litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
НАРЕДБА № 12 ОТ 15 МАРТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се регламентират изпитването на сортовете земеделски растения с цел признаване и вписване в официалната сортова листа на Република България и редът за вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) утвърждава със заповед признаването и вписването на сортове растения в официалната сортова листа.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ежегодно издава официалната сортова листа и съставя бюлетин с новопризнатите сортове.


Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА


Чл. 4. Официалната сортова листа е каталог, състоящ се от списък А, списък Б и списък-приложение.


Чл. 5. (1) В списък А на официалната сортова листа се вписват сортовете от видове земеделски растения, посочени в приложение № 1, които отговарят на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) и на изискванията за биологични и стопански качества (БСК) за почвеноклиматичните условия на Република България.

(2) Сортовете от видовете земеделски растения, включени в Общия каталог на Европейския съюз за зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло и картофи и Общия каталог на Европейския съюз за зеленчукови култури, се вписват в списък А на официалната сортова листа само ако отговарят на изискванията за БСК за почвеноклиматичните условия на страната.Чл. 6. (1) В списък Б на официалната сортова листа се вписват сортовете от видовете декоративни, медицински и ароматни растения, посочени в приложение № 2, които отговарят на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност и не се изпитват за БСК за почвеноклиматичните условия на Република България.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) За сортове от видовете - роза, мента, лавандула, градински чай, салвия, татул, лайка, жълт мак и бял трън от групата на медицински и ароматни растения съгласно ал. 1, сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност се извършва от ИАСАС; за останалите видове в приложение № 2 от групите растения съгласно ал. 1 изпитванията за различимост, хомогенност и стабилност се извършват в изпитващи офиси на Службата (Офиса) на Общността за сортовете растения (CPVO) в съответните държави - членки на ЕС.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) В списък Б се вписват и сортове от видове зеленчукови растения и лоза, посочени в приложение № 3, които отговарят на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност. По преценка на заявителя (селекционера) на сорта могат да се извършат изпитвания за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Сортовете зеленчукови култури, вписани в Общия каталог на Европейския съюз за зеленчукови култури, при подадена заявка се вписват в списък Б на официалната сортова листа на Република България. По преценка на заявителя могат да се извършват изпитвания за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Когато сортовете от видовете растения по ал. 2 и 3 отговарят на изискванията за БСК за почвеноклиматичните условия на Република България, те се вписват в списък А на официалната сортова листа.Чл. 7. (1) (В сила до 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) В списък-приложение се вписват наложили се в практиката общоизвестни сортове (местни или чуждестранни, с неизвестен произход) от овощни видове и лоза, които не са изпитвани за РХС и принадлежат към видове с икономическо значение за страната.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.)


Чл. 8. Признатите сортове се вписват в списък А и списък Б на официалната сортова листа за период:

1. двадесет години - за сортовете от овощни видове и лоза;

2. десет години за сортовете от останалите видове растения.


Чл. 9. (1) В официалната сортова листа се вписват:

1. ботаническият род и видът на растението;

2. обозначението на сорта с код или с наименование, изписано на кирилица и на латиница;

3. специфичните стопански признаци на сорта, които се обозначават със символи;

4. името и адресът на:

а) заявителя за вписване на сорта в официалната сортова листа; заявител със седалище извън територията на Република България посочва адрес на територията на страната;

б) лицето или лицата, които извършват сортоподдържане;

в) селекционера на сорта;

5. годината на признаване и вписване на сорта в официалната сортова листа.

(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 заявителят е длъжен в едномесечен срок от настъпването им да ги заяви пред ИАСАС.

(3) Ако сортът е генетично модифициран, това обстоятелство задължително се вписва в официалната сортова листа.

Чл. 10. (1) Ако вписаното в регистъра на Патентно ведомство наименование се замени с друго или ако за един вписан в сортовата листа сорт се предостави правна закрила съгласно Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ) под друго наименование, сортът се вписва в официалната сортова листа под новото наименование.


(2) Ако сортът е вписан в сортовата листа на друга държава под друго наименование, то също се посочва.


Чл. 11. (1) Не се вписва в официалната сортова листа наименование на сорт, което е подвеждащо или предизвиква объркване.

