litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 15 16

НАКАЗ-1

Від «__» _______ 200_ року №.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ШКОЛІ у 200_/200_ н.р.На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717, Державної національної програми «Освіта. Україна XXI ст.» згідно з типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів» та Статутом школи


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити таку структуру навчального року в школі:

1.1. У зв'язку із відзначенням 1 вересня всенародного свята —Дня знань — свято першого дзвоника провести 1 вересня для першої навчальної зміни — о 9 годині, для другої зміни — об 11 годині відповідно до затвердженого плану.

1.2. Заняття 1 вересня 200__ року розпочати уроком на тему

«__________».

1.3. Закінчити навчальний рік:

• для 1 —4-х класів — __ травня 200_ року;

• для 5—8-х класів — _ червня 200_ року;

• для 9—11-х класів — _ червня 200_ року.

1.4. Навчальний рік поділити на 2 семестри: І семестр—з _вересня до_ грудня 200_року; II семестр—з_ січня до_ травня 200_року.

1.5. Протягом навчального року провести канікули у такі терміни (орієнтовно):

• осінні — з 28 жовтня до 3 листопада 200__ року;

• зимові — з 28 грудня до 12 січня 200___ року;

• весняні — з 24 березня до ЗО березня 200___ року;

• додаткові канікули для учнів першого класу — з 17 до 21 лютого 200_ року.

1.6. Провести для учнів початкової школи — навчальні екскурсії з _ до _ травня 200__р., для учнів 5—8-х класів — навчальну практику з _ червня до _ червня 200_ року.

1.7. Провести державну підсумкову атестацію для учнів 9,11-х класів з 2 червня до 21 червня 200__ року.

2. Затвердити такий режим роботи школи у дві зміни:

• на першій зміні працюють: початкова школа з __ години__ хвилин до __ години __ хвилин; група продовженого дня з __ години, учні 8—11-х класів з__ години__ хвилин до__ години __ хвилин;


• на другій зміні працюють 5—7-мі класи з __ години __ хвилин до ___ години __ хвилин;

Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом занять.

2.1. Встановити таку тривалість уроків:

• у перших класах — 35 хвилин;

• у 2—3-х класах — 40 хвилин;

• у 5—11-х класах — 45 хвилин.

Установити таку тривалість перерв:

• між уроками на І зміні — ___ хвилин;

• після 2-го та 3-го уроків — 10 хвилин;

• після закінчення І зміни — 10 хвилин;

• між уроками на II зміні — 5 хвилин;

• після 2-го уроку — 10 хвилин.

Для початкової школи встановити такі перерви: дві по 15 хвилин і одну — на 25 хвилин.

3. Затвердити розклад дзвоників на урок та з уроку (додається).

4. Закріпити за кабінетами такі класи (перелік додається).

5. Позакласну роботу з різних предметів, факультативні заняття проводити по суботах протягом світлового дня.

7. Затвердити керівниками шкільних клубів та гуртків таких учителів: ________________________________.

8. Усім учителям - предметникам спланувати виконання програм, враховуючи структуру та режим навчального року, а також річний план роботи школи і календарно-тематичні плани з предметів. Плани на І семестр подати на затвердження директору до 15 вересня, на II семестр — до 15 січня.

9. Заступникам директора з навчально-виховної роботи

__________ здійснювати суворий контроль за правильністю організації навчально-виховного процесу та правильністю й своєчасністю внесення записів до класних журналів.

10. Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням, обстеження протягом вересня—жовтня 200 року мікрорайону школи з метою виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням, повернення їх до школи.

11. Забезпечити залучення позабюджетних коштів для придбання книг, навчальних посібників, оновлення підручникового і книжкового фонду в бібліотеці школи.


12. Забезпечити своєчасну підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

13. Організувати з «__» _____200__року безкоштовне харчування учнів та дітей пільгового контингенту.


Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-2


Від «_ _200_ року №


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ ШКОЛИ

ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ВЕДЕННЯ

ОБЛІКУ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇЗ метою дотримання єдиних вимог щодо ведення ділової документації, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України

від 23.06.2000 р. № 240


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити перелік обов'язкової ділової документації школи, встановити місце її зберігання та визначити відповідальність за правильність оформлення записів за нижчеподаною класифікацією:

• під грифом 1 —документи, що зберігаються у кабінеті директора ————

• під грифом 2 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи __________;

• під грифом 3 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи __________;

• під грифом 4 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з виховної роботи _________________;

• під грифом 5 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з адміністративно-господарської роботи _____

• під грифом 6 — документи, що зберігаються у секретаря

• під грифом 7 --документи, що зберігаються у медичному кабінеті _______

2. Призначити відповідальним за правильність ведення документації заступника директора з навчально-виховної роботи ______.

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.


