litceysel.ru
добавить свой файл
1
Міністерство освіти і науки України


Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”


методичні рекомендації
до складання
навчальних програм дисциплін

та робочих навчальних ПРОГРАМ

КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ
Ухвалено
Методичною радою НТУУ “КПІ”


Протокол № 1 від 28.09.2006 р.


Київ

«Політехніка»

2006

Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів / Уклад. В. П. Головенкін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2006. – 20 с.


Методичні рекомендації визначають вимоги до структури та зміс­ту навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів в умовах використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


Навчальне видання


методичні рекомендації

до складання навчальних програм дисциплін

та робочих навчальних програм кредитних модулів


Укладач ^ Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний

за випуск Шеховцов Володимир Ілліч, канд. техн. наук, проф.


Рецензенти: Красильніков Олександр Іванович, канд. фіз.-мат. наук, доц.

^ Дяченко Станіслав Мефодійови, канд. техн. наук, доц.


За редакцією укладача


Підп. до друку Формат 60841/16 . Папір офс. Спосіб друку – ризографія.
Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Зам. № Наклад 450 пр.


Інформаційно-видавничий центр “Видавництво «Політехніка»” НТУУ “КПІ”

Свідоцтво про держреєстрацію ДК № 211 від 09.10.2000

03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

Навчальна програма дисципліни є складовою стандарту вищої освіти (СВО) вищого навчального закладу. Вона визначає роль і значення відповідної навчальної дисципліни у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця; основні риси творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис; найважливіші світоглядні ідеї та категорії, що підлягають засвоєнню на конкретній змістовній основі; зміст навчання з дисципліни; очікувані результати навчання, тобто систему умінь, якими повинні оволодіти студенти, а також рівні їх сформованості.

У цілому, зазначені компоненти навчальної програми є конкретним відображенням цілей навчання, на досягнення яких повинні бути спрямовані зусилля педагогів і студентів у процесі навчання.

Навчальні програми дисциплін розробляються згідно з вимогами відповідних освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців та навчальних планів. Програми навчальних дисциплін мають містити відповідні змістовні модулі, забезпечувати формування певних здатностей та умінь, зазначених в ОПП.

При розробці навчальних програм треба врахувати основні перспективні напрями розвитку відповідної науки й галузі техніки; новітні досягнення науки, техніки і технологій; забезпечити наступність та необхідні міждисциплінарні зв’язки, мотивацію навчання, виховання інтересу до спеціальності, розуміння суспільної значущості своєї праці.

Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін розробляються відповідними кафедрами університету. Відповідальність за їх розробку покладається на завідувачів кафедр.

При розробці навчальної та робочої навчальної програми може бути корисною така послідовність етапів.

^ Перший етап розробки пов’язаний із визначенням призначення навчальної дисципліни у підготовці фахівця та мети її вивчення. Для цього аналізується освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) фахівця і визначаються ті її вимоги, які можуть бути забезпечені при вивченні цієї дисципліни. Мета вивчення дисципліни має бути подана у вигляді системи здатностей, типових завдань діяльності.

Завдання навчальної дисципліни обумовлюється об’єктом вивчення та значенням цього об’єкту для професійної діяльності фахівця. Завдання вивчення дисципліни мають бути подані у вигляді системи знань та умінь із зазначенням певного рівня їх сформованості (відповідно до ОПП).

^ Другий етап формування навчальної програми пов’язаний із визначенням її складу і структури. Головними системоутворюючими елементами при визначенні структури дисципліни є об’єкт вивчення, його відношення до професійної діяльності фахівця, а також міждисциплінарні зв’язки.

Структурування навчальної дисципліни за розділами, темами здійснюється на основі виділення інформації, необхідної і достатньої для всебічної характеристики об’єктів вивчення предмета з точки зору професійної діяльності. Структурування дисципліни пов’язано з виявленням внутрішніх зв’язків. На основі взаємозв’язків між темами здійснюється систематизація, виявлення відсутнього навчального матеріалу, забезпечення послідовності вивчення певних тем. Структура навчальної дисципліни віддзеркалюється у змісті навчального матеріалу програми і тематичному плані робочої навчальної програми.

