litceysel.ru
добавить свой файл
1
Боровиков О. В.


Доцент кафедри менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.


Концептуальні засади організації навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та

Інформаційні технології в міжнародному менеджменті”


1. Загальна постановка проблеми організації навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті”.

Поста­новка проблеми організації навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті” у вищому навчальному закладі в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практич­ними завданнями виглядає складним комплексним завданням і пов’язано з наступними проблемами навчально – організаційного характеру:

Розробка та опрацювання методичного забезпечення (особливо вибір базового навчального посібника); організація апаратного забезпечення; організація програмного забезпечення; організація забезпечення Інтернет – сесій студентів та інших важливих елементів навчального процесу; ознайомлення студентів з тенденціями інформаційного та цифрового розвитку суспільства, цифрових підприємств, особливостями інформаційного розвитку підприємств споживчої кооперації України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'я­зання проблеми організації навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті” у навчальному закладі та практична реалізація побудови інформаційних систем на підприємствах демонструє різноманіття думок, альтернатив та конкретних прикладів реалізації подібних проектів.

В наукових та методичних працях вітчизняних та закордонних авторів, серед яких – Ананьєв О.М., Антонюк В.А., Афанасьєв Є.В., Бабенко С.Г., Вовчак І.С., Гужва В.М., Дик В.В., Єрьоміна Н.В., Лаудон К., Лаудон Дж., Макарова, М.В., Писаревська Т.А., Постевой А.Г., Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Ситник В.Ф., Соколовская З.Н., Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П., Тизул В.В., Хміль Ф.І., Хотинская Г.И., Шурупова Ю.Г., Ярошенко В.Н., Яценко Н.В., подані різни позитивні трактування проблем сфери інформаційних технології та систем в менеджменті, яки використовуються під час організації навчального процесу з вказаних дисциплін.


На наш погляд, доцільно виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується стаття, а саме: уточнення назв дисциплін “інформаційні технології (та системи) в менеджменті”, уточнення понять “інформаційна система” та “автоматизована система”, необхідність постановки проблеми дослідження понять “цифрове суспільство”, “цифрове підприємство”, “цифровий фахівець”, а також вивчення досвіду організації навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології (та системи) в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті” у Полтавському університеті споживчої кооперації України (ПУСКУ).

Цілями статті (постановка завдання) є опрацювання концептуальних засад навчального процесу (особливо викладання) з дисципліни “Інформаційні технології (та системи) в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті у ПУСКУ.

2. Концептуальні засади організації навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті”.

Методологічною основою навчального процесу та викладання дисциплін “Інформаційні технології (та системи) в менеджменті” та “Інформаційні технології (та системи) в міжнародному менеджменті” у ПУСКУ є закони України “Про інформацію”, “Про науково-технічну інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, “Про інформаційні агентства”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про державну таємницю”, “Про рекламу” та інші закони.

Для того, щоб урахувати інформацію з різних джерел, які характеризують багатогранні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, усунути трудомістку “паперову” технологію обробки і зберігання даних, на підприємствах створюються інформаційні системи (ІС).


У вітчизняній практиці ІС частіше називають автоматизованими системами управління (АСУ), розуміючи під цим використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) для обробки інформації на підприємстві.

На жаль, на законодавчому рівні України термін “інформаційні системи” не використовується, законодавчо закріплено тільки поняття “автоматизована система”. “Автоматизована система” (АС) - це система, що здійснює автоматизовану обробку інформації, тобто її збирання, передачу, обробку, зберігання і подання [ 1.]. На наш погляд, доцільно використовувати дефініції, що є прийнятним у міжнародній практиці. До них відноситься термін “інформаційні системи”, який пропонуємо використовувати замість терміну “автоматизовані системи”. Також, з погляду міжнародних традицій, є недоцільним термін “автоматизоване робоче місце фахівця”, який також потрібно замінити стандартним міжнародним еквівалентом. Cподіваємось, що міжнародні термінологічні традиції будуть відображені в новому Інформаційному Кодексі України.

