litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6

Глава четвърта.
ПРИЗНАВАНЕ И ВПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ


Чл. 38. (1) Признаването с цел вписване на сортовете земеделски растения в списъци А и Б на Официалната сортова листа се извършва от експертни комисии по съответните култури или групи култури, назначени от изпълнителния директор на ИАСАС съгласно чл. 20 ЗППМ.

(2) Всеки сорт се представя за разглеждане пред експертна комисия еднократно.

(3) Експертните комисии определят и приемат критерии за оценка на сортовете земеделски растения за РХС и БСК и уведомяват заявителите за сортоизпитване за всяка промяна в критериите.


Чл. 39. (1) Определено от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностно лице изготвя доклад за резултатите от изпитването за РХС и БСК, който се разглежда от експертните комисии.

(2) В частта за РХС докладът съдържа:

1. ботанически род и вид на растението;

2. код и/или наименование на сорта, изписано на кирилица и на латиница;

3. произход на сорта;

4. родителските компоненти за хибридните сортове и метод на селекция;

5. морфологично описание, в което задължително се посочват признаците за различимост на сорта.

(3) В частта за БСК докладът съдържа:

1. направление за ползване;

2. настъпване на фенологичните фази от стопанско значение;

3. резултати от изпитване устойчивостта на болести, биотични и абиотични фактори;

4. резултати от изпитване за продуктивност, най-малко на три пункта за стопанска година;

5. биохимични и технологични качества на крайния продукт;

6. пригодност за механизирано прибиране;

7. друга информация (специфични изисквания за отглеждане, екологична пластичност и др.).


(4) Докладът по ал. 1 се изпраща на членовете на експертната комисия най-късно 14 дни преди датата на заседанието й.


Чл. 40. (1) Експертната комисия осъществява дейността си по ред, определен в правилник, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.

(2) Членовете на комисията се задължават да не разгласяват информацията, станала им известна при или по повод на служебните им задължения.

(3) Лицата по ал. 1 подписват декларация за неразгласяване на поверителна информация.


Чл. 41. (1) Експертната комисия взема решение относно признаването и вписването на сорта в официалната сортова листа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Решенията за признаване и вписване на сортове генетически изменени висши растения се вземат при спазване изискванията на Закона за генетично модифицирани организми.

(3) В 15-дневен срок от постановяване на решението ИАСАС уведомява възложителя по договора за сортоизпитване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Когато решението е сортът да не бъде признат и вписан в официалната сортова листа, ИАСАС в 15-дневен срок от решението си писмено уведомява възложителя по договор за сортоизпитване, като посочва и мотивите за непризнаването и му дава едномесечен срок за възражение, считано от датата на уведомяването.


Чл. 42. (1) Възраженията срещу решенията на експертната комисия се разглеждат от комисия по възраженията, чийто състав се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.)

(3) Комисията по възраженията се произнася с решение по възраженията в едномесечен срок от получаването им.


(4) Решенията на комисията по възраженията са окончателни.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава окончателното решение на комисията за признаване и вписване на сорта в официалната сортова листа или прави мотивиран отказ.

(2) Заповедта или отказът на министъра по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.


Чл. 44. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съхранява за срок 30 години за сортове овощни видове и лози и 25 години за всички останали видове земеделски растения следните работни материали от заседанията на експертните комисии:

1. заповед за назначаване и свикване на експертната комисия;

2. доклади за РХС и/или БСК;

3. протокол от проведеното заседание;

4. решение на експертната комисия.


Чл. 45. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол оформя и съхранява досиетата на признатите и вписани сортове.

(2) Досието по ал. 1 съдържа:

1. всички документи по чл. 45;

2. официално сортоописание;

3. докладите за РХС и БСК, на основание на които е признат и вписан сортът;

4. друга текуща информация, свързана с изпитването, признаването и вписването на сорта в официалната сортова листа.

(3) Заявителят или селекционерът може да преглежда и прави извлечения от досието в присъствието на длъжностно лице от ИАСАС.

(4) Описанието на родителските компоненти е поверително.

Чл. 46. (1) Официалното сортоописание се предоставя на заявителя или упълномощено от него лице.


(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Въз основа на официалното сортоописание ИАСАС изготвя апробационно описание на сорта, което се ползва служебно в системата на ИАСАС за целите на полската инспекция и последващ контрол (грунтов контрол).


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води регистър на признатите за вписване в официалната сортова листа сортове земеделски растения.

(2) Регистърът съдържа:

1. пореден номер на сорта;

2. код и/или наименование, изписано на български и латиница, с което е изпитван сортът;

3. постоянно наименование за вписване в официалната сортова листа;

4. дата и година на признаване с цел вписване на сорта в официалната сортова листа;

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) номер и дата на заповедта на министъра на земеделието и храните за утвърждаване признаването и вписването на сорта;

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) заявителят за сортоизпитване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) При промяна на наименованието на сорта, и на заявителя за сортоизпитване, в регистъра се вписват променените обстоятелства.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съставя и публикува в официалния сайт на ИАСАС и/или отпечатва в брошура бюлетин с резултатите от сортоизпитването за БСК на признатите сортове земеделски растения след издаване на официалната сортова листа по чл. 52.

Чл. 49. Процедурата по признаването на сортовете се прекратява, когато:


1. заявителят за сортоизпитване не е имал право да заявява сорта за изпитване с цел признаването и вписването му в официалната сортова листа;

2. по време на изпитването, признаването и вписването на сорта са предоставени неверни сведения, от които зависи признаването и вписването;

3. ако за даден сорт се установи, че са налице рискове за човешкото здраве и/или околната среда и че предприетите мерки за защита са недостатъчни или неефективни.


Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ В ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА


Чл. 50. (1) Вписването на признатите сортове земеделски растения в официалната сортова листа се извършва въз основа на подадена заявка в ИАСАС по образец съгласно приложение № 6.

(2) Заявителят на сорта ежегодно подава заявка за поддържане на сорта в официалната сортова листа.

(3) Заявката за вписване и поддържане на сорта в списъци А и Б се подава от лицето, подало молба за сортоизпитване, или от упълномощено от него лице.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.)


Чл. 51. (1) Заявката за вписване на новите сортове и поддържане на вече заявените се подава в ИАСАС до 20 декември на годината, предхождаща годината, за която се иска вписването на сорта в официалната сортова листа.

(2) При установяване на непълноти и неточности в подадената заявка ИАСАС дава на заявителя едноседмичен срок за отстраняването им.

(3) При неспазване срока по ал. 2 заявката се счита за оттеглена.

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Официалната сортова листа (ОСЛ) се издава ежегодно в началото на всяка календарна година и се допълва периодично през годината при новопостъпили заявки за вписването на сортове в ОСЛ.Глава шеста.
ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА


Чл. 53. (1) Не по-късно от две години преди изтичане на срока по чл. 8 е необходимо да започне контролно изпитване за РХС.

(2) Контролното изпитване на сортовете се извършва от дирекция "Сортоизпитване" със сравнителната колекция, поддържана от дирекцията.

(3) Когато при контролното изпитване се установи, че сортът не отговаря на изискванията за РХС, сортът се отписва от официалната сортова листа.


Чл. 54. (1) Признаването на сортовете се прекратява, когато:

1. е подадена заявка за прекратяване на признаването;

2. при контролно изпитване се установи, че сортът не отговаря на изискванията за РХС;

3. заявителят не представи посевния или посадъчния материал за контролно изпитване;

4. за генетично модифицираните сортове се установи, че представляват риск за човешкото здраве и/или околната среда и че предприетите мерки за защита са недостатъчни или неефективни;

5. заявителят за сортоизпитване не е имал право да заявява сорта за изпитване с цел признаването и вписването му в официалната сортова листа;

6. по време на сортоизпитването, признаването и вписването на сорта са предоставени неверни сведения, от които зависи признаването и вписването на сорта.

(2) При прекратяване на признаването, изтичане на неговия срок и когато не е подадена заявка за поддържане на вписването, сортът се отписва от официалната сортова листа.


Чл. 55. (1) Срокът на признаване на сорта може да се продължи с още 20 години - за сортовете от овощни видове и лоза, и 10 години за сортовете от останалите видове растения.

(2) Срокът се удължава по молба на заявителя въз основа на проведено контролно изпитване за РХС.


(3) Молбата по ал. 2 се подава не по-късно от две години преди изтичане на срока по чл. 10.

(4) Когато до изтичане на срока по чл. 9 контролното изпитване не е приключило, срокът на признаване се счита удължен до приключването му.


Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "абиотични фактори" е съвкупност от влиянието на неорганичните (неживите) елементи на околната среда;

2. "биотични фактори" е съвкупност от влиянието на жизнената дейност на едни организми върху други; конкурентни взаимоотношения;

3. "екологична пластичност" е способността на сорта да се приспособява към конкретните условия на околната среда;

4. "изходна популация" е исторически обособила се съвкупност от организми, които заемат определен ареал на разпространение и се характеризират с общ произход, със сходна система на приспособяване към условията на средата и с възпроизвеждане на поколенията на основните адаптивни черти и признаци;

5. "качествена характеристика" е характеристиката, включваща анализи, обосноваващи технологичната стойност на сорта;

6. "клонова селекция" е прилагането на общоприети методи и схеми при вегетативно размножаващите се видове растения за отбор и за създаване на сорт-клон;

7. "общоизвестни сортове" са утвърдили се в практиката български и чужди сортове;

8. "селекционер" е лицето, създало или открило и разработило сорта (автор на сорта);

9. "морфологична характеристика" е характеристиката на формата и строежа на растението;

10. "модифицирана форма" е потомство, получено по методите на класическата селекция, които не са методи на генетична модификация - естествени процеси на конюгация, трансдукция и трансформация, полиплоидно индуциране, тъканни култури (меристемни, ембрио, калусни и прашникови култури);


11. "сравнителна колекция" е набор от сортове, която включва:

- вписани и/или защитени сортове;

- сортове, които са били вписани или защитени;

- кандидат-сортове за закрила или за националната листа;

- сортове, които се търгуват в страната;

- други сортове, които са придобили публичност;

12. "грунтов контрол" - метод за определяне на сортова автентичност и чистота при полски условия;

13. "стандартен сорт" - наложил се в практиката сорт, който служи за сравнение на новозаявен за изпитване сорт и се определя от експертната комисия по съответната култура;

14. "официално сортоописание" е описанието на сорта след приключило изпитване за РХС, издадено от ИАСАС;

15. "контролно изпитване" - изпитване на вече признат сорт с цел сравняване със съхранените в сравнителната колекция семена при признаването му;

16. "самоопрашена линия" - потомство, получено от принудително опрашване при кръстосано опрашващи се растения;

17. (нова - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.) "CPVO" е офис на Общността за закрила на сортовете растения (Community Plant Variety Office);

18. (нова - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.) "UPOV" е Международен съюз за закрила на новите сортове растения (International Union For The Protection Of New Varieties Of Plants).