^ Третій етап роботи пов’язаний із визначенням вимог до знань та умінь. Вони мають бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення вивчення теми можна було перевірити рівень засвоєння студентами відповідних знань та оволодіння необхідними уміннями.

Визначення вимог до знань і умінь з кожної теми сприяє реалізації контролюючої функції навчальних програм і є підставою для наступного планування змісту практичних занять, лабораторних робіт і комп’ютерного практикуму, семестрових індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів (СРС).

^ Четвертий етап пов’язаний із плануванням практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт та комп’ютерного практикуму. При визначенні певних видів цих занять потрібно враховувати зазначений в ОПП рівень сформованості необхідних умінь, а також особливості кожного виду навчальних занять, які визначені у «Положенні про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» 1.

^ П’ятий етап розробки навчальних програм пов’язаний із визначенням обсягу і змісту самостійної роботи студентів, у тому числі із визначенням семестрових індивідуальних завдань та витрат часу на їх виконання з урахуванням складності та трудомісткості.

З метою забезпечення ефективності СРС необхідно передбачити її чітке планування, розмаїття видів, посилення професійної спрямованості завдань, формування навичок та умінь самостійної роботи.

^ Шостий етап пов’язаний із визначенням контрольних заходів, їх розподілом за темами. Необхідно визначити цілі та завдання цих заходів, розробити контрольні завдання для перевірки рівня засвоєння студентами відповідних знань та оволодіння уміннями, передбаченими програмою дисципліни.

^ На заключному етапі розробники навчальної програми на основі дидактичних принципів і набутого досвіду мають надати рекомендації з раціонального розподілу навчального часу за темами, певними видами аудиторних занять та СРС для різних форм навчання.

Навчальні програми загальноуніверситетських дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклів, загальних дисциплін програм магістерської підготовки розробляються відповідними кафедрами, розглядаються Методичною радою університету і затверджуються першим проректором.

Навчальні програми дисциплін природничо-наукового циклу та певних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки повинні бути спільними у межах одного або кількох напрямів підготовки, а дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклів – однаковими у межах однієї (кількох) галузей знань (інженерія, транспорт, освіта, гуманітарні науки та ін.). У робочій навчальній програмі дисципліни також можуть бути зазначені необхідні для конкретної спеціальності особливості та доповнення.

З метою забезпечення цілісності навчального матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, попередження можливого дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються методичною комісією факультету, для спеціальностей якого розроблена відповідна навчальна програма.

Після ухвалення методичною комісією факультету (інституту) навчальна програма затверджується “замовником” – деканом факультету (директором інституту).

Навчальні програми дисциплін відповідних навчальних планів входять до комплексу навчально-методичної документації зі спеціальності деканату та випускової кафедри. Вимоги до структури, змісту і оформлення навчальної програми дисципліни викладені у Додатку А.


Однією з особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) є планування навчального процесу у кредитних модулях, що має забезпечити можливості студентської мобільності, досягнення сумісності програм підготовки та навчання студентів за індивідуальними траєкторіями навчання. КМСОНП забезпечує прозорість освітніх програм і навчальних планів, полегшує академічне визнання дипломів і кваліфікацій, робить вищу освіту України більш привабливою для студентів з різних країн.

Кредитний модуль (модуль ECTS) – навчальна дисципліна (частина багатосеместрової дисципліни), яка вивчається в певному семестрі. Кредитний модуль має певний обсяг у кредитах ECTS, а рівень його засвоєння має бути визначено в системі оцінювання ECTS.

Структурно-логічна схема (СЛС) програми підготовки – документ, який визначає природно-логічні відносини передування між кредитними модулями програми підготовки. СЛС вносить певні обмеження послідовності засвоєння кредитних модулів при складанні індивідуальних навчальних планів студентів.

