litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
НАРЕДБА No 2 от 18 май 2000 г.ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


Издадена от Министерството на образованието и науката

Обнародвана, ДВ, бр. 48 от 2000 г.,

изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., в сила от 1 юли 2004 г.


Раздел I

Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят равнищата на общообразователна подготовка на учениците в края на етап и степен на образование.

Чл. 2. Учебното съдържание на общообразователната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които се измерват или наблюдават като резултати на учениците по учебните предмети и културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Чл. 3. Изискванията за учебно съдържание по чл. 2 включват общи и специфични ключови групи умения, интегрални и междупредметни области на учебно съдържание в зависимост от спецификата на учебните предмети и на културно-образователните области.


Раздел II

Учебно съдържание по културно-образователни области

и учебни предмети


Чл. 4. Учебното съдържание по учебни предмети се разпределя по съответните културно-образователни области, както следва:

1. български език и литература (приложение No 1);

2. чужди езици (приложение No 2);

3. математика, информатика и информационни технологии (приложение No 3);

4. обществени науки и гражданско образование (приложение No 4);

5. природни науки и екология (приложение No 5);

6. изкуства (приложение No 6);

7. бит и технологии (приложение No 7);

8. физическа култура и спорт (приложение No 8).


Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. Държавните образователни изисквания за учебно съдържание се прилагат в съответствие с въвеждането на учебния план и се изменят след оценяване на тяхната приложимост.

§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 3. Тази наредба се приема на основание чл. 17, т. 4 от Закона за народната просвета.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 1


ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Културно-образователна област:

Български език и литература

Учебни предмети:

български език и литература


Обща характеристика на културно-образователната област


Български език и литература


I. Място и роля на културно-образователната област "Български език и литература" в системата на общообразователната подготовка


Изучаването на български език и литература в средното училище цели постигане на определено равнище на комуникативна компетентност чрез:

1. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи езиковата компетентност, а именно:

- овладяване книжовната норма на българския език (ЗНП, ДВ, бр. 36 от 1998 г.);

- овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни ситуации;

- овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната практика.

2. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи литературната компетентност, а именно:

- овладяване принципите на строеж и функциониране на художествената творба;

- овладяване на основните инструменти за общуване с художествената творба;

- овладяване на основните моменти в историческото развитие на художествения процес.

Чрез изучаването на български език и литература в училище се цели постигането на определено равнище на социокултурна компетентност, а именно:

- придобиване на общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност;

- изграждане на ясно съзнание за национална идентичност, доколкото българският език и литература са едни от най-важните средства, чрез които тази национална идентичност се е създала, утвърдила се е и продължава да се утвърждава.II. Специфика на предметите от областта, връзки и зависимости между тях

Културно-образователната област "Български език и литература" се състои само от един общ предмет, при който двете части намират различен баланс в отделните етапи на образователния процес.

В периода първи и втори клас преобладава изучаването на знания и умения от българския език - начално ограмотяване, обучение по четене, овладяване основите на писмената и устната реч и др.

Специфичното образование по литература започва в трети клас, като някои от изискваните компетентности са общи и за двете части на предмета, например началното овладяване на системата от писмени работи в училище.

В етапа на основното образование обучението по български език и литература се провежда паралелно, като по български език трябва да приключи в общи линии овладяването на езиковата норма. Придобиват се знания за системата и структурата на българския език с цел разширяване на обема от езикови ресурси в речта на ученика. Изграждат се умения за създаване и възприемане на текстове, най-често използвани в речевата практика, съобразно стилово-жанровите им особености.

В обучението по литература се цели овладяването на два блока компетентности. Първият е свързан с проблематизирането и специфицирането на основни въпроси от хуманитарната ценностна система: ценностите на родовия свят, националната идентичност, етническото самосъзнание и общочовешкия морал. Тук се формират по-задълбочено и някои основни принципи на понятийния апарат на литературната терминология. Вторият блок е насочен преди всичко към овладяване на възловите моменти от развитието на българската литература, тъй като е вероятно част от учениците да не продължат в по-горна образователна степен, но трябва да познават най-важните постижения на националния литературен процес.

