадку бронювання Турагентом транспортних послуг (авіаквитків) окремо від основного туристичного продукту, Туроператор може надавати на прохання Турагента такі послуги на умовах цін і тарифів, що не містять в собі винагороди для Турагента.

4.10. Оплата видатків по банківських операціях здійснюється за рахунок Турагента.

4.11. Несвоєчасна, неповна оплата Турагентом (Туристом) вартості Турпродукта (туристичних послуг) у відповідності до п.4.8., надає Туроператору право відмовити в наданні Турпродукта (туристичних послуг), навіть якщо Турагент вже отримав Підтвердження Заявки.

При відмові Туроператора від надання Турпродукта (туристичних послуг) з причин зазначених в пункті 4.8., Турагент несе відповідальність перед Туристом за розірвання (відмову) від договору на туристичне обслуговування.

4.12. Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом виставленого Туроператором рахунку знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором на туристичне обслуговування. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право Анулювати Заявку Турагента із застосуванням штрафних санкцій відповідно до п.7.2.3.Договору.


4.13. Кошти, отримані Турагентом від реалізації Турпродукту Туристам, не є власністю Турагента (транзитні кошти) і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Туроператором.


5. Агентська винагорода

5.1. За виконання зобов′язань за Договором з реалізації Тур продукту Туроператором, Турагент одержує агентську винагороду.

5.2. Розмір агентської винагороди, що одержує Турагент за реалізацію Турпродуктів Туроператора, становить 10 гривень, включаючи ПДВ за кожне бронювання. Агентська винагорода може змінюватися відповідно до бонусної програми, умови якої містяться на офіційному сайті Туроператора .


  1. Грошові кошти, отримані Турагентом в результаті реалізації Туристичного продукту Туроператора, є транзитними, і Турагент не має права власності на них.

5.4. Туроператор сплачує агентську винагороду Турагентові протягом 15 днів після закінчення відповідного місяця лише за умови повної оплати Турагентом вартості підтверджених Туроператором Турів та у випадку надання Турагентом належним чином оформлених документів, визначених у п.п. 5.5.

5.5. Турагент та Туроператор щомісячно підписують Акт надання послуг на загальну суму туристичних послуг та суму агентської винагороди Турагента. Акт надання послуг за відповідний місяць надається Турагентом не пізніше 15-ти днів після закінчення цього місяця. При цьому, датою Акту надання послуг повинно бути зазначено останній робочий день місяця, за який такий Акт надання послуг підписується.


6. Права і обов’язки Сторін

6.1. Турагент має право:

6.1.1. За згодою Туроператора проводити заходи рекламного та консультаційного характеру, що сприяють укладенню Турагентом з Туристами договорів на туристичне обслуговування.

6.1.2. На отримання повної інформації про взаєморозрахунки Сторін, які здійснюються на виконання Договору та іншої інформації, необхідної для виконання Договору.


6.2. Туроператор має право:

6.2.1. Отримати від Туриста через Турагента необхідну інформацію персонального характеру з метою Реалізації Туристичного Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;

6.2.2. У виключних випадках змінювати передбачені Заявкою на бронювання готелі на готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря, тощо), про що Турист має бути проінформованим; оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених Заявкою на бронювання;


   1. На будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;

   1. Подати документи на анулювання виданих Туристу туристичних віз/дозволів на в’їз до іноземної держави в разі, якщо Реалізація Туристичного Продукту не відбудеться з вини ТУРОПЕРАТОРА, через відмову туриста від подорожі, або з інших об’єктивних причин;

   1. Не видавати Туристу закордонний паспорт громадянина України з оформленою в’їздною візою іноземної держави до моменту фактичної повної сплати вартості Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОРУ, та подати документи до посольства на анулювання віз;
   1. Відмовитися від виконання Договору у випадках: виникнення форс-мажорних обставин, визначених Договором, при яких Реалізація Туристичного Продукту виявиться неможливою; відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу візи/дозволу на в’їзд (про що ТУРОПЕРАТОР невідкладно інформує Туриста, але не пізніше ніж за 48 годин з моменту, коли про це стало відомо ТУРОПЕРАТОРУ);6.3. Турагент зобов’язаний:

6.3.1. Надавати допомогу Туроператору при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред’явлення Туристом претензії.

6.3.2. У випадку зміни реквізитів Турагента (банківські реквізити, юридичної та/або фактичної адреси фірми, даних уповноваженої особи та ін.), Турагент зобов’язаний у термін до кінця місяця у якому стались ці зміни інформувати про них Туроператора з наданням відповідних підтверджуючих документів.

6.3.3. За день до початку туру уточнити час вильоту літака і при його зміні довести інформацію до Туриста.

6.3.4. Не пізніше трьох днів з моменту отримання від Туроператора двох екземплярів Акту до агентського договору надіслати підписаний Турагентом один екземпляр цього акту на адресу Туроператора.


6.4. Туроператор зобов’язаний:

6.4.1. Своєчасно та якісно виконувати свої обов′язки за укладеними Турагентом договорами на туристичне обслуговування;

6.4.2. Надавати Турагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки Сторін за певний період дії Договору – станом на перше число конкретного місяця.