У робочих навчальних планах окремо зазначаються всі кредитні модулі програми підготовки, в наслідок чого робочі навчальні програми складаються окремо з кожного кредитного модуля.

Робоча навчальна програма (РНП) є основним методичним документом, що визначає зміст і технологію навчання з кредитного модуля за певною формою навчання. РНП кредитного модуля складається на основі відповідної навчальної програми і робочого навчального плану спеціальності певної форми навчання. Робочий навчальний план визначає рамки технології навчання з конкретного кредитного модуля шляхом розподілу навчального часу за видами занять, розподілу контрольних заходів та індивідуальних семестрових завдань.

Робоча навчальна програма містить викладення конкретного змісту кредитного модуля з розподілом на окремі навчальні заняття, визначає організаційні форми його вивчення (навчальні заняття, виконання індивідуальних семестрових завдань, самостійна робота), розподіл навчальних годин за видами занять, форми і засоби поточного та підсумкового контролю, інформаційно-методичне забезпечення.

Розподіл навчального часу (^ То), відведеного на вивчення кожного кредитного модуля, між аудиторними заняттями й СРС має відповідати таким умовам:

То = ТА + ТСРС, (1)

де: ТА – аудиторні години;

ТСРС – сумарний час СРС з дисципліни.

ТА = tЛ + tПр + tСЗ + tЛ/р + tК/пр , (2)

де: tЛ, tПр, tСЗ, tЛ/р, tК/пр – відповідно кількість годин лекцій, практичних та семінарських занять, лабораторних робіт і комп’ютерних практикумів.

ТСРС = ТС + 36 Екз, (3)

де: ТС – час СРС з дисципліни протягом семестру;

Екз = 1 за наявності екзамену з дисципліни (0 за наявності заліку).

Умовою виконання вимог розподілу навчального часу за формулою 50/50 (5%) є забезпечення співвідношення:

ТАТС. (4)

При плануванні часу на самостійну роботу студентів необхідно забезпечити баланс часу СРС. Підґрунтям цього розрахунку є орієнтовні норми часу на виконання окремих робіт середнім студентом, які надані у таблиці.

Вид
роботи


Підготовка до одного
аудиторного академічного часу


Підготовка до

Виконання

Л

Пр

СЗ

Л/р,

К/пр

МКР

Зал

Екз

Реф, ДКР

РР,

РГР

КП

КР

Норма часу (год.)

0,3-0,5

0,5-0,75

1,5-2

1-1,5

2-4

6

36

8-10

10-15

54

36


Примітка: Л – лекції; Пр – практичні заняття; СЗ – семінарські заняття; Л/р – лабораторні роботи; К/пр – комп’ютерний практикум; МКР – модульна контрольна робота; Зал – залік; Екз – екзамен; Реф – реферат; ДКР – домашня контрольна робота; РР – розрахункова робота; РГР – розрахунково-графічна робота; КП – курсовий проект; КР – курсова робота.


При плануванні розподілу навчального часу з кредитного модуля має бути забезпечено виконання рівняння:

ТСРС = (0,3…0,5) tЛ + (0,5…0,75) tПр + (1,5…2) tСЗ +

+ (1…1,5) tЛ/р + (1…1,5) tК/пр + (2…4) МКР + 6 Зал + (5)

+ 36 Екз + (8…10) Реф + (10…15) РР + 54 КП + 36 КР,

де: МКР – кількість модульних контрольних робіт згідно з робочим навчальним планом;

(Екз, Зал, Реф, РР, КП, КР) = 1 за наявності: екзамену, заліку з кредитного модуля, відповідного виду індивідуального завдання – реферату (перекладу, аналітичного огляду) або домашньої контрольної роботи – ДКР, розрахункової роботи (розрахунково-графічної, графічної), курсового проекту та курсової роботи (відповідно 0 за відсутності).

При плануванні певних видів індивідуальних завдань мають бути враховані їх особливості, які визначені у «Положенні про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» 2.