В средната образователна степен проблематиката на българския език е насочена към овладяване на стиловата типология на текстовете, функциониращи в основните социални комуникативни сфери; към овладяване на езикови средства с оглед на модалността в тяхната употреба с цел разширяване на възможностите за избор при създаване на собствен текст и за пълноценно разчитане на чужд текст.


Литературното образование в тази степен поставя акцент върху проследяване на основните етапи в развитието на човешката култура (преди всичко на европейската), като развитието на българската литература се вмества в общия европейски културен контекст. Така учениците осъзнават органичността на нашето литературно развитие и принадлежността му към един общ културен ареал и се преодолява изкуственото разграничение на българска и чужда литература.

Основният принцип за разпределение на учебното съдържание в етапите и степените на средното образование е:

поставяне на базовите проблеми и осъзнаването им от учениците (I-IV кл.);

разширяване и специфициране на проблематиката и работа върху разширяване и задълбочаване на компетентностите (V -VIII кл.);

историзиране на проблематиката в съответствие с влиянията, които оказва развитието на обществения и културния процес върху спецификата на хуманитарните проблеми, върху строежа и функциите на художествените творби и върху осъзнаването на литературните явления (IX -XII кл.).


III. Теми, понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер


Понятия и проблеми с интегрален характер:

комуникация, изказване, текст, комуникативна структура на изказването, аргументация, знак и смисъл, многозначност, тропи, редактиране, терминология.


Понятия и проблеми с междудисциплинарен характер:

добро-зло, хуманитарна ценностна система, култура и общество, социокултурна ситуация, отговорност и търпимост, престъпление и наказание, разум и свобода, хуманизъм.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по български

| език в края на началния етап на основна-

| та образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Социокул- Разказва, описва, задава въпроси, дава от-

турни ком- говори, обяснява, като използва уместно

петентности езикови средства, характерни за ситуа-

цията на общуване съобразно участници-

те в нея, темата, целта и условията.

Владее формулите за вежливост, използ-

ва формите за учтивост.

----------------------------------------------------------------------

Езикови Открива синоними и антоними.

компетент- Показва многозначността на дума чрез

ности употреба в различен контекст.

В речта си използва в определен обем

синтактичните ресурси на езика: служи

си с различни по цел на изказването и по

състав изречения; използва различни словоредни

варианти.

------------------------------------------------------------------

Социокул- Говорене:

турна и ези- - организира логически своето изказване;

кова компе- - разказва свързано, предава чута исто-

тентност: рия и може да я коментира;

Устно - заема своето място в диалог;

общуване - стреми се да се придържа към темата;

- владее основни норми на книжовния

изговор;

- говори с подходяща за ситуацията на

общуване интонация, жестове, поза.

Слушане:

- умее да изслушва другите говорещи;

- отнася се с уважение към мнението

на другите.

----------------------------------------------------------------------

Социокул- Четене:

турна и ези- - чете на глас гладко, с адекватна инто-

кова компе- нация и темпо, правилно поставя пау-

тентност: зите; доказва, че е разбрал основния

Писмено смисъл на прочетеното;

общуване - чете наум и доказва, че е разбрал ос-

новния смисъл на прочетеното;

- чете и разбира материали от детски

списания;

- служи си с учебни речници.

Писане:

- владее основни норми на графичната и писмената

система на българското писмо: пише четливо; пише

правилно думи с правописни особености; владее

основната употреба на пунктуационните знаци;

отделя изреченията в текста, като означава

началото и края им; пише разделно думите без

собствено ударение.

Създаване и разбиране на писмени текстове:

- създава съчинение по преживяване и по

въображение; може да напише и да адресира

лично писмо; създава текст, в който предава

съдържанието на чужд повествователен текст;

- създава съчинение описание на различни обекти;

- създава съчинение отговор на въпрос по

подходяща за възрастта тема;

- умее да планира свой текст и да прави план

на чужд текст; редактира текста си с оглед на

съдържанието, точността на израза, правописа.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по български

| език в края на прогимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------Социокул- Използва уместно езикови средства,

турни компе- адекватни на ситуацията на общуване

тентности съобразно участниците в нея, темата,

целта и условията.

Задава въпроси и дава отговори по поставена от

друг или избрана от него тема.

