litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

Приложението въвежда част Б, Приложение I на Директива 2010/46/ЕО.


Приложение № 10аб към чл. 17б, ал. 2, буква "а"


(Ново - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Приложение № 11 към чл. 17б, ал. 2, буква "б"


(Ново - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.)Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с методиките на UPOV

 

Научно

Общоприето име на

Методики на UPOV
наименование

вида

 


(ботаническо име


 

 
на вида)

 

 
1

2

3
Allium

Лук батун

TG/161/3 от 01.04.1998 г.
fistulosum L.

 

 
Beta vulgaris L.

Манголд

TG/106/4 от 31.03.2004 г.
Brassica oleracea L.

Листно зеле


TG/90/6 от 31.03.2004 г.
Brassica rapa L.

Турнепс

TG/37/10 от 04.04.2001 г.
Cichorium intybus

Дълголистна или

TG/154/3 от 18.10.1996 г.
L.

италианска цикория

 
Cucurbita maxima

Tикви

TG/155/4 от 28.03.2007 г.
Duchesne

 

 
Raphanus sativus L.

Черна ряпа


TG/63/6 от 24.03.1999 г.
Rheum rhabarbarum L.

Ревен

TG/62/6 от 24.03.1999 г.
Scorzonera

Черен корен

TG/116/3 от 21.10.1988 г.
hispanica L.

 

 


Текстовете на тези методики могат да се намерят в интернет страницата на UPOV (www.upov.int).

Приложението въвежда част Б, Приложение II на Директива 2009/97/ЕО.


Приложение № 11а към чл. 17б, ал. 2, буква "б"


(*) (Ново - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.)

Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с методиките на UPOV


 

Научно

Общоприето име на

Методики на UPOV
наименование

вида

 
Beta vulgaris L.

Манголд

методика TG/106/4 от 31.3.2004 г.
Brassica oleracea L.

Листно зеле

методика TG/90/6 от 31.3.2004 г.
Brassica rapa L.

Ряпа

методика TG/37/10 от 4.4.2001 г.


Cichorium intybus L.


Листна и италианска

методика TG/154/3 от 18.10.1996 г.
 

цикория

 
Cucurbita maxima

Тиква

методика TG/155/6rev. от
Duchesne

 

28.3.2007 г. + 1.4.2009 г.
Raphanus sativus L.

Черна ряпа

методика TG/63/6 от 24.3.1999 г.
Rheum

Ревен

методика TG/62/6 от 24.3.1999 г.


rhabarbarum L.

 

 
Scorzonera

Черен корен

методика TG/116/4 от 24.3.2010 г.
hispanica L.

 

 


Текстовете на тези методики могат да се намерят в интернет страницата на UPOV (www.upov.int).

Приложението въвежда част Б, Приложение II на Директива 2010/46/ЕО.


Приложение № 11аб към чл. 17б, ал. 2, буква "б"


(Ново - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Приложение № 12 към чл. 17в


(Ново - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.)


СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПИТВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 17


Полски култури


Beta vulgaris L. - Захарно цвекло

Alopecurus pratensis L. - Ливадна лисича опашка

Agorpyrum sp. - Житняк*


Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J. S. et K. B. Presl. - Висок (френски) райграс

Setaria italica L. - Мохар (лудо просо, делидар)*

Cynesurus cristatus L. - Гребениста трева*

Cynodon dactylon L. Pers. - Бермудска трева

Holcus lanatus - Медовица*

Xfestulolium - Хибрид между власатка и райграс*

Phalaris aquatica L. - Тръстичина (фаларис)

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - Златна трева*

Hedysarum coronarium L. - Сула*

Lotus corniculatus L. - Звездан*

Melilotus ssp. Lam. - Комунига*

Onobrychis viciifolia Scop. - Еспарзета

Тrigonella foenum - graecum L. - Сминдух*

Vicia ervilia L. - Бурчак*

Vigna sinensis (L.) Endl. (Phaseolus radiatus) - Папуда (птичи боб)*

Ornithopus sativus Brotero - Серадела*

Perco - Репко*

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L. - Кръмно (фуражно) зеле

Raphanus sativa L. - Фуражна рапица*

Tifon - Тифон*

Lathyrus sativus - Секирче*

Phacelia tanacetifolia Benth. - Фацелия

Phalaris canariensis L. - Канарско просо

Sorghum sudanensе (Piper) Stapf. - Суданка

Sorghum bicolor (L.) MoenchX Sorghum sudanensе (Piper) Stapf. - Сорго-суданков хибрид