У РНП можуть бути змінені послідовність та ступінь докладності (рівень) вивчення окремих розділів, тем і питань залежно від особливостей спеціальності, форми навчання тощо.

Робочі навчальні програми щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. У разі необхідності, методичні комісії факультетів, інститутів (замовників) можуть запросити робочі навчальні програми дисциплін для узгодження, запропонувати розробникам внести до робочої програми певні зміни та доповнення.

Не пізніше, ніж за 2 місяці до початку навчального року, РНП мають бути затверджені (перезатверджені) деканом факультету, до складу якого входить кафедра-розробник робочої навчальної програми.

Робочі навчальні програми входять до комплексу навчально-методичної документації відповідної кафедри.

Вимоги до структури, змісту і оформлення робочої навчальної програми кредитного модуля викладені у Додатку Б.
^

Додаток А


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


Затверджую”

________________________

(посада)

_________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“____”___________ 200__ р.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

“______________________________________________”

(назва дисципліни)

для напрямів підготовки (спеціальностей):

“______________________________________________”

(шифри та назви напрямів, спеціальностей)Ухвалено методичною

комісією факультету (інституту)

____________________________

(назва факультету, інституту)

Протокол №_____від__________Голова методичної комісії

________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Програму рекомендовано кафедрою

_______________________________

(назва кафедри)

_______________________________

(протокол №, дата)


Завідувач кафедри

________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)Київ – 200__
^

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


У розділі визначається роль і значення дисципліни у підго­товці фахівців, зазначається, до якого циклу дисциплін вона належить, надається перелік забезпечуючих та забезпечуваних нею дисциплін. Чітко і конкретно формулюється мета вивчення дисципліни у вигляді системи здатностей, типових завдань діяльності. Завдання вивчення дисципліни подається у вигляді системи знань та умінь із зазначенням певного рівня їх сформованості (відповідно до ОПП), що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом. Також надаються рекомендації щодо розподілу навчального часу за видами занять та різними формами навчання.

^ Форма

навчанняСеместри

Всього

кредитів/годин

Розподіл навчального часу
за видами занять
3

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські
заняття


^ Лабораторні роботи

Комп’ютерний

практикум

СРС

Денна

3,4

10/360

90

36
36
198

екз,, зал

Заочна

4,5

10/360

20

10
24
306

екз,, зал
^

ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Викладається логічно упорядкований і дидактично обґрунтований перелік основних питань з розподілом на розділи – змістові модулі (нуме­руються арабськими цифрами) і теми (номер теми складається з но­мера розділу і порядкового номера теми, відокремлених крапкою). Зміст навчального матеріалу дисципліни має містити відповідні змістові модулі ОПП із зазначенням їх шифрів.
^

ІІІ. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА
ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Наводяться основні цілі практичних (семінарських) занять та їх приблизна тематика.

ІV. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


Зазначаються основні цілі лабораторних робіт та їх приблизний перелік.
^

V. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ


У розділі, згідно навчального плану пропонуються індивідуальні семестрові завдання (курсові проекти та роботи), зазначаються цілі цих завдань та їх приблизна тематика, або пропонуються інші види завдань (розрахунково-графічні, розрахункові, реферати (аналітичні огляди) ДКР (переклади).
^

VІ. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ


Рекомендується загальна кількість контрольних (модульних) робіт з дис­ципліни та їх розподіл за темами. Визначаються основні цілі контрольних робіт.
^

VІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У розділі даються вказівки щодо особливостей складання ро­бочих навчальних програм кредитних модулів для різних спеціальностей та форм навчання.
^

VІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Список літератури складається з двох частин: основна література і додаткова. До списку основної літератури включають­ся підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних робіт та практичних занять, плани семінарсь­ких занять тощо. Кількість примірників основної навчально-методичної літератури має відповідати акредитаційним вимогам (у фонді НТБ або факультетської бібліотеки, у методичному кабінеті відповідної кафедри має бути не менш 1 примірника на 3-х студентів).

Список додаткової літератури призначений для більш поглибленого вивчення окремих розділів, тем або дисципліни в цілому.


Навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми СВО

________________________________________________________________

(шифр та назва напряму, спеціальності)

Розробник (и) програми

________________________________________________________________

(вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автора (-ів) програми)

________________/_______________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)
^

Додаток Б


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра _____________________________________________________

Затверджую”

Декан факультету

(директор інституту)

_________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“____”___________ 200__ р.

_________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“____”___________ 200__ р.


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

“_____________________________________________”

(назва та код кредитного модуля)

для напрямів підготовки (спеціальностей):

“_____________________________________________”

(шифри та назви напрямів, спеціальностей)

_____________

(форма навчання)

Програму рекомендовано кафедрою

______________________________

(протокол №, дата)

Завідувач кафедри

_____________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Київ – 200__
^

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


У розділі визначається роль і значення кредитного модуля у підготовці фахівців, зазначається назва дисципліни, до якої входить цей кредитний модуль (якщо дисципліна вивчається у декількох семестрах), цикл дисциплін, до якого він належить, місце кредитного модуля (із зазначенням відповідного коду) в структурно-логічній схемі програми підготовки зі спеціальності та зв’язок з іншими кредитними модулями робочого навчального плану (бажано з наведенням конкретних тем робочих навчальних програм цих кредитних модулів).

^

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять, зазначення кількості МКР та виду індивідуального завдання здійснюється відповідно до робочих навчальних планів певної форми навчання у вигляді такої таблиці 4:
^

Семестр / код
кредитного
модуля


Всього годин

Розподіл годин за видами занять

^ Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні
заняття


Семінарські
заняття


^ Лабораторні роботи

Комп’ютерний практикум

СРС

Всього

У тому числі
на виконання
індивідуального завдання


2/НФ-04/1

180

36

18

18

108

12

2

РР

екз.^

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ кредитного модуля


Визначаються мета і завдання кредитного модуля. Мета вивчення кредитного модуля подається у вигляді системи здатностей, типових завдань діяльності та проблем, які повинен навчитися вирішувати студент.

Завдання вивчення кредитного модуля мають бути подані у вигляді системи конкретних знань та умінь із зазначенням рівня їх сформованості (відповідно до ОПП), що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити відповідні засоби діагностики сформованості цих умінь.

^

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ІV.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ


^ Назви розділів, тем

Розподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекції

Практичні
заняття
(контрольні
роботи)


^ Семінарські заняття

Лабораторні
роботи


Комп’ютерний
практикум


СРС

Розділ 1

(назва)

Тема 1.1.

(назва)

Тема 1.2.

(назва)


Контрольна робота з розділу 1

5
2


3

Розділ 2

(назва)

Тема 2.1.

(назва)


Контрольна робота з розділу 2

5
2


3

РГР з розділу 2

15
15

Підготовка до екзамену

(Залік 5)

36

(8)
(2)


36

(6)

Всього

180

36

18


18

108^

IV.2. ЛЕКЦІЇ


У цьому підрозділі робочої навчальної програми подається зміст лекційної частини навчального курсу з розподілом на розділи і теми відповідно до навчальної програми та окремі лекційні заняття.

Наприклад:

Розділ 1, тема 1.1.

Лекція 1.

(тема лекції)

Перелік основних питань, які виносяться на кожну лекцію. Перелік дидактичних засобів, що забезпечують наочність лекції.

Посилання на основну (додаткову) літературу із зазначенням розділів (параграфів).

Завдання на СРС.

Лекція 2.


Лекція 3.

^

IV.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


У цьому підрозділі визначаються основні цілі практичних занять. Наводиться навчальний матеріал програми, який виноситься на практичні заняття з розподілом на окремі заняття, як у пункті IV.2.

^

ІV.4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


Визначаються основні цілі семінарських занять, а також теми, основні питання для розгляду і навчальна література для кожного заняття.

^

ІV.5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ (КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ)


Визначаються цілі циклу лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму), їх перелік (назви) з розподілом на розділи і теми.

