litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 13 14 15 16

НАКАЗ-51

Від «. , 200_ р. №_

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇЗгідно з наказом відділу освіти ___ райдержадмініст-

рації № __ від _____ «Про проведення повторної державної

підсумкової атестації випускників 9-х та 11-х класів у системі за-

гальної середньої освіти міста у 200_/200_ н.р.» та згідно з Поло-

женням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загаль-

ної освіти (п. 1), з метою забезпечення підвищення результатів з пред-

метів, з яких проводиться державна атестація,


НАКАЗУЮ:

1. Провести повторну державну підсумкову атестацію випускників 9-х та 11-х класів школи з ___ по _____липня 200_ р.:

— з алгебри (письмово) — 9-й клас — ________ 200_ р.;

— з державної мови (диктант) — 9-й клас — ______ 200_ р.;

— з біології (усно) — 9-й клас — ____.;___200_р.;

— з географії (усно) — 9-й клас — ___.;_200_р

— з іноземної мови (усно) — 9-й клас —.200_р

— з державної мови (переказ із творчим завданням) — 11-й клас — _______ 200_ р.;

— з математики (усно) — 11-й клас — ______ 200_ р.;

—з фізики (усно)— 11-й клас—______200_р.;

— з хімії (усно) — 11-й клас — ______ 200_ р.;

— з біології (усно) — 11-й клас — ______ 200_ р.;

— з інформатики (усно) — 11-й клас — ______ 200_ р.;

— з історії України (усно) — 11-й клас — _______ 200_ р.;

— зі всесвітньої історії (усно) — 11-й клас —______ 200_ р.;

— з географії (усно) — 11-й клас — _______ 200_ р.;

— з літератури (усно) — 11-й клас — _______ 200_ р.;

— з іноземної мови (усно) — 11-й клас — _______ 200_ р.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _______ подати замовлення на пакети для повторної державної підсумкової атестації до ______ 200_ р.

3. Контроль за дотриманням нормативно-правових вимог щодо проведення повторної державної підсумкової атестації залишаю за собою.


Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-52Від«_ 200_ р. №_

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ УРОКІВ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІЗ метою поліпшення організації навчально-виховного процесу

на уроках фізичної культури та запобігання порушенням внутрі-

шкільного розпорядку під час їх проведення


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити «Єдині вимоги» до учнів та вчителів фізичної культури школи, ввести їх в дію з ________ ц.р. і забезпечувати безумовне їх виконання учнями всіх класів школи.

2. Покласти відповідальність за забезпечення введення обов'язкової спортивної форми класного зразка на класні батьківські комітети та класних керівників.

Визначити термін виконання цього пункту — до ______ ц.р.

3. Виконання пункту 8 «Єдиних вимог» щодо звільнення учнів від відвідування уроків покласти на класних керівників та вчителів фізичної культури.

Зобов'язати вчителів фізичної культури подавати доповідні записки на ім'я директора школи про невмотивовану відсутність учнів на уроках.

4. Забезпечувати обов'язкове подання до адміністрації школи заяв батьків та довідок ЛКК в разі необхідності звільнення учнів від фізкультури за станом здоров'я.

Довгострокове звільнення учнів здійснювати тільки за наказом директора школи.

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи школи

5.1. Забезпечувати необхідний контроль за виконанням «Єдиних вимог» та цього наказу.

5.2. Підготувати на нараду за участю директора в березні довідку про виконання цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-53


Від «_ 200_ р. №_

ПРО СКЛАД ШКІЛЬНИХ АПЕЛЯЦІЙНИХ КОМІСІЙ


На виконання Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 р.


№ 588, та наказу відділу освіти ____ держадміністрації від _____ 200_ р. № _


НАКАЗУЮ:

1. Сформувати шкільні апеляційні комісії у такому складі:

Предмет Голова апеляційної комісії Заступник голови апеляційної комісії Члени комісії

2. Розклад проведення засідань апеляційних комісій подати директору школи на затвердження до 20 травня ц.р.

