litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 11 12

HUMAN RIGHTS FOUNDATION

2009
Разом Ми Можемо


Посібник для тренерів та соціальних працівників


ЗМІСТ


Навчальний модуль І. Основи громадського правозахисту.


2

Навчальний модуль ІІ. Моніторинг прав людини.


9

Навчальний модуль ІІІ. Механізми забезпечення прав людей з особливими потребами.


20

Навчальний модуль ІV. Міжнародні та національні стандарти захисту прав людей з особливими потребами

32

Навчальний модуль V. Переговори. Принципи переговорного процесу.


77

Навчальний модуль VI. Громадянська освіта: рольові ігри та вправи


95Над посібником працювали тренери-експерти: Олександра Матвійчук, Андрій Рибалка, Євген Фомін та Вікторія Талашкевич


Навчальний модуль І. Основи громадського правозахисту


А. “Що таке права людини?” Загальна концепція та дефініції.

Права людини - галузь знань, що тісно примикає до філософії і, насамперед, етиці, юридичним наукам і політичним наукам. У своєму сучасному вигляді ця галузь знань виникла після Другої світової війни, але її джерела чітко просліджуються вже в епоху стародавності, у середньовіччя і - звичайно ж - в епоху Освіти. При комунізмі права людини не були предметом досліджень і ніде не викладалися. Однак сам вираз "права людини", природно, доповнене прикметником "соціалістичні", почало з'являтися в сімдесяті і вісімдесяті роки, заплутуючи і навмисне розмиваючи ідеї, що приходять до нас із заходу, і називані в наших країнах "буржуазними правами людини" .Не можна вести розмову, не визначивши змісту основних понять. І тому, не намагаючись запропонувати тут загальноприйняті дефініції (утім, таких немає), давайте постараємося визначити основні поняття, якими ми будемо користуватися в нашій дискусії про права людини.

Перші сумніви викликає термін демократія. Журналісти часто ставлять запитання, який сенс займатися правами людини, коли незабаром "у нас уже запанувала демократія". Вони ототожнюють демократію з владою більшості, доказом чого , на їхню думку, є вільні, чесні вибори. Однак, як показує історія, влада більшості може виявитися дуже жорстокої стосовно окремих людей і різних меншостей. Саме більшість винесла смертний вирок Сократові і навряд чи ми вважаємо, що це добре свідчить про політичний лад Афін. Якщо ми запропонуємо групі людей скласти список 10 чи 20 ознак, що характеризують або їх самих, або їхнє положення, то виявиться, що в таких списках переважають властивості, характерні для меншостей. Більшість же звичайно забуває про проблеми меншостей, а деякі з цих проблем навіть викликають ворожість більшості. Виходить, необмежена влада більшості є погрозою для окремих осіб і груп. І тому в нашому розумінні демократія - це обмежена влада більшості, обмежена всіма правами і свободами, що належать окремим людям. І більшість не має права порушувати ці права і свободи. Отже, права і свободи людини обмежують волю більшості.

Принцип обмеженої влади часто виступає за назвою принципу конституційності. У наш час цей принцип знаходить своє відображення в главах конституції - це ті глави, у яких мова йде про права і свободи людини. Вони обмежують, у першу чергу, владу законодавця, тому що говорять, що члени парламенту не можуть підняттям руки взяти та проголосувати, що завтра ми перевішаємо всіх злодіїв, виженемо з країни представників національних меншин чи віднімемо землю в землевласників. Отже, у демократичному суспільстві права і свободи людини визначають межі влади більшості.


Одним із ключових понять у галузі прав людини є поняття правової держави. Правова держава - це держава, у якій існують чіткі, стабільні і усім відомі правила гри між людиною і владою. Це держава, у якій людина може досить чітко передбачити, як влада буде реагувати на поводження, тому що в цій державі правлять не самоуправні чиновники і посадові особи, а чіткий закон. Природньо, правова держава не завжди є демократичною, а демократична - правовою.


Права і свободи людини відносяться винятково до зв'язку людини з державою. Це так звана Вертикальна дія цих прав. Спроби застосувати методологію і термінологію прав людини до відносин між людьми (так звана Горизонтальна дія цих прав) не виправдалися і, говорячи сьогодні про права людини, ми маємо на увазі взаємини між людиною і державою. І хоча родина, любов, дружба чи відносини із сусідами є джерелами цілого ряду прав і обов'язків, поняття прав людини до них не застосовується.

Права людини - не колективні, а індивідуальні. Як суб'єкт цих прав виступає людина. І тому в рамках прав людини не можна говорити про права меншин - це мова і предмет політики (і як приклад такого колективного права можна привести право на автономність)- у руслі прав людини варто говорити про права осіб, що належать до національних меншин, не про права інвалідів як групи, а про права кожного інваліда окремо. Єдиним відступом від цього правила є введена в шістдесяті роки в обидва Міжнародні пакти ООН про права людини:

1-а стаття, відповідно до якої "усі народи мають право на самовизначення". Права народів не випливають з індивідуальних прав - це типові колективні права. Стаття потрапила в Міжнародний пакт по політичних розуміннях, а ми, говорячи про права людини, маємо на увазі не права народу, суспільного класу чи стану, а права окремих осіб.


Існують дві основні групи прав людини: матеріальні права і процесуальні права.

Матеріальні права охоплюють конкретні права і свободи, що належать людині: свобода слова, совісті, вибору місця проживання, право на освіту та інші.