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Наредбата въвежда Директива на Комисията 2003/90/ЕО от 6 октомври 2003 г., определяща задължителните мерки за практическо приложение за целите по чл. 7 от Директива на Съвета 2002/53/ЕО по отношение на минималния брой признаци и минималните условия за изпитване, които трябва да бъдат изпълнени за сортове полски култури, изменена с Директива на Комисията 2007/48/ЕО, Директива на Комисията 2003/91/ЕО от 6 октомври 2003 г., определяща мерките за практическо приложение за целите на чл. 7 от Директива на Съвета 2002/55/ЕО по отношение на минималния брой признаци и минималните условия за изпитване, които трябва да бъдат изпълнени за сортове зеленчукови култури, изменена с Директива на Комисията 2007/49/ЕО и Директива на Комисията 2004/29/ЕО от 4 март 2004 г., по отношение на минималния брой признаци и минималните условия за изпитване на сортовете лоза.Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Член 7, ал. 1 се прилага до 1.I.2007 г.


§ 3. Проверката за установяване на сортовата автентичност на трансформираните сортове по смисъла на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни трябва да е приключила до 2007 г.


§ 4. Лицата, получили лиценз и регистрирани в ИАСАС като сортоизпитатели съгласно Наредба № 19 от 1998 г. за условията и реда за лицензиране на сортоизпитване (ДВ, бр. 83 от 1998 г.), запазват правото си да извършват сортоизпитване.


§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.)


§ 4б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.)


§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал.


§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСАС.


§ 7. Наредба № 10 от 2001 г. за официалната сортова листа (ДВ, бр. 30 от 2001 г.) се отменя.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2007 Г.)


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 4, т. 5 и 7, които влизат в сила от 1 юли 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2007 Г.)


§ 10. Навсякъде думите "министъра на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "министъра на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 13. За изпитванията на сортове полски култури, започнали преди 1 ноември 2007 г., се прилагат приложения № 7 и № 8 на чл. 17а, въвеждащи съответно Анекс I и Анекс II на Директива 2003/90/ЕС преди нейното изменение с Директива 2007/48/ЕО.


§ 14. За изпитванията на сортове зеленчукови култури, започнали преди 1 ноември 2007 г., се прилагат приложения № 10 и № 11 на чл. 17б, въвеждащи съответно Анекс I и Анекс II на Директива 2003/91/ЕС преди нейното изменение с Директива 2007/49/ЕО.


§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)


§ 3. Навсякъде думите "министъра на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министъра на земеделието и храните ", "министърът на земеделието и храните " и "Министерство на земеделието и храните".


Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2008 Г.)


§ 24. Тази наредба въвежда Директива 2008/83/ЕО на Комисията от 13 август 2008 г. за изменение на Директива 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на чл. 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на сортове зеленчукови култури (ОВ от 14.8.2008 г., L 219/55).


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2008 Г.)

§ 25. За изпитванията на сортове зеленчукови култури, започнали преди 1 ноември 2008 г. съгласно чл. 2 на Директива 2008/83/ЕО, се прилага Директива 2003/91/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на чл. 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове (ОВ от 8.10.2003 г., L 254/11) във варианта, приложим преди изменението й с Директива 2008/83/ЕО, по-конкретно се прилагат Анекс I и Анекс II на Директива 2007/49/ЕО на Комисията от 26 юли 2007 г. за изменение на Директива 2003/91/ЕО (ОВ от 27.7.2007 г., L 195/33), въведени в приложения № 10а и № 11а на тази наредба.§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 13. Тази наредба въвежда Директива 2009/97/ЕО на Комисията от 3 август 2009 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на чл. 7 от директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ от 4.8.2009 г., L 202/29 - 34).


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 14. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 януари 2010 г. съгласно чл. 3 на Директива 2009/97/ЕО, могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните версии (варианти), приложими преди изменението им с Директива 2009/97/ЕО, респ. приложения № 7 и № 8 към чл. 17а, ал. 2, букви "а" и "б" и приложения № 10 и № 11 към чл. 17б, ал. 2, букви "а" и "б" на тази наредба.


§ 15. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.


Допълнителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.01.2011 Г.)


§ 11. С тази наредба се въвежда Директива 2010/46/ЕС на Комисията от 2 юни 2010 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.01.2011 Г.)


§ 12. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 януари 2011 г. съгласно чл. 3 на Директива 2010/46/ЕО, могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива 2010/46/ЕО, респ. приложения № 7 и № 8 към чл. 17а, ал. 2, букви "а" и "б" и приложения № 10 и № 11 към чл. 17б, ал. 2, букви "а" и "б" на тази наредба.


§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


Видове земеделски растения и хибриди/породи копринена пеперуда, сортове от които се вписват в списъка на официалната сортова листа


I. Цвекло

1. Beta vulgaris L. - Захарно и фуражно цвекло

II. Фуражни

1. Gramineae - Житни треви

1. Agrostis sp. - Полевица


2. Alopecurus pratensis L. - Ливадна лисича опашка

3. Agorpyrum sp. - Житняк*

4. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J. S. et K. B. Presl. - Висок (френски) райграс

5. Bromus sp. - Овсига

6. Setaria italica L. - Мохар (лудо просо, делидар)

7. Cynesurus cristatus L. - Гребениста трева*

8. Cynodon dactylon L. Pers. - Бермудска трева

9. Dactylis glomerata L. - Ежова главица

10. Holcus lanatus - Медовица*

11. Festuca sp. - Власатка

12. Xfestulolium - Хибрид между власатка и райграс

13. Lolium multiflorum Lam. - Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс

14. Lolium perenne L. - Пасищен (английски) райграс

15. Lolium x boucheanum Kunth. - Хибриден райграс

16. Phalaris aquatica L. - Тръстичина (фаларис)

17. Phleum sp. - Тимотейка

18. Poa L. - Метлица (ливадина)

19. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - Златна трева

20. Hedysarum coronarium L. - Сула

2. Fabaceae - Бобови

1. Lotus corniculatus L. - Звездан

2. Lupinus sp. - Лупина

3. Medicago sp. - Люцерна

4. Melilotus ssp. Lam. - Комунига*

5. Onobrychis viciifolia Scop. - Еспарзета

6. Pisum sativum L. (partim) - Грах фуражен

7. Trifolium sp. - Детелина

8. Тrigonella foenum - graecum L. - Сминдух

9. Vicia faba L. - Бакла

10. Vicia pannonica Crantz - Панонски фий


11. Vicia sativa L. - Обикновен фий

12. Vicia villosa Roth. - Пясъчен фий

13. Vicia ervilia L. - Бурчак*

14. Vigna sinensis (L.) Endl. (Phaseolus radiatus) - Папуда (птичи боб)*

15. Ornithopus sativus Brotero - Серадела*

16. Lolium perenne L. - Пасищен (английски) райграс

17. Brassica napus L. var.narobrassica (L.) Rchb. - Брюква

18. Perco - Репко*

19. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. Var. viridis L. - Кръмно (фуражно) зеле

20. Raphanus sativa L. - Фуражна рапица*

21. Tifon - Тифон*

22. Lathyrus sativus - Секирче*

23. Phacelia tanacetifolia Benth. - Фацелия

24. Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. - Фуражна ряпа

III. Зърнени

1. Gramineae - Житни

1. Avena sativa L. - Овес

2. Hordeum vulgare L. - Ечемик

3. Oryza sativa L. - Ориз

4. Phalaris canariensis L. - Канарско просо

5. Secale cereale L. - Ръж - за зърно и зелена маса

6. Sorghum bicolor (L.) Moench - Сорго

7. Sorghum sudanensе (Piper) Stapf. - Суданка

8. Sorghum bicolor (L.) MoenchX Sorghum sudanensе (Piper) Stapf. - Сорго-суданков хибрид

9. X Triticosecale Wittm. - Тритикале

10. Triticum aestivum L .emend. Fiori et Paol. - Пшеница обикновена

11. Triticum durum Desf. - Пшеница твърда

12. Triticum spelta L. - Пшеница спелта

13. Zea mays L. - Царевица с изключение на пуклива царевица и захарна царевица


14. Panicum milliaceum L. - Просо*

2. Fabaceae - Бобови

1. Ciсer ariеtinum L. - Нахут*

IV. Маслодайни и влакнодайни култури

1. Arachis hypogea L. - Фъстъци

2. Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson - Кафяв синап

3. Brassica napus L. (partim) - Рапица

4. Brassica nigra (L.) Koch - Черен синап

5. Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.) Briggs - Репица

6. Camelina sativa L. - Камелина*

7. Cannabis sativa L. - Коноп

8. Carthamus tinctorius L. - Сафлор

9. Carum carvi L. - Ким

10. Crambe ssp. - Крамбе*

11. Cuminum cyminum L. - Кимион*

12. Glycine max (L.) Merrill. - Соя

13. Gossypium sp. - Памук

14. Helianthus annuus L. - Слънчоглед

15. Lalemantia iberica L. - Лалеманция*

16. Linum usitatissimum L. - Лен (маслодаен, влакнодаен и междинен)

17. Papaver somniferum L. - Културен (сънотворен) мак

18. Ricinus communis L. - Рицин*

19. Sinapis alba L. - Бял синап

20. Sesamum indicum L. - Сусам*

V. Solanum tuberosum L. - Картофи

VI. Nicotiana tabacum L. - Тютюн*

VII. Овощни *

1. Actinidia chinensis L. - Актинидия*

2. Aronia melanocarpa L. - Арония*

3. Castanea sativa Mill. - Кестен*

4. Cornus mas L. - Дрян*

5. Corylus ssp. L. - Лешник, леска

6. Cydonia oblonga Mill. - Дюля


7. Fragaria x ananassa Duch. - Ягода

8. Ficus carica L. - Смокиня*

9. Grosularia reclinata - Бодливо немско грозде*

10. Hippophae rhamnoides L. - Облепиха*

11. Humulus lupulus L. - Хмел*

12. Juglans regia L. - Орех

13. Malus Mill. - Ябълка

14. Mespilus germanica L. - Мушмула*

15. Morus sp. - Черница*

16. Piospyrus kaki L. - Райска ябълка*

17. Prunus amygdalus Batsch - Бадем

18. Prunus armeniaca L. - Кайсия

19. Prunus avium L. - Череша

20. Prunus cerasifera Ehrh. - Джанка*

21. Prunus cerasus L. - Вишна

22. Prunus domestica L. - Слива

23. Prunus persica. Batsch - Праскова

24. Pirus communis L. - Круша

25. Prunus insititia L. - Трънкослива*

26. Prunus mahaleb L. - Махалебка*

27. Punica granatum L. - Нар*

28. Ribes nigrum L. - Касис

29. Ribes rubrum L. - Червено френско грозде

30. Rosa sp. - Шипка*

31. Rubus Benth - Къпина

32. Rubus idaeus L. - Малина*

33. Sorbus domestica L. - Скоруша*

34. Vaccinium sp. L. - Боровинка*

VIII. Сортове от видове зеленчукови култури от приложение № 3, при условие че отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 2 от наредбата.