Також складним питанням під час викладання дисциплін є обрання найкращого варіанту класифікації ІС. Існує багато підходів та ознак класифікації ІС. Так, розрізняють ІС за ознаками рівня централізації й широті охоплення на глобальні та локальні, централізовані й ті, які призначені для вирішення завдань одного якогось підрозділу. Функціональна ознака класифікації ІС найбільш точно характеризує їх призначення. Наступна класифікація ІС (схема 1.), що використовується у міжнародній практиці (за проф. Рудольфом Федерманном – Німеччина, Гамбург), є, на наш погляд, найкращою для застосування під час викладання, як концептуальна [2.С. 168.]. Місце схеми 1.(Назва файлу “FigureMISbyFedermannNew”)

В схемі 1 приводяться скорочення за міжнародною традицією - прийнятими англомовними умовними позначками:

1. САТ - Computer Aided Technologies - загальна назва – “комп’ютерні технології”.

2. СІМ - Computer Integrated Manufacturing - ІС для вирішення виробничих задач.


3. РРS - Productions Program System- ІС “Виробнича програма” - планування, управління і контроль виробничої зони.

4. САЕ - Computer Aided Engineering ІС по вирішенню інженерних задач.

5. САD - Computer Aided Design - ІС “Проектування і конструювання” - вирішення задач в області проектування будівель і споруд, а також конструювання технічних систем.

6. САР - Computer Aided Planing - ІС “Планування і монтаж технічних систем”

7. CAM - Computer Aided Manyfacturing - ІС “Виробництво”

8. DСN - Direct Numerical Control - ІС по управлінню виробництвом на основі числових вимірів.

9. CAQ - Computer Aided Quality Assurance - ІС “Контроль якості”

10. СІВ - Computer Integrated Business - ІС для вирішення комерційних задач.

11.12. MSS - Management Support System - ІС підтримки менеджменту, МІS Management - Information - System - ІС “Менеджмент”.

13. DBS - Data (Datenbank) Support -Systems - ІС по веденню баз даних (масивів інформації).

14. DSS - Decision Support Systems - ІС по забезпеченню прийняття рішень, в тому числі на основі оптимізаційних моделей і експертних систем.

15. ESS - Executive Support Systems - ІС по забезпеченню процесу виконання завдань.

16. MIS - Marketing Information Systems - ІС “Маркетинг”, яка охоплює всі показники діяльності підприємства і стан зовнішнього середовища, починаючи з оцінки стану кон’юнктури споживчого ринку, взаємовідносин з постачальниками товарів і закінчуючи оцінкою ефективності роботи підприємства.

17. САО - Computer Aided Office - ІС для адміністрації і забезпечення конторської діяльності.

18. ОAS - Office Administration Systems - ІС для бухгалтерського обліку, планово-економічної діяльності, контролю платежів тощо.

19. OSS - Office Standart Software - ІС для ведення документування (обробка текстів, управління файлами, табличні процесори - електронні таблиці, рішення графічних задач і т. п.)


20. ОСS - Office Communication Systems - ІС для здійснення зв’язків в офісі (електронна пошта - Е - mail, інші види зв’язку).

Наступним важливим керівним документом є Програма нормативної дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент», яка розроблена Київським національним торговельно-економічним університетом. Вказану програму обговорено і рекомендовано до друку Президією науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент» при Міністерстві освіти України (19 жовтня 2001 р., протокол № 4). На наш погляд, ця програма охоплює все коло питань, що існують в царині інформаційних технологій та систем в менеджменті, та задовольняє потреби вищих навчальних закладів України в типовій програмі з вказаної дисципліни. Програма вивчення нормативної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 «Менеджмент», і охоплює всі потрібні змістовні модулі.

Також дуже важливою методологічною основою навчального процесу та викладання дисциплін “Інформаційні технології (та системи) в менеджменті” та “Інформаційні технології (та системи) в міжнародному менеджменті” у ПУСКУ є керівний документ “Стратегія розвитку споживчої кооперації України”, а саме, сьомий розділ стратегії - “Інформаційні технології управління” [ 3.С.57- 60].

Під час вивчення дисципліни акцентується увага студентів на тому, що подальші перспективи розвитку споживчої кооперації України нерозривно пов'язані з удосконаленням та ефективним використанням сучасних інформаційних систем, які повинні базуватись на передовій комп'ютерній техніці, відповідних методах і технологіях передачі і обробки інформації. Концептуально пропонується створити інтегровану автоматизовану інформаційну систему (ІАІС) споживчої кооперації України. Метою використання ІАІС є забезпечення ефективного прийняття рішень з метою виконання завдань, що визначаються місією та соціальними і господарськими цілями споживчої кооперації України.