^

ІV.6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


У цьому підрозділі визначаються основні цілі індивідуальних завдань (курсових проектів і робіт, розрахункових та розрахунково-графічних робіт, рефератів, ДКР та ін.). Тематика індивідуальних завдань додається до робочої програми.

Наводяться розділи, теми й окремі питання програми, які пропонуються для самостійного вивчення, для поглибленого вивчення студентами, які планують перехід на магістерську підготовку.

^

ІV.7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ


Наводяться контрольні (модульні) роботи з розподілом на роз­діли (теми) програми. Зазначаються основні цілі контрольних робіт. Контрольні завдання для кожної контрольної роботи додаються до робочої навчальної програми. Якщо кредитний модуль має у своїй структурі кілька змістових модулів (розділів), то контрольні заходи мають бути заплановані по кожному змістовому модулю.

^

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У цьому розділі рекомендується визначити методику вивчення дисципліни, надати рекомендації щодо забезпечення наочності навчальних занять, застосування нових технологій нав­чання, рейтингової оцінки рівня підготовки студентів з дисципліни тощо. Положення про рейтингову систему оцінювання з кредитного модуля є додатком до відповідної робочої навчальної програми.

^

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Список літератури складається з двох частин: основної і додаткової. До списку основної літератури включаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, плани семінарських занять тощо.

До складу інформаційно-методичного забезпечення вноситься тільки навчальна література, що має відповідний гриф і є доступною для студентів. Кількість примірників основної навчальної літератури має відповідати акредитаційним вимогам (1 прим. на 3-х студентів). Ці примірники мають бути у фонді НТБ (факультетської бібліотеки або у методичному кабінеті відповідної кафедри).

Список додаткової літератури призначений для більш поглибленого вивчення окремих розділів, тем або курсу в цілому. Наприкінці подається список розробників навчальної програми із зазначенням посад, наукових ступенів, прізвищ та ініціалів.


Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми

дисципліни_____________________________________________________

(назва дисципліни)

затвердженої ____________________________________________________

(посада і дата затвердження)

Розробник (и) програми

________________________________________________________________

(вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автора (ів) програми)

________________/_______________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

1 Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають уміння їх практичного застосування.

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує дискусію з попередньо визначених проблем з метою поглиблення знань теоретичного матеріалу, формування умінь вести наукову дискусію тощо.

Лабораторне заняття – вид навчального заняття, на якому студент під керів­ництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти або дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень, набуває уміння роботи з лабораторним обладнанням, оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіває методикою експерименталь­них досліджень в конкретній предметній галузі та обробки отриманих результатів.

Комп’ютерний практикум – вид практичного заняття, на якому викладач організує індивідуальну роботу студентів на ПЕОМ з метою формування умінь та навичок практичного використання певних оболонок, програм тощо.


2 Розрахунково-графічна робота (РГР) – індивідуальне завдання, яке передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Значну частину такої роботи складає графічний матеріал, який виконується відповідно до чинних нормативних вимог та з обов’язковим застосуванням комп’ютерної графіки, якщо це визначено завданням.

Розрахункова робота (РР) – індивідуальне завдання, яке передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Основну частину розрахункової роботи складають розрахунки, які можуть супроводжуватися ілюстративним матеріалом: графіками, векторними діаграмами, гістограмами тощо.

Контрольні роботи, що виконуються під час СРС (ДКР – домашні контрольні роботи) – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу. Контрольні роботи, як і розрахункові роботи, можуть передбачати певний ілюстративний матеріал.

3 Розподіл навчального часу за видами занять здійснюється згідно з навчальними планами відповідних форм навчання. За відсутності певних видів навчальних занять можна вилучити відповідні стовпчики з таблиці та відповідні розділи навчальної програми.

4 За відсутності певних видів навчальних занять, МКР або індивідуальних завдань можна вилучити відповідні стовпчики таблиці та пункти ІV розділу робочої програми.

5 У разі семестрового контролю у вигляді заліку.