litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3

Основи програмування на С++

Принципи розробки функцій в С++

Організація циклів в С++, масиви, базові класи в С++

Конструктори, деструктори, покажчики, посилання

Спадкування та поліморфізм в С++

Потоки, шаблони, бібліотека STL, ітератори.

Класи алгоритмів.

Аналіз та проектування об’єктно-орієнтованих програм.

Принципи розробки сценаріїв.

Особливості візуального програмування в середовищі Visual Studio.

Система меню.

Програмування для Windows і клас CWnd.

Діалогові вікна, повідомлення та команди.

Виведення інформації в програмах.

Збереження, відновлення об’єктів.

Створення меню, розробка інтерфейсів користувача.

Елементи керування.

Принципи розробки довідкових систем.

Технологій ActiveX, особливості та принципи використання.

Робота з базами даних.

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Сван Т. Программирование на С++.-М.,СПб.,К.”Издательский дом”Вільямс”,1999.-543 с.

 2. Страуструп Б. Язык программирования C++. –М.: Бином, 1999. - 991с

 3. Подбельский В.В. Язык Си++; Учеб.пособие.- М: Финансы и статистика,2001.-500 с.

 4. Эллис М., Страуструп Б. Справочное руководство по языку програм-мирования С++ с комментариями. Проект стандарта ANSI.- М.: Мир, 1992.- 445 c.

 5. Пол Ирэ. Объектно-ориентированное программирование с использованием С++. - Киев: НИПФ ДиаСофт Лтд,1995.- 480с.

 6. Пол А. Объектно-ориентированное программирование на C++. –М.: Бином, 1999. – 443с.

 7. Грегори К. Использование Visual C++ 6.–М.,СПб.,К.”Издательский дом”Вільямс”,1999.-864с.

 8. Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++.- М.: ДМК Пресс,200. – 448с.

 9. Буч Г. Объектно-ориентированного проектирования с примерами приложений на C++. -М.: Бином, 1999. -560 с.
 10. Климов А.М. С++. Практическое программирование . Решение типових задач. – СПб:ВHV,2000.- 593с.


 11. Либерти Д. Освой самостоятельно C++ за 21 день. –М.:Вильямс, 2000. – 806с.

 12. Джеф Элджер . Библиотека программиста C++. –П.:Питер, 2000. – 316с.

 13. Вайнер Р..Пунсон Л. С++ изнутри. – Киев: ДиаСофт,1993.-304с.

 14. Седжвик Р. Фундаментальне алгоритмы на С++. Аналіз /Структуры данных/Сортировка/Поиск. – СПб:ВHV,2000.-608с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінки знань студентів формуються на підставі рейтингових балів, які студенти отримують на протязі триместру за результатами контрольних заходів. На основі цих оцінок кожний студент або отримує інтегральну оцінку за весь триместр або отримує дозвіл на складання іспиту з цієї дисципліни. Завдання на іспиті містять два теоретичні питання та одне практичне. Іспит складається усно, а практичне завдання, при необхідності, виконується письмово, а його результат демонструється на ПЕОМ.


ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як алгоритмічні мови та програмування (оператори, побудова програм, мови програмування), спеціальні розділи математики (основи теорії алгоритмів).


Методичне забезпечення: Лекційний курс забезпечено відповідною навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), виконання лабораторних робіт здійснюється у відповідності до методичних вказівок (існують у друкованому і електронному вигляді).


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Виконання курсового проекту за дисципліною “Об’єктне-орієнтоване програмування ” виконується тільки за індивідуальними завданнями. Воно повинно передбачати розробку структури програмного забезпечення КСУ або автоматизованого робочого місця фахівця, розробку алгоритмів та програм з використанням сучасних технологій програмування. Бажано орієнтуватися на використання Visual C++ – як середовища для розробки і налагодження програмних засобів комп’ютерних систем управління.

Зміст курсового проекту обов’язково повинен передбачати такі розділи:


 • огляд та аналіз програмних засобів типових комп’ютерних систем управління;

 • розробка структури програмного забезпечення комп’ютерної системи управління;

 • розробка багато ієрархічної структури об’єктів та класів об’єктів програмного забезпечення ;

 • розробка графічного інтерфейсу програмних засобів комп’ютерних систем управління;

 • розробка алгоритмічного забезпечення ПЗ КСУ;

 • розробка та налагодження програм в середовищі проектування Visual C++ з використанням методів об’єктно-орієнтованного програмування;

 • тестування та аналіз результатів тестування розроблених ПЗ КСУ;

 • проведення аналізу ефективності розробленого ПЗ КСУ;

 • формування звітності за результатами роботи КСУ

 • розробка пакету стандартних документів на супровід розроблених ПЗ КСУ.

