litceysel.ru
добавить свой файл
1
Тема. Написання слів іншомовного походження.


Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про написання слів іншомовного походження, удосконалити орфоепічні та орфографічні навички; розвивати пам’ять, мовлення, логіч­не мислення; виховувати бажання збагачувати свій словни­ковий запас.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручники, таблиця «и та і в словах іншомовного походження», картки із завданнями для кмітливих.


ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда з учнями.

— Які слова називаються іншомовними або запози­ченими?

— Що вам відомо про запозичення слів з інших мов?

— У зв’язку з чим вони виникають?

Матеріал для вчителя

У лексичному складі сучасної української мови при­близно 10% запозичених слів. Слова, запозичені з інших мов, відповідно пристосувалися і продовжують присто­совуватись до законів української фонетики, орфографії.

Частина іншомовних слів потрапила в лексичний склад української мови дуже давно, і вони настільки призвичаїлися в ньому, що практично не відрізняють­ся від власне українських.

Запозичення слів властиве усім мовам світу і є озна­кою життєздатності певної мови. Різноманітні зв’язки українського народу з різними народами Сходу і Захо­ду, потреба називати нові поняття, що є в інших на­родів, загальний розвиток науки і культури зумовлю­ють появу слів з інших мов.

Найдавнішими є слова, запозичені з грецької мови — назви предметів (парус, баня, миска), назви рослин і тварин (лавр, мак, м’ята, кит, крокодил), власні імена (Андрій, Василь, Олександр, Софія, Олена). Але основ­на частина — це слова-терміни: історія, математика, фізика, аналіз, ідея, клімат, грам, метр, фонетика, те­атр, сцена, мелодія.

Слова латинського походження, за винятком дея­ких найдавніших запозичень (коляда, фортуна) і влас­них імен (Марко, Павло, Юлія), найчастіше пов’язані з наукою і технікою (аргумент, мотор), медициною (апендицит, туберкульоз), навчанням (конспект, лек­ція, студент).


Давніми запозиченнями здебільшого є слова, засвоєні з тюркських та інших східних мов: амбар, балик, ка­вун, лапша, сарай, халва, халат, чабан.

Українська мова засвоїла також певну кількість слів з німецької мови: шайба, солдат, фартух, танець.

З середини XVIII ст. починається помітний вплив французької мови. Це назви, пов’язані з мистецтвом, технікою, військовою справою, побутом: політика, сю­жет, шосе, пальто, пудра, шик.

Англійські запозичення з’являються з XIX_ст. Вони стосуються техніки, політики, спорту, мореплавства: тунель, бокс, футбол, ром.

Музична та деяка інша термінологія запозичена з італійської мови: акорд, дует, нетто, аварія, бензин.

Слова іншомовного походження часто відрізняють­ся від незапозичених своєю формою. Вони, як прави­ло:

а) можуть починатися на а та е: адреса, етап;

б) в основах мають збіги голосних: ідея, радіо;

в) мають звук [ф]: фабрика, фініш, графік; можуть не відмінюватись: кенгуру, кіно, таксі;

г) виступають з невластивими для української мови префіксами анти-, інтер-, кок-; суфіксами -изм, -ист, -ація: кооперація.

Написання деяких слів іншомовного походження не викликає особливих труднощів, бо вони вимовляються й пишуться відповідно до орфоепічних і орфографіч­них норм української мови. Але є багато іншомовних слів, які не підпорядковуються загальним правилам української орфографії, а мають свої правописні особ­ливості.

2. З-поміж слів виберіть слова іншомовного по­ходження. Обґрунтуйте свій вибір.

Дієта, комісія, школа, будинок, місто, журі, дез­інфекція, мозаїка, ін’єкція, ательє.


II. Оголошення теми та мети уроку, визначення мети учнями

1. Запишіть слова іншомовного походження. Назвіть відомі вам орфограми.

Директор, активіст, колектив, ванна, Марокко, гра­вюра, ін’єкція, барельєф.


2. Виконання вправи 501.

3. Вставте пропущену букву й чи і. Обґрунтуйте свій вибір.

Д...сц...пл...на, ком...с...я, х...м...я, ц...фра, д...алог.


III. Опрацювання нового матеріалу

1. Знайомство з таблицями правопису и та і в сло­вах іншомовного походження за підручником (с. 174).

2. Виконання вправ за підручником.

3. Перекладіть слова українською мовою, за­пишіть їх. З трьома словами складіть речення.

Абориген, ветеринар, диктор, диета, митинг, химия, фабрика, цистерна, Америка, Сочи, Миссисипи, демократия, иллюстрация, рубин.

4. Завдання для кмітливих.

1) Запишіть пари слів. Поясніть, чому в наведених словах в однакових суфіксах пишуться різні букви: в одних — і, в інших — й.

банкір касир

академік історик

баталіст пейзажист

гуманізм патріотизм

2) Чому в наведених парами словах після однако­вих букв в одних випадках пишеться і в інших — й?