Изразява твърдения и се аргументира;

разказва и описва.

Владее формулите на речевия етикет при общуване

на публично място.

Демонстрира в текст по кои езикови средства един

функционален стил се отличава от други стилове.

----------------------------------------------------------------------

Езикови Разбира значението на думи, свързани

компетент- с обществения, икономическия и кул-

ности турния живот, и ги използва уместно.

Владее определен кръг термини за базисни понятия

в основни науки, ориентира се в специфичната

им за съответната научна област употреба

(с оглед на учебните предмети).

Използва синоними и антоними, думи за родови

и видови понятия, хипероними и хипоними с оглед

на стиловото разслоение на езика.

Владее граматическите средства на езика. Служи

си с разширен репертоар от синтактични

конструкции - словоредни варианти, обособени

части, вметнати изрази и пасивни конструкции,

използва синонимни синтактични връзки.

При редактиране на собствен текст умее да прави

съответните синтактични трансформации.

----------------------------------------------------------------------

Социокул- Участва с изказване в дискусия:

турна и ези- - придържа се към темата и организи-

кова компе- ра логически своето изказване;

тентност: - може да оспори мнение, различно от

Устно неговото, като проявява толерантност;


общуване- следи хода на диалога;

- позовава се на вече казаното.

При публични изказвания:

- спазва нормите на книжовния правоговор;

- говори с подходяща за ситуацията

интонация и сила на гласа;

- проявява усет за поставяне на логи-

ческо ударение.

----------------------------------------------------------------------

Социокул- Търсене на информация от различни

турна и ези- източници:

кова компе- - използва учебници, енциклопедии,

тентност: речници, периодични издания; може да

Писмено поиска информация в библиотека и на

общуване книжния пазар; използва специализи-

рани текстове - инструкции, правилни-

ци, справочници; извлича информация

от документи;

- ориентира се в жанровите особености на научно-

популярната и речниковата статия, новинарския

текст и на художествената литература, изучавана

в тази степен; може да планира, да резюмира, да

води бележки и да коментира съдържанието на текст.

Създаване на собствени текстове:

- създава текстове от аргументативен тип -

отговор на научен, литературен, житейски въпрос;

познава и използва в съчинението си основни

жанрови характеристики на статията и есето;

- изгражда свой и предава съдържанието на чужд

повествователен и описателен текст; разграничава

свидетелски от несвидетелски разказ;

- планира и структурира текста съобразно темата

и целта на общуването; обособява

тематично-смисловите части;

изгражда абзаци с оглед на смисъла; умее да

композира текст;

- попълва лични данни в бланки; може да напише

автобиография, молба, заявление;

- има формирани правописни навици по отношение на


думите с проверяем правопис, на често употребявани

думи с непроверяем правопис, пише вярно думи от

терминологичната лексика, владее правописните

норми.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по български

| език в края на гимназиалния етап на

| средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Социокул- Първо равнище

турни компе- Използва уместно в ролята си на гово-

тентности рещ различни езикови регистри, харак-

терни за социокултурните сфери, в ко-

ито общува; разпознава различни ези-

кови регистри при разчитане на смисъ-

ла на чужди текстове.

Съобразява езиковия си изказ с различ-

ни типове ситуации в сферата на офи-

циалното общуване.

В дискусия по поставена тема изразява свое

становище, като умее да се аргументира убедително.

Постига баланс между поднасяне на най-важното

и навлизане в детайли. Задава въпроси и дава

отговори по същество. Разбира, коментира и

интерпретира чужди становища и тяхната

аргументация. Открива преднамерена неясност,

отклоняване от темата и необосновани твърдения.

Второ равнище

Познава начините за представяне на факти и

интерпретирането им в различни медии - печатни и

електронни. Различава факти от мнения. Може да


открие и да реагира критично на основни реторични

стратегии, прилагани с пропагандна цел.

Ориентира се в съдържанието на юридически

текстове, справочници, правилници и др.

----------------------------------------------------------------------

Езикови Първо равнище

компетент- Отчита задължителността и възмож-

ности ностите за избор по отношение на упот-

ребата на езикови средства с оглед на

различните сфери на общуване.