Процесуальні права - це надані в розпорядження людини способи дії і зв'язані з ними інститути, за допомогою яких людина змушує владу дотримувати і виконувати права.

Це поділ не завжди чіткий. Наприклад, у деяких випадках право на судовий розгляд можна розглядати як матеріальне (коли ми звертаємося в суд як до арбітра, що вирішить нашу суперечку з іншою людиною), а в інших випадках (наприклад, коли ми подаємо в суд скаргу на організацію, що порушує наші права) - як процесуальне право.

Матеріальні права охоплюють права і свободи. Права, іноді називають позитивними правами, - це активні обов'язки влади стосовно кожного з нас.

Наприклад, право на освіту накладає на владу обов'язок створити школи, у яких зможуть вчитися всі діти. І в даному випадку не настільки важливо, як вирішується питання оплати за освіту, тобто чи передбачається пряма оплата школи чи сплата податків у держбюджет, що виступає в ролі посередника. А от якщо дитина не може одержати освіту в силу того, що - при першому з названих вище рішень - немає ефективної системи виплати стипендій, то порушується право на освіту. Точно так само право на суд припускає обов'язок побудувати мережу судових установ, у які може звернутися кожна людина для вирішення важливої для нього справи.

Свободи, іноді називають негативними правами, - це заборони, що накладаються на владу, втручатися в ті чи інші області нашого життя. Свобода слова чи свобода совісті - це заборона втручання державної влади в життєві питання людини. Інакше кажучи, якщо я маю на щось право, то влада зобов'язана щось для мене зробити. Якщо мені належить свобода, то держава зобов'язана утриматися від будь-яких дій.

Наша мова не завжди точно передає зміст виділення позитивних і негативних прав. У буквальному розумінні права на життя варто було б думати, що держава зобов'язана обдарити мене безсмертям, тоді як тут мається на увазі скоріше право на життя, а право сповідати чи змінювати свою релігію чи переконання означає заборона втручання в питання віросповідання чи переконань, тобто свободу релігії і переконань. Не варто боротися чи вносити корективи в мовну норму, але доцільно відокремлювати позитивні права від негативних.


Деякі права вважаються невід'ємними. Це ті права людини, від яких він не може відмовитися. Підписаний людиною документ, у якому він відмовляється від особистої свободи і надходить до когось в рабство, не має ніяких юридичних наслідків, тобто просто позбавлений значення. Але ми можемо розпоряджатися своїм майном і обмежити своє право власності, тому що право на власність не є невід'ємним правом людини.

Оскільки усе, що зв'язано з правами і свободами, відбувається на лінії взаємин людини з владою, то варто згадати про трьох зовсім різних підходах до природи цих відносин. Відповідно до першого підходу - влада первинна і саме влада, по своїй милості, обдаровує людей тими чи іншими правами. Це означає, що в людей рівно стільки прав, скільки милістю їм дала влада. Такий підхід представлений у конституціях усіх соціалістичних країн ХХ століття і в конституціях деяких європейських держав, прийнятих у XIX столітті. Другий підхід базується на моделі суспільного договору. Суспільний договір укладає влада, з одного боку, і народ як сукупність окремих людей (і ніяк не в марксистському розумінні суспільства як "нової якості" із властивими йому особливими інтересами, незалежними від волі й інтересів окремих людей), з іншої. Ті, ким правлять, погоджуються давати правителям гроші, наприклад, платити податки, а правитель, зі свого боку, зобов'язується щось для них робити: реалізувати їхні права й утримуватися від втручання в деякі області їхнього життя, тобто визнавати їх права. Такий договір, більш-менш вигідний для однієї із сторін, часто називається конституцією.

Третій підхід властивий американському мисленню. Люди, що володіють природними, що випливає із самої сутності людяності, правами і волями, вирішують створити державу і призначити владу для того, щоб їм стало краще і зручніше жити. І заради того, щоб держава могла діяти, вони в добровільному порядку погоджуються обмежити деякі із своїх прав, передаючи їх державі. Наприклад, вони погоджуються обмежити свої майнові права і платять податки чи обмежують свою свободу і - у міру потреби - погоджуються служити в армії.


Остання з цих моделей докорінно відрізняється від першої. При першому підході в людей рівно стільки прав, скільки їм дає влада. При третьому підході у влади стільки прав, скільки їй погодилися передати люди. З цієї різниці в підходах випливають істотні практичні наслідки. У цьому легко переконатися, вибравши правову норму і застосовуючи її до конкретного, добре підібраного випадку: у залежності від того, чи будемо ми дотримуватися першого чи третього підходу до розуміння взаємин між людиною і владою, ми прийдемо до зовсім різних рішень. Це показує, що навіть у результаті тих самих положень може формуватися зовсім інша суспільна дійсність. Третій підхід, відповідно до якого владі дозволено тільки те, що допускається законом, а людині - усе те, що не заборонено законом, і є основою концепції прав людини. Нагадаємо, що ми займаємося лише тільки питанням взаємин людини з владою, і що положення, відповідно до якого людині дозволено усе, що не заборонено законом, лише тільки обмежує можливості насильницького втручання держави в наше життя, але не зменшує наші моральні зобов'язання стосовно близьких людей, сусідів чи людей взагалі.