IX. Сортове лоза от приложение № 3, при условие че отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 4 от наредбата.

Забележка. Видовете земеделски растения, отбелязани с "*", не са вписани в списъка на видовете в Общия каталог на Европейския съюз.Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


Видове земеделски растения, сортове от които се вписват в списък Б на официалната сортова листа


А. Цветя


Едногодишни

1. Adonis sp.

2. Ageratum houstonianum

3. Agrostemma mibas

4. Agrostemma githago

5. Agrostis nebulosa

6. Althea rosea L.

7. Alysum sp.

8. Amaranthus candatus

9. Amaranthus paniculatus

10. Amaranthus hypochondrlacus

11. Ammobium alatum

12. Anagalis linifolium

13. Anagalis arvensis

14. Anchusa capensis

15. Anthirrhium majus

16. Arctotis acaneis

17. Arctotis breviscapa

18. Arctotis stoechadifolia

19. Asperula orientalis

20. Asperula setosa

21. Avena sterilis

22. Aphyllanthes monspeliensis

23. Argemone sp.

24. Begonia semperflorens

25. Brachycome iberidifolia

26. Briza maxima

27. Calendula off.

28. Callistephus sinensis

29. Campanula medium

30. Carthamus tinetorius

31. Celosia argentea plumosa

32. Celosia argentea cristata

33. Gentaurea americana

34. Centaurea cyanus

35. Centaurea imperialis

36. Centaurea moschata


37. Clarkia elegans

38. Clarkia pulchella

39. Cleome pungens

40. Cobea scandens

41. Convolvulus tricolor

42. Convolvulus major

43. Coreopsis lanceolata

44. Coreopsis basalis

45. Coreopsis tinctoria

46. Coreopsis stillmanii

47. Cosmos sulphurens

48. Cosmos bipinnatus

49. Crepis rubra

50. Crepis aurea

51. Cuphea lanceolata

52. Celosia cristata

53. Celosia plumosa

54. Dahlia variabilis

55. Delphinium ajacis

56. Delphinium consolida

57. Dianthus chinensis

58. Dianthus caryophyllus

59. Dianthus sp.

60. Didiscus caerubens

61. Dimorphoteca pluvialis

62. Dimorphoteca sinuata (syn. D. aurantiaca)

63. Dolichos lablab

64. Dorotheanthus belidiformis (syn. Mesembryanthemum)

65. Echium vulgare

66. Emilia sagittata ( syn. Cacalia coccinea)

67. Eschscholzia caespitosa

68. Eschscholzia californica

69. Euphorbia marginata

70. Eustoma (Lisianthus) russelianus

71. Gaillardia aristata

72. Gaillardia pict (syn. G. bicolor, G. pulchella)

73. Gazania x splendens

74. Gazania grandiflorum

75. Gerarium sp.


76. Godetia grandiflora

77. Gomphrena globosa

78. Gomphrena haageana

79. Gypsophita elegans

80. Gypsophila muralis

81. Helianthus annuus

82. Helianthus agrophyllus

83. Helianthus debilis

84. Helichrysum bracteanum

85. Helipterum roseum (syn. Acrochinium roseum)

86. Helipterum marglesii

87. Hibiscus manihot

88. Hibiscus moschcutos

89. Hibiscus syriacus

90. Humulus scandens

91. Iberis coronaria

92. Iberis amara

93. Iberis umbelata

94. Impatiens balsamina

95. Impatiens walleriana

96. Ipomea purpurea

97. Kochia scoparia var. trichophylla

98. Lagurus ovatus

99. Lathyrus odoratus

100. Lavatera trimestris

101. Layia elegans

102. Linaria maroccana

103. Linum grandiflorum

104. Lobelia erinus compacta

105. Lobelia erinus pendu la

106. Lupinus hartwegii

107. Lupinus texensis

108. Limnanthes douglasii

109. Malope trifoda

110. Matthiola incana annua

111. Matricaria maritime

112. Mimulus luteus

113. Mimulus voriegatus

114. Mimulus cardinalis

115. Mina lobata (syn. auamochit chimber)


116. Mirabilis jalapa

117. Molucella laevis

118. Nemesia strumosa

119. Nemophyla maculata

120. Nicandra physoloides

121. Nicotiana alata

122. Nicotiana langsdorffi

123. Nicotiana sylvestris

124. Nigella damascena

125. Nigella hispanica

126. Nierembergia calycina

127. Nierembergia hippomanica

128. Nolana paradoxa

129. Ocimum basilicum

130. Olnothera sp.

131. Omphalodes linifolia

132. Panicum capillare

133. Papaver rhoeas

134. Papaver somniferum

135. Papaver commutatum

136. Pentstemon hartwegii

137. Pelargonium peltatum

138. Pelargonium zonale (syn. Geranium)

139. Phacelia tanacetiiolia

140. Phacelia campanularia

141. Phaseolus coccineus

142. Phlox divaricata

143. Phlox drummondii

144. Portulaca grandiflora

145. Podolepis gracilis

146. Polygonum capitatum

147. Petunia hybrida

148. Reseda odorata

149. Ricinus communis

150. Rudbeckia hirta

151. Rudbeckia bicolor L

152. Salpiglossis sinuata

153. Salvia coccinea

154. Salvia columbariae

155. Salvia farinacea

156. Salvia horminium

157. Salvia splendens

158. Sanvitalia procubens

159. Scabiosa atropurpurea

160. Scabiosa stellata

161. Saponaria sp.

162. Schizanthus x wisentonensis

163. Sedum caerulium

164. Limonium sinuata (syn. Limonium sinuatum Mill.)

165. Limonium bonduellii

166. Limonium suworowii

167. Limonium sinnata

168. Limonium sp.

169. Tagetes erecta

170. Tagetes patula

171. Tagetes tennifolia

172. Tithonia rotundifolia

173. Tithonia speciosa

174. Tolpis barbata

175. Trachelium caeruleum

176. Trachymene caerulea

177. Tripteris

178. Tropaeolum majus nanum

179. Tropaeolum minus

180. Tropaeolum peregrinum

181. Tropaeolum speciosum

182. Ursinia anethoides

183. Ursinia speciosa

184. Ursinia versicolor

185. Venidium fastuosum

186. Verbena x hybrida

187. Verbena venosa (syn. Verbena rigida)

188. Verbena tenera Spren.

189. Verbena tennisecta


190. Verbesina eucelioides

191. Viscaria

192. Wahlenbergia obvata

193. Xanthisma texanum

194. Xeranthemum annuum

195. Zea mays var. japonica


196. Zinnia elegans

197. Zinia augustifolia (syn. Zinnia haageana)

198. Brassica oleracea var. acephala (D.C) - Декоративно зеле

199. Agrimonia eupatoria

200. Acroclium roseum A. Gary

201. Angelica sp.

202. Leonurus cardiaca

203. Levisticum officinale

204. Messеmbrianthemum sp.

205. Pimpinella major

206. Rhodanthe

207. Silene sp.

208. Senecio cineraria

209. Cucurbita sp.

210. Thunbergia

211. Thunbergia alata Bojer

212. Heliotropium sp.

213. Cineraria sp.


Двугодишни:

1. Althea rosea

2. Bellis perrenis

3. Campanula L

4. Campanula medium

5. Campanula pyramidalis

6. Cynogolossum furcatum

7. Cheiranthus cheiri

8. Dianthus barbatus L

9. Dianthus plumarius

10. Dicarryophyllus fl. pl.

11. Digitalis lanata

12. Digitalis purpurea

13. Digitalis ferruginea

14. Dipsacus fullonum (syn. D. sativus)

15. Delphinium requinii

16. Euphorbia lathyrus

17. Isatis tinctoria

18. Lunaria annua

19. Limonium suvorovii

20. Michauxia

21. Myosotis alpestris

22. Onopordum acanttium


23. Onopordum arabicum

24. Silene pendula

25. Viola Xwittrockiana

26. Viola sp.


Многогодишни:

