litceysel.ru
добавить свой файл
1
Н А Р Е Д Б АЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени от тях, както и условията и реда за извършването им в Община Хисаря.

Чл.2 /1/ Специализираните институции за социални услуги по начина на финансиране са “държавна отговорност” и “общинска отговорност”;

/2/ “Държавна отговорност” са специализираните институции за социални услуги, които се финансират от държавния бюджет;

/3/ “Общинска отговорност” са институциите за социални услуги, които се финансират от общинския бюджет;

/4/ Кметът на Общината може да възложи управлението на специализираните институции и на социалните услуги, предоставяни в общността след провеждане на конкурс при условията на чл.37 – чл.39 “а” вкл. От ППЗСП на:

1. Физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, вписани в регистър към Агенция за социално подпомагане


 1. Физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица могат да предоставят социални услуги за деца до 18 години след издаване на лицензия и вписване в регистъра по т.1


ГЛАВА ВТОРА

ВИДОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ И ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

Чл.3 /1/ Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции;

/2/ Социалните услуги, които се предоставят в общността в Община Хисаря са:

 1. Домашен помощник

 2. Домашен социален патронаж

 3. Клуб на пенсионера

 4. Център за обществена подкрепа
 5. Субсидиране ползването на минерални бани от пенсионери, инвалиди и многодетни майки


 6. Поевтиняване на храната в детските заведения и детска млечна кухня

 7. Отпускане на еднократни помощи на социално слаби граждани от Община Хисаря съгласно Наредба на Общинския съвет


/3/ Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:

 1. Дом за стари хора с.Старосел

/4/ Социалните услуги могат да се предоставят еднократно, краткосрочно и/или дългосрочно

Чл.4 /1/ Домашният социален патронаж извършва услуги по домовете на:

 1. Лица над 65 години

 2. Инвалиди с определена 70% и над 70% намалена работоспособност

 3. Деца инвалиди

/2/ Социалните услуги по ал.1 са:

 1. Доставяне на храна

 2. Поддръжка на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания

 3. Консултация с личен лекар и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК

/3/ Социалните услуги по ал.2 се въвеждат поетапно като се започне с

услугата “доставяне на храна”

/4/ Лица, които не са абонати на Домашен социален патронаж Община Хисаря ползват предоставяните социални услуги срещу заплащане на такса в размер, определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хисаря

Чл.5 /1/ Домашен помощник е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване, приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности

/2/ Социалната услуга “домашен помощник” ще стартира след като Община Хисаря кандидатства по Програма и бъде одобрен проекта й

Чл.6 /1/ Клубовете на пенсионери и инвалиди се учредяват на териториален принцип по селища като форма на социална интеграция

/2/ Реда и условията за разкриване и организация на извършваните социални услуги в клубовете се уреждат с Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите след приемането й от Общински съвет Хисаря


Чл.7 Център за обществена подкрепа – В Центъра ще бъдат предоставяни социални услуги за деца и семейства в риск от Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”. Помещението е отдадено под наем съгласно Решения № 929 от 05.02.2007 и № 613 от 18.09.2007 на Общински съвет Хисаря

Чл.8 Дома за стари хора с.Старосел предоставя дългосрочни социални услуги на лица на пенсионна възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване


ГЛАВА ТРЕТА


УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В

ОБЩИНА ХИСАРЯ


Чл.9 Управлението на институциите за социални услуги се извършва в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Чл.10 /1/ Институциите за социални услуги в Община Хисаря се управляват от Кмета на Общината

/2/ Кметът на Общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с управителите на институциите за социални услуги

/3/ Управителите на институциите за социални услуги и специалиста „Социални дейности” към Общината се назначават след проведен конкурс при условията на Раздел ІV от кодекса на труда

/4/ Управителите на институциите за социални услуги създават, изменят и прекратяват трудовите правоотношения с работниците и служителите в тях

/5/ Длъжностното разписание се определя и утвърждава от Кмета на Общината в съответствие със стандартите, утвърдени от Решение на Министерски съвет за дейностите “държавна отговорност” и Решение на Общинския съвет за дейностите “общинска отговорност”

Чл.11 /1/ В специализираната институция за социални услуги – “Дом за стари хора” се създава Социален съвет. Председател на съвета е управителя на Дома