Основним для концепції прав людини є поняття невід'ємної, уродженої людської гідності, або мовою суспільного вчення католицької церкви, гідність людини. Людська гідність випливає із самої суті людства, вона притаманна як дитині, що ще нічого не встигла зробити, так і запеклому злочинцю. Людська гідність - це не те ж саме, що гідність особиста - поняття, близьке поняттю честі. Особисту гідність ми заробляємо самі, вона росте, якщо ми поводимося шляхетно, і падає, якщо ми робимо підлість. Основним у концепції прав людини є перше з цих двох понять, тобто Поняття людської гідності. Її обґрунтування ми знаходимо в різних віросповіданнях і філософських теоріях. Для християн людська гідність визначається тим, що людина, створена по образі і подобі Бога, носить у собі частку гідності Творця. Але виявляється, що для подальшого ходу наших міркувань не суть важливо, як ми будемо обґрунтовувати існування людської гідності, у якій релігії й у руслі якої філософської школи будемо шукати його джерела, тому що, розглядаючи наслідки існування людської гідності, незалежно від відправної крапки нашого пошуку, в остаточному підсумку ми прийдемо до дуже подібних переліків прав і свобод, що належать людині в його взаєминах з державною владою, прав, що захищають людину від принижень і нелюдського відношення до нього з боку могутньої держави, яка володіє засобами насильства .


Наші права і свободи - це наш щит, що прикриває нас, нашу людську гідність від зазіхань з боку держави. Права людини не в змозі надати нам гарантії, що нас будуть любити і пестити, не гарантують ні щастя в житті, ні - навіть - справедливості чи хоча б мінімального добробуту - вони лише захищають нас від принижень і зазіхань на нашу гідність і те лише тільки з боку одного, але найдужчого порушника, тобто Державної влади, що в демократії означає волю більшості.

Завдяки правам людини індивід зберігає свою особистість, свою неповторність, тому що ні до нас, ні після нас не було і не буде нікого, хто був би таким же, як ми, з нашим особистим досвідом, нашими спогадами, почуттями і думками. Протилежністю устрою, що поважає неповторний і індивідуальний характер кожного з нас, є тоталітарний устрій, що прагне сформувати "нову людину" - задуманий диктатором еталон. У цих ідеальних громадян однакові думки, вони говорять те саме, навіть однаково одягнені, як, наприклад, корейці, чи китайці чорносорочечники, і бадьоро марширують - лівої! Лівої! Чи беруть участь у фізкультурних парадах і живих картинах на честь Великого Вождя чи Великої Ідеї.

З людської гідності ми виводимо два основних поняття: рівності і свободи. Свобода все ще має трохи інше значення в Північній Америці й у Європі. Це визначається різною історією і різним положенням людей на цих континентах наприкінці XIX століття, коли формувалася сучасна концепція прав людини. В Америці колоністи рухалися на Захід, був достаток неколонізованих врожайних земель, а держава, створювана цими людьми, була їм потрібна лише тільки для захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Виникла необхідність у створенні інституту шерифа і системи правосуддя, що захищали від внутрішніх ворогів, і армію для захисту від зовнішніх ворогів. Індіанці вважалися зовнішніми ворогами. І справа не тільки в тім, що не було нестатку в яких-небудь інших втручаннях у життя громадян з боку держави, - ці втручання були небажаними, тому що обмежували б шанси завоювати особистий успіх. Саме з цим варто зв'язувати виникнення концепції свободи від держави - держави, чия роль зводилася до ролі сторожа, що створювалася лише тільки для захисту. А в Декларації Незалежності з'явилося положення про право на прагнення до щастя, яке розумілося як негативне право: американцям надається свобода прагнути до щастя, а держава не може йому заважати.


У Європі того часу не було вільних земель, більшість людей працювало на землях, що належали іншим, знаходячись у залежності від економічної і найчастіше - судової влади власників великих земельних угідь. Ці люди думали, що держава, зможе призвати до порядку тих, хто їх пригноблює, зможе їм надати свободу. Таким чином виникла концепція свободи через державу. З свободою, що так розуміється, була зв'язана надія на те, що держава ощасливить кожного громадянина, і ці сподівання знайшли своє відображення в праві, що ввійшло у документи Французької Революції, праві на щастя. Домагання, що випливають з європейської концепції свободи, відбилися на всій історії цього континенту - адже саме тут з'являлися правителі й уряди, які вірили, що знають, що треба зробити для людей, як їх ощасливити. Лихо в тім, що деякі з них навіть намагалися запровадити це в життя.

Слово рівність на вустах політика може означати різні речі. Якщо про рівність говорить людина з - трохи спрощуючи - комуністичним походженням, він має на увазі рівність належних кожному грошей і негрошових засобів, життєвих умов. Яскравим прикладом такого підходу було гасло "у нас усіх однакові шлунки", а значить усім належить одне й теж саме.

Для соціаліста рівність означає рівність можливостей. Входячи в життя, люди повинні мати у своєму розпорядженні рівні можливості, потім здатні і працьовиті доможуться успіху, тоді як інші не зроблять кар'єри, але на старті усі повинні мати рівні можливості. Таке мислення з'являється в концепції прав людини при розгляді питань прав осіб, що належать до національних і суспільних меншостей.