На наш погляд, доцільним є виконання ІБІС споживчої кооперації України наступних функцій:


 • збору, передачі, обробки та збереження сукупності даних за всіма рівнями організаційної побудови споживчої кооперації України;

 • накопичування інформації та проведення дій з реалізації функції внутрішнього середовища підприємств (топ – менеджменту, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку, виробництва, функції перспективного розвитку підприємств та досліджень різних чинників господарської діяльності);

 • підтримання ефективного зв’язку зі зовнішнім середовищем та отримання необхідних відомостей про його стан, в тому числі з глобальної мережі Інтернет;

 • здійснення безпеки функціонування ІБІС та захисту інформації з метою підтримання певного режиму доступу до баз даних;

 • реалізація принципу “кожному рівню організаційної побудови споживчої кооперації України – свій обсяг інформації”;

 • надання керів­никам різних рівнів управління певної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Новим напрямом в інформаційних технологіях споживчої кооперації України, що має забезпечити систематичність, повноту та достовірність даних, є фіксація в системі паспорта кожного кооперативного підприємства чи організації. База даних паспортів установ споживчої кооперації України, допоможе оцінити за критерієм ефективності реальні можливості кожного підприємства [ 3.С.57- 60].

В умовах інформаційного суспільства у перспективі кожна споживча спілка, кожне споживче товариство, окремі їх підприємства та організації повинні мати свій сайт і Веб-сторінку в мережі Інтернет. Це дасть можливість знаходити ділових партнерів, орієнтуватися в товарах, послугах, цінах, здійснювати електронну комерцію та електронний бізнес. Поряд з інформацією загального характеру сайт організації повинен відображувати чинники інвестиційної привабливості, ступінь розвитку інфраструктури, у тому числі транспортно-географічне положення, соціальну активність споживчої кооперації України. Наявність розвинутих сайтів Укоопспілки, облспоживспілок і райспоживспілок, в тому числі іноземними мовами, значно розширять можливості кооперативних організації.


Перспективним напрямом в діяльності споживчої кооперації України є створення Інтернет - крамниць, які були б доступні всім членам споживчих товариств і спілок, іншим споживачам в межах і поза межами країни, для купівлі товарів і здавання сільгосппродукції та сировини, товарів індивідуального виробництва.

Інформаційні процедури в мережі Інтернет та інформаційних систем набувають специфічних рис цифрового суспільства:


 • традиційна торгівля набуває рис електронної комерції;

 • традиційна господарська та підприємницька діяльність перетворюються на електронний бізнес;

 • безпосередні особисті контакти замінюються на контакти та обмін інформацією електронною поштою;

 • традиційні розрахунки перетворюються на електронні платежі;

 • виникає інформаційне ділове партнерство з виключенням особистого контакту;

 • виникають цифрові підприємства, що здійснюють господарську діяльність засобами цифрових технологій;

 • виникають віртуальні підприємства (офіси), що дозволяють працювати персоналу на відстані від приміщення підприємства (можливо вдома) на засадах використання цифрових комунікаційних технологій.

Таким чином, споживча кооперація України, як і вся економіка нашої держави, стоїть на порозі нового шляху економічного розвитку, пов'язаного з використанням цифрових технологій, появою цифрового суспільства, цифрових підприємств та цифрових фахівців.

3.Досвід організації навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті”.

З метою ефективного забезпечення навчального процесу та викладання вказаних дисциплін автором статті був проведений пошук базового навчального посібника, в процесі якого автором була вивчена навчальна література видавництв України, Росії та США з проблем інформаційних систем та технологій. Вибором автора статті стало видання [4], яке має наступні позитивні риси: авторами навчального посібника є провідні фахівці з інформаційних систем та технології - Kenneth Laudon є професором Нью-Йоркського університету, має наукову ступінь доктора наук Колумбійського університету, Jane Laudon є практиком, консультантом фірми Azimuth Information Systems, має наукову ступінь доктора наук Колумбійського університету, а також освітній ступінь магістра Гарвардського університету. Як вказують автори, їх навчальний посібник є результатом наукової, педагогічної діяльності та практичного досвіду проектування і побудови реальних інформаційних систем у всьому світі [ 4. ]; навчальний посібник передбачає використання всіх засобів мультимедіа у навчальному процесі; наявність постійної підтримки та оновлення матеріалів навчального посібника видавництвом засобами Інтернет; наявність варіантів мультимедійного видання (CD) навчального посібника та видання навчального посібника по спеціальної навчальної технології “Active Book” з доступом по індивідуальному паролю на сайт видавництва.