/2/ В Съвета участвуват специалисти, пряко свързани със специфичната дейност и специалист “социални дейности” към Община Хисаря

/3/ За провеждане на ежемесечни заседания се води Протоколна книга от специалиста “социални дейности”


Чл.12 /1/ За защита интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на обществен контрол в специализираните институции и социални услуги в общността могат да се създадат Съвети на потребителите на социални услуги, на техните настойници или попечители /чл.54а от ППЗСП/

/2/ Съветите по ал.1 имат съвещателни функции при осъществяване на дейностите по предоставяне на социалните услуги и следят за качеството им

Чл.13 Специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността имат право на:


 1. Собствен кръгъл печат

 2. Движимо и недвижимо имущество, собственост на общината

 3. Собствен бюджет в рамките на общинския бюджет

 4. Спонсорства, дарения, хуманитарни помощи и др.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл.14 /1/ В Дома за стари хора с.Старосел се приемат лица, които:

 1. Не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности

 2. Нямат близки, които да се грижат за тях

 3. Да не са сключвали договори за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане

 4. Да не са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или идеални части срещу заплащане през последните 5 години

 5. Предимство имат регистрирани по постоянен адрес и живели в Община Хисаря през последните 5 години

Чл.15 /1/ Настаняването в специализираната институция Дом за стари хора

с.Старосел /държавна отговорност/ се извършва със Заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, съгласно чл.40 а от ППЗСП

/2/ Копие от Заповедта за настаняване и копие от доклада-предложение, съгласно чл.40 ал.4 от ППЗСП се представят на Кмета на Община Хисаря

/3/ Настаняването в специализирана институция Дом за стари хора с.Старосел се допуска само след изчерпване на всички възможности за предоставяне на услуги в общността


Чл. 16 /1/ Необходими документи за постъпване в Дом за стари хора с.Старосел:


 1. Писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция “Социално подпомагане”

 2. Копие от документ за самоличност

 3. Копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв

 4. Копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКА, ако има такъв

 5. Две снимки, актуални към момента на подаване на молбата

 6. Извлечение от НОИ за последен, актуализиран размер на пенсията

 7. Медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от Областен диспансер за психични заболявания

 8. Медицинска характеристика от личен лекар или Районно здравно заведение по местоживеене

 9. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

 10. Декларация за имотно състояние

Чл.17 При постъпване в специализираната институция Дом за стари хора

с.Старосел задължително се представят:

 1. Документ за самоличност

 2. Медицинска бележка от районно здравно заведение, че лицето не е в контакт със заразно болни

 3. Медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразити

 4. Личен амбулаторен картон

Чл.18 /1/ На всеки новоприет в Дом за стари хора с.Старосел се извършва

задължителен медицински преглед

/2/ Ползването на социални услуги в Дом за стари хора с.Старосел се урежда с договор между управителя на дома /упълномощен от Кмета на Общината/ и потребителя на социални услуги или негов законен представител /по образец, утвърден от Кмета на Общината

Чл.19 /1/ Не се допуска настаняване в Дом за стари хора с.Старосел на лица, чието психическо и физическо състояние не съответствува на профила на заведението

/2/ Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата

/3/ При настаняване в специализирана институция се изготвя индивидуален план за работа с потребителя на социални услуги от доставчика на услугата /управителя, упълномощен от Кмета на Общината/


Чл.20 /1/ При смърт на лице, настанено в Дом за стари хора незабавно се уведомяват неговите наследници или законни представители, които се информират и писмено

/2/ Починалите в дома се погребват по служебен ред, когато нямат близки или те отказват да приемат тленните останки

Чл.21 /1/ Лице, настанено в специализирана институция се премества или изписва:


 1. По негово или на законния му представител желание, изразено в писмена молба до управителя на Дома

 2. При промяна на психическото и/или физическото състояние, несъответствуващо на профила на специализираната институция

 3. Когато месечната такса за ползваните социални услуги не е платена повече от три месеца

 4. При системно неспазване на разпоредбите на Правилника за вътрешния ред на Дома за стари хора

 5. При системна злоупотреба на алкохол и при установена наркоманияЧл. 22 Извеждането от специализираната институция за социални услуги се

Извършва със Заповед на Кмета на Общината по мотивирано писмено предложение на управителя на специализираната институция и приложени документи. На ползвателя на социална услуга при извеждането му от Дома се предоставят:

 1. Епикриза от личния лекар на лицето

 2. Личен амбулаторен картон

 3. Оценка на възможностите на възрастния

 4. Медицинска бележка, че лицето не е в контакт със заразно болни

Чл. 23 /1/ Потребителите на социални услуги в специализираната институция за

дългосрочно предоставяне на услуги имат право на домашен отпуск до 2 месеца в годината

/2/ За времето, през което ползват отпуска, такса не се заплаща

Чл. 24 /1/ Потребителите на социални услуги, настанени в специализирана институция за дългосрочно предоставяна социална услуга ползват лични облекла, а когато не разполагат с такива, същите им се осигуряват за сметка на специализираната институция в рамките на утвърдения бюджет


/2/ При извеждане от специализираната институция ако лицето няма собствено облекло и обувки или няма средства да си закупи такива, му се предоставят безвъзмездно съобразно сезона

Чл.25 /1/ Лицата, настанени в Дом за стари хора получават пенсиите си лично или чрез упълномощено лице по реда на чл.62 от НПОС и чрез разплащателен или спестовен личен влог в посочения от лицето банков клон при условията и реда на чл.67 от НПОС

Чл. 26 В специализираните институции за дългосрочно предоставяне на социални услуги се води и съхранява задължителна, определена с Указание на МТСП – НССП № СГ-91-00-04 от 21.01.1999 год, документация относно приемането, обслужването и извеждането на лицата и определената в чл.40 “д” ал.1-ал.4 от ППЗСП задължителна документация

Чл. 27 /1/ Съгласно чл.17 от ЗСП, социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси.

Таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет, се определят с Тарифа , утвърдена с ПМС № 91 от 21.04.1003 год на Министерски съвет /ДВ бр.40/ 29.04.2003 год, изм. ДВ бр.55/17.06.2003 год, изм. ДВ бр.13/17.02.2004 год, изм. ДВ бр. 97/02.11.2004, изм. ДВ бр. 54/04.07.2006 год/. Същите се събират от определено от управителя на специализираната институция длъжностно лице /касиер/, което води книга за таксите по образец със съдържание съгласно Указание на МТСП – АСП от 01.06.2005 год, изм. от 09.08.2006 год - Заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция.

/2/ Размерът на таксите за социални услуги “държавна отговорност”, финансирани от Републиканския бюджет чрез бюджетите на общините е определен процент от дохода на лицата /съгласно тарифата за социални услуги/. Таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, ако същото отговаря на профила на специализираната институция за социални услуги.

За всяка събрана такса се издава квитанция, която се връчва на лицето или неговите законни представители.


/3/ Действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция се определя съгласно Указание на МТСП – АСП от 01.06.2005 год, изм. от 09.08.2006 год – Заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на лице, настанено в специализирана институция

/4/ Ветераните от войните, които ползват социални услуги в специализирани институции, заплащат такса в размер, определен съгласно чл.4 т.5 от Закона за ветераните от войните и чл.16 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерски съвет от 1999 год /обн. ДВ бр.75/1999, изм. и доп. бр.112/1999, бр. 29/2000, бр. 61/2001; Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 год – бр. 73/2001, изм. 38/2002/. Останалата част е за сметка на бюджета на общината

/5/ Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, заплащат лицата, които:


 1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв;

 2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

 3. са прехвърлили жилище или вилен имот и/или части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

 4. са прехвърлили чрез договор за дарение собственост върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

/6/ Лица, ползващи социални услуги, които не заплащат такса са:

 1. лица, които нямат доходи;

 2. лица, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общината с цел развитие на социални услуги.

/7/ Издръжката на лицата по ал.6 т.1 – 2 е изцяло за сметка на

Републиканския бюджет

Чл. 28 /1/ За ползване на услугите на Домашен социален патронаж Община Хисаря, лицата подават следните документи /чл.40 ал.2 от ППЗСП/ в Община Хисаря:


 1. молба по настоящ адрес до Кмета на Община Хисаря по утвърден образец;

 2. декларация за семейно, имотно, здравословно състояние – по образец, утвърден от Кмета на Общината;

 3. копие от документ за самоличност;

 4. медицинска характеристика от личен лекар за общо здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания – по образец, утвърден от Кмета на Общината;

 5. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;

 6. копие от последно актуализирано извлечение от НОИ за размер на пенсията;

 7. един брой фото снимка;

 8. при необходимост доставчика на социални услуги може да изисква и други документи.