6.4.3. У випадку зміни реквізитів Туроператора (банківські реквізити, юридичної та/або фактичної адреси фірми, даних уповноваженої особи та ін.), Туроператор зобов’язаний у термін до кінця місяця у якому стались ці зміни інформувати про них Турагента.

6.5. Сторони зобов′язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за Договором, за винятком настання випадків, прямо передбачених діючим законодавством.


7. Відповідальність Сторін

7.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

7.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором розуміється:


7.2.1. Для Турагента:


 • надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу (Туристам);

 • надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;

 • несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;

 • ненадання Туристам інформації про загальні правила продажу Турпродукту Туроператора, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі;

 • неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних та візових документів у Туристів відповідно до пп.3.3 Договору;

 • інше невиконання або неналежне виконання умов Договору та чинного законодавства.

7.2.2. У випадку невиконання зобов'язань по оплаті Турпродукта Турагент зобов'язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання.

7.2.3. У випадку ануляції Турагентом підтвердженого бронювання в зв’язку з неможливістю з будь-якої причини або відмовою зі сторони Туриста здійснити поїздку, Турагент зобов'язаний оплатити штрафні санкції у відповідності до наступних розмiрiв: - в период « високого сезону», конгресiв, виставок,группових туров ( гарантированых мест) застосовуються шрафнi санкцii в розмiрi 100% вартостi замовленних послуг незалежно вiд дати бронювання.За виiзд з готелю ранiше заброньованной даты кошти за невикористанi доби не повертаються.

7.2.4 В зв’язку с рiзними вимогами готелiв штрафни санкцii вказуются в кожному випадку в пiдтверженнi заявки на бронювання послуг( Форма № 3).У випадку внесення змін до підтвердженого бронювання та при умові, що такі зміни можливо здійснити, Турагент зобов'язаний здійснити оплату штрафних санкцій заміни, виставлених Туроператором.

7.2.5. Турагент зобов'язаний відшкодувати і інші штрафні санкції, що не вказані в пункті 7.2.3., та які застосовуються авіакомпаніями, перевізниками, тощо, у випадку якщо у заброньований Турпродукт (туристичних послуг) входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, про що Турагента буде попереджено. В такому випадку до Турагента застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається.


7.2.6. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор та Турагент в даному випадку відповідальності не несуть.

7.2.8. Турагент несе повну відповідальність за наявність і правильність оформлення у Туриста необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з їхньою відсутністю чи з неправильним оформленням.

7.2.9. У випадку введення перевізниками змін тарифів авіаквитків, пов’язаних з зміною вартості палива або аеропортових послуг, Туроператор залишає за собою право змінити вартість тарифів авіаквитків для Турагента попередньо повідомивши про це Турагента.

7.2.10. У випадку вимоги Посольств держав слідування туристів рішення про необхідність особистої присутності туриста в Посольстві для особистої співбесіди, Туроператор має право вимагати від Турагента зобов’язати Туриста у визначені Посольством терміни пройти дану співбесіду. Вартість поїздки на співбесіду оплачується з власних коштів Туриста.

7.2.11. У випадку прийняття посольствами чи іншими повноважними органами держав слідування Туриста рішення про невидачу йому в’їзної візи, при умові вчасно та вірно оформлених та поданих Туроператором документів, Туроператор залишає за собою право розглядати такі випадки як ануляцію заброньованих послуг та застосовувати умови передбачені п.7.2.3.даної Угоди. При цьому Туроператор зобов’язується максимально сприяти у відкритті візи Туристу.

7.3. Для Туроператора:


7.3.1Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями й іншими підприємствами, установами (наприклад посольствами), які забезпечують туристичні послуги, з іншого боку.

По угодах, оформлених Туроператором, здобуває права і стає зобов'язаним Турист, навіть якщо Туроператор і був названий в угоді, чи вступив у безпосередні відносини по виконанню угоди, зробивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).

7.3.2.Туроператор не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов'язані із цим зміни обсягу і строків туру. У цих випадках відповідальність перед Турагентом і Туристом відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії та інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства.

7.3.3. Туроператор не несе відповідальності за збереженя багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду Туру.

7.3.4. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не скористався Турпродуктом (туристичними послугами).

7.3.5. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Турагенту та/або Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні Турагента, підтвердженому Туроператором.

7.3.6. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.8. Рекламації

8.1. Усі пред′явлені Турагентом рекламації повинні містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста, період і місцейого перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом, уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреним підписом представника Туроператора в країні перебування. Рекламації повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Туроператору надається копія Договору Турагента з Туристом, підписана туристом претензія та інші документи, що мають відношення до інциденту. За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації Туристам.

8.2. Туроператор розглядає отримані від Турагента рекламації і надає відповідь в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян».

8.3. Рекламації, подані чи заявлені Турагентом з порушенням вимог п.8.1 Договору з його вини, Туроператором до розгляду не приймаються Турагент несе по них самостійну відповідальність без права пред'явлення вимог до Туроператора та без права задоволення таких вимог за рахунок Туроператора.


9. Форс-мажорні обставини

9.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти Божої волі, проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

9.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

9.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.следующая страница >>