litceysel.ru
добавить свой файл
1
Національний університет „Острозька академія”


Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Затверджено:

Проректор з навчально-виховної роботи

___________________Кралюк П.М.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу


Організація діяльності державного службовця”

(для слухачів магістерської програми спеціальності „Державна служба”)


Затверджено на засіданні

кафедри державного управління

Протокол №_____від ____________2007 р.

Завідувач кафедри: канд. пед. наук

Пастушок Г.С. ____________________


Програму склав:

викладач

Бондар Віталій Дмитрович


Острог, 2007

Характеристика курсу


Курс «Організація діяльності державного службовця» розглядається як важливий курс, котрий вбирає в себе важливі аспекти розвитку, функціонування та проходження державної служби, включає в себе проблематику підвищення ефективності державної служби, що є однією з складових підвищення ефективності державного управління, що, в свою чергу, є одним з пріоритетних завдань в діяльності держави на сучасному етапі.

Мета і завдання дисципліни «Організація діяльності державного службовця» визначається тим, що вона зорієнтована на формування знань, вмінь та навичок, необхідних для ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.


Навчальні цілі:

ознайомити слухачів з процесом створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців та навичками ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.


Навчальні результати:

Наприкінці вивчення модуля слухачі повинні вміти:


 • розробляти заходи щодо вдосконалення органів державної влади та органів місцевого самоврядування та обслуговування робочих місць;

 • оцінювати рівень культури праці та санітарно-гігієнічні умови праці на робочих місцях;


 • розробляти заходи щодо вдосконалення режиму праці та відпочинку;

 • планувати власну діяльність та роботу підлеглих, аналізувати виконання запланованих завдань;

 • організовувати підготовку нарад і офіційних зустрічей, організовувати прийом громадян з особистих питань.


Методи викладання та навчання (навчальна стратегія).

При
вивченні модуля проводяться лекції, семінарські заняття, під час семінарів обговорюються особливості діяльності державних службовців, організація їх діяльності, гігієна та культура праці, професійне спілкування, методи стимулювання державних службовців.


Оцінювання модуля за результатами:

Написання творчої роботи. При її написанні слухачі повинні проаналізувати одну із запропонованих тем, що носить дискусійний характер. Слухачу пропонується зробити критичний аналіз за обраною проблематикою, а також на основі власного досвіду, спостережень, аналізу сучасної ситуації висловити по даній проблематиці свою аргументовану думку. Орієнтовний обсяг роботи – 8-12 сторінок (50%).

Тестування. Протягом двох академічних годин слухачі повинні відповісти на 20 тестових завдань на протязі 80 хвилин, що пов’язані з тими теоретичними знаннями, які вони повинні були засвоїти протягом лекційного курсу (50%).

Семінари. Робота слухачів на семінарах дозволяє їм отримати 10% балів від загальної суми.


Розподіл учбового часу


Усього на вивчення модуля відведено 28 годин. У тому числі:

лекції – 14 годин;

семінарські – 4 години;

самостійна робота – 10 годин.


З М І С Т


Тематичний план

з/п


Назва модуля (розділ)

Форми на­вчання*, год.

Разом, год.

Вид контролю

Л.

Пр.1

2

3

4

5

6

1.


1.1.


1.2.


1.3.Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців.


Мета і особливості діяльності державних службовців. Кадрове забезпечення державної служби.


Імідж державного службовця. Поділ і кооперування праці. Регламентування посадових обов’язків держслужбовця.


Організація робочого місця. Гігієна та культура праці. Умови забезпечення високої працездатності державного службовця.


6


2


2


2

2


2

8Написання творчої роботи

2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.

Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.Планування роботи та професійне спілкування.


Службові документи та діловодство.


Підготовка нарад і офіційних зустрічей. Розгляд звернень і прийом громадян.


Стимулювання діяльності державних службовців та контроль за якістю їх роботи


8


2


2


2


2

2


2

10Тестування
Разом

14

4

18

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС


Модуль 1.

Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців


Лекція 1.

Мета і особливості діяльності державних службовців. Кадрове забезпечення державної служби (2 год.)

Поняття діяльності. Мета і мотиви діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування. Особливості діяльності державного службовця. Кадрове забезпечення державної служби та місцевого самоврядування. Вимоги до претендентів на посади держаних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


Лекція 2. Імідж державного службовця. Поділ і кооперування праці. Регламентування посадових обов’язків держслужбовця (2 год.)

Поняття іміджу. Складові іміджу. Форми поділу і кооперування праці в органах державної влади і місцевого самоврядування. Регламентування посадових обов’язків державних службовців.


Лекція 3.

Організація робочого місця. Гігієна та культура праці. Умови забезпечення високої працездатності державного службовця (2 год.)


Поняття організації робочого місця. Обладнання й устаткування робочих місць державних службовців. Гігієна та культура праці державного службовця. Режим праці та відпочинку. Психофізіологія розумової праці.


Модуль 2.

Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків


Лекція 1.

Планування роботи та професійне спілкування (2 год.)

Планування як стрижневий елемент організації діяльності службовця. Планування діяльності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Основні принципи та психологічні аспекти професійного спілкування державних службовців. Види спілкування в органах виконавчої влади.

Лекція 2. Службові документи та діловодство (2 год.)