(2) Наименованието на сорта е подвеждащо или предизвиква объркване, когато:

1. създава погрешно впечатление, че сортът има особени характеристики или ценност;

2. създава погрешно впечатление, че сортът е свързан с или е производен от друг специфичен сорт;

3. създава погрешно впечатление, че само този сорт притежава специфична характеристика или ценност;

4. прилича на известно търговско наименование или създава погрешно впечатление за заявителя, лицето, което отговаря за сортоподдържането или автора на сорта;

5. се състои от или съдържа:

а) сравнителна или превъзходна степен на прилагателни;

б) ботаническото наименование или част от него на род или вид растение;

в) общото наименование на рода или вида растения, към които принадлежи сортът;

г) името на физическо или юридическо лице, с което се създава погрешно впечатление за заявителя, лицето, което отговаря за сортоподдържането, или автора на сорта.


Чл. 12. (1) Не се вписва в официалната сортова листа наименование или код на сорт, които създават трудности при тяхното ползване.

(2) Наименованието на сорт създава трудности при ползване, когато:

1. се състои от една буква;

2. съдържа поредица от букви, които не образуват произносима дума, освен когато са абревиатура;

3. съдържа число, освен когато то е неразделна част от името или указва, че сортът е част от поредица номерирани биологически свързани сортове;


4. се състои от повече от три отделни думи;

5. съдържа изключително дълга дума с повече от 21 букви;

6. съдържа тире, допълнителен интервал, специфичен знак, особен шрифт, символ или чертеж.

(3) Кодът на сорт създава трудности при ползване, когато:

1. се състои само от число или числа, освен когато се отнася за самоопрашени линии;

2. се състои от една буква;

3. съдържа повече от 10 букви или букви и цифри, или съдържа повече от 4 цифри;

4. съдържа повече от 4 групи от букви, от цифри или от букви и цифри;

5. съдържа тире, допълнителен интервал, специфичен знак, особен шрифт, символ или чертеж.


Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Сортоизпитване за РХС и БСК се извършва въз основа на договор, сключен между заявителя за сортоизпитване и ИАСАС.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Сортоизпитването за РХС и БСК трябва да започне едновременно в сроковете за съответните култури, посочени в методиките по чл. 17.


Чл. 14. По договаряне със заявителя ИАСАС може да извършва и други видове изпитвания, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) агроекологично изпитване - за установяване на пригодността на вписан в официалната сортова листа/ европейския каталог/ каталога на държава - членка на ЕС, сорт за отглеждане в различни агроекологични райони на страната; ИАСАС публикува информация за резултатите за ползването й от заинтересованите лица;

2. предварително изпитване - за получаване на информация, необходима на заявителя за вземане на решение по целесъобразността на заявяване на сорта за официално държавно сортоизпитване за БСК;


3. демонстрационно изпитване - за показване на стопанските качества на вписан или намиращ се в официално изпитване сорт, сравнен с други сортове;

4. производствено изпитване - за проверка на стопанските качества на вписан или намиращ се в официално изпитване сорт при производствени условия.


Чл. 15. Сортовете са различими, хомогенни и стабилни при условие, че отговарят на изискванията на чл. 9, 10 и 11 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.


Чл. 16. (1) Сортовете отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвеноклиматичните условия на страната, ако при сравняването им със стандартните сортове показват при отглеждането им по-добри резултати по отношение на добив и/или качество на продукцията по функционални направления.

(2) Ако изпитваните сортове не отговарят на стандартните сортове по някои биологични и стопански качества, това може да бъде компенсирано с други техни изключителни характеристики - продуктивност, качествена характеристика, функционално направление и устойчивост на икономически важни болести и неприятели.

(3) Не се изпитват за БСК сортове от тревни растения, които се използват единствено за декоративни цели.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Сортоизпитването за РХС се извършва по протоколи на CPVO и/или методики на UPOV, включени в методиките на ИАСАС, утвърдени от изпълнителния директор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Сортове от видове растения, които не са включени в протоколите на CPVO и/или методиките на UPOV, се изпитват по национални методики за РХС, приети от експертни комисии и утвърдени от изпълнителния директор на ИАСАС.

(3) Сортоизпитването за БСК се извършва по методики за извеждане на конкурсни сортови опити, приети от експертни комисии и утвърдени със заповед от изпълнителния директор на ИАСАС.Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва изпитване на сортове от видовете полски култури, изброени в приложение № 7а (или приложение № 7, валидно за срока по § 12) и приложение № 8а (или приложение № 8, валидно за срока по § 12) с цел вписването им в официалната сортова листа на Република България съгласно чл. 3 (1) на Директива 2002/53/ЕС, въведен в чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.), за да установи изпълнени ли са изискванията по отношение на минимално изискващите се характеристики (признаци), които следва да бъдат обхванати от изпитването и минималните условия за изпитване.