1. Achillea ptarmica

2. Achillea fulipendulina

3. Achillea miliefolium

4. Aconitum sp.

5. Achillea tomentosa

6. Arnica montana

7. Alttheae rosea

8. Aruncus sp.

9. Alyssum saxatile

10. Alyssum montanum

11. Anchusa italica

12. Anaphalis margaritacea

13. Anaphalis triplinervis

14. Anemone pulsatilla

15. Anemone coronaria

16. Aquillegia hybrida

17. Aquillegua vulgaris

18. Agrostema coronaria

19. Arenaria montana

20. Arabis alpina

21. Arabis caucasica

22. Arabis blepharophylla

23. Astromeria aurantiaca

24. Armeria formosa

25. Armeria maritima

26. Antennaria dioica

27. Anthemis tinctoria

28. Asparagus sp.

29. Anthemis nobilis

30. Anthemis tinctoria

31. Aster amellus

32. Aster alpinus

33. Aster dumosus

34. Aster subcoerruiens

35. Aster tarele

36. Aster hybrida

37. Aster novae belgiae L.

38. Aster novae anggliae L


39. Agapanthus africanus

40. Agapathus campanulatus

41. Agastache aristata

42. Asclepias currassavica

43. Aubrieta novalis

44. Aubrieta hybrida

45. Aubrieta deltaidea

46. Balsamorrhiza sagitata

47. Belamcauda chinensis

48. Bergenia cordifolia

49. Berlaudiera lyrata

50. Buptalmum salicifolium

51. Buptalmum speciosum

52. Campanula barbata

53. Campanula cachmiriana

54. Campanula carpatica

55. Campanula alliarifolia

56. Campanula azorina

57. Campanula allionii

58. Campanula rotundifolia

59. Campanula persicifolia

60. Campanula cochleariifolia

61. Campanula garganica

62. Campanula fragilis

63. Campanula glomerata

64. Campanula isophyla

65. Campanula pesicifolia alba

66. Campanula lactiflora

67. Campanula lasiocarpa

68. Campanula latiloba

69. Campanula poscharskyana

70. Campanula punctata

71. Campanula raineri

72. Cerastium biebersteinii

73. Cerastium tomentosum

74. Canna indica

75. Chelone barbata (syn. Pentstemon barbatus)

76. Calliirhoe involucrata

77. Coreopsis lanceolata

78. Centaurea macrocephala


79. Centaurea montana

80. Centaurea dealbata

81. Centaurea candidissima

82. Cerastium tomentosum

83. Cerastium biebersteinii

84. Carlina acanthifolia

85. Carlina acanlis

86. Calceolaria biflora

87. Calceolaria fothergili

88. Catananche caerulea

89. Caltha palustris

90. Cantleya spicata

91. Cephalaria gigantica

92. Chiastophyllum oppositifolium

93. Chrysanthemum leucanthemum

94. Chrysanthemum leucanthemum maximum

95. Chrysanthemum coccineum

96. Clematis alpina

97. Clematis conuata

98. Clematis flamula

99. Clematis peniculata

100. Clematis tanguitica

101. Clematis integrifolia

102. Clematis macropetala

103. Clematis montana

104. Clematis recta


105. Cirsium japonica

106. Codonopsis cleuatidea

107. Codonopsis pilosulla

108. Codonopsis vinciflora

109. Coleus sp.

110. Cortaderia seloana

111. Crambe cordifolia

112. Crepis aurea

113. Crepis rubra

114. Cyclamen neapolitanum

115. Darlingtonia californica

116. Delosperma sutherlandii

117. Delphinium x cultorum

118. Delphinium x hybridum


119. Delphinium cardinale

120. Dianthus allwodii

121. Dianthus arenarius

122. Dianthus deltoides

123. Dianthus gratianopolitanus

124. Dianthus plumarius

125. Dianthus superbus

126. Dianthus sp.

127. Dicentra eximia

128. Dicentra formosa

129. Dicentra spectabilis

130. Dictamnus albus

131. Dierama pulcherima

132. Digitalis ferruginea

133. Digitalis grandiflora

134. Digitalis lanata

135. Digitalis x mertonensis

136. Digitalis obscura

137. Digitalis parviflora

138. Digitalis purpurea

139. Disporum smithii

140. Dodecantheon meadia

141. Doronicum cordatum

142. Doronicum grandiflorum

143. Dryasocto petala

144. Echinacea pallida

145. Echinacea purpurea

146. Echinops ritro

147. Epilobium dodonaei

148. Eremurus Stenophyllus

149. Eremurus Elwesis Michel

150. Erigeron aurantiacus

151. Erigeron mucronatus (syn. E. karviuskianus)

152. Erigeron speciosus d.s.

153. Erinus alpinus

154. Eriophyllum confertiflorum

155. Eriophyllum lanatum

156. Eryngium alpinum

157. Eryngium amethystinum

158. Eryngium delaroux


159. Eryngium giganteum

160. Eryngium sp.

161. Euphorbia amigdaloides

162. Euphorbia characias

163. Euphorbia lathyrus

164. Euphorbia myrsinites

165. Euphorbia polychroma

166. Foeniculum vulgare

167. Francoa ramosa

168. Festuca glauca

169. Gaillardia aristata Purch

170. Gaillardia greudiflora

171. Galega bicolor

172. Gentiana acanlis

173. Gentiana asclepiadea

174. Gentiana chinarica

175. Gentiana lutea

176. Gentiana pneumonanthe

177. Gentiana septemfida var. lagodechiana

178. Gentiana verma angulosa

179. Geranium phaeum

180. Geranium walichianum

181. Geum quellyon

182. Globularia nudicaulis

183. Gnaphalium

184. Gunnera manicata

185. Gypsophyla oldhamiana

186. Gypsophila pacifica

187. Gypsophila paniculata

188. Gypsophila repens rosea

189. Hedysarum coronarium

190. Helenium autumnale

191. Helianthemum x hybrida

192. Heliopsis scabra

193. Helichrysum amorgheum

194. Helichrysum arenarium

195. Hemorocalis fulva

196. Hemorocalis flava

197. Hosta sieboldiana

198. Hosta albo-marginata (syn. H. sielboldii)


199. Hosta ventricosa

200. Hesperis matronalis

201. Helleborus sp.

202. Hemerocallis sp.

203. Hepatica

204. Heuchera americana

205. Heuchera sanduinea

206. Heiracium villosum

207. Incarvillea detavoyi

208. Inula orientalis

209. Iris chrysographes

210. Iris foetidissima

211. Iris germanica

212. Iris hollaendichne

213. Iris kaempferi

214. Iris sibirica

215. Iris pumila

216. Iris pumila cerulea

217. Iris cangealis illyrica

218. Iris graminea

219. Isatus tinctoria

220. Iberis semervirens

221. Iberis gibractarica

222. Jasione perrenis

223. Knautia macedonica

224. Kniphofia macowani

225. Kampranthus sp.

226. Lautana sp.

227. Lapageria rosea

228. Lathyrus latifolius

229. Leontopodium alpinum (syn.Gnaphalium)

230. Lewisia nevadensis

231. Liatris pycnostachya

232. Liatris scariosa

233. Ligularia przewalskii

234. Ligularia vlitchiana

235. Linum perenne

236. Limonium (Statice) dumosum

237. Limonium latifolium

238. Lotus corniculatus plenus

239. Lupinus arboreus


240. Lupinus argenteus

241. Lupinus polyphillus

242. Lupinus regalis

243. Lichnis x arkwightii (syn. hageana)

244. Lichnis chalcedonia

245. Lychnis coronaria

246. Lychnis chal var flor rubris

247. Lisichitum americanum

248. Lysimachia clethroides

249. Lysimachia minoriensis

250. Lysimachia punctata

251. Lythrum x hybrida

252. Macleaya micrearpa (syn. Bocconia)

253. Malva moschata

254. Malva sylvestris

255. Meconopsis betonicifolia