Методика іспиту: Письмовий, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська, можливо також російська.


Дисципліна: Аналітична динаміка

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов'язкова
Курс: другий
Стаціонарне на­вчання

Години на тиждень

Триместр


5 (ВС )
Лекції (год.)

32

2

Практичні заняття (год.)

32

2

СРС

62

4

Всього (год. / кредитів)

126/3,5

6,8

Іспит (трим)

5
Залік (трим)


КОД:

НФД 07


Лектор: Федотов Валерій Олександрович, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобу­дування та транспорту (ІнМТ), кафедра опору матеріалів та прикладної механіки, тел. (0432)440-465, (0432)440-014.


МЕТА: надання студентам знань законів, принципів, методів вивчення, розрахунку, оцінки поведінки механічної системи в статичному чи динамічному стані, що дозволить майбутньому спеціалісту передбачати, проектувати , жорсткість і стійкість елементів машин, споруд, конструкцій, що використовуються в машинобудуванні і в автоматиці.

ПРОГРАМА

Прицип Д’Аламбера.Сила. Момент сили. Сили інерції. Приведення сил інерції до головного вектора та головного моменту. В’язі. Класифікація в’язей. Принцип Д’Аламбера-Лагранжа. Узагальнені координати та сили. Рівняння Лагранжа першого роду. Тотожності Лагранжа. Рівняння Лагранжа другого роду. Рівняння Лагранжа другого роду для консервативних сил.

Вираз кінетичної енергії матеріальної системи через узагальнені координати та швидкості. Узагальнений інтеграл енергії. Канонічні змінні. Канонічні рівняння динамики. Загальні методи інтегрувань Гамільтонових рівнянь. Вираз потенціальної енергії системи через узагальнені координати. Стійкість положення рівноваги. Теорема Лагранжа-Дірихле. Критерій Сильвестра Мали коливання системи біля положення стійкої рівноваги. Малі коливання системи з двома степенями вільності біля положення стійкої рівноваги. Електродинамічні аналогії. Рівняння Лагранжа-Максвелла.

Теоретичний практикум:

Прицип Д’Аламбера

Прицип Д’Аламбера-Лагранжа

Рівняння Лагранжа другого роду

Дослідження консервативних систем.

Стійкість положення рівноваги

Малі коливання матеріальної системи біля положення стійкої рівноваги.

БІБЛІОГРАФІЯ

1.Павловський М.А. Теоретична механіка: Підручник,-К. Техніка,2002.512с.

2.Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: УП дляТВУЗ. Под ред.А.А. Яблонского.-4-изд.М.: ВШ, 1985.-376с.

3.Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике:УП.- 36-е изд./под ред Н.В.Бутенына и др.- М.: Наука. Гл.ред.ф-м. лит., 1986,448с.


4.Лурье А.И. Аналитическая механика.-М.: Гос.изд.ф-м. лит.1961.-824с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ Протягом триместру студенти проходять два модульних контролі в яких студент повинен виконати 2 письмові колоквіуми на 7 та 15 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів та в роботы на практичних заняттях. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на зага­льних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два практичних та одне теоретичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.

ПЕРЕДУМОВИ: Фізика (механіка), вища математика (функціональні залежності і теорії границь, векторний аналіз та тензорне числення, диференціальне та інтегральне числення, ряди, функції кількох змінних, комплексні числа, диференціальні рівняння, варіаційне числення), теоретична механіка

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протягом лекцій студентами ведеться конспектування з актуальної тематики.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Виконуються розрахунково графічні завдання.

Тематика першого та другого завдань пов’язана з рішенням задач в яких розглядається застосування:

Принципу Д’Аламбера.

Загальних рівнянь динаміки.

Тематика третього та четвертого завдань:

Рівняння Лагранжа другого роду,

Стійкість положення рівноваги,

Коливання.

Методика іспиту: (Письмовий іспит, за призначенням)

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 44-04-58

Реєстрація на іспит: З лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: Лекції підходять для студентів які навчаються за напрямком „автоматика і управління".

Дисципліна: Основи екології

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: перший

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр


2
Лекції (год..)

28

2

Практичні заняття(год..)

-

-

СРС (інд. заняття)

26

1,86

Всього(год./кредитів)

54:1,5
Іспит(трим)Залік(трим)

2 (1,5), 5 (2), 7 (6), 9 (3,4)
КОД:

НФД 10

Лектори: Звенигородський Едуард Леонідович, к.б.н., доцент

Петрук Василь Григорович, д.т.н., професор


Бобко Олександр Олексійович, к.с.-г.н., доцент

Євсєєва Марія Василівна, к.х.н., доцент

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки (ІнЕЕЕМ), факультет комп'ютеризованих систем автоматизації, екологічних систем та електроприводу, кафедра хімії та екологічної безпеки, тел. 8-0432-59-84-95.