Нарешті, ліберал розуміє рівність як рівність прав і рівність перед обличчям закону. Поняття рівності прав дуже близько за своїм значенням забороні дискримінації. А дискримінація - це будь-яка, що не має раціонального обґрунтування, побудована на підставі фізичних чи біологічних ознак, диференціація прав. Приміром, не можна вважати дискримінуючим заборону на водіння автомобіля сліпим, тому що така заборона має раціональне обґрунтування. Але дискримінуючим буде заборона видавати права водія блондинкам чи циганам. Як показує практика, можна створити правову систему, що не містить дискримінуючих положень. Однак дотепер не вдалося виробити систему, що відповідає другому з висунутих лібералами умов рівності, а саме рівності перед обличчям закону. Завжди й усюди посадові особи зовсім інакше поводяться з багатими і відомими людьми, чим зі знедоленими або представниками зневажуваних суспільством груп. Існують різні системи, покликані згладжувати ці розходження, але ніде не вдалося домогтися повного успіху. Не виключено, що постулат рівного відношення практично не здійсненний, але це не означає, що від нього треба відмовитися. Зовсім очевидно, що в суспільних відносинах чи у відносинах між людьми можуть виникати елементи нераціональної диференціації, але ця проблема виходить за рамки дійсного нарису, присвяченого питанню взаємин людини і держави.


Дискусія про рівність і свободу - відправна крапка для складання переліків матеріальних прав і побудови інститутів і процедур, що гарантують дотримання державою всього того, що передбачено цими переліками.

Більшість матеріальних прав носить обмежений характер. З числа прав, що ввійшли в Європейську конвенцію про захист прав людини й основних свобод, обмеження не можуть застосовуватися лише тільки у відношенні права кожної людини на те, що вона не може піддаватися катуванням і не може бути в рабстві чи підневільному стані. Всі інші права, у тих випадках, коли вони суперечать правам і свободам інших людей або іншим цінностям, наприклад, безпеки держави, можна обмежити. Однак держава може відступити від своїх зобов'язань по захисту прав і свобод лише тільки в зв'язку з конкретними обставинами і лише тільки на підставі закону - сам уряд не має права вводити обмеження своїми рішеннями; ступінь обмежень прав і свобод повинна відповідати гостроті положення і захисту лише тієї цінності, у зв'язку з якою вводяться обмежувальні міри, а самі міри повинні відповідати принципам, прийнятим у демократичному суспільстві вільних людей. Питаннями того, чи не були допущені державою порушення однієї з цих умов, займається Європейський Суд по правах Людини. І на тлі європейських нормативних актів зовсім необґрунтовані наші, людей вирослих при комунізмі, побоювання, що якщо у влади є можливість обмежити права, то на практиці вона їх ліквідує .

Обмеження є і повинні бути, але їхній радіус дії і характер підлягають суворому контролю. Отже, можливість обмеження прав людини аж ніяк не зводить нанівець самої суті цих прав. Пошуки границі прав і свобод людини - справа складна, яка викликає конфлікти, а розвиток науки і техніки породжує все нові труднощі.

Сам факт визнання прав і свобод людини не мав би скільки-небудь істотного значення, якби не існування процедур, завдяки яким кожна людина може захищатися від порушень своїх прав. Влада завжди схильна порушувати права, тому що так їй і правити легше, і більш легким представляється шлях до досягнення ідеалів. Ця схильність влади не зв'язана з яким-небудь конкретним устроєм і саме в зв'язку з цим настільки важлива побудова процедур, що запобігають таким діям, що перешкоджають спробам держави зневажити своїми обов'язками, піти в обхід правил. Держава може ратифікувати Міжнародний пакт про цивільні і політичні права. Однак, якщо у громадян цієї держави не має процесуальних прав - можливості обвинуватити чиновника із соцзабезу, міліціонера чи міністра в тім, що вони порушують права, а спроби послатися на конституцію чи міжнародне право викликали - у кращому випадку - усмішки. У державах з демократичними традиціями в захисті прав і свобод людини беруть участь суди, зокрема, конституційний і адміністративний суд, парламентські уповноважені по правах людини (омбудсмени), з цією метою використовуються інститути цивільної законодавчої Ініціативи і референдуму, інститут індивідуальної конституційної скарги і петиції, пряме застосування інститутами держави конституції і міжнародних договорів в галузі прав людини, неурядові організації, яким закон надає можливості діяти, і ін. Деякі матеріальні права, наприклад, свобода слова, право на доступ до інформації про роботу державних органів, свобода зборів і асоціацій, варто розглядати не тільки як цінності, які необхідно захищати, але і як інструменти, що сприяють захисту інших прав. Нарешті, варто сказати, що легше захищати права людини, якщо в державі існує відповідний політичний лад, діє принцип поділу влади: законодавчої, виконавчої і судової, котрі взаємно обмежують один одного.


Права людини постійно розвиваються, їх стає усе більше як у внутрішнім законодавстві, так і в міжнародному (у цьому зв'язку варто згадати, що міжнародне право визначає лише тільки мінімальний стандарт захисту прав людини, визнаний державами з різними культурними й історичними коренями, цей усіма визнаний мінімум розширює внутрішнє законодавство даної держави). Предметом дискусій зараз є не тільки нові, додаткові права, але і нові проблеми і погрози, наприклад, погроза порушення права на недоторканність приватного життя в зв'язку з успіхами інформатики, проблема границь наукового пошуку. Виникають нові права і свободи, йде пошук більш ефективного захисту прав і мір протидії порушенням з боку влади формально визнаних прав людини. Схильність обмежувати права особистості – іманентна властивість влади як такої. Зокрема, це відноситься і до влади більшості. І тому ніколи не зникне потреба в суспільному русі в захист прав людини. Сьогодні ми вже знаємо, що чим міцніше демократія, тим сильніше і тим більше організацій, що захищають від зазіхань влади індивідуальний і неповторний характер кожної людини.