(2) При сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност (РХС):

а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.) видовете, изброени в приложение № 7а (или приложение № 7, валидно за срока по § 12), трябва да отговарят на изискванията, определени в "Протоколите на CPVO за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност";

б) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.) видовете, изброени в приложение № 8а (или приложение № 8, валидно за срока по § 12), трябва да отговарят на изискванията, определени в "Методиките на UPOV за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност".


(3) Всички сортови признаци по смисъла на ал. 2, буква "а" и всички сортови признаци, обозначени със знак звездичка (*) в методиките, посочени в ал. 2, буква "б", се използват, при условие че наблюдението на даден признак не е възпрепятствано от изявата на всеки друг признак и при условие че изявата на даден признак не е възпрепятствана от условията на околната среда, при които се извежда опитът.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.) По време на изпитването ИАСАС създава условия за изпълнение на минималните изисквания за изпитване по отношение на видовете, изброени в приложение № 7а (или приложение № 7, валидно за срока по § 12) и в приложение № 8а (или приложение № 8, валидно за срока по § 12), отнасящи се до схемата на опита и условията на отглеждане, заложени в протоколите на CPVO и методиките на UPOV.

(5) При сортоизпитването за биологични и стопански качества (БСК) видовете, изброени в приложенията по ал. 2, трябва да отговарят на условията, определени в приложение № 9, с изключение на тези по чл. 4 (2) на Директива 2002/53/ЕС, въведен в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.).

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва изпитване на сортове от видовете зеленчукови култури, изброени в приложение № 10а (или приложение № 10, валидно за срока по § 12) и в приложение № 11а (или приложение № 11, валидно за срока по § 12), с цел вписването им в официалната сортова листа на Република България съгласно чл. 3 (2) на Директива 2002/55/ЕС, въведен в чл. 3 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на ЕС (ДВ, бр. 71 от 2006 г.), за да установи изпълнени ли са изискванията по отношение минимално изискващите се характеристики (признаци), които следва да бъдат обхванати от изпитването и минималните условия за изпитване.


(2) При сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност (РХС):

а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.) видовете, изброени в приложение № 10а (или приложение № 10, валидно за срока по § 12), трябва да отговарят на изискванията, определени в "Протоколите на CPVO за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност";

б) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.) видовете, изброени в приложение № 11а (или приложение № 11, валидно за срока по § 12), трябва да отговарят на изискванията, определени в "Методиките на UPOV за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност".

(3) Всички сортови признаци по смисъла на ал. 2, буква "а" и всички сортови признаци, обозначени със знак звездичка (*) в методиките, посочени в ал. 2, буква "б", се използват при условие, че наблюдението на даден признак не е възпрепятствано от изявата на всеки друг признак и при условие че изявата на даден признак не е възпрепятствана от условията на околната среда, при които се извежда опитът.

(4) По време на изпитването ИАСАС създава условия за изпълнение на минималните изисквания за изпитване по отношение на видовете, изброени в приложенията по ал. 1, отнасящи се до схемата на опита и условията на отглеждане, посочени в протоколите на CPVO и методиките на UPOV.

Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва изпитване на сортове от видовете полски и зеленчукови култури, изброени в приложение № 12, съгласно чл. 17.Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сортоизпитване на лоза за установяване изпълнението на минималния брой признаци и минималните условия за изпитване, изброени в приложение № 13 и приложение № 14.

(2) Сортоизпитването по ал. 1 обхваща минималния брой признаци, изброени в приложение № 13.

(3) Сортоизпитването по ал. 1 трябва да отговаря на минималните условия за провеждане на изпитването, изброени в приложение № 14.

(4) Сортоизпитването по ал. 2 и 3 се извършва на територията на страната при спазване на разпоредбите по чл. 19, ал. 4.


Чл. 18. (1) За сортоизпитване за РХС се заплащат такси по Тарифата за таксите, които се събират от ИАСАС по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет (ДВ, бр. 2 от 2001 г.).

(2) За сортоизпитване за БСК се заплащат такси в размер, определен с тарифа за таксите по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.


Чл. 19. (1) Сортоизпитване за РХС и БСК се извършва в териториалните звена на дирекция "Сортоизпитване" на ИАСАС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Сортоизпитване за БСК може да се извърши и от физически и юридически лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните при условията на чл. 18, ал. 4 ЗППМ.