Директор школи


З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

Перелік обов'язкової ділової документації школиГриф Назва документу Місце зберігання Відповідальний


  1. Ліцензія на право проведення

освітньої діяльності Кабінет директора

1.2 Матеріали атестації (довідка) Кабінет директора

1.3 Статут загальноосвітнього закладу Кабінет директора

1.4 Книга наказів з основної діяльності Кабінет директора

1.5 Книга наказів із кадрових питань Кабінет директора

1.6 Книга обліку трудових книжок Кабінет директора

1.7 Трудові книжки працівників Кабінет директора

  1. Книга обліку й видачі свідоцтв про

базову загальну середню освіту Кабінет директора

  1. Книга обліку й видачі атестатів про

повну загальну середню освіту Кабінет директора

  1. Книга обліку й видачі похвальних

листів І похвальних грамот Кабінет директора

  1. Книга обліку підсумків внутрішкіль

ного контролю Кабінет директора

  1. Книга протоколів загальних зборів

працівників Кабінет директора

  1. Книга протоколів засідань педагогі

чної ради школи Кабінет директора

  1. Книга протоколів засідань батьків

ського комітету Кабінет директора

1.15 Контрольно-візитаційна книга Кабінет директора

1.16 Протоколи засідань шкільної ради Кабінет директора

1.17 План роботи на поточний рік Кабінет директора

  1. Матеріали з питань перспективного

планування розвитку матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечен

ня навчально-виховного процесу Кабінет директора

1.19 Навчальний план Кабінет директора


1.20 Нормативно-правова документація

Міністерства освіти і науки та міс

цевих органів управління освітою Кабінет директора


  1. Акти прийому—передачі матеріаль

них цінностей Кабінет директора

1.22 Акти державного інспектування Кабінет директора ,

  1. Правила внутрішнього трудового

розпорядку Кабінет директора

  1. Матеріали державної підсумкової

атестації Кабінет заступника директора з навчальне-виховної роботи

  1. Матеріали обліку навчання дітей у

мікрорайоні школи Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

  1. Матеріали з питань працевлашту

вання учнів Кабінет заступника директора з навчально-внховної роботи

  1. Книга обліку підсумків внутрішкіль

ного контролю Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

  1. Документації з охорони праці, нор

мативно-правова документації Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

2.7 Розклад уроків Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

  1. Класні журнали 1—11-х класів Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи
  1. Книга обліку педагогічних

працівників Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

  1. Особові справи працівників школи

Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

  1. Книга обліку підсумків внутрішкіль

ного контролю Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи


  1. Журнал обліку пропущених і замі

нених уроків з навчально-внховної

роботи

  1. Журнал обліку роботи гуртків

Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

  1. Зошити для індивідуального нав

чання Кабінет заступника директора

  1. Навчальні програми

Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи

3.8 АтестаційнІ матеріали Кабінет заступника директора

3.9 норматнвно-правова документація з навчально-виховної роботи

  1. Графіки роботи гуртків, секцій

Кабінет заступника директора з навчально-внховноЇ роботи

  1. План виховної роботи на поточний

рік Кабінет заступника директора з виховної роботи

  1. Графіки проведення позакласних

заходів Кабінет заступника директора з виховної роботи

   1. Банк даних про учнів, які потре

бують особливої уваги Кабінет заступника директора з виховної роботи

   1. Матеріали з питань роботи органів

учнівського самоврядування Кабінет заступника директора з виховної роботи

4.5 Книга протоколів учнівських зборів

Кабінет заступника директора з виховної роботи

  1. Книга протоколів учнівського ко

мітету Кабінет заступника директора з виховної роботи

  1. Книга обліку підсумків внутрі

шкільного контролю Кабінет заступника директора з виховної роботи

  1. Технічний паспорт школи


Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи

  1. Інвентарні списки основних

Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи

  1. Графік роботи обслуговуючого пер

соналу Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи

5.4 кабінетах й

господарської робот

  1. Книга обліку виходу на роботу обслуго

вуючого персоналу Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи

  1. Книга складського обліку матеріалів

Кабінет заступника директоре з адміністративно-господарської роботи

6.1 Книга обліку руху учнів Канцелярія

6.2 Алфавітна книга запису учнів Канцелярія

6.3 Журнал обліку вхідного листування Канцелярія

6.4 Журнал обліку вихідного листування Канцелярія

  1. Журнал реєстрації заяв працівників,

батьків, Інших громадян Канцелярія

6.6 Табелі учнів Канцелярія

6.7 Особові справи учнів Канцелярія

6.8 Довідки учнів Канцелярія

7.1 Медичні картки учнів Медкабінет

7.2 Медичні книжки вчителів Медкабінет

  1. Довідки на уроки, пропущені учнями

за станом здоров'я Медкабінетследующая страница >>