256. Meconopsis cambrica

257. Meconopsis grandis

258. Meconopsis napaulensis (syn. M. wallichii)

259. Meconopsis regia

260. Meconopsis cheldonii

261. Meconopsis villosa

262. Mimulus cardinalis

263. Mimulus luteus

264. Mimulus variegatus

265. Monarda citriodera

266. Monarda didyma

267. Morina persica

268. Myositidium hortensia

269. Nepeta cataria

270. Nepeta grandiflora

271. Nepeta mussinii

272. Oregonium laevigatum

273. Oenothera missouriensis

274. Paeonia L albiflora

275. Paeonia officinatis

276. Papaver alpinum

277. Papaver atlanticum

278. Papaver bracteatum


279. Papaver orientale

280. Papaver pilosum

281. Papaver spicatum (syn. P.heldreichii)

282. Passiflora antioquiensis

283. Passiflora caerulea

284. Passiflora coccinea

285. Passiflora edulis

286. Passiflora liguilaris

287. Passiflora mollisima

288. Paeonia peregrina

289. Phlomis (syn. viscosa) samia

290. Phlox paniculata

291. Pentstemon x hybrid

292. Phormium tenax purpureum

293. Phigelius aequalis

294. Physalis gigantea

295. Physostegia virginiana

296. Pinguicula vulgaris

297. Platycodon grandiflorum

298. Pyretrum sp.

299. Pyretrum parthenifolium aureum

300. Podophyllum emodi

301. Polemonium caeruleum

302. Polygonatum multiflorum

303. Potentilla aurea

304. Potentilla nepalensis

305. Potentilla recta warrenii

306. Primula acaulis

307. Primula alpicola

308. Primula auricula

309. Primula bullesiana

310. Primula bulleyana

311. Primula capitata mooreana

312. Primula chinantha

313. Primula chuagensis

314. Primula dentriculata

315. Primula elatior

316. Primula florindae

317. Primula japonica


318. Primula nutans

319. Primula polyantha

320. Primula pulverulenta

321. Primula rosea grandiflora

322. Primula veris

323. Primula waltoni

324. Primula grandiflora

325. Psilostrophe tagetina

326. Pulsatilla alpina

327. Pulsatilla halleri

328. Pulsatilla vulgaris

329. Ramonda myconi

330. Ranunculus asiaticus

331. Ratabida columnifera

332. Rehmannia angulata

333. Rheum palmatum

334. Rodgersia pinnata

335. Roscoea procera

336. Roscoea purpurea

337. Rudbeckia subtomentosa

338. Ruta graveolens variegata

339. Sacina subulata

340. Salvia forskahlii

341. Salvia pratensis (syn. haematodes)

342. Salvia superba

343. Salvia transylvanica

344. Salvia uliginosa

345. Salvia verticilata

346. Sandersonia aurantiaca

347. Sanguinaria canadensis

348. Saponaria ocymoiides

349. Saponaria vaccaria

350. Saxifraga caespitosa

351. Saxifraga sp.

352. Scabiosa caucasica

353. Scabiosa columbariae

354. Scabiosa japonica alpina

355. Scilla nutans

356. Scilla sp.

357. Semiaquilegia ecolcarata


358. Sempervivum sp.

359. Shortia soldanelloides ilicifolia

360. Solganella sp.

361. Solidago canadensis

362. Solidago spectabilis

363. Spharalcea sp.

364. Stachys lanata

365. Symphyandra hoffmannii

366. Sedum sp.

367. Tacitus bellus

368. Tanacetum parthenium

369. Tellima grandiflora

370. Thalictrum aquilegifolium

371. Thalictrum dipterocarpum

372. Thalictrum minus adiantifolium

373. Talictrum speciossimum

374. Thymus serpyllum (syn. T. praecoxarticus)

375. Tiarella wherryi

376. Tradescantia virginica

377. Tradescantia sp.

378. Trachelium caeruleum

379. Tree ferns

380. Tricyrtis hirta

381. Trillium erectum

382. Triteleia Iaxa

383. Tritoma uvarica

384. Trollius europeus

385. Trollius acaulis

386. Trollius hybridus

387. Trollius ledebouri

388. Viburnum opulus

389. Verbascum chaixi

390. Verbascum olymicum

391. Verbascum phoeniceum

392. Veronica longifolia

393. Veronica incana

394. Veronica spicata

395. Veronica teucrium

396. Veronica repens

397. Viola cornuta


398. Viola odorata

399. Zanschneria californica


Многогодишни видове, размножаващи се предимно вегетативно или със семена

1. Acidenthera murielae

2. Agapanthus umbellatus

3. Astroemeria

4. Astilbe spirea

5. Commeline coelestis

6. Convalaria majalis

7. Gloriosa rothschildiana

8. Dicentra spectabilis

9. Gypsophila

10. Hyacinthus candicans

11. Haemanthus multiphlora

12. Incarvillea delavayi

13. Hyacinthina bletilla striata

14. Palonia arborea

15. Mirabilis jalapa

16. Montbretia

17. Ranunculus sp.

18. Iris germanica

19. Iris pumila

20. Iris pumila cerulea

21. Iris sibirica

22. Iris cangealis illyrica

23. Iris graminea

24. Hemerocallis sp.

25. Phlox paniculata

26. Calla zantedeschia

27. Aconitum napellus

28. Asclepia tuberosa

29. Canna indica

30. Canna sp.

31. Plaony sinensis

32. Peaony species

33. Physalis franchetti

34. Saponaria ocymoides

35. Solidago

36. Dahlia

37. Anemone pulsatila

38. Balldahlien

39. Crinum powelli


40. Eucomis bicolor

41. Chlidanthus fragrans

42. Arum cornutum

43. Crispa marginata

44. Viola sp.


Луковични и грудколуковични

1. Anemone blanda

2. Anigozanthos

3. Achimenes*

4. Acidanthura

5. Amaryllis belladonna

6. Allium moly luteum

7. Allium giganteum

8. Allium ostrowskianum

9. Begonia grandiflora

10. Begonia multiflora

11. Begonia pendula

12. Begonia tuberous hybridus

13. Begonia sp.

14. Brodiaea koningin fabiola

15. Caladium

16. Camassia

17. Convallaria

18. Colchicum

19. Canna

20. Chionodoxa gigantea

21. Chinodoxa luciliae

22. Clivia

23. Crocus sp.

24. Crocosmia (Moutbretra)

25. Eucomis

26. Endymion

27. Eucharis

28. Eranthis cilika

29. Eremurus

30. Erythronium

31. Fritillaria meleagris

32. Fritillaria imperialis Freesia hybrida

33. Galanthus nivalis

34. Galtonia

35. Gloriosa

36. Haemanthus

37. Hemerocallis

38. Hymenocallis

39. Hyppeastrum (Amaryllis)


40. Hyacinthus

41. Iris reticulata

42. Iris danfordae

43. Iris hollandica

44. Iris foetidissima

45. Incarvillea delavayi

46. Ismene festalis

47. Ixia sp.

48. Ixiolirion

49. Lachenalia

50. Leucojum aestivum

51. Lycoris

52. Liatris spicata

53. Muscari armeniacum

54. Nerine bowdenii

55. Polianthes

56. Puschkinia libanotica

57. Ranunculus

58. Scila campanulata

59. Scila sibirica

60. Scila tubergeniana

61. Scadoxus

62. Sparaxis

63. Ornithogalum thyrsoides olanda

64. Oxalis adenophica

65. Oxalis deppei

66. Oxalis iron cross

67. Tigridia

68. Triteleia

69. Urginea

70. Zantedeshia

71. Zephyranthes robustus

72. Gladiolus L.

73. Tulipa L.

74. Narcissus L.

75. Lilium sp.

76. Hyacinthus L.

77. Dahlia variabilis Hart.


Оранжерийни:

1. Alstromeria hybrida

2. Anthurium andreanum

3. Anthurium scherzerianum

4. Gerbera jamassoni

5. Fressia hybrida

6. Chrysanthemum L.


7. Chrysanthemum iridicum

8. Dianthus L.


Саксийни видове:

1. Abutilon hybridum

2. Acacia armata

3. Acalypha hispaniola

4. Acalypha hsipida

5. Achimenes sp.

6. Acorus gramineus

7. Adenium obesum

8. Adianthum capillus venuris

9. Adianthum hispidulum

10. Andianthum raddianum

11. Adianthum tenerum

12. Aechmea fasciata

13. Aechmea splendens

14. Aconium arboreum

15. Aconium canariense

16. Aeschynanthus lobbianus

17. Aeschynanthus marmoratus

18. Agave americana

19. Aglaonema commutatum

20. Aglaonema sp.

21. Allamanda cathartica

22. Alocasia macrochisa

23. Alocasia x amazonica

24. Alice L

25. Aloe arborescens

26. Amelopsis brevipendunculata

27. Ananas comosus

28. Anigozanthos

29. Anthurium sp.

30. Aphelandra squarrosa

31. Aporocactus flagelliformis

32. Aralia japonica

33. Aralis elegantissima

34. Araucaria sxelsa

35. Areca cathechu

36. Ardisia

37. Ardisia crenata

38. Asparagus densiflorus

39. Asparagus falcatus


40. Asparagus setaceus

41. Asparagus umbellatus

42. Asparagus plumosus

43. Asparagus sprengeri

44. Aspidistra ker.

45. Aspidistra elatior

46. Asplenium antignum

47. Asplenium nidus

48. Aucuba japonica

49. Asalea indica

50. Ballbergia

51. Bambusa vulgaris

52. Basella alba

53. Begonia tuberosa

54. Begonia rex

55. Begonia masoniana

56. Begonia ricinifolia

57. Begonia heracleifolia

58. Begonia credneri

59. Begonia boweri

60. Begonia elatior

61. Beloperone gutata

62. Blechnum gibbum

63. Bougeainvillea spectabilis

64. Brachychyton rupestris

65. Browallia

66. Bunfelsia

67. Cactus sp.

68. Caladium

69. Callathipica

70. Calathea crocata

71. Calathea ecuadoriana

72. Calathea fasciata

73. Calathea lancifolia

74. Calathea leopardina

75. Calathea lierzei

76. Calathea makoyana

77. Calathea orbifolia

78. Calathea picturata

79. Calathea pseudovietchiana

80. Calathea roseopicta

81. Calathea rufibarba

82. Calathea sanderiana83. Calathea warszewiczii

84. Calathea zebrina

85. Calathea sp.

86. Calceolaria

87. Callisia alba

88. Callisia elegans

89. Callisia repens

90. Camelia japonica

91. Camelia sinensis

92. Campanula isophylla

93. Capsicum annuum (ornamental)

94. Caryota

95. Catharanthus roseus

96. Catleya x Laeliocatleya

97. Chamaedoreae elegans

98. Chamaedoreae costaricana

99. Cheiranthus maritimus

100. Chamaerops excelsa

101. Chamaerops humilis

102. Chlorophytum comosum

103. Chrysanthemum carinatum

104. Chrysanthemum coronarium

105. Chrysanthemum maximum

106. Chrysanthemum multicaule

107. Chrysanthemum segetum

108. Chrysanthemum tenuiloba

109. Chrysanthemum indicum

110. Chrysanthemum parthenium

111. Cineria hybrids

112. Cissus antarctica

113. Cissus rhombifolia

114. Citrofortunella microcarpa

115. Cereus

116. Ceropegia woodii subsp. woodii

117. Ceratatheca triloba

118. Cephalipterum drummondii

119. Cephalipterum x speciosum

120. Clerodendrum rhomsoniae

121. Clivia miniata

122. Cocos nucifera


123. Cocos weddeliana

124. Codiaeum variegatum

125. Codonauthe crassifolia x Codonatanthus

126. Coleus (Blumei gr.)

127. Collinsia heterophylla

128. Collomia coccinea

129. Columnea hirta

130. Columnea microphylla

131. Cordyline fruticosa

132. Cordyline stricta

133. Cordyline australis

134. Cordilyne terminalis

135. Corynocarpus laevigatus

136. Crassula schmidtii

137. Craspedia globosa

138. Crossandra indilifolia

139. Croton variegatum bravo

140. Crepis

141. Cryptanthus

142. Ctenanthe burbe - marxii

143. Ctenanthe pilosa

144. Ctenanthe setosa

145. Cuphea ignea

146. Cupressus macrocarpa

147. Cycas revoluta

148. Cyclamen

149. Cymbidium

150. Cyperus alternifolia

151. Cyperus papyrus

152. Cytisus x racemosus

153. Dahlia

154. Davallia

155. Dianthus

156. Dictyosperma album

157. Digymochlaena trunculata

158. Dieffenbachia alpendens

159. Dieffenbachia sequine

160. Dieffenbachia sp.

161. D. Exotica

162. D. Exotica Syn.

163. D. Exotica picta rudelph Rochrs.


164. D. Compatta


165. D. Tropica

166. Dionaea muscipula

167. Dipladenia

168. Dschidia pectenoides

169. Dizygotheca elegantisima

170. Dracaens draco

171. Dracaens sanderana

172. Dracaens godseffiank

173. Dracaens dermensjs

174. Dracaena fragrans

175. Dracaena indivisa

176. Dracaena marginata

177. Dracaena sanderiana

178. Dracaena reflexa

179. Drosera

180. Duchesnea indica

181. Echeveria secunda variglauca

182. Echinocactus grusonii

183. Eichornia crassips

184. Epipremnum pinnatum

185. Erica carnea

186. Eucalyptus

187. Euonymus japonicus

188. Euphorbia x keysii

189. Euphorbia pulcherrima

190. Euohorbia trigona (hermentiana, triangularis)

191. Euphorbia splendens

192. Euria

193. Eustoma grandiflorum (Lisianthus)

194. Euterpe edulis

195. Exacum affine

196. Exacum sp.

197. Eucharis grandiflora

198. Fatachedera lizei

199. Fatsia japonica

200. Ficus decora

201. Ficus elastica

202. Ficus rubra

203. Ficus de ruge

204. Ficus schrijvereana


205. Ficus deversiflora

206. Ficus benjamina

207. Ficus binnendijkii

208. Ficus cyathistipula

209. Ficus deltoidea

210. Ficus lyrata

211. Ficus microcarpa

212. Ficus pumila

213. Ficus sagitata

214. Fittonia verschaffeltii

215. Fittonia

216. Fremontodendron

217. Gasteria D.

218. Gardenia jasminoides


219. Gerbera

220. Glechoma hederacea

221. Gloriosa

222. Gloxinia hybrida

223. Gomphrena

224. Grevillea robusta

225. Guzmania dissitiflora

226. Guzmania minor

227. Guzmania monostachya

228. Guzmania sanguinea

229. Guzmania witmackii

230. Guzmania ,,Arilla"

231. Gusmania sp.

232. Gymnocalycum mihanovichi

233. Gynura

234. Haworthia duval

235. Hatiera

236. Hedera canariensis

237. Hedera helix

238. Hedera belis glorie de mareuge

239. Hellila

240. Helleborus niger

241. Hemionitis arifolia

242. Hibiscus rosa sinensis

243. Hippeastrum (Amaryllis)

244. Howea forsteriana (Kentia)

245. Hoya bella

246. Hoya carnosa


247. Hyacinthus orientalis

248. Hydrangea macrophylla

249. Hypoestes phyllostachya

250. Impatiens waleriana - gr. Neu Guinea


251. Ipomea purpurea

252. Ixora

253. Jacobinia

254. Jasminum officinale

255. Jatropha podagrica

256. Kalanchoe blassfeldiana

257. Kentia Foresteriana

258. Kentia belmoreana

259. Lantedeschia aethippica

260. Latania bourbonica

261. Laurus nobilis

262. Leea guineensis

263. Leptospermum scopatium

264. Lilium aziat. hybr.

265. Lilium oriental. hybr.

266. Lidisia discolor

267. Mammillaria

268. Marantha leuconeura

269. Marantha buconeura

270. Maranta maloiana

271. Mamilaria eleganta

272. Mascarena verschaffeltii

273. Medinilla maguifica

274. Metrosideros thomasii

275. Microcoelum weddellianum

276. Microlepia speluncae

277. Mikania ternata

278. Miltonia

279. Mimosa pudica

280. Monstera deliciosa

281. Monstera obeiqua

282. Murraya paniculata

283. Musa banana

284. Muscari

285. Myrmecodia echinata

286. Narcissus

287. Nematanthus gregarius


288. Neoregelia carolinae neyendorffii

289. Neoregelia carolinae tricolor

290. Nepenthes

291. Nephrolepis cordifolia Exaitata

292. Nephrolepis sp.

293. Nerium oleander

294. Nertera granadensis

295. Nidularium billbergioides

296. Molina recurvata

297. Oncidium

298. Opuntia

299. Oxalis adenophyla

300. Oxalis deppei

301. Oxalis triangularis (Subsp. triang.)

302. Pachira aquatica

303. Pachypodium lamerei

304. Pachystachys lutea

305. Paphiopedilum callosum

306. Parthenocissus insetra (C. striata)

307. Passiflora caerulea

308. Passiflora sp.

309. Pelargonium - Grandiflorum gr.

310. Pelargonium graveolens

311. Pelargonium zonale

312. Pelargonium peltatum

313. Pellea falcata

314. Pellea rotundifolia

315. Peoperonia rezedophlorea

316. Pentas lanceolata

317. Peperomia caperata

318. Peperomia glabella

319. Peperomia obtustifolia variegata

320. Peperomia pereskiaefolia

321. Peperomia rotundifolia

322. Peperomia argirea

323. Peperomiamag magnoliaefolia

324. Phalaenopsis

325. Philodendron bipennifolim (P. sefloum)

326. Philodendron scandens

327. Philodendron mandianum

328. Philodendron petrusum

329. Philodendron burgundi

330. Philodendron sagitifolium

331. Philodendron tuxla

332. Phoenix roebeleii

333. Phoenix canariensis

334. Phoenix dactylifera

335. Pilea candieri

336. Pilea spruceana

337. Pinus canariensis

338. Pisonia brunoniana variegata

339. Platycerium bifurcatum

340. Platycerium superbum (P. grande)

341. Platycerium aloicorna

342. Plectranthus

343. Plumbago

344. Pogonatherum

345. Poinsotin pulcherrima

346. Polyscias balfonriana

347. Polyscias fruticosa

348. Polyscias quilfoylei

349. Portulaca

350. Primula polyantha

351. Primula acaulis

352. Primula malacoides

353. Primula obconica

354. Primula sp.

355. Prodocarpus

356. Pteris cretica

357. Pteris ensiformis

358. Punica granatum

359. Radermschera sinica

360. Ranunculus

361. Ravenea rivulari

362. Rhapis

363. Rhipsalidopsis

364. Rhododendron (Obtusum gr.)

365. Rhododendron (Simsii gr.)

366. Rhododendron cat - nova ciembia


367. Rhododdendron sp.

368. Rhiocissus capensis

369. Rosa

370. Saintpaulia chimera

371. Saintpaulia mini

372. Saintpaulia sp.

373. Sanseviera zeylanica

374. Sanseviera trifasciata

375. Sanseviera trifasciata var. hahnii

376. Sanseviera trifasciata var. laurentii

377. Sanseviera sp.

378. Saxifraga stolonifera

379. Schefflera arboricola

380. Schlumbergera sp.


381. Scindapsus pictus

382. Scirpus cernus

383. Sedum burrito

384. Sedum morganianum

385. Sedum sieboldii

386. Selaginella apoda

387. Selaginella kraussiana

388. Selaginella lepidophylla

389. Selaginella martensii

390. Senecio rowlenyanus

391. Sinningia

392. Solanum pseudocapsicum (syn. S. capsicastrum)

393. Soleirolia Soleirolii (syn. Helxine)

394. Soindapsus aureus

395. Sparmannia africana

396. Spathiphyllum quin amazonia

397. Spathiphyllum sp.

398. Stephanotis floribunda

399. Strelitzia regina

400. Streptocarpus

401. Stromanthe sanguinea

402. Syngonium padophilum

403. Syngonium sp.

404. Thunbergia alata

405. Tolmica menziesii


406. Tillandsia cyanea

407. Tillandsia flabellata

408. Tradescantia spathacea (Rhoco)

409. Tradescantia zebrina

410. Tradescantia sp.

411. Vinca minor

412. Vriesia splendens (splendes)

413. Vriesia x poelmanii

414. Vriesia zamorensis

415. Vaylstekeara cambria

416. Waschingtonia robusta

417. Waschingtonia filifera

418. Xanthosoma lindenii

419. Yncca elephantipes

420. Yncca sp.

421. Zamia

422. Zantedeschia aethiopica


Сукуленти

1. Bryophilum S.

2. Casteria D.

3. Celhalocereur

4. Cereus

5. Crassula

6. Echinocactus

7. Haworthia D.

8. Opuntia

9. Scheveria D,C.

10. Stapelia grandiflora

11. Phylocactus

12. Nepchilemta chinensis


Б. Декоративни храсти:

1. Amelanchier canadensis

2. Amelanchier vulgaris

3. Amorta-fruticosa

4. Amigdalus nana

5. А. triloba

6. Abelia x grandiflora

7. Acer palmatus

8. Albizzia julibrissin

9. Ampelopsis quinguefolia

10. Aralia spinosa

11. Aristolochia sipho

12. Aronia melanocarpa


13. Bacharia amabilis

14. Berberis aggaregata

15. Berberis candidula

16. Berberis gagnepaine

17. Berberis julinae

18. Berberis rubrostila

19. Berberis rubrostila piratecum

20. Berberis thuhbergii

21. Berber!sthumbergi "Atropupurea"

22. Berberis thunbergi "Atropurpurea Nana"

23. Berberis verruculosa

24. Berberis vulgaris "Atropurpurea superba"

25. Berberis wilsonii

26. Betula alba pandula

27. Bignonia grandifelora

28. Brunsonettia papirifera

29. Buddlea alternifolia

30. Buddlea davidii

31. Bixus sempervirus

32. Callicarpa giraldiana

33. Callicarpa japonica leucocarpa

34. Callicarpa purpurea

35. Calluna vulgaris

36. Calycanthus floridus

37. Calycanthus occidentalis

38. Caragana arborescena

39. Caragana arborescena pendula

40. Caragana arborescena nana

41. Caragana arborescena pygmea

42. Caryolteris incana

43. Ceanothus americana

44. Ceanothus szurens

45. Ceanothus grandiflorus

46. Ceanothus pallidus

47. Calastrus flageilaria

48. Calastrus orbiculatus

49. Calastrus acandena

50. Cercidilhylum japonica

51. Chaenomeles japonica

52. Chionanthus fragrans

53. Cistus laurifolius

54. Cistus calvifolius

55. Cistus trifoliata

56. Clementis campanulata

57. Clementis mandschurica

58. Clementis orientalis

59. Clementis recta

60. Clementis tangutica

61. Colutea arborescens

62. Colutea media

63. Cornus alba sibirica

64. Cornus alba argenteomargimt

65. Cornus florida

66. Cornus sanguines

67. Cornus stolonifera flaviramea

68. Cotoneaster buxifolia

69. Cotoneaster dammert

70. Cotoneaster franchetii

71. Cotenester frigida

72. Cotoneaster horizontalis

73. Cotoneaster horizontalis asgivar

74. Cotoneaster multiflora

75. Cotoneaster tubis

76. Cotoneaster salicifolia

77. Cotinus coggigria

78. Crataegus monogyna

79. Crataegus monogyna fl. pl

80. Crataegus oxyacanta

81. Crataegus pentagyna

82. Cydonia japonica

83. Cydonia maylei-atrosanquinea

84. Cytisus acoparius andrennus

85. Cytisus hyrsutus

86. Cytisus nigicans

87. Cytisus prupurescens

88. Cytisus sinipus

89. Daphe cheorum

90. Daphne pontica


91. Deutzia cremata

92. Deutzia cremata candidissima

93. Deutzia cremata forunei

94. Deutzia cremata rosea plena

95. Deutzia cremata "Pride of Rochester"

96. Deutzia grandiflora

97. Deutzia gracilis campanulata

98. Deutzia lemoinei

99. Deutzia longifolia

100. Deutzia magnifica

101. Deutzia parviflora

102. Deutzia reflexa

103. Deutzia vilmoriana

104. Diervilla hibrida

105. Diervilla lonicera

106. Diervilla rivilaris

107. Diosoiros lotus

108. Elaeagnus argentea

109. Elaeagnus edulis

110. Elaeagnus multiflora

111. Elaeagnus pungens

112. Elaeagnus umbelata

113. Elshoitzia stauntonii

114. Erica carnea

115. Erica carnea j. dacchouse

116. Erica carnea king George

117. Erica carnea lynesse

118. Erica carnea rubd glou

119. Erica carnea wivellii

120. Erica gracilis winter beauty

121. Erica vagana d.t. maxwel

122. Evodia henry

123. Evonymus carrerei

124. Evonymus fortunei colorata

125. Evonymus japonica

126. Evonymus radicans

127. Evonimus radicans minima

128. Exohorda aubertii

129. Exohorda giraldii


130. Exohorda grandiflora

131. Exohorda racemona

132. Forsythia intermedia spectabilis

133. Forsythia intermedia vitellina

134. Forsythia suspensa

135. Forsythia suspensa fortunei

136. Fontanesia filireoides

137. Fraxinus exelsior pendula

138. Genista florida

139. Genista germanica

140. Genista ovata

141. Genista timotoria

142. Ginkgo biloba

143. Gleditachia hispida

144. Gleditachia triacanthos inermis

145. Hamamelis japonica

146. Helianthemum apenium

147. Hetianthemum hibridum

148. Helianthemum nimularum

149. Hibiscus

150. Hibuscus coccineus alba

151. Hibiscus coccineus rosea

152. Hippophae romnoides

153. Hovenia dalcis

154. Hydrangea arb. grandiflora

155. Hydrangea bretschreideri glabra

156. Hydrangea cinerea

157. Hydrangea cinerea storilis

158. Hydrangea heteromallea

159. Hydrangea hirsutum

160. Hydrangea hortensis

161. Hydrangea opoloides acuminata

162. Hydrangea opuloides japonica

163. Hydrangea paniculata grandiflora

164. Hypericum androsaemum

165. Hypericum calycinum

166. Hypericum galloides

167. Hypericum moseranum


168. Hypericum patulum

169. Hypericum patulum grandiflorum

170. Hypericum patulum henry

171. Hedera helix

172. Ilex aquifolium

173. Ilex aquifolium f. auremarginata

174. Jasminum beesianum

175. Jasminum nudiflorum

176. Jasminum officinale

177. Jasminum ptimilinum

178. Kalmia angustifolia

179. Kalmia latofolia

180. Kerria japonica fl. pl.

181. Kolkwitzia amabilis

182. Koelreuteria paniculata

183. Laburnum vulgaris

184. Lagestroemia indica

185. Laurus nobilis

186. Leutum columbianea

187. Ledum latifloium compactum

188. Leicesteria formosa

189. Lespedezza bicolor

190. Lespedezza macrantha

191. Ligustrum acuminatum

192. Ligustrum amurense

193. Ligustrum aureus

194. Ligustrum ausiflorum

195. Ligustrum ibota

196. Ligustrum ionandrum

197. Ligustrum japonicum

198. Ligustrum lucidum

199. Ligustrum oval

200. Ligustrum ovalifolium

201. Ligustrum vulgare atrovirens

202. Ligustrum vulgare pyeamidale

203. Lonicera alpigena

204. Lonicera apilendida

205. Lonicera bella

206. Lonicera caprifolia


207. Lonicera coerulea

208. Lonicera floribunda

209. Lonicera henry

210. Lonicera korolkowii

211. Lonicera maakii

212. Lonicera nitida

213. Lonicera pileata

214. Lonicera racemisa

215. Lonicera periclineum

216. Lonicera precox

217. Lonicera tellmanina

218. Lonicera xylosteum

219. Ligustrum aureum

220. Lycium halimifolium

221. Maclura pomifera

222. Mahonia aquifolium

223. Mahonia japonica

224. Magnolia decudate

225. Magnilia kobus

226. Magnolia grandiflora

227. Magnolia soulangena

228. Magnolia tripetala

229. Malus aldentenensiis

230. Malus exelens tiel

231. Nadina domestica

232. Paeania arborea

233. Periploca graeca

234. Philadelphus coronaris

235. Philadelphia coronaris plena

236. Philadelphus grandiflorus

237. Philadelphus inodorus

238. Philadelphus japonicus

239. Philadelphus latifolius

240. Philadelphus lemoinei alberte

241. Philadelphus lemoinei dame

242. Philadelphus lemoinei favoritte

243. Philadelphus lemoinei girandile

244. Philadelphus lemoinei "Mont blanc"

245. Philadelphus lemoinei nivalis


246. Philadelphus microphylus fl. pl.

247. Philadelphus teniflorus

248. Philadelphus virginalis

249. Rhododendron ponticum

250. Phodotipus kerrioides

251. Physocarpus amurense

252. Physopcarpus opilifolius

253. Pholinia arbutifolia

254. Polygonum aubertii

255. Poncius trifoliata

256. Potentilla fruticosa

257. Potentilla fruticosa faretti

258. Potentilla fruticosa veiteschii

259. Prunus avia pendula

260. Prunus avium plena

261. Prunus laurocerasus

262. Prunus laurocerasus schipkaensis

263. Prunus persica clars meier

264. Prunus pissardii

265. Prunus seculata splendens

266. Prunus sinensis alba

267. Prunus sinensis rosea

268. Prunus triloba

269. Ptelea trifolata

270. Pterocarya taxinifolia

271. Punica granatum

272. Pyracantha coccinea

273. Pyracantha crenulata

274. Quergus flex

275. Rhamnuo catartica

276. Ribes alpinus

277. Ribes aureum acerifolia

278. Ribes aureum chrysococum

279. Ribes aureum tenuifolius

280. Ribes sanguineum

281. Ribes sanguineum atrosanquineum

282. Rosa L.

283. Rosmarinus officinale

284. Sambucus nigra laciniata

285. Sambucus nigra variegata

286. Sorbus aucuparia

287. Sorbus aucuparia pendula

288. Spiraea arguta

289. Spiraea bella

290. Spiraea biliardii

291. Spiraea chamaedrifilia

292. Spiraea douglassii

293. Spiraea expensa

294. Spiraea henry

295. Spiraea japonica

296. Spiraea koutei

297. Spiraea macrophylla japonica

298. Spiraea nersiesii

299. Spiraea prunifolia

300. Spiraea pumila anthony waterer

301. Spiraea pumila froebeli

302. Spiraea thumbergii

303. Spiraea ulmifolia

304. Spiraea veitschi

305. Stephanandra tanakae

306. Symphoricarpus orbiculata

307. Symphoricarpus racemosa

308. Symphoricarpus vheanaultii

309. Syringa amurense

310. Syringa emody aurea

311. Syringa henry

312. Syringa josikae

313. Syringa josikae tubra

314. Syringa microphylia

315. Syringa persica

316. Syringa reflexa

317. Syringa villosa

318. Syringa vulgaris

319. Tamarix hyspida aestivalia

320. Tamarix tetrandra

321. Tamarix tetrandra purpurea

322. Veronica myrtifolia

323. Viburnum opulus sterile


324. Viburnum rhytidophylum

325. Viburnum sargenii

326. Viburnum tinus

327. Viburnum tomentosum sterile

328. Vinga major

329. Vinga minor

330. Vitex agnus castus

331. Weigela hybrida alba

332. Weigela hybrida abej carrjerii

333. Weigela hybrida blasarosa

334. Weigela hybrida eva rhatke

335. Weigela hybrida dunkelrose

336. Weigela hybrida groenwegii

337. Weigela hybrida van houttell

338. Weigela hybrida rosea

339. Weigela glorobunda

340. Weigela hortensis

341. Weigela hortensis ideal

342. Weigela hortensis mod cuture

343. Weigela hortensis praecox

344. Weigela korensii

345. Wistaria sinensii

346. Wistaria floribunda

347. Xantocares sorbifilla

348. Xantoxylon aimilans

349. Xantoxylon americana

350. Xantoxylon elatus

351. Xantoxylon gitaldii


В. Горскодървесни видове


Широколистни дървета

1. Castanea mollissima Bl. - Китайски кестен

2. Castanea orenata Sieb et Zucc. - Японски кестен

3. Picea abies (L.) Karst. - Смърч

4. Populus leuce - Топола

5. Quercus suber - Корков дъб


Иглолистни дървета и храсти

1. Abies arismanica compacta


2. Abies cepholonica

3. Biota orientalis

4. Cedrus deodara

5. Cedrus libant

6. Cephalotaxum drupecea

7. Chamaeciparus lawsoniana

8. Chamaeciparis nootkaensis

9. Chamaeciparis nootkaensis argenteo variegata

10. Chamaeciparis nootkaensis glauca

11. Chamaeciparis nootkaensis lutea

12. Chamaeciparis nootkaensis pendula

13. Chamaeciparis nootkaensis veridia

14. Chamaeciparis pawsonia ,,Alumii"

15. Chamaeciparis pisifera

16. Chamaeciparis pisifera cornus oswaldi

17. Chamaeciparis pisifera filifera aurea

18. Chamaeciparis pisifera plumosa

19. Cupresus arisonica

20. Juniperus chinensis

21. Juniperus chinensis argenteo var.

22. Juniperus chinesis hetzii

23. Juniferus chinesis pfitzeniana

24. Juniperus chinesis pfitzeniana aurea

25. Juniperus chinesis stricta

26. Juniperus comunis

27. Juniperus comunis hibernica

28. Juniperus comunis montana aurea

29. Sequoia gigantea

30. Thuja gigantea aureovarigata

31. Thuja gigantea semperaurea

32. Thuja occidentalis ellwangeriana aurea

