litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 12 13 14 15 16

НАКАЗ-48

Від “___” __________200_ року №.

ПРО ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИЗгідно із законом «Про цивільну оборону України» та наказом начальника цивільної оборони, начальника управління освіти ___ міськдержадміністрації від ____ 200_ року № __,


НАКАЗУЮ:

1. Вважати початком навчального року в системі цивільної оборони 2 січня.

2. Забезпечити проходження перепідготовки на міських курсах цивільної оборони під час зимових канікул вчителями та класними керівниками 3-х,'6-х і 9-х класів шкіл.

3. Вважати директора школи начальником ЦО школи відповідно до Закону.

4. З метою організації та здійснення цивільної оборони, захисту персоналу та учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програмами ЦО, забезпечення його засобами індивідуального захисту створити штаб цивільної оборони школи у складі:

4.1. Начальника штабу ЦО __________, заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

4.2. Помічника начальника штабу ЦО _, викладача допризовної підготовки юнаків.

4.3. Оперативних працівників штабу ЦО — вчителів фізики, хімії, фізичної культури, трудового навчання відповідно _____.

5. Заступником начальника ЦО з евакуації призначити _, заступника директора школи з виховної роботи.

6. Заступником начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення призначити ________, заступника директора школи з господарської роботи.

7. Створити формування ЦО у складі:

7.1. Поста радіаційного та хімічного спостереження (3 особи). Начальником поста призначити вчителя хімії ___________.

7.2. Рятувальної групи (35 осіб). Командиром групи призначити

7.3. Ланки з обслуговування захисних споруд ЦО (10 осіб). Командиром призначити ____.

7.4. Групи охорони громадського порядку (16 осіб). Командиром призначити ______.

7.5. Ланки пожежогасіння (5 осіб). Командиром призначити


7.6. Чисельність та особовий склад формувань учнів 10—11-х класів уточнювати щорічно.

8. Призначеним посадовим особам штабу ЦО школи та формувань розробити й затвердити функціональні обов'язки, необхідні документи й плани та забезпечити:

8.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вживання заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення;

8.2. Оповіщення персоналу школи про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування працівників про обстановку;

8.3. Захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих та застосування засобів захисту від ураження.

9. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника штабу цивільної оборони школи, заступника директора з навчально-виховної роботи ____________.


Директор школи

З наказом ознайомлені:


НАКАЗ-49


Від “___” _________.200_ .року №

ПРО ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ

ЗА ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮНа виконання розпоряджень міського голови «Про посилення

контролю за використанням, збереженням коштів та матеріальних

цінностей» від ________ року № __, «Про додаткові заходи

щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними дія-

ми в соціально-економічній сфері та забезпечення економного ви-

трачання бюджетних коштів» від _______ року № _____,

наказу управління освіти міської держадміністрації від

________ року № ____ «Про посилення контролю за фінан-

сово-бюджетною дисципліною», наказу відділу освіти _______

райдержадміністрації від ________ року № ___ «Про поси-

лення фінансово-бюджетної дисципліни»


НАКАЗУЮ:


1. Забезпечити безумовне виконання вимог щодо фінансово-бю-

джетної дисципліни, викладених у:


— Указах Президента України від 21.01.1998 р. № 41/98, від

28.02.1997 р. № 187/97;

— Постанові Кабінету Міністрів України від 12.01.2000 р. № 31;

— розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12.01.2000 р.№ 15.

2. ___________, заступнику директора школи з господарської роботи:

2.1. Організувати систематичний контроль за використанням позабюджетних коштів, рухом і збереженням матеріальних цінностей, фінансовим обліком поповнення позабюджетних фондів.

2.2. Забезпечити обов'язкове ведення звітних відомостей збору

добровільних внесків у фонд школи, спрямованих на підтримку її

діяльності.

3. _______, голові батьківського комітету школи:

3.1. Узагальнювати результати роботи батьківських комітетів

класів щодо поповнення позабюджетного фонду спонсорських над-

ходжень та батьківських добровільних внесків.

3.2. Систематично звітувати перед класними батьківськими ко-

мітетами про використання позабюджетних коштів.