Документ і документування в органах державної влади. Класифікація службових документів. Вимоги до тексту й оформлення документів. Приймання, розгляд і реєстрація документів.


Лекція 3. Підготовка нарад і офіційних зустрічей. Розгляд звернень і прийом громадян (2 год.)

Ділова нарада. Типові процедури проведення ділових нарад. Офіційні зустрічі та порядок їх підготовки і проведення. Сутність і зміст поняття „звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Графік прийому відвідувачів та його організаційне значення.


Лекція 4. Стимулювання діяльності державних службовців та контроль за якістю їх роботи (2 год.)

Поняття „стимул” та „стимулювання”. Роль стимулювання в організації діяльності державних службовців. Система матеріальної та нематеріальної мотивації. Сутність і значення контролю в організації діяльності державних службовців. Види контролю та його організацію.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Семінар 1.

Мета і особливості діяльності державних службовців. Кадрове забезпечення державної служби”.


Поняття діяльності. Види і типи діяльності державних службовців.

Мета і мотиви діяльності державного службовця.

Особливості діяльності державного службовця.

Організація діяльності державного службовця, її складові частини.


Література


 1. Конституція України (Основний Закон): Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - Х.: Фоліо, 2005. – 48 с.

 2. Закон України „Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 52, - Ст.490.

 3. Державне служба в Україні: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком, 2002. – 352 с.

 4. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / За заг.

ред. проф. О.Ю. Оболенського. – Хмельницький: Поділля, 1999. – 570 с.

 1. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика. – К., 2004. – 160 с.


Семінар 2.

Стимулювання діяльності державних службовців та контроль за якістю їх роботи”.


Матеріальне стимулювання державних службовців

Нематеріальна мотивація і державні службовці

Види контролю в організації діяльності державних службовців.

Суб’єкти контролю.

Література:

 1. Конституція України (Основний Закон): Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - Х.: Фоліо, 2005. – 48 с.

 2. Закон України „Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 52, - Ст.490.

 3. Державне служба в Україні: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком, 2002. – 352 с.

 4. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / За заг.

ред. проф. О.Ю. Оболенського. – Хмельницький: Поділля, 1999. – 570 с.
 1. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика. – К., 2004. – 160 с.


 2. Малиновський В. Я. Державне управління. – К., 2003. – 343 с.


Тематика творчих робіт до модульного контролю:


 1. Мета діяльності державних службовців

 2. Особливості діяльності державного службовця

 3. Організація діяльності державного службовця: проблеми та перспективи

 4. Ідеальне робоче місце державного службовця

 5. Кадрове забезпечення державної служби: шляхи поліпшення

 6. Висока працездатність державного службовця: способи досягнення

 7. Український державний службовець: його загальний імідж в народі

 8. Планування роботи державного службовця

 9. Спілкування в професії державного службовця: основні принципи

 10. Ідеальна модель спілкування на державній службі в системі: керівник-підлеглий

 11. Службове діловодство: бюрократизм чи необхідність

 12. Розгляд звернень та прийом громадян як реалізація демократичних принципів в державі

 13. Стимулювання діяльності державних службовців: найефективніший механізм

 14. Важливість матеріального стимулювання державних службовців

 15. Контроль в організації діяльності державного службовця: ваша ідеальна схемаОсновна література 1. Конституція України (Основний Закон): Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - Х.: Фоліо, 2005. – 48 с.

 2. Закон України „Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 52, - Ст.490.

 3. Закон України „Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 34, - С.266.

 4. Закон України „Про державні нагороди” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 21, - С.162.
 5. Указ Президента України „Про примірне положення про відомчі заохочувавльні грамоти” від 13.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. - № 6. – Ст.131.


 6. Указ Президента України „Про внесення доповнень до Програми кадрового забезпечення державної служби” від 2.06. 1998 р. № 581/98 // Державний вісник України. - 1998. - № 7. - С. 1148.

 7. Указ Президента України „Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Головного управління державної служби України ” від 24.06.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. - № 27. – Ст.352.

 8. Бандурко О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник. - Харків., 2000. – 368 с.

 9. Біленчук П. Д., Кравченко В. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник. – К., 2000. – 304 с.

 10. Державне служба в Україні: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком, 2002. – 352 с.

 11. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / За заг.

 12. ред. проф. О.Ю. Оболенського. – Хмельницький: Поділля, 1999. – 570 с.

 13. Желюк Т.В. Державна служба: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 575 с.

 14. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Державна служба в Україні: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2003. – 368 с.

 15. Колодій А. М. Державне будівництво та місцве самоврядування. – К., 2001. – 229 с.

 16. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика. – К., 2004. – 160 с.

 17. Малиновський В. Я. Державне управління. – К., 2003. – 343 с.

 18. Орленко В. І. Історія державного управління в Україні. – К., 2001. – 268 с.

 19. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К., 1997.

 20. Психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 1997.

 21. Повноваження місцевого самоврядування. Збірник нормативних актів/ Упоряд. В. Кравченко, С. Легка. – К., 1999. – 167 с.

 22. Райт Глен Державне управління. Пер. з англ. – К., 1993.
 23. Саймон Г. А. Адміністративна поведінка: Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції. – К., 2001. – 392 с.
* Л – лекційні заняття

Пр. – практичні заняття