Използва различни езикови средства в свой текст,

за да открои лична гледна точка, и разпознава

езикови средства с такава функция в чужд текст.

Използва уместно контекстови синоними и антоними;

синонимни синтактични конструкции с цел поставяне

на логически акценти.

Второ равнище

Може да направи превод от чужд език,

като се съобразява със съчетаемостта

на думите в двата езика.

Открива и коригира грешки, дължащи се на

интерференция, при съпоставка на оригинален и

преводен текст.

Може да открои прилики и разлики между граматиката

на българския език и граматиката на изучаван от

него чужд език.

Има основни знания за мястото на българския език

в индоевропейското езиково семейство и сред

балканските езици.

----------------------------------------------------------------------

Социокул- Първо равнище

турна и ези- Изгражда цялостно изказване, като се

кова компе- придържа към темата; формулира ясно

тентност:становище и разгръща аргументацията

Устно си; откроява собствена гледна точка.

общуване Участва в дискусия или дебат-само-

стоятелно или в екип, като проявява

толерантност към другите участници.


В хода на диалог резюмира вече казаното; умее

да се позовава на чужди мнения.

Може да участва в интервю като конкурсна форма.

При публично изказване спазва нормите на книжовния

изговор; използва интонацията, логическото

ударение, паузите, жеста, мимиката и позата с

реторична цел.

Второ равнище

Избира различни реторични стратегии

на общуване с оглед на цели, аудитория и тип

комуникативна ситуация.

Владее набор от реторични жанрове и похвати.

Социокул- Първо равнище

турна и ези- Използване на различни информаци-

кова компе- онни източници. Търсене и получава-

тентност: не на информация:

Писмено - използва различни информационни

общуване източници; анализира, сравнява и син-

тезира информация от един източник и

от различни източници (конспектира,

резюмира).

Създаване на собствени текстове:

- създава текстове с аналитична, тълкувателна

насоченост; текстове от аргументативен и от

описателен тип; текстове с развлекателна цел;

- прилага най-често използваните в писменото

общуване жанрови модели, като използва

възможностите за вариативност в структурното,

композиционното и езиковото им оформяне.

Второ равнище

Практически владее някои литературно-критически

жанрове (виж ДОИ за УС по литература).

----------------------------------------------------------------------


ЛИТЕРАТУРА

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения


учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по литература

| в края на началния етап на основната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Социокул- Разбира основната етическа опозиция

турни компе- добро-зло и я обяснява в конкретни

тентности сюжетни ситуации.

Обяснява етически отношения в семейството и

малката общност според сюжетните ситуации на

изучени литературни творби.

Открива основни белези на своята национална

идентичност в изучавани литературни произведения.

Изказва благопожелания по случай традиционни

празници и във връзка с български народни обичаи.

Участва в групова дейност за създаване на игрови и

сценични форми по литературни творби.

----------------------------------------------------------------------

Литературни Разпознава художествен и нехудожест-

компетент- вен текст; проза и стихове; повествова-

ности ние, описание и разсъждение; диалог и монолог.

Различава литературни жанрове, представени

по-широко в учебното съдържание.

Разграничава основните моменти в развитието на

действието.

Обяснява връзката между характера на героите и

основния смисъл на творбата.

Открива в изучавани художествени творби достъпни

фигури на речта.

Познава съдържанието на най-значимите творби на

българската детска литература и на българския

фолклор, включени в учебното съдържание.

----------------------------------------------------------------------

Социокултур- Ориентира се в комуникативната

на и литера- структура на творбата.

турна компе- Открива непознати думи в художест-

тентност: вения текст и определя значенията им

Общуване с в контекста.

художестве- Изразява емоционално-оценъчно отно-

ната творба шение към герои и ситуации в литера-

турната творба.

Изявява предпочитания към определени герои,

творби, жанрове.

Сравнява, установява сходство и различия между

две художествени творби или техни елементи.

----------------------------------------------------------------------

Социокултур- Участва в беседа по съдържанието на

на и литера- литературна творба: отговаря на въп-

турна компе- роси; изказва мнения, като подбира

тентност: подходящи елементи от текста, за да

Създаване на ги обоснове; съставя и задава въпроси.

изказвания Съставя устен преразказ на отделен

и писмени епизод или на кратък художествен

текстове текст.