3.3. Обладнати у вестибюлі школи куточок батьківського комі-

тету та піклувальної ради школи, у якому подавати повну інформа-

цію про надходження коштів та їх використання на проведення не-

обхідних робіт для забезпечення діяльності закладу.

4. Бухгалтерії школи:

4.1. Щоденно надавати директору інформацію про надходження

спонсорських і батьківських добровільних внесків та їх викорис-

тання.

4.2. Обов'язково видавати квитанції про одержання коштів та

реєструвати їх у книзі надходжень.

4.3. Отримані за прибутковими ордерами кошти здавати на ра-

хунок піклувальної ради у банку наприкінці робочого дня.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон


НАКАЗ-50


Від «_200 р.№_

ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 200_ /200__ н.р., ПРОВЕДЕННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ, ПЕРЕВЕДЕННЯ

УЧНІВ І—8-х, 10-х ТА ВИПУСК 9-х , 11-х КЛАСІВЗгідно з Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і

науки України «Про закінчення 200_ /200_ навчального року», на-

казом управління освіти і науки ___ облдержадміністрації від _

___ 200_ року №__ «Про закінчення 200_ /200_ навчального

року, проведення екзаменів, переведення та випуск учнів загально-

освітніх закладів освіти ____ області»,


НАКАЗУЮ:


1. Завершити 200_/200_ навчальний рік:

— у 1-х класах ___ травня 200_ року;

— у перевідних класах ___ травня 200_ року;

— у випускних 9-х та 11-х класах після складання ними іспитів

державної підсумкової атестації«__» і«__» червня відповідно.

2. У зв'язку з перервою у навчанні через карантин у зв'язку із

епідемією грипу відпрацювати пропущені дні у такі суботи: ____.

3. Визначити, що з ______ по ______ 200_ року прово-

дяться навчальні екскурсії для учнів початкових класів.

4. Визначити, що з __ по __ _______ 200_ року прово-

диться навчальна практика з учнями 5—8-х та 10-х класів.

5. Здійснити на останніх уроках попереднє оцінювання навчаль-

них досягнень учнів на кінець навчального року та подати до на-

вчальної частини списки тих із них, які мають низькі оцінки.

6. Повідомити учнів, які бажають підвищити оцінки, отримані в

процесі попередньої атестації за навчальний рік, що вони можуть звер-

нутися до адміністрації із заявою про перескладання до 5 червня.

7. Апеляційні засідання предметних комісій з підвищення оцінок,

отриманих під час попередньої атестації за навчальний рік, призна-


чити на 6—16 червня за окремим розкладом.

8. Провести іспити державної підсумкової атестації в 9-х класах

з таких предметів: математика (письмово), українська мова (дик-

тант), біологія і географія (усно), іноземна мова (усно).

9. Визначити термін здійснення остаточного річного оцінювання

(з 13 по 17 червня з 14-ї до 17-ї години).

10. Провести іспити державної підсумкової атестації в 11-х кла-

сах з української мови (переказ із творчим завданням), історії Ук-

раїни (усно), іноземної мови (усно).

11. Визначити такий перелік іспитів за вибором в 11-х класах:

— письмові: математика, російська мова (диктант або твір);

— усні: російська література, фізика, хімія, біологія, географія,

англійська мова.

12. Провести іспити державної підсумкової атестації спільно з

вищими навчальними закладами:

— з кафедрою французької філології ____ національного уні-

верситету для бажаючих вступати на факультет романс-германської

філології;

— з кафедрою загальної біології ______ державного медич-

ного університету для бажаючих отримати медичні спеціальності;

— з _____ державним економічним університетом для бажа-

ючих отримати економічні спеціальності;


— з _______ національною юридичною академією для ба-

жаючих отримати юридичні спеціальності.

13. Учителям основ наук, з яких проводяться іспити державної

підсумкової атестації за вибором, підготувати та узгодити матеріали

в районних методичних об'єднаннях до 10 квітня.

14. Провести засідання педагогічної ради школи з таких питань,

пов'язаних із закінченням навчального року:

— допуску випускників 9-х та 11 -х класів до іспитів — ЗО травня

о 14.10;

— переводу учнів перевідних класів — 17 червня о 14.10;


— випуску учнів 9-х класів — 20 червня о 12.00;

— з випуску учнів 11-х класів — 21 червня о 13.00.

15. Свято Останнього дзвоника провести 31 травня о 10.00.