3. Класним керівникам довести до відома учнів та їхніх батьків терміни й порядок подання апеляційних заяв у разі непогодження учнів із результатами річного оцінювання навчальних досягнень.

4. Підсумки засідань апеляційних комісій підбити у протоколах; до останніх додати роботи учнів.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-54Від «_ 200_ р. №_

ПРО ПІДГОТОВКУ Й ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ ТА ОБ'ЄКТОВОГО ТРЕНУВАННЯЗгідно з планом підготовки учнів з цивільної оборони на 200_ н.р., з метою забезпечення високої організованості, якісного проведення всіх заходів

НАКАЗУЮ:


І. «__» ____ _200_ р. провести день ЦО та ОТ.

2. Основними цілями дня ЦО та ОТ визначити:

2.1. Практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко захищати своє здоров'я та життя у надзвичайних ситуаціях.

2.2. Забезпечення впевненості учнів у ефективності заходів з цивільної оборони.

2.3. Формування в учнів таких морально-психологічних якостей, як: відвага, мужність, витримка, ініціатива, спритність, самовідданість під час виконання завдань ЦО.

3. Головними завданнями проведення дня ЦО та ОТ вважати:

3.1. Поглиблення учнями та педколективом теоретичних знань з питань ЦО і вдосконалення практичних навичок дій в екстремальних ситуаціях.

3.2. Практичну перевірку здатності учнів реагувати на сигнал оповіщення ЦО, користування засобами колективного та індивідуального захисту.


3.3. Навчання керівного та командно-начальницького складу організацій і проведення заходів цивільної оборони в школі.

4. До участі в проведенні дня ЦО та ОТ залучити:

— керівний та командно-начальницький склад ЦО школи;

— особовий склад невоєнізованих формувань ЦО;

— постійний склад учнів 2—11-х класів.

5. Призначити загальношкільну комісію з проведення змагань, естафет, конкурсів у рамках дня ЦО та ОТ під моїм керівництвом у складі:

— заступника голови — начальника штабу ЦО школи ____;

— членів:

— заступника директора з _______________;

• викладача допризовної підготовки юнаків;

• голови учнівського комітету.

• голови комітету ТСОУ (Товариства сприяння обороні України)

6. Призначити також:

— підкомісію з проведення змагань із ЦО у складі:

• голови.

• членів:

- підкомісію з проведення естафет із ЦО у складі:

• голови.

• членів:.

— підкомісію зі складання нормативів з ЦО у складі:

голови.

членів:

7. Начальнику штабу ЦО школи ______:

7.1. До «____» ______200_ р. розробити і подати на затвердження план підготовки і проведення дня ЦО та ОТ, інші документи.

7.2. До «__» _____ 200_ р. разом з головами підкомісій розробити суддівську документацію, ознайомити членів комісії та підкомісій з порядком проведення змагань, естафет, вікторин, конкурсів і характером практичних нормативів із ЦО.

8. Заступнику директора з господарської роботи _________ до «__» _____ 200_ р. забезпечити невоєнізовані формування ЦО необхідним майном і підготувати територію школи для складання нормативів ЦО, проведення змагань.

9. Викладачу ДПЮ _________ до «_» ______ 200_ р. підготувати навчально-матеріальну базу ЦО школи до проведення дня ЦО та ОТ.

10. Класним керівникам:

— у період з «__» ____ 200_ р. провести тренування на виховних годинах, ознайомити учнів із їхнім завданням щодо підготовки дня ЦО та ОТ і участі в його проведенні, а також із правилами безпеки, які необхідно виконувати під час проведення дня ЦО та ОТ;

— «__» ______ провести класні збори з питань дій у надзвичайних ситуаціях і вміння користуватися засобами індивідуального захисту.

11. Забезпечити загальну готовність до Дня ЦО та ОТ «__» 200_ р.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦО школи ____.

13. Наказ оголосити всьому постійному складу школи.