(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол сключва договор с лицата по ал. 2 за извършване на сортоизпитване.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Сортоизпитване за БСК на сортове лози и сортоизпитване за РХС и БСК на сортове дървесни овощни видове може да се извърши и на насаждения, посочени от заявителя на територията на страната.Чл. 20. (1) Срокът на сортоизпитването за РХС е не по-малък от две години.

(2) Срокът на сортоизпитването за БСК е не по-малък от:

1. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) една година за сортовете зеленчукови растения, вписани в Общия каталог на Европейския съюз за зеленчукови култури (когато по преценка на заявителя е подадена заявка за сортоизпитване за БСК);

2. две години за сортове, изпитвани в пунктове при поливни условия;

3. три години за сортове, изпитвани в пунктове при неполивни условия;

4. три години за сортове, едновременно изпитвани в пунктове при поливни и при неполивни условия;

5. четири реколтни години за сортове многогодишни житни треви;

6. четири реколтни години за сортове многогодишни бобови треви;

7. две плододаващи години за сортове ягодоплодни култури;

8. три плододаващи години за сортове овощни култури и лоза.

9. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.)

(3) Посоченият в ал. 2, т. 3 и 4 срок може да бъде намален с една година, ако сортът е показал статистически доказани положителни резултати за БСК през първите две години по искане от заявителя.

(4) В случаите по ал. 3 заявителят подава молба в ИАСАС за прекратяване на сортоизпитването и явяване на експертна комисия.

(5) Срокът за изпитване на сортовете за БСК може да бъде удължен до четири години, когато резултатите от изпитването варират през годините на сортоизпитването и заявителят желае продължаването му.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да признае резултатите от сортоизпитване за РХС на официален оторизиран орган на държава - членка на UPOV, в която е извършено сортоизпитването, когато държавата - членка на UPOV, е призната за изпитващ офис на CPVO и се признават резултатите от сортоизпитването за РХС по протоколите на CPVO за съответните видове, с цел вписване на сорта в официалната сортова листа.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Заявителят на сорта по ал. 1 предоставя в ИАСАС официално описание по UPOV/CPVO, както и документ за регистрация на сорта в страна - членка на ЕС.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Решение за признаване на резултатите от сортоизпитването на съответни видове във връзка с ал. 1 се взема от експертна комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС.


Чл. 22. За установяване на РХС заявителят предоставя в ИАСАС посевен или посадъчен материал от сортове, подобни на заявения за изпитване, които посочва в техническия въпросник.


Чл. 23. (1) При сортоизпитване за РХС на хибриди заявителят предоставя за изпитване и родителските компоненти.

(2) Родителските компоненти, които са предмет на търговия, се изпитват за РХС.

(3) Родителските компоненти по ал. 2, които отговарят на изискванията за РХС, се вписват в официалната сортова листа.


Чл. 24. (1) Сортове, получени от изходна популация или по пътя на клоновата селекция, се изпитват за РХС, като се сравняват с изходната популация.

(2) Заявителят за сортоизпитване по ал. 1 предоставя необходимите количества посевен или посадъчен материал от изходната популация за изпитване едновременно със заявения сорт.


Чл. 25. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Сортоизпитването се извършва въз основа на подадена заявка (молба) по образец съгласно приложение № 4.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Заявка (молба) могат да подадат:

1. селекционерът на сорта;

2. притежателят на сертификат за правна закрила на сорта;

3. представители и правоприемници на лицата по т. 1 и 2.


(3) Сортоизпитване на сортовете по чл. 7, ал. 1 се извършва служебно от ИАСАС.


Чл. 26. (1) За сорт, на който е предоставена правна закрила съгласно ЗЗНСРПЖ, в молбата за сортоизпитване се посочва наименованието на сорта, вписано в сертификата.

(2) За сорт, на който не е предоставена правна закрила съгласно ЗЗНСРПЖ, в молбата за сортоизпитване се посочва наименованието или кодът на сорта, което отговаря на изискванията на чл. 11 и 12. Молителят може да даде предложение за временно наименование на сорта.

(3) Когато сортът е генетично модифициран, това обстоятелство се посочва в молбата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) За сортовете по ал. 3 заявителят спазва изискванията на Закона за генетично модифицирани организми, което се посочва в заявката (молбата).