Triticum spelta L. - Пшеница спелта

Panicum milliaceum L. - Просо*

Ciсer ariеtinum L. - Нахут*

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson - Кафяв синап


Brassica nigra (L.) Koch - Черен синап

Camelina sativa L. - Камелина

Cannabis sativa L. - Коноп

Carum carvi L. - Ким

Crambe ssp. - Крамбе*

Cuminum cyminum L. - Кимион*

Datura stramonium L. - Татул*

Lalemantia iberica L. - Лалеманция*

Pimpinella anisum L. - Анасон*

Ricinus communis L. - Рицин*

Sesamum indicum L. - Сусам*

Nicotiana tabacum L. - Тютюн*


Зеленчукови култури

Anethum graveolens L. - Копър

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Кервел (градински балдаран)

Cucurbita moschata Duch. - Тиква мускатна*

Hibiscus esculentus L. - Бамя*

Lens culinaris Medic. - Леща*

Lepidium sativum L. - Градински крес

Pastinaca sativa L. - Пащърнак*

Rumex acetosa L. - Киселец*

Satureja hortensis L. - Чубрица*


Забележка. Видовете земеделски растения, отбелязани с "*", не са вписани в списъка на видовете в Общия каталог на ЕС.


Приложение № 13 към чл. 17г, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.)


Част А

МОРФОЛОГИЧНИ ПРИЗНАЦИ, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО ЗА РАЗЛИЧИМОСТ, ХОМОГЕННОСТ И СТАБИЛНОСТ НА СОРТОВЕ ЛОЗА


1. РАЗПУКВАНЕ НА ЛИСТНА ПЪПКА ПРИ РАЗВИТ ЛЕТОРАСТ С ДЪЛЖИНА ОТ 10 ДО 20 СM

1.1. форма

1.2. цвят (при отваряне да позволява наблюдение на антоциана)

1.3. мъхнатост


2. МЛАД ЛЕТОРАСТ ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖ

2.1. напречно сечение (форма и контури)

2.2. мъхнатост

3. ЛЕТОРАСТ

3.1. повърхност

3.2. вегетативни органи

4. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МУСТАЦИТЕ

5. МЛАДИ ЛИСТА НА ВЪРХА НА ЛЕТОРАСТ С ДЪЛЖИНА ОТ 10 ДО 30 СМ СЛЕД РАЗПУКВАНЕ НА ПЪПКАТА ПЪРВИТЕ ТРИ ЛИСТА СА ЯСНО ОЧЕРТАНИ)

5.1. оцветяване

5.2. мъхнатост

6. ЗРЯЛ ЛИСТ (РАЗПОЛОЖЕН МЕЖДУ 8-И И 11-И ВЪЗЕЛ)

6.1. фотография

6.2. скица или директен отпечатък със скала

6.3. основна форма

6.4. брой на листните дялове

6.5. вряз на дръжката

6.6. дълбочина на горния и долния страничен вряз

6.7. четинки на долната повърхност

6.8. повърхност

6.9. странична назъбеност на листа

7. ЦВЯТ

очевиден пол

8. ГРОЗД ВЪВ ФАЗА СТОПАНСКА ЗРЕЛОСТ (ЗА ВИНЕНИ И ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ)

8.1. фотография (със скала)

8.2. форма

8.3. размер

8.4. дръжка (дължина)

8.5. средно тегло в грамове

8.6. откъсване

8.7. компактност на грозда

9. ЗЪРНО ВЪВ ФАЗА СТОПАНСКА ЗРЕЛОСТ (ЗА ВИНЕНИ И ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ)

9.1. фотография (със скала)