Начальник цивільної оборони,

директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-55


ВІД«_ 200 Р.№-

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ КОМІСІЇ 3 ПИТАНЬ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ШКОЛІВідповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 16 лютого 1998 року «Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій». Постанови Кабінету Міністрів України № 1198 від 3 вересня 1998 року «Про єдину систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації» і розпорядження ______ облдержадміністрації № __ від ___ року,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад комісії з питань надзвичайних ситуацій у школі (далі — Комісія) (додаток 1).

2. Затвердити положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій (додаток 2).

3. Голові Комісії в тижневий термін розробити і подати на затвердження:

— план роботи комісії школи на 200__ рік:

— план запобігання НС техногенного характеру;

— календарні плани реагування на кожну НС;

— функціональні обов'язки складу Комісії.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ:

НАКАЗ-1 1

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 1

У ШКОЛІ у 200_/200_ н.р. 1

НАКАЗ-2 2

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ ШКОЛИ 2

ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ВЕДЕННЯ 2

ОБЛІКУ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2

НАКАЗ-3 7

ПРО НЕВИКОРИСТАННЯ 7

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 7

НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН ТА РЕАКТИВІВ 7

НАКАЗ-4 7

ПРО СТВОРЕННЯ НАРКОЛОПЧНОГО ПОСТА 7

І ОРГАНІЗАЦІЮ ЙОГО РОБОТИ 7

НАКАЗ-5 8

ПРО РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 8

ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ПОСАДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 8

МІЖ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ШКОЛИ 8

ТА ДОПОМІЖНИМ ПЕРСОНАЛОМ 8

НАКАЗ-6 19

ПРО ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ 19

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 19

НАКАЗ-7 20

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАВІДУВАЧІВ 20

ПРЕДМЕТНИХ КАФЕДР ШКОЛИ 20

ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЇХ РОБОТИ 20

НАКАЗ-8 21

ПРО ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ 22

БЕЗПЕКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ 22

НАКАЗ-9 23

ПРО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 23

СЛУЖБИ ШКОЛИ, ВЕДЕННЯ НЕЮ ДОКУМЕНТАЦІЇ 23

ТА ЗВІТУВАННЯ ПРО РОБОТУ 23

НАКАЗ-10 24

ПРО РОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІЧНОГО 24

НАВАНТАЖЕННЯ НА 200_/200_ н. р. 24

НАКАЗ-11 25

ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ 25

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 25

НАКАЗ-12 26

ПРО ЗАБОРОНУ ТЮТЮНОКУРІННЯ У ШКОЛІ 26

НАКАЗ-13 27

ПРО ПІДСУМКИ УЧАСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВ- 27

НИКІВ ШКОЛИ У КОНКУРСІ «ВЧИТЕЛЬ РОКУ—200_» 27

НАКАЗ-14 27

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО 28

ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ШКІЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ 28

НАКАЗ-15 29

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 29

«ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» 29


НАКАЗ-16 30

ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ 3 ТРУДОВИХ СПОРІВ 30

НАКАЗ-17 30

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ 30

У ШКОЛІ У 200_ /200_ н.р. 30

НАКАЗ-18 33

ПРО МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ 33

НАКАЗ-19 33

ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО 33

ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ПІЛЬГОВОГО КОНТИНГЕНТУ 33

У200_/200_ н.р. 33

НАКАЗ-20 34

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ 34

І ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКІВ НВП У ШКОЛІ 34

НАКАЗ-21 36

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДПЮ 36

У 10—11-х КЛАСАХ У 200_ / 200_ н.р. 36

НАКАЗ-22 38

ПРО ВИМОГИ ДО КОЛЕКТИВУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ 38

НОРМ ЄДИНОГО ОРФОГРАФІЧНОГО РЕЖИМУ У ШКОЛІ 38

НАКАЗ-23 40

ПРО ПОРЯДОК ЗБИРАННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ ВНЕСКІВ 40

БАТЬКІВ ДО ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ 40

НАКАЗ-24 41

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО МАЙНА 41

НАКАЗ-25 42

ПРО ОРГАШЗАЦІЮ УЧАСТІ УЧНІВ 42

У НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ МАН 42

НАКАЗ-26 43

ПРО СТРУКТУРУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 3 ПЕДАГОГІЧ- 43