Б. Завдання, функції, права і принципи діяльності правозахисних організацій


Правозахисні організації — це особливий вид недержавних неприбуткових організацій, діяльність яких спрямована на утвердження й захист прав і свобод людини, ефективний контроль за їх дотриманням державою, її органами і посадовими особами. Правозахисні організації сприяють зменшенню організованого насильства, здійснюваного будь-якою державою.

Предметом контролю правозахисних організацій є поточна державна політика в галузі прав людини, рішення, дії (бездіяльність) державних органів та їх посадових осіб, у результаті яких порушуються права і свободи людини, або створюються перешкоди для здійснення людиною своїх прав і свобод, або людина незаконно залучається до виконання яких-небудь обов'язків або незаконно притягається до відповідальності. Ці порушення, перешкоди і примус можуть бути системними, тобто стосуватися не однієї людини, а групи людей, тому правозахисні організації розглядають заяви і скарги як фізичних, так і юридичних осіб, включаючи звернення групи людей,


або проводять розслідування за власною ініціативою.

Правозахисні організації покликані вирішувати такі задачі:

1. Захищати права і свободи людини, що закріплені в Конституції і національному законодавстві (включаючи міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дана парламентом);
2. Бути джерелом інформації про права людини для громадян та органів влади, підвищувати рівень освіченості в галузі прав людини, заохочувати становлення цінностей, що сприяють повазі і

усвідомленню прав людини;

3. Аналізувати стан з правами людини у своїй країні і її окремих регіонах.

Для вирішення цих завдань правозахисним організаціям можуть виконувати такі функції:
1.1. Розгляд заяв фізичних і юридичних осіб про недотримання прав і свобод людини, закріплених у Конституції, міжнародному праві і національному законодавстві;
1.2. Інформування подавця заяви про його права і наявні можливості їх правового захисту і

сприяння йому в доступі до цих засобів;
1.3. Здійснення посередницьких функцій для відновлення порушених прав і свобод за допомогою погоджувальної процедури (медіації);
1.4. Проведення громадських розслідувань фактів порушень прав людини (як по заявах - скаргах фізичних і юридичних осіб, так і за власною ініціативою);
1.5. Направлення заяв (від імені заявника або від свого імені) компетентним органам для вирішення по суті;
1.6. Звернення від імені заявника або від свого імені в суд і міжнародні організації;
1.7. Участь у судовому процесі з метою захисту і відновлення порушених прав і свобод заявника;
1.8. Винесення громадського осуду і громадського попередження органам і (або) особам, чиї дії (бездіяльність) призвели до порушення прав і свобод людини.

2.1. Збір, підготовка і поширення інформаційних матеріалів, що включають:

- внутрішнє законодавство ( у тому числі імплементоване міжнародне право), що стосується прав людини, коментарі до нього, відповідні адміністративні і судові рішення та їх тлумачення;

- внутрішні механізми захисту прав людини;
- міжнародні правові документи з прав людини ;
- інформацію про діяльність самої правозахисної організації і її власні публікації.
2.2. Створення просвітницьких друкарських, відео-, аудіо-, фото- і киноматеріалів про права людини для масового споживача і спеціального призначення;
2.3. Розробка навчальних планів, методик і програм викладання прав людини для різних соціальних і фахових груп;
2.4. Проведення спеціалізованих семінарів з прав людини для представників так званих "професій ризику" (співробітників органів внутрішніх справ і служб безпеки, службовців пенітенціарних закладів та установ, адвокатів, суддів, прокурорів, військовослужбовців, лікарів, журналістів, профспілкових діячів, соціальних робітників), представників законодавчої і виконавчої гілок влади, пов'язаних із створенням і виконанням законодавства, що стосується прав людини;
2.5. Організація різноманітних публічних кампаній і акцій із метою утвердження прав людини в суспільній свідомості.

3.1. Підготовка висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів і програм, спрямованих на утвердження і захист прав людини, підготовка і надання парламенту через офіційних суб'єктів права законодавчої ініціативи власних законопроектів і програм;
3.2. Моніторинг законодавства, судової й адміністративної практики в галузі прав людини;
3.3. Сприяння ратифікації міжнародних договорів у галузі прав людини і спостереження за відповідністю національного законодавства і законозастосовчої практики міжнародним зобов'язанням у галузі прав людини;
3.4. Підготовка незалежних доповідей про стан дотримання і захисту прав і свобод людини і коментарів до офіційних доповідей, що подається тією або іншою державою відповідно до міжнародних договорів;

3.5. Підготовка і надання парламенту, уряду й іншим органам державної влади та управління аналітичних записок, рекомендацій й пропозицій, що стосуються будь-яких питань, пов'язаних з правами людини,