9.2. форма

9.3. форма с отбелязано средно тегло

9.4. оцветяване

9.5. кожица (по отношение на десертните сортове)


9.6. брой на семената (по отношение на десертните сортове)

9.7. пулпа

9.8. сок

9.9. вкус

10. СЕМЕ (ЗА ВИНЕНИ И ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ)

фотография на двете страни и профила (със скала)


Част Б

ФИЗИОЛОГИЧНИ ПРИЗНАЦИ, РАЗГЛЕЖДАНИ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО ЗА РАЗЛИЧИМОСТ, ХОМОГЕННОСТ И СТАБИЛНОСТ НА СОРТОВЕ ЛОЗА


1. ФЕНОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ И ОТЧИТАНИЯ

1.1. Установяване на фенологични дати

Фенологичните дати се установяват в сравнение с един или повече контролни сортове.

1.1.1. Контролни сортове за територията на Република България:

1.1.1.1. бели винени

- Мускат отонел,

сортове

Ризлинг италиан-

 

ски, Шардоне,

 

Димят

1.1.1.2. червени винени

- Мерло,

сортове

Каберне Совиньон,


 

Гъмза, Мавруд,

 

Ранна мелнишка,

 

Широка мелнишка

 

лоза

1.1.1.3. десертни сортове

- много ранни:

 

Супер ран Болгар,

 

Мискет русенски

 

- ранни:

 

Плевен Кардинал

 

- средно ранни:

 

Болгар, Хамбург-

 


ски мискет

 

- късни: Алфонс

 

Лавале, Италия

 

- много късни:

 

Тича, Петричка

 

есен

 

- безсеменни:

 

Русалка 3,

 

Хибрид VI-4,

 

Бяло без семе

 

 

1.2. Дата на отваряне на очите

Датата, на която половината от очите на нормално зарязана лоза (прочистена от леторасти) се разтварят, като показват своята мъхнатост в сравнение с тези на контролните сортове.


1.3. Дата на пълен цъфтеж

Датата, на която при съответния брой растения половината от цветовете са отворени в сравнение с контролните сортове.

1.4. Зрелост (за винени и десертни сортове)

В допълнение към периода на зрелост трябва да се посочи гъстотата или вероятният градус на мъстта, нейната киселинност и съответстващият добив на грозде, изразен в килограми на хектар, в сравнение с един или повече контролни сортове, от които се получават подобни добиви.


2. СТОПАНСКИ ПРИЗНАЦИ

2.1. Жизненост

2.2. Хабитус на растежа (разположение на първата плодна пъпка, размер)

2.3. Производство

2.3.1. регулярност

2.3.2. добив

2.3.3. аномалии

2.4. Устойчивост или чувствителност

2.4.1. към неблагоприятни условия

2.4.2. към вредители

2.4.3. склонност към напукване на зърната на гроздето

2.5. Поведение по време на вегетативно размножаване

2.5.1. присаждане

2.5.2. размножаване чрез резници


3. ИЗПОЛЗВАНЕ

3.1. за винени сортове

3.2. за десертни сортове

3.3. за подложки

3.4. за индустриално приложение.


Приложение № 14 към чл. 17г, ал. 3


(Ново - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г.)


МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО НА СОРТОВЕ ЛОЗА


1. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. място (район)

1.2. географски условия

1.2.1. геогр. дължина

1.2.2. геогр. ширина

1.2.3. надморска височина

1.2.4. изложение и склон

1.3. климатични условия

1.4. тип почва

2. ТЕХНИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА

2.1. При винени и десертни сортове грозде

2.1.1. 24 лози по възможност на няколко различни подложки

2.1.2. най-малко три години на плододаване

2.1.3. най-малко две места (района) с различаващи се екологични условия (Северна и Южна България)

2.1.4. приемането на присадката трябва да се изследва върху поне три сорта подложки

2.2. При сортове за подложки

2.2.1. пет лози с най-малко две форми на хабитус на растежа

2.2.2. пет години след засаждането

2.2.3. три места (района) с различни екологични условия

2.2.4. приемането на присадката трябва да се изследва при най-малко три присадени сорта.

<< предыдущая страница