Вказаний навчальний посібник був придбаний в межах дії партнерської програми ПУСКУ (координатор програми - доц. Варвара Чернуха) та Holyoke Community College, Massachusetts, USA (coordinator of program - Prof. Candida Johnson). Метою дії партнерської програми є наповнення навчального процесу новим змістом, що базується на новітніх технологіях навчання, особливо – широке впровадження англійської мови в навчальний процес та її інтеграція з професійно орієнтованими дисциплінами з ціллю підготовки фахівців, здатних вільно професійно спілкуватись англійською мовою. Останній напрям партнерської програми отримав назву “Learning Community” (“Вчимося разом”). Реалізація концепції “Вчимося разом” передбачає паралельне проведення занять з дисципліни “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті” та вивчення студентами навчальних завдань з цей дисципліни англійською мовою з викладачами кафедри іноземних мов ПУСКУ, що дуже посилює засвоєння інформації студентами.

Навчальний процес з дисципліни “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті” організований в таких спосіб.

Лекції з дисципліни читаються автором статті англійською мовою по двох альтернативах: на основі презентації слайдів Пауер Пойнт студентам за допомогою мультимедійного проектору на великому екрані в лекційній аудиторії; на основі індивідуального завантаження студентами та оглядання слайдів Пауер Пойнт на моніторах індивідуальних комп’ютеризованих робочих місць (25 одиниць) в навчальної аудиторії кафедри менеджменту ПУСКУ.

Слайди Пауер Пойнт розроблені авторами навчального посібника та видавництвом по чотирнадцяти темах. У кожній темі нараховується по 40 – 60 електронних слайдів, подібних до наведеного малюнку (Малюнок 1.).

Місце малюнка 1.Назва файлу “SlideFromChapter#1”

Проведення лабораторних занять організовано в такий спосіб. Існують наступні напрями активності студентів під час проведення таких занять: відвідування та вивчення призначення, змісту та особливостей побудови сайтів певних інституцій під час Інтернет – сесії (Таблиця 1); вивчення програмного забезпечення, що передбачено навчальною програмою; вивчення та обговорення реальних ділових ситуації з практики роботи підприємств по всьому світу; підготовки звітної презентації засобами Пауер Пойнт по результатах вивчення дисципліни.


Таблиця 1.

Технологічна карта лабораторних занять з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті” для студентів 4 курсу з фаху “Менеджмент організацій” та “Менеджмент у ЗЕД” засобами Інтернет

Тема лабораторного заняття

Кількість

годин

Завдання 1. Створення інформаційних блоків з керівних органів влади. Сайт адміністрації Президента України. Сайт Президента Росії. Сайт Президента США.

2

Завдання 2. Створення інформаційних блоків з керівних органів влади та законодавства. Сайти Верховної Ради України, Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Конгресу США.

2

Завдання 3. Створення інформаційних блоків зі статистичної інформації. Сайти Державного комітету статистики України та Державного комітету статистики Російської Федерації.

2

Завдання 4. Вивчення призначення пошукових систем Інтернету та енциклопедії on – line.

2

Завдання 5. Вивчення призначення та зміст сайтів Міжнародних організації.

2

Завдання 6. Вивчення призначення та функції програми машинного перекладу ПРОМТ та Рута - Плай.


2

Завдання 7. Створення персональної поштової скриньки на сайтах “фрімейл”.

2

Завдання 8. Вивчення призначення та зміст сайтів періодичних видань сфери бізнесу України і Росії та періодичних видань сфери міжнародного бізнесу.

2

Завдання 9. Вивчення призначення та зміст сайтів Національного банку України та комерційних банків України.

2

Завдання 10. Вивчення призначення та зміст сайтів Товариства для Всесвітніх Міжбанківських Фінансових Телекомунікації (SWIFT).

2

Завдання 11. Вивчення призначення та змісту сайтів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та бібліотеки Конгресу США.

2

Завдання 12. Вивчення змісту сайтів кадрових агентств та серверів пошуку посадових вакансії.