Для виконання цих функцій правозахисні організації повинні мати такі права:
- право на вільний доступ до всіх документів, включаючи документи, що зберігаються державними органами й архівами, які необхідні для належного розслідування заяви і право знімати з них копії, якщо викладена в цих документах інформація не містить державної або іншої, що охороняється законом, таємниці;
- право одержувати письмові або усні роз'яснення від усіх осіб (у тому числі державних посадових осіб і службовців), що можуть мати інформацію про дане порушення або в інший спосіб надати допомогу у розслідуванні;
- проводити розслідування заяви на місці, включаючи камери попереднього затримання, місця попереднього ув'язнення, установи виконання покарань, військові частини, психіатричні лікарні, інтернати та інші місця тимчасового обмеження свободи людини;
- здійснювати інші дії, необхідні для проведення належної перевірки заяви, які не суперечать законодавству;
- право виносити рекомендації державним органам за результатами розслідування й оцінювати дії державних і недержавних органів у цій галузі;
- право на вільний доступ до законотворчої роботи: право одержувати проекти законів від Комітетів парламенту, право брати участь в обговоренні законопроектів на засіданнях Комітетів, право звертатися до суб'єктів законодавчої ініціативи;
- право на участь у розробці державних програм, що стосуються викладання і досліджень у сфері прав людини, і їхньої реалізації в школах, вузах та в інших інституціях з фахової підготовки державних службовців;
- право бути присутніми у судових засіданнях і засіданнях інших державних органів із питань захисту прав і свобод людини, право мати доступ до протоколів таких засідань і знімати з них копії;
- право на одержання офіційних доповідей, що держава повинна направляти органам і комітетам ООН, ОБСЄ, Ради Європи й інших міжнародних організацій;

- право передавати зібрану інформацію про порушення прав людини, власні аналітичні матеріали органам влади, засобам масової інформації, а також міжнародним організаціям, якщо ця інформація не містить відомостей, що становлять державну або іншу, що охороняється законом, таємницю.


Принципи діяльності правозахисних організацій
1. Правозахисні організації утверджують і захищають права людини незалежно від її раси, статі, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого положення, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, політичних і інших переконань.
2. Право на вмотивовану відмову заявникові в задоволенні його скарги.

3. Відкритість і гласність.

4. Ненасильство.
5. «Не нашкодь»
6. Незалежність від політичної позиції.
7. Незалежність від суспільної думки.
8. Чесність, максимальна достовірність і об'єктивність інформації.

9. Незалежність правозахисних організацій від держави.
10. Врахування інтересів усіх сторін, пов'язаних із конфліктом, у тому числі державних органів.
11. Сприяння державі в захисті прав громадян.


В. Види дій громадських організацій на захист суспільних інтересів


Заходи, прийняті неурядовими організаціями з метою домогтися - без застосування насильства - більш суворого дотримання прав людини, більшої ефективності в державотворенні, усунення дискримінації, поліпшення охорони навколишнього середовища або системних змін у функціонуванні держави, можна розділити на три групи: правові, політичні і громадські

Правові дії

До їхнього числа відноситься насамперед стратегічний судовий позов, інакше кажучи, свідоме, заплановане ведення судових процесів з метою перегляду інтерпретації існуючого права або усунення з правової системи юридично необґрунтованих норм. Розкриваючи їх невідповідність конституції або суперечність ратифікованим міжнародним угодам, неурядові організації домагаються змін на підставі рішень Верховного суду, Конституційного суду, Європейського суду по правах людини або тих квазісудових органів ООН, у яких приймаються до розгляду позови окремих осіб (Комітет із прав людини, Комітет з боротьби з катуваннями, Комітет з ліквідації расової дискримінації).Як правові, будуть розглядатися також процеси про відшкодування з державної скарбниці збитку, понесеного потерпілими в результаті порушення прав людини якоюсь із державних установ у тих численних випадках, у яких дотепер не було прийнято звертатися до суду (незаконна затримка поліцією, прояв насильства стосовно затриманого з боку інших ув'язнених, і т.п.). Не виключається порушення кримінальних справ проти посадових осіб.


Ця категорія включає також дії, пов'язані з поширенням у суспільстві правової культури, знань загально правового характеру і прав людини, а також уміння використовувати на практиці процедури, що передбачають їхній захист. Для цієї мети поряд із класичними методами можна використовувати різні вікторини і конкурси (наприклад, на колективну розробку і прийняття конституції школи, клубу і т.п.), ігри, що імітують судові процеси, поширення довідників з прав людини і процедур, що служать для їхнього захисту (у них розглядаються права пацієнтів, людей похилого віку, дітей і молоді, ув'язнених, виборців, осіб, підозрюваних у здійсненні злочину і т.п.).


Політичні дії

Політичні дії зводяться, головним чином, до пошуку союзників серед політиків, що засідають у парламенті, національному чи міжнародному (Європейський парламент, Парламентська асамблея Ради Європи). Можливий також політичний натиск на уряд, прямий чи непрямий — через відповідні представництва міжнародних організацій (ООН, Рада Європи, ОБСЄ). Мета таких дій - домогтися змін або в правовій системі, або в практичній діяльності державних органів. Дії можуть проводитися усередині країни і за кордоном.