НИМИ КАДРАМИ ТА її ОРГАНІЗАЦІЮ У 200_/200_ н.р. 43

НАКАЗ-27 44

ПРО НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 44

ДИТЯЧОМУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОМУ 44

ТРАВМАТИЗМУ 44

НАКАЗ-28 45

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА 45

З ОХОРОНИ ПРАЦІ 45

НАКАЗ-29 45

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ ПІДРУЧНИКАМИ 46

У 200_ / 200_ н.р. 46

НАКАЗ-30 46

ПРО СТВОРЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ** (Видається до 20 вересня поточного року) У 200 _ / 200_ н.р. 46

НАКАЗ-31 47

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНСТРУКЦІЇ 3 ОБЛІКУ 47

ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ У МІКРОРАЙОНІ 47

школи 47

НАКАЗ-32 48

ПРО ВИМОГИ 48


ЩОДО ВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 48

НАКАЗ-33 49

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ 3 МОЛОДИМИ 49

І МАЛОДОСВІДЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ 49

НАКАЗ-34 50

ПРО СТВОРЕННЯ РАДИ У СПРАВАХ 50

НЕПОВНОЛІТНІХ У МІКРОРАЙОНІ ШКОЛИ 50

НАКАЗ-35 50

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ 3 ПРОФІЛАКТИКИ 50

ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ ШКОЛИ 50

НАКАЗ-36 51

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ 51

ЩОДО БОРОТЬБИ 3 ПЕДИКУЛЬОЗОМ 51

НАКАЗ-37 53

ПРО ЗАХОДИ 53

ІЗ ПРОФІЛАКТИКИ МАСОВИХ ОТРУЄНЬ ГРИБАМИ 53

НАКАЗ-38 53

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ 53

НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 53

НАКАЗ-39 54

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЕКСКУРСІЇ ДО м.. 54

НАКАЗ-40 54

ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ 54

НОВОРІЧНИХ СВЯТ У ШКОЛІ 54

НАКАЗ-41 55

ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 56

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ У 200 __р.* (Видається до 20 жовтня поточного року) 56

НАКАЗ-42 57

ПРО ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЇ 57

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 200 _ РОЦІ 57

НАКАЗ-43 58

ПРО ОФОРМЛЕННЯ Й ВИДАЧУ 58

ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ 58

НАКАЗ-44 59

ПРО ОХОРОНУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ПІД ЧАС 59

ЛІТНЬОЇ ОЗДОРОВЧОЇ КАМПАНІЇ 59

НАКАЗ-45 60

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 60

РОБОТИ В ШКОЛІ 60

НАКАЗ-46 61

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ОСНОВНИХ 61

ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ШКОЛИ У 200 __ РОЦІ 61

ТА ЗАВДАННЯ НА 200 __ РІК 61

НАКАЗ-47 63

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ 63

ОБОРОНИ В ШКОЛІ 63

НАКАЗ-48 64

ПРО ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 64

В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 64

НАКАЗ-49 65

ПРО ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ 65

ЗА ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ 65


НАКАЗ-50 66

ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 200_ /200__ н.р., ПРОВЕДЕННЯ 66

ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ, ПЕРЕВЕДЕННЯ 66

УЧНІВ І—8-х, 10-х ТА ВИПУСК 9-х , 11-х КЛАСІВ 66

НАКАЗ-51 69

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОЇ 70

ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 70

НАКАЗ-52 70

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ УРОКІВ 70

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ 70

НАКАЗ-53 71

ПРО СКЛАД ШКІЛЬНИХ АПЕЛЯЦІЙНИХ КОМІСІЙ 71

НАКАЗ-54 72

ПРО ПІДГОТОВКУ Й ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЦИВІЛЬНОЇ 72

ОБОРОНИ ТА ОБ'ЄКТОВОГО ТРЕНУВАННЯ 72

НАКАЗ-55 73

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ КОМІСІЇ 3 ПИТАНЬ 73

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ШКОЛІ 73<< предыдущая страница