/2/ Документите за ползване на услугите Домашен социален патронаж

могат да се подават от желаещите лица и в кметствата на Община Хисаря

Чл. 29 /1/ Въз основа на подадената молба и приложените документи, социалните работници извършват социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение /по образец, утвърден от Кмета на Общината/

/2/ Включването за предоставянето на социални услуги в общността се извършва със Заповед на Кмета на Община Хисаря, издадена въз основа на доклада по ал.1

/3/ Отказ на органа по ал.2 за включване в Домашен социален патронаж се обжалва по реда на АПК

Чл. 30 /1/ За предоставяните от Домашен социален патронаж Община Хисаря социални услуги между потребителя на социални услуги и доставчика се сключва Договор за социални услуги общинска дейност – по образец, утвърден от Кмета на Общината

/2/ Специалистът “социални дейности” в Общината предоставя на потребителя на социални услуги в общността информация относно:

 1. описание на социалните услуги, които се предоставят;
 2. опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;


 3. условията и правилата за ползване на услугите;

 4. процедура за подаване на жалби.

Чл. 31 За социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж

Община Хисаря на лица, които не са абонати се подписва споразумение по образец, утвърден от Кмета на Общината

Чл. 32 /1/ Специалист “социални дейности” от Община Хисаря изготвя индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулира целите, които трябва да бъдат постигнати

/2/ Комисия, назначена от Кмета на Общината оценява изпълнението на плана по ал.1 на всеки 6 месеца и при необходимост го актуализира

Чл. 33 Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер, определен от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хисаря

Чл. 34 /1/ Начислената месечна такса се заплаща от личните доходи на лицето

/2/ Касиерът на Община Хисаря събира начислените такси от обслужваните лица и ги внася в Общинския бюджет до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат

/3/ При заплащане на месечната такса на потребителите на социални услуги се издава квитанция срещу подпис

Чл. 35 /1/ Потребителите на социални услуги в общността /Домашен социален патронаж/ имат право на домашен отпуск до три месеца в годината

/2/ За времето , през което се ползва домашен отпуск, такса не се заплаща

Чл. 36 Предоставянето на социални услуги в общността се прекратява в следните случаи:

 1. по желание на обслужваното лице, изразено с писмена молба до Кмета на Общината;

 2. при настаняване в специализирана институция за социални услуги;

 3. когато месечната такса за ползване на социални услуги не е платена повече от един месец;

 4. при смърт на лицето.

Чл. 37 /1/ Филиал на Домашен социален патронаж Община Хисаря се открива


при наличие на не по-малко от 20 потребители

/2/ Филиалите се откриват, закриват или преместват по предложение на Кмета на Община Хисаря и Решение на Общински съвет с посочване на капацитета, числеността на персонала, средствата за работна заплата, местата и веществената им издръжка, дата на откриване

/3/ Помещенията, в които се разкриват филиалите на Домашен социален патронаж се осигуряват с Решение на Общински съвет

/4/ Разходите по поддръжка на филиалите – отопление, осветление, телефон, вода и ремонти, се осигуряват с Решение на Общински съвет

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. “Потребителите на социални услуги” са лица и семейства, които ползват социални услуги в общността и специализираните институции

§ 2. “Краткосрочни услуги” са услугите, предоставяни за срок до 3 месеца

§ 3. “Дългосрочни услуги” са услугите, предоставяне за срок над 3 месеца

§ 4. “Специализирани институции” са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда

§ 5. “Социални услуги предоставяни в общността” са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда

§ 6. “Доставчици на социални услуги” са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенция за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица

§ 7. “Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставката на храна, поддържане личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя

§ 8. “Социални услуги” са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и общността

§ 9. “Близки” са родители, съпруг, съпруга, пълнолетни деца, настойници, попечители


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 10. Тази Наредба се издава на основание чл.36 и чл.36а от ППЗСП, § 37 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социално подпомагане, на основание Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол

§ 11. Изпълнението и контрола по изпълнението на настоящата Наредба се осъществява от Кмета на Общината и определени от него лица

§ 12. Настоящата Наредба е приета с Решение № ………………., взето с Протокол № ……. на заседание на Общински съвет Хисаря от ………………….. и влиза в сила от датата на приемането му