У своїй внутрішній діяльності ми повинні шукати політичну підтримку у політиків, що здійснюють законодавчу і виконавчу владу на загальнодержавному чи місцевому рівні, у залежності від характеру проблеми. Мова йде про різноманітні форми тиску на членів парламенту через групи виборців, за голоси яких вони будуть боротися під час найближчої передвиборчої кампанії. Ці групи повинні домагатися, щоб депутати голосували за визначений закон чи проти нього, виступали з тією чи іншою законодавчою ініціативою чи використовували інші форми діяльності, наприклад, депутатський запит. Такий тиск виявиться більш ефективним у країнах з мажоритарною виборчою системою, де повторні вибори члена парламенту у більшій мірі залежать від волі виборців, чим в тих країнах, де діє пропорційний виборчий закон і тим самим майбутнє кандидата залежить насамперед від місця в партійному списку, а воно визначається керівництвом партії. У багатьох випадках природним спільником неурядових організацій, які прагнуть до змін, стає парламентська опозиція, і взагалі, ті політичні супротивники власть імущі, чиї пропозиції не знаходять підтримки у владних структур. Тиск на політиків здійснюється безпосередньо (наприклад, через пресу чи за місцем проживання - сусіди, члени родини, знайомі, або під час зустрічей віч-на-віч, і т.д.). Такі методи більш діючі під час передвиборної кампанії, чим після виборів. Іноді вдається успішно чинити тиск непрямо, використовуючи суспільний тиск на суб'єкти права, що мають велике значення для конкретного політика, скажемо, з економічних міркувань (наприклад, на фірму, що обмірковує доцільність інвестування в даній місцевості). Ми також намагаємося переконати політика чи його угруповання, що проведення в життя пропонованих нами перетворень принесе йому політичну користь (чи хоча б менші втрати, чим збереження status quo).


На міжнародному рівні політичні дії можуть, приміром, бути спрямовані на прийняття Комісією з прав людини ООН резолюції, що засуджує масові порушення прав людини в даному регіоні, або на введення в дію таких процедур, як 1503 чи 1235 проти будь-якої держави. Сюди ж відносяться представлення міжнародним організаціям зустрічних звітів у противагу офіційним урядовим доповідям у рамках звітності перед комітетами, що стоять на охороні основних конвенцій ООН (Комітет із прав людини, Комітет з боротьби з катуваннями, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з ліквідації дискримінації жінок, Комітет із прав дитини, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав), а також спроби включити у справи, по яких ми проводимо розслідування, спец- доповідачів і робочі групи. Можливий ряд інших кроків, що мають метою викликати засудження з боку міжнародних організацій порушень прав людини, у тому числі лобіювання в Парламентській асамблеї Ради Європи чи Європейському парламенті. Аналогічні заходи приймаються в третіх країнах - наприклад, резолюції декількох парламентів щодо порушення прав людини китайськими органами влади в Тибеті. При цьому велике значення мають умілі контакти з міжнародними і закордонними ЗМІ і співробітництво з закордонними організаціями по захисту прав людини. Справа; однак не зводиться до осуду урядів, що порушують права людини можна діяти також з метою прийняття нових норм захисту цих прав. Наші зусилля можуть сприяти прийняттю резолюції чи рекомендації Парламентської асамблеї РЄ, розпорядження Комітету міністрів РЄ, резолюції Європейського парламенту чи визначеного формулювання в документах ОБСЄ. Якщо досягнути результатів у вигляді «м'якого» міжнародного права (резолюції, рекомендації), можна домагатися його перекладу на мову юридично обов'язкових міжнародних угод. Таким чином, можна, наприклад, домагатися включення в міжнародне право положень, що передбачають обов'язкове введення податкових пільг при фінансуванні неурядових організацій, визначення норм вільних виборів чи мінімального рівня суспільного контролю за діяльністю спецслужб.Громадські дії

Суть громадських дій складається у використанні різних форм організованого, найчастіше колективного впливу на владні структури у вигляді цивільних акцій без використання насильства (non-violent public action). При професійному підході усі вони характеризуються подібною динамікою:


  1. Вибір мети, тобто ухвалення рішення про те, якою суспільною проблемою
    варто зайнятися.

  2. Збір інформації з даного питання, фактів, доказів порушення прав людини, підготовка аргументів, необхідних для здійснення акції. У разі потреби на цьому етапі проводиться моніторинг.

III. Розробка стратегії дій, а саме: ідентифікація потенційних союзників і супротивників; точне визначення конкретних, реальних завдань, виконання яких ми будемо жадати від державних органів; з'ясування, хто фактично здатний приймати відповідні рішення, організація інформаційної акції і вибір форм прямого тиску.

IV. Доведення до відома владних структур, яких саме змін у законодавстві чи практиці ми від них очікуємо.

Органи влади рідко зважуються на зміни на цьому етапі. Вони підуть на них тільки в тому випадку, якщо відчують сильний суспільний тиск або зрозуміють, що зміни відбуваються у їхніх власних інтересах.

V. Інформаційні акції, що мають метою домогтися більш чутливої реакції на дане питання з боку якомога більшої і найбільш впливової частини суспільства. Ми шукаємо союзників, які готові підтримати нас і встати на наш бік. Акції можуть приймати різну форму - кадрових (наприклад, вуличний театр, цивільна непокора) і колективних (петиції, марші, демонстрації, мітинги, хеппенінги і т.п.). Як правило, вони не мають прямого впливу на функціонування державної системи, проте, створюється психологічний тиск на політиків, які усе більше усвідомлюють важливість проблеми і необхідність зайнятися нею. У тоталітарних і посттоталітарних країнах інформаційні акції сприймаються як підривні і вважаються незаконними.


VI. По завершенню процесу пошуку союзників можна висунути ультиматум - попередити органи влади, що якщо в призначений термін ними не будуть розпочаті конкретні кроки для рішення даної проблеми (а вона найчастіше чітко сформульована), ми будемо змушені зробити прямий тиск.