33. Thuja occidentalis ellwangeriana gold

34. Thuja occidentalis ericoides

35. Thuja occidentalis filiformis

36. Thuja occidentalis froebellii


37. Thuja occidentalis globosa

38. Thuja occidentalis umbroculifera

39. Thuja occidentalis westermanii

40. Thuja occidentalis woodwardii

41. Thuja orientalis juniperoides

42. Thuja oxidentalis globosa

43. Thujopsis delebrata

44. Yuniperus sabina aurea

45. Yuniperus squamata mayert


Медицински и ароматни растения

1. Artemisia L. - Пелин

2. Atropa belladonna L. - Беладона

3. Аltheae officinalis L. - Медицинска ружа

4. Calendula officinalis L. - Невен

5. Centranthus L. - Центрантус

6. Coriandrum sativum L. - Кориандър

7. Datura stramonium L. - Татул

8. Echinacea sp. - Ехинацея

9. Glaucium flavum Grantz. - Жълт мак

10. Hyoscyamus niger - Блян

11. Hypericum perforatum L. - Кантарион

12. Hissopus officinalis L. - Исоп

13. Lavandula vera L. - Лавандула

14. Leucоjum аestivum L. - Блатно кокиче

15. Matricaria hamomilla L. - Лайка

16. Melissa officinalis L. - Маточина

17. Majorana hortensis L. - Майорана

18. Mentha piperita L. - Мента

19. Monarda fistulosa L. - Монарда

20. Nepeta transcaucasica L. - Непета

21. Nigela sativa L. - Черна мерудия

22. Ocimum basilicum L. - Босилек

23. Origanum heracleoticum L. - Бял риган

24. Pimpinella anisum L. - Анасон


25. Rosa damascena Mill. - Маслодайна роза

26. Roza rogoza L. - Шипка

27. Rosmarinus officinalis L. - Розмарин

28. Salvia sclarea L. - Салвия склареа

29. Salvia officinalis L. - Салвия официналис (градински чай)

30. Scutellaria baicalensis Gefrgi - Байкалска превара

31. Silibus marianum L. - Бял трън

32. Thymus sp. - Мащерка

33. Vinca minor L. - Зим-зелен

34. Valeriana officinalis L. - Валериана

35. Humulus lupulus L. - Хмел


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2


Видове земеделски растения, сортове от които се вписват в списък Б на официалната сортова листа


I. Зеленчукови

1. Allium ascalonicum L. - Лук шалот

2. Allium cepa L. - Лук

3. Allium fistulosum L. - Лук батун

4. Allium porrum L. - Праз

5. Allium sativum L. - Чесън

6. Anethum graveolens L. - Копър*

7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Кервел

8. Apium graveolens L. - Целина

9. Asparagus officinalis L. - Аспержи

10. Beta vulgaris L. var. vulgaris - Манголд

11. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - Салатно цвекло

12. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.var. botrytis L. - Карфиол

13. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) var.cymosa Duch. - Броколи

14. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. - Брюкселско зеле

15. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Бяло главесто зеле


16. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. - Червено главесто зеле

17. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - Савойско зеле

18. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes - Алабаш

19. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. - Листно зеле

20. Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. - Китайско зеле

21. Brassica rapa L. var.rapa - Турнепс

22. Capsicum annuum L. - Пипер

23. Cichorium endivia L. - Ендивия

24. Cichorium intybus L. (partim) - Цикория

25. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Дини

26. Cucumis melo L. - Пъпеши

27. Cucumis sativus L. - Краставици

28. Cucurbita maxima Duchesnе - Тиква

29. Cucurbita moschata Duch. - Тиква мускатна*

30. Cucurbita pepo L. - Тиквички

31. Cynara scolymus L. - Артишок

32. Daucus carota L. - Моркови

33. Foeniculum vulgare Miller - Резене

34. Hibiscus esculentus L. - Бамя*

35. Lactuca sativa L. - Салата

36. Lens culinaris Medic. - Леща

37. Lepidium sativum L. - Градински крес

38. Lycopersicon esculentum Mill. - Домати

39. Pastinaca sativa L. - Пащърнак*

40. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill - Магданоз

41. Phaseolus coccineus L. - Многоцветен фасул


42. Phaseolus vulgaris L. - Фасул (градински)

43. Pisum sativum L. (partim) - Грах, с изключение на полски грах


44. Rhaphanus sativus L. - Репички, Ряпа

45. Rheum rhaponticum L. - Ревен

46. Rumex acetosa L. - Киселец*

47. Satureja hortensis L. - Чубрица*

48. Scorzonera hispanica L. - Черен корен

49. Solanum melongena L. - Патладжан

50. Spinacia oleracea L. - Спанак

51. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Полска (кълнова) салата

52. Vicia faba L. (partim) - Бакла

53. Zea mays ssp. saccharata Strut. - Захарна царевица*

54. Гъби

II. Zea mays L. ssp. everta Strut. - Пуклива царевица

III. Vitis L. - Лоза


Приложение № 4 към чл. 25, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)


 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

 

 

 

До Изпълнителния

 


директор

 

на ИАСАС

 

 
 

ЗАЯВКА ............................................................
 

(рег. №, попълва се от ИАСАС)
 

към Договор № ..................................................
 

(попълва се от ИАСАС)
 

относно: Официално изпитване на сортове растения и породи/хибриди копринена буба


 с цел признаване и вписване в списък А и списък Б на Официалната сортова листа

 с цел получаване правна закрила на сорт

1. Заявител/и (име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail):

- адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения):

2. Селекционер/и на сорта:

 заявителят/ите

 

 лице/а, ако е/са

 

различно/и от зая-

 

вителя:

- име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail:

......................................................................

......................................................................


 

Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:

 договор

 наследство

 друго

Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или официално заверени.

3. Вид и подвид (ботаническото наименование на латински език):

4. Наименование

- временно

на сорта:

(селекционен №) -

 

..............................

 

- постоянно Код ..........

 


 Име ..........

5. Начин на създаване на сорта:

формула (посочете) ....................

6. Наименованието на сорта заявено ли е за регистриране, или е регистрирано като търговска марка в ЕС, в страна - членка на UPOV, или чрез WIPO

(Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост):

 Да

 Не

Ако е "Да", попълват се съответните колони на таблицата:

Страна -

Дата на

Дата на

Регистра-

членка на

заявяване

регистрация

ционен


ЕС и/или

 

 

номер

UPOV/ или

 

 

 

чрез WIPO

 

 

 

 

 

 

 

7. Информация за всички други заявки, направени в страна - членка на Европейския съюз, и/или в страна - членка на UPOV

Страна - членка на ЕС

Страна - членка на ЕС

и/или на UPOV .......................................


и/или на UPOV .......................................

(наим. на

(наим. на

страната)

страната)

 Правна закрила

 Правна закрила

на сорта

на сорта

 Официален каталог

 Официален каталог

на страната

на страната

- регистрация

- регистрация

година - ..........

година - ..........

- в процес на


- в процес на

регистрация

регистрация

година - .........

година - ...........

- все още не е

- все още не е

обект на регистрация

обект на регистрация

Оторизиран

Оторизиран

орган: ........................................

орган: ........................................

Заявка № ..................................

Заявка № ..................................

Етап:


Етап:

Наименование на

Наименование на

сорта или

сорта или

селекционен № ........................................

селекционен № ........................................

Ако заявеният за изпитване сорт с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република България е родителски компонент на хибриден сорт и е бил изпитан в страна - членка на ЕС и/или на UPOV, във връзка с изпитването на хибридния сорт, посочете наименованието на хибридния сорт и страната, в която е било проведено изпитването:

..........

8. Право на приоритет, по отношение на най-рано подадената заявка, за патентна закрила:

в страна - .....................................

на дата: (ден, месец и година на заявката).........


9. Сортът бил ли е обект на търговия или използван по друг начин:

 Да

дата - ...

страна - ...

наимено-

 

(ден, месец

(страна - член-

вание на

 

и година)

ка на ЕС, или

сорта ...

 

 

трета страна)

 

 Не

 

 

 

Когато е "да", посочва се страната на първото разполагане (търговия) със сорта и целта на неговата употреба.


10. За заявени хибридни сортове: (попълнете за родителските компоненти)

а) Информация за всички други заявки за родителския компонент, направени в страна - членка на Европейския съюз, или в страна - членка на UPOV

Страна - членка на ЕС

Страна - членка на ЕС

и/или на UPOV ......

и/или на UPOV ......

(наименование

(наименование

на страната)

на страната)

 Правна закрила

 Правна закрила

на сорта

на сорта


 Официален каталог

 Официален каталог

на страната

на страната

- регистрация

- регистрация

година - ..........

година - ..........

- в процес на

- в процес на

регистрация

регистрация

година - .........

година - ...........

- все още не е

- все още не е

обект на регистрация


обект на регистрация

Оторизиран

Оторизиран

орган: ........................................

орган: ........................................

Заявка № ..................................

Заявка № ..................................

Период:

Период:

Наименование на

Наименование на

сорта или

сорта или

селекционен № .........................

селекционен № ........................

б) Родителският компонент използван ли е за създаване на други хибридни сортове:


 Да

 Не

Ако е "да", посочете:

 

Наименование на

Наименование на

родителския компонент:

хибридния сорт:

........................................

........................................

11. Сортът генномодифициран ли е:

 Да

 Не

12. Сортоподдържане на сорта (посочете организация и населено място, където се сортоподдържа сортът):

..........

13. Сортът вписан ли е във:


- Общия каталог

 

на Европейския

 

съюз

 Да година - ....................

 

 Не

- Официален ката-

 

лог на държ. - член-

 

ка на ЕС

 Да година - ............. страна - .............

 

година - ............. страна - .............

 

година - ............. страна - .............


 

 Не

- Заявката се подава за всеки новозаявен сорт.

- Заявката може да бъде подадена и от лице, упълномощено от автора на сорта.

- При настъпили промени в обстоятелствата (по т. 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 13) заявителят е длъжен в едномесечен срок да уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Място:

Дата:

Заявител:

 

 

(подпис и печат)<< предыдущая страница   следующая страница >>