2

Завдання 13. Вивчення призначення та зміст сайтів Інтернет - крамниць.

2

Завдання 14. Вивчення призначення та зміст сайтів виробників програмних оболонок для створення інтегральних інформаційних систем Парус, Галактика, БААН, Скала, САП R/3, Оракл Аплікейшнз.


2

Завдання 15. Вивчення призначення та зміст сайту Міжнародної торгової палати та збірки міжнародних звичаїв та правил INCOTERMS.

2

Завдання 16. Вивчення призначення та змісту сайтів великих промислових компаній. Вивчення призначення та змісту сайтів транснаціональних компаній.

2

Всього обсяг годин з Інтернет сесій на одну навчальну групу


32


Контроль досягнення знань студентами здійснюється шляхом проведення: термінологічних диктантів (заплановано чотири диктанти); тестового контролю; виконанням певних практичних завдань; усного опитування.

Варіант мультимедійного видання (CD) навчального посібника [ 4. ] дозволяє користуватись наступними ресурсами: Key Terms (ключові слова – перелік нових термінів, що містяться в кожний з чотирнадцяти глав), Summary (висновки – містить основну результативну інформацію з кожної глави), Review Questions (питання для самоконтролю та підготовки до іспиту), Glossary (словник, що містить тлумачні статті за термінами, що розташовані за абеткою, обладнаний самостійною пошуковою системою), Quiz (матеріали для тестового контролю), Video (14 одиниць відеосюжетів по кожній темі), Case Study (28 ділових ситуації – завдань для обговорення з реального досвіду підприємств США, а також - чотири ділові ситуації з міжнародного досвіду), Group Project (групові проекти - завдання для колективного опрацювання в навчальній групі), Tools for Interactive Learning (засоби для інтерактивного навчання – завдання, що потребують у ряді випадків завантаження ресурсів Інтернет), Web Link (посилання на ресурси Інтернет, з метою завантаження та ознайомлення студентів з певними інформаційними ресурсами), а також інші ресурси.


Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку є наступні.

Висновки. Концептуальні засади навчального процесу (особливо викладання) з дисципліни “Інформаційні технології (та системи) в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті охоплює багато важливих елементів. Організація апаратного забезпечення занять в ПУСКУ є задовільною і не потребує суттєвої модернізації. ПУСКУ є офіційним володарем програмного забезпечення необхідного для організації навчального процесу. Вдалий вибір базового навчального посібника та достатній обсяг ресурсів Інтернет (виділений канал) дозволяє здійснювати навчальний процес з вказаних дисциплін в ПУСКУ на рівні найкращих світових досягнень у галузі інформаційних систем та технологій.

Перспективи розвитку інформаційних систем та технологій в Україні залежать від керівних загальнодержавних документів законодавчого рівня, особливо нового Інформаційного Кодексу України, в якому потрібно відобразити міжнародні термінологічні традиції. Перспективи розвитку споживчої кооперації України нерозривно пов'язані з удосконаленням та ефективним використанням сучасних інформаційних систем та технологій, а саме зі створенням інтегрованої автоматизованої інформаційної системи (ІАІС). У ПУСКУ подальший розвиток інформаційних технологій пов’язаний зі створенням напряму дистанційної освіти та використанням мультимедійних засобів та Інтернет в навчальному процесі. В межах навчального процесу з дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” та “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті” потрібно провести пошук та впровадити в навчальний процес досвід українських підприємств та підприємств країн СНД в вигляді ділових ситуації, а також покращити використання всіх засобів мультимедіа навчального посібника [4.] у навчальному процесі.

Література.

1.“Про захист інформації в автоматизованих системах” Закон України.// Галицькі контракти. – 1996. - № 47. – С. 54 – 56.

2. Борманн Д., Воротина Л., Федерманн Р. Менеджмент: предпринимательская деятельность в рыночной экономике. – Hamburg: S + W Steuer- und Wirtschaftsverlag, 1992. – 906 c.

3. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004 – 2015 рр.). Проект. Керівник проекту Голова Укоопспілки - к.е.н. Бабенко С.Г. – Київ: Укоопспілка, 2004. – 62 с.

4. Laudon Kenneth, Laudon Jane. Essentials of Management Information Systems: Managing The Digital Firm, 5th ed. - Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 2003. – 512 p.

Стаття надрукована у науковому журналі ПУСКУ у 2004 році.