таксі таксист

радіо радист

Дізель дизель

Слово вчителя.

Деякі запозичення мають українські відповідники, утворюючи з ними синонімічні пари або ланцюжки, наприклад: дефект — недолік — хиба — ґандж; експе­римент — дослід.

Треба правильно використовувати ці синоніми в мові, пам’ятаючи, що загалом іншомовні слова тяжіють до більш книжної мови, до мови наукових праць.

5. Перепишіть, добираючи потрібні слова із слів, наведених у дужках. Поясніть свій вибір.

Хворий, здавалося, поставився до слів лікаря з цілко­витою ... . Лікар зрозумів, що він перебував в стані ... (апатія, байдужість).

Всі виступаючі критикували ... в роботі редколегії стінгазети. Електрик виявив у моторі поважні ... (де­фекти, недоліки).


6. Завдання на перевірку ерудиції та кмітливості. Замініть кожен вислів словом іншомовного поход­ження.

1) Офіційний документ про закінчення вищого чи середнього спеціального навчального закладу.

2) Дитячий лікар.

3) Суворе дотримання та збереження таємниці.

4) Змагання з чого-небудь, конкурс.

5) Грошова допомога.

6) Найменші птахи на землі.

7) Група експертів-спеціалістів, яка розподіляє місця і вручає нагороди в конкурсах, змаганнях.

Слова для довідок: диплом, педіатр, конспірація, олімпіада, субсидія, колібрі, журі.

6. Запишіть речення, вставте и та і в словах іншо­мовного походження.

В Асканію завезли б...зонів, майже цілком винище­них за півстоліття на американському конт...ненті. Про ск...фів добре згадував Есхіл. Щоб перейняти дещо з мед...ц...ни, сам Г...ппократ у Ск...фії бував. Сьогодні в Гельс...нки з друзями берізки у парку садив. Б...рюзою сіяла Мексиканська затока. Там, де ти колись ішла, тиха стежка зацвіла вечоровою мат...олою. Як же гарно! Глянь ти... Краплі падають з весла, наче д...аманти.

7. Вибірковий диктант.

Випишіть слова іншомовного походження, поясніть їх правопис і значення.

Чому зникли майя?

Імперія майя, що існувала тисячі років, розвинула дуже високу культуру. Ця цивілізація вигадала кален­дар, який досі вважається найточнішим з усіх. Вона створила надзвичайно складну форму ієрогліфічної писемності. Однак експерти досі не можуть точно ска­зати, що саме спричинило швидку загибель цієї цивілі­зації.

В останньому повідомленні часопису «Нейге» вину­ватицею занепаду майя називається погода. Вчені університету Флориди дослідили 15-фунтовий шар осадів озера на Юкатанському півострові Мексики і знайшли доказ того, що в період з 800 до 1000 року мало місце різке зменшення кількості дощів. Посуха тоді поши­рилась і на Каліфорнію, розташовану далі на північ, і призвела до загибелі кількох цивілізацій.


календаря)

8. Завдання з розвитку зв’язного мовлення.

Прочитайте текст. Визначте його тему. Зверніть ува­гу на правопис слів іншомовного походження. Скажіть, що нового ви дізнались із тексту. Запишіть цю інфор­мацію, користуючись опорними словами і словосполу­ченнями: вивчає оболонку, досліджує природу населен­ня, господарство, чимало компонентів; дві з лишком тисячі років; у третьому столітті до нашої ери; давньо­грецький письменник і вчений Ератосфен; працював у галузі літератури, музики; астрономія, геодезія, ма­тематика, історія, граматика.

Звідки пішла ця наука

Нині кожен знає, що географія вивчає оболонку Землі, досліджує природу населення, господарство і чимало компонентів, які належать до неї. А дві з лиш­ком тисячі років тому про таку науку ніхто й не знав. Першим у третьому столітті до нашої ери слово «гео­графія» вжив в своєму творі видатний давньогрецький письменник і вчений Ератосфен.

Ератосфен наполегливо працював у галузі худож­ньої літератури, музики і різних наук: астрономії, гео­дезії, математики, історії, граматики. Майже в кожній з них він зробив відкриття і написав ряд надзвичайно цінних праць. Серед них і тритомна «Географія». Саме в цьому капітальному творі Ератосфер першим засто­сував слово «географія», яке міцно увійшло потім у науку.

(В. Шиляєв)

ІV. Підсумок уроку

Бесіда на повторення і узагальнення вивченого матеріалу.

— Якими ознаками відрізняються іншомовні слова від власне українських?

— Чи завжди в основах загальних іншомовних назв після букв «дев’ятки» пишеться й? Коли вона не пи­шеться?

— Розкажіть про написання й та і у власних назвах іншомовних слів.

— Наведіть приклади слів, у яких пишеться буква і.


V. Домашнє завдання

Складіть завдання для перевірки знань за темою «и та і в словах іншомовного походження»