16. Визначити час приходу членів екзаменаційної комісії на

інструктаж (за ЗО хвилин до початку іспитів).

17. Урочисті вручення документів про освіту випускникам при-

значити:

— для учнів 9-х класів — 19 червня о 17.00;

— для учнів 11-х класів — 23 червня о 21.00.

Відповідальність за підготовку урочистостей покласти на за-

ступника директора школи з виховної роботи ___________.

18. Навчальній частині школи:

18.1. Вжити заходів щодо виконання державних навчальних про-

грам з основ наук у повному обсязі.

18.2. Наприкінці навчального року провести підсумкові

контрольні роботи, заліки з метою визначення рівня навчальних

досягнень кожного учня.

18.3. Організувати роботу (повторення, узагальнення) з

підготовки учнів до іспитів державної підсумкової атестації.

18.4. Підготувати подання щодо нагородження випускників

11-х класів золотою та срібною медалями згідно з «Положенням про

золоту та срібну медаль», затвердженим наказом Міносвіти Украї-

ни № 33 від 03.02.98 року.

18.5. Підготувати списки учнів відповідно до того, які іспити за

вибором вони складатимуть.

18.6. Скласти розклад іспитів державної підсумкової атестації

та консультацій напередодні іспитів.

18.7. Подати пропозиції щодо складу комісій з проведення іспитів

державної підсумкової атестації до відділу освіти _____ рай-

держадміністрації для видання останнім відповідного наказу.

18.8. Організувати чергування протягом усього періоду скла-

дання іспитів.

18.9. Ознайомити всіх учнів 9-х та 11-х класів з Інструкцією про


державну підсумкову атестацію 20 травня.

18.10. Забезпечити шляхом використання бібліотеки школи на-

явність дозволеної літератури на всіх екзаменах.


18.11. В усіх інших питаннях керуватися Орієнтовним планом

проведення державної підсумкової атестації у школі та Порядком

закінчення навчального року.

18.12.16 травня на нараді за участю директора школи заступни-

кам директора доповісти про стан готовності школи до державної

підсумкової атестації та закінчення навчального року.

18.13. Оформити інформаційний стенд «До екзаменів залиши-

лось___днів» та розмістити на ньому усю необхідну інформацію.

19. Класним керівникам школи:

19.1. Підготувати та подати до навчальної частини школи інфор-

мацію про попередні навчальні досягнення учнів 2 червня і звіти про

рівень навчальних досягнень після апеляційних засідань та навчаль-

ної практики 18 червня.

19.2. Підготувати і провести згідно з Календарним планом робо-

ти школи на травень підсумкові зустрічі адміністрації з паралелями

класів школи 13— 17 червня в останні г одини навчальної практики.

19.3. Забезпечити заповнення академічних книжок учнівських

навчальних досягнень усіма вчителями.

19.4. Провести __ травня класні батьківські збори з питань

підготовки до нового навчального року, визначити участь бать-

ківського колективу в ремонті класних приміщень. Ремонт здійсни-

ти протягом червня.

19.5. Загальношкільні батьківські збори з підбиття попередніх

підсумків навчального року провести в День захисту дітей — 1 черв-

ня — о 17.00 в Будинку освіти і науки обласного управління.

19.6. Класні журнали та особові справи учнів здати 18 червня

відповідним заступникам директора до 14.00.


19.7. Технічні засоби навчання, ключі передати на зберігання

під час літніх канікул заступнику директора з господарської роботи

піц розписку до 18 червня.

19.8. Генеральне прибирання усіх навчальних кабінетів незалеж-

но від проведення іспитів чи обладнання спалень пришкільного та-

бору провести до 2 червня.

20. У всіх інших питаннях щодо завершення навчального року

суворо дотримуватися норм, визначених у Порядку закінчення на-

вчального року.

21. Відповідальність за правильність заповнення документів про

неповну загальну середню освіту покласти на заступника директо-

ра школи з навчально-виховної роботи _________та курато-

ра паралелі 9-х класів ___________.

22. Відповідальність за правильність оформлення та заповнення

документів про загальну середню освіту покласти на куратора па-

ралелі 11-х класів ____, вчителя початкових класів ______.

23. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон<< предыдущая страница   следующая страница >>