VII. Колективні акції прямого тиску, тобто дії без застосування насильства, спрямовані безпосередньо проти політичної системи. Вони можуть зводитися до:

Розриву зв'язків між державою і його громадянами, відмовленню від співробітництва: страйки, бойкоти (виборів, державних просвітніх і культурних організацій, різних установ, відмовлення від несення військової служби, сплати податків, вилучення банківських вкладів і т.п.).

Створенню перебоїв у діяльності державних установ: блокування телефонів, різні форми мирної окупації будинків, масова подача заяв чи судових скарг, що порушує нормальну роботу відповідних установ, суворе дотримання прийнятих правил і норм, які як правило, не дотримуються (наприклад, норми охорони праці), масове використання цивільних прав і т.п.

Задача всіх цих акцій - змусити владні структури піти на переговори.

Від наших акцій повинні страждати не співгромадяни, а апарат керування; їх мета - позбавити апарат контролю над тією чи іншою сферою державної діяльності, що має для нього велике значення. Бажано, щоб акції обмежувалися заходами, не забороненими законом, щоб у гіршому випадку доходило до порушення з технічних причин незначних правил суспільного порядку. Однак це не завжди можливо (як наприклад, при відмовленні від обов'язкової військової служби), у таких випадках ми повинні рахуватися з можливістю понести покарання.

VIII. Переговори з представниками влади про форми і методи проведення конкретних змін.

Особливою формою акції в захист суспільних інтересів є громадська непокора. У чистому вигляді воно полягає в явному, публічному порушенні положення закону, яке вважається неправильним, аморальним чи шкідливим. Поряд з тим, що громадська непокора використовується на захист принципів, а не для особистої користі, його головна особливість — це готовність особи, що порушує той чи інший закон, стати перед судом і понести покарання. Громадська непокора застосовується, як правило, у правових державах, а особа, що прибігає до цієї форми протесту, визнає законність державної влади і конституційної системи. Непокора покликана служити удосконалюванню політичної системи, а не її скиненню. Ті, хто вважає державу чужою, а владу нав'язаною силою, порушують право підпільно і прагнуть уникнути переслідування і покарання з боку влади, легальність яких ними не визнається. (Наприклад, у комуністичній державі діяч демократичної опозиції, що видав нелегальну газету, не доповідав про це в прокуратурі, щоб понести належне покарання, тому що він не визнавав цієї держави). Якщо ж у його країні відбулися по-справжньому вільні вибори і до влади прийшло угруповання, чиї погляди далекі вищезгаданому діячу, він зобов'язаний діяти явно. Молоді американці, які переховувались в Канаді від участі у війні у В'єтнамі, не використовували громадської непокори, ті ж з них, хто у відкриту знищував призовні повістки, привселюдно відмовлявся від військової служби і попадав за це за ґрати, дали приклад класичної громадської непокори.


Громадська непокора може бути індивідуальною і колективною. У першому випадку, якщо покарання несе окрема особа, особливо, яка користується широкою популярністю, громадська непокора викликає відгук у суспільстві: «Якщо вже він готовий за свою ідею сидіти у в'язниці, може справа дійсна важлива?». И тоді починаються колективні акції з вимогою звільнити цю людину. Колективні акції громадської непокори (публічне спалювання військових квитків, відмовлення від несення військової служби, відмовлення передати державі частину врожаю, як прийнято в країнах з комуністичним і фашистським режимом, і т.п.) можуть бути також використані як акції прямого тиску (VII). Буває, що положення закону, проти якого ми хочемо виразити протест з моральних розумінь, не стосується нас особисто, і тому ми не можемо його порушити. Тоді «у порядку заступництва» ми порушуємо інше законоположення, так чи інакше тематично зв'язане з даною проблемою.


Форма наших дій залежить від стратегії, яку варто розробити до початку акції. Планування стратегії і здійснення різних дій неможливі без ґрунтовних знань про рівень дотримання свобод і прав людини. Необхідно також знати причини порушень прав людини, що мають місце. До їхнього числа відносяться: юридично необґрунтоване положення закону; помилкова інтерпретація даного положення; неправильна, безправна, але широко прийнята практика дій органів влади. І лише тоді, коли точно визначено, що підлягає перегляду - закон, підзаконний акт чи практична діяльність, скажемо, адміністративних органів, і коли зрозуміло, на які державні органи варто зробити тиск, ми можемо приступити до розробки стратегії і вибрати відповідні форми впливу.

Іноді має сенс підготувати конкретні пропозиції щодо вирішенням даної проблеми. На визначеному етапі їх можна запропонувати органам влади (наприклад, проект закону чи його основних положень), щоб довести справу до завершення. Експертам, що розробляють такі проекти, варто забезпечити найбільш актуальну і вичерпну інформацію про положення справ. Набагато частіше, однак, неурядові організації подають питання, що, на їхню думку, вимагають розгляду, а як це зробити технічно - задача самих органів влади. Пошук технічних рішень не входить у компетенцію неурядових організацій, і найчастіше перевищує їхні можливості. Проект рішення повинний відповідати правовій системі даної держави в цілому, що нерідко вимагає перегляду ряду законів. Так наприклад, неурядовим організаціям буває важко оцінити вартість пропонованих змін і їхній вплив на бюджет. Тому краще обмежитися вказівкою на проблему, що вимагає розгляду, і залишити спеціалізованим державним органам розробку конкретних проектів.


Навчальний модуль ІІ. Моніторинг прав людиниследующая страница >>