Създава устно изказване с помощта на словесна

или визуална опора.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по литература

| в края на прогимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Социокул- Разбира основните ценности на родо-

турни компе- вия свят, осъзнава общото и устойчи-

тентности вото в моралните ценности на рода не-


зависимо от промените в социалното и

битовото устройство на живота. Комен-

тира валидността на тези морални прин-

ципи при разглеждане на художествени творби.

Разбира основните ценности в етническата

организация на човешките общности. Коментира

ги в изучени произведения и ги съпоставя с

личния и обществения си опит.

Осмисля основните ценности на националната

общност и ги открива в изучаваните произведения.

Осъзнава основните принципи на общочовешката

морална система. Доказва валидността им с примери

от изучени произведения.

----------------------------------------------------------------------

Литературни Разбира условния характер на художе-

компетент- ственото изказване, на неговите су-

ности бекти, на персонажната система, на

изобразения в творбата художествен

свят и на художествената образност.

Разбира спецификата на фигурите и тропите на

художествената реч и познава значенията на понятия

като метафора, метонимия, символ и алегория,

хипербола и литота. Открива ги в изучавани

текстове и коментира техния смисъл и въздействие

във връзка с цялата творба. Разбира значението на

стиховата организация и познава основните метрични

схеми.

Познава основните принципи на художествената

композиция и значението на понятията сюжет и

фабула. Осмисля различните връзки на епизодите в

развитието на действието. Осъзнава значението на

извънсюжетни елементи на композицията за цялостния

смисъл и въздействие на творбата.

Разбира комуникативната структура на художествената

творба и обяснява връзките между нейните основни

участници. Познава основните принципи в жанровата


система на литературата и разбира понятията:

приказка, басня, гатанка, поговорка, народна песен,

разказ, повест, роман, ода, елегия, лирическо

стихотворение.

Познава основни автори и произведения на

българската литература. Обяснява ролята им в

историята и културата на българския народ.

----------------------------------------------------------------------

Социокултур- Осъзнава ролята на автора като създа-

на и литера- тел на изобразената в произведението

турна компе- действителност. Трайно свързва име-

тентност: то на автора със заглавията на негови-

Общуване с те творби. Притежава мотивирани ин-

художестве- дивидуални читателски предпочитания.

ната творба Умее самостоятелно да подбира чети-

ва и да използва популярни информа-

ционни източници за книжовната продукция.

Разпознава основни видове издания. Притежава

формирани рецептивни очаквания при избор на

четива въз основа на следните ориентири: тематика,

жанр, име на автора, информационнооценъчни текстове

(бележки по корицата, предговор, послеслов,

анотация, рецензии и представяния). Умее да си

служи с азбучен библиотечен каталог.

Обосновава нравствени оценки за събития и герои от

изучени художествени творби и мотивира своя

ценностен избор.

Описва особеностите на художествения свят, създаван

от творбата (историческа епоха, обществена и

нравствена проблематика, основен конфликт, бит,

характерни герои, авторски внушения за разрешаване

на различни хуманитарни проблеми).

Разкрива в анализ художествения смисъл на

изучавано произведение.

----------------------------------------------------------------------


Социокултур- Владее основните опорни точки на ко-

на и литера- муникативната ситуация и идентифи-

турна компе- цира участниците в нея.

тентност: Владее в практически план основни

Създаване на жанрове на съвременната културна

изказвания комуникация (виж ДОИ за УС по бъл-

и писмени гарски език).

текстове Владее основните опорни точки в струк-

турата на изказването (въведение, из-

лагане на основния проблем, аргумен-

тация, излагане на главните моменти

на съдържанието, изводи и заключи-

телни обобщения). При изготвяне на

самостоятелни изказвания разработва

план и събира информация по темата

от различни източници.

Владее структурата на следните учебни жанрове:

подробен преразказ, сбит преразказ; подборен

преразказ; литературно-интерпретативно съчинение;

есе, съдържащо разсъждения върху естетически и

житейски проблеми по зададена тема.

Умее да изпълнява специфичен литератур тест с

цел проверка на компетентности.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по литература

| в края на гимназиалния етап на

| средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------следующая страница >>