(5) Когато семената са третирани с пестициди, в молбата за сортоизпитване за БСК се посочва наименованието на препарата. Семената, които се изпитват за РХС, не трябва да са третирани с пестициди.


Чл. 27. Когато за създаването на хибриди се използва родителска линия, защитена със сертификат, молителят прилага към молбата копие от сертификата или лицензионния договор.


Чл. 28. Към молбата за изпитване на сортовете по чл. 16, ал. 3 за РХС молителят прилага писмена декларация, че сортовете ще се използват единствено за декоративни цели.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) При подаване на молба за сортоизпитване за нови български сортове и сортове, вписани в страни, които не са по условията на чл. 21, молителят заявява сорта за изпитване за РХС и БСК и попълва технически въпросници за РХС и БСК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) При подаване на молба за сортоизпитване за БСК заявителят предоставя копие от официалното описание на сорта от съответния орган по чл. 21, ал. 1.


(3) Техническите въпросници по ал. 1 се приемат от експертните комисии и се утвърждават със заповед от изпълнителния директор на ИАСАС.

(4) Техническите въпросници за РХС и БСК се попълват от селекционера на сорта или от упълномощено от него лице.

(5) Документите по чл. 25 - чл. 29, ал. 1 се подават до един месец преди изтичане на крайния срок за сключване на договора за сортоизпитване на съответните групи култури в ИАСАС.


Чл. 30. Необходимото количество посевен или посадъчен материал, предназначен за сортоизпитването съгласно приложение № 5, се доставя от молителя в ИАСАС.


Чл. 31. (1) Количествата посевен и посадъчен материал, предназначен за сортоизпитване, се доставят в ИАСАС с цел започване на сортоизпитването през текущата година в следните срокове:

1. за оранжерийните видове растения, отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии - до 15 септември предходната година;

2. за видовете растения, чието отглеждане налага ползване на полиетиленови оранжерии - до 15 януари;

3. за есенните видове растения - до 30 септември;

4. за ранните пролетни видове растения - до 15 януари;

5. за останалите пролетни видове растения - до 28 февруари;

6. за овощните видове растения, лоза, декоративни, ароматни и медицински видове растения:

а) за есенно засаждане - до 20 октомври;

б) за пролетно засаждане - до 15 март;

7. за многогодишни треви - до 31 януари.

(2) При неспазване на сроковете по ал. 1 производството по сортоизпитване се прекратява.

Чл. 32. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ползва предоставения посевен или посадъчен материал само за целите на сортоизпитването.Чл. 33. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води регистър на заявените за изпитване сортове земеделски растения.

(2) В регистъра се вписват:

1. поредният номер на молбата;

2. датата на подаване на молбата;

3. името и постоянният адрес на заявителя, ако е физическо лице, или седалището и адресът на управление, ако заявителят е юридическо лице или едноличен търговец;

4. наименованието на сорта;

5. кратка характеристика на сорта - ботанически вид и подвид, тип на развитие, направление за използване.


Чл. 34. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съставя досиета на заявените за изпитване сортове.

(2) Досиетата съдържат документите по чл. 25 - чл. 29, ал. 1.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) В случай на природни бедствия и други независещи от сортоизпитателя причини в хода на изпитването изпълнителният директор на ИАСАС назначава комисия, която извършва проверка на място и уведомява възложителя или упълномощено от него лице.

(2) Комисията съставя протокол и изготвя решение съобразно състоянието на опитите.


Чл. 36. В 10-дневен срок от приключване на опитите ръководителите на териториалните звена и лицата, получили разрешение за сортоизпитване по чл. 18, ал. 3 ЗППМ, изпращат в ИАСАС резултатите от сортоизпитването.


Чл. 37. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол обобщава резултатите от сортоизпитването и ги предоставя на възложителя в следните срокове:

1. за видове растения, чието засяване или засаждане се осъществява през есента на предходната година - до 31 август;

2. за видове растения, чието засяване или засаждане се осъществява през пролетта - до 20 декември;


3. за видове растения, отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии - според продължителността на вегетационния период; сроковете се уточняват за всяка култура при подписването на договора;

4. за зеленчукови и други видове земеделски растения, отглеждани под полиетилен - до 15 ноември;

5. за зеленчукови и други едногодишни култури, отглеждани на открито - до 20 декември;

6. за овощни видове, лоза, декоративни, ароматни и медицински видове растения - сроковете се уточняват за всяка култура при подписването на договора.следующая страница >>