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: формування систематичних знань студентів з основ екології, вивчення основних концепцій та законів біосфери та біогеохімічних кругообігів, особливостей функціонування екосистем, основних джерел забруднення довкілля; явищ, що викликані забрудненням атмосфери, гідросфери, літосфери; методів та засобів охорони навколишнього середовища; закономірностей еволюції біосфери, ноосфери; основ екологічного моніторингу та менеджменту природних ресурсів, правових основ захисту довкілля та природокористування; екологічних проблем України та Подільського регіону.

ПРОГРАМА: Наука екологія. Концепція екосистеми. Системний підхід в екології. Екологічні методи та моделі. Основні екологічні змінні та лімітуючі фактори. Перетворення енергії та інформації в екосистемах. Зв'язки екосистем з довкіллям та екологічні кругообіги. Основні типи природних екосистем біосфери. Популяція як компонент екосистеми. Вид та особина в екосистемі. Поведінка екосистем у часі та просторі. Глобальні проблеми екології. Принципи та моделі управління біоресурсами. Структура та функції агро екосистем. Вплив промисловості на екосистеми. Екосистеми урбанізованих територій. Принципи, системи та технології утилізації відходів. Загальні проблеми екології людини. Основи екологічного моніторингу. Космічна екологія. Екологічний менеджмент та маркетинг. Стратегія раціонального природокористування.


БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: Либідь, 1995.-368 с.
 2. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности.- Симферополь: СОНАТ, 1998.-224 с.


 3. Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорони навколишнього середовища.-Львів:Афіша, 2000.-272 с.

 4. Кучерявий В.П. Екологія.-Л.: Світ, 2000.-500 с.

 5. Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: Мир, 1986. Т. 1. - 326 с.; Т. 2. - 376 с.

 6. Антропогенные проблемы экологии: Методическое пособие.–К.: Выща школа,1997.–179 с.

 7. Говорун А.Г., Скорченко В.Ф., Худолій М.М. Транспорт і навколишнє середовище. - К.: Урожай, 1992. - 144 с.

 8. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. - М.: Наука, 183. - 260 с.

 9. Лук’янова Л.Б. Основи екології.-К.: Вища школа, 2000.-327 с.

 10. Основы промышленной экологии: Учебное пособие / Челноков А.А., Ющенко Л.Ф.-Минск.: Высшая школа, 2001.-343 с.

 11. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь- справочник.- М.: Просвещение, 1992. - 320 с.

 12. Филин В.А. Відеоекологія.-М.: МЦ “Видеоэкология”. 1997.-320 с.

 13. Черныш В. Введение в экологическую кибернетику.-М., 1990. 568 с.

 14. Чайка В.Є. Основи екології.-Вінниця: Вид-во ВДСУ, 1995.-192 с.

 15. Чайка В.Є. Урбоекологія.-Вінниця: Вид-во ВДСУ, 1999.-368 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Протягом триместру студент проходять по два модульних контролі і повинен скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижнях. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

ПЕРЕДУМОВИ: Курс базується на знаннях з біології, фізики, математики та географії на базі середньої школи та на знаннях з хімії.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій з актуальної тематики.

Для підготовки до колоквіуму та заліку використовуються :


1.Євсєєва М.В. Основи екології. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2000.2.Петрук В.Г., Гаркушевський В.С., Копецький В.П. Методичні вказівки "Радіація і радіоактивне забруднення" з курсу ХОЕ для студентів технічних спеціальностей. – Вінниця: ВДТУ, 1997.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:


 1. Парниковий ефект, його фізичний та хімічний зміст

 2. Озонові дірки, їх властивості.

 3. Методи очищення в різних природних середовищах: механічні, фізико-механічні, хімічні, біологічні, їх суть.

 4. Особливості роботи основних міжнародних екологічних установ, громадських екологічних організацій та рухів.

 5. Основні екологічні проблеми та підприємства-забруднювачі Подільського регіону.

 6. Проблеми утилізації вторинної сировини, непридатних пестицидів та інших відходів у Вінницькій області.

 7. Екологічне анкетування підприємств та організацій Подільського регіону.

 8. Кількісні та якісні оцінки біорізноманіття районів Вінницької обл.

Методика іспиту: залік, за призначеннями.

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська


<< предыдущая страница