litceysel.ru
добавить свой файл
1
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"


СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ


организират

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, (10.11. - 12.11.2005 г.)

посветена на

60 ГОДИНИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"


РУСЕ 7017, УЛ. "СТУДЕНТСКА" 8,

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"


НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ:


 • Русенския университет (РУ)

 • Съюза на учените - Русе (СУ)

 • Община Русе


СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

доц. д-р Марко Тодоров - Ректор на РУ

проф. др Георги Попов-Председател на СУ-Русе


НАУЧЕН СЕКРЕТАР:

проф. д.т.н. Велико Иванов - (082) 845 935

vivanov@ru.acad.bg


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Земеделска техника и технологии.

Химични технологии и биотехнологии.

Екология и опазване на околната среда.

Дизайн. Аграрни науки и ветеринарна медицина.

д-р Генчо Попов - (082) 888 441; 888-766

gspopov@ru.acad.bg


Прогресивни машиностроителни технологии (АМТЕСН'05)

доц. д-р Валентин Гагов - (082) 888 248

gag@ru.acad.bg


Електротехника, електроника и автоматика.

Комуникационна и компютърна техника и технологии.

доц. д-р Русин Цонев - (082) 888 379

rtzonev@ru.acad.bg


Транспорт и машинознание

доц. д-р Митко Маринов (082) 888 608,609

mdmarinov@ru.acad.bg


Математика, информатика и Физика

д-р Юлия Чапарова - (082) 888 226

mterzian@ru.acad.bg


Икономика и мениджмънт.

д-р Александър Петков - (082) 888 776

apetkov@ecs.ru.acad.bg


История, етнология и Фолклор.

Живодар Душков - (082) 888 620


darko47@mail.bg


Езикознание и Литературознание

д-р Яна Пометкова - (082) 841609/248;207

pometkova@ru.acad.bg


Европеистика

д-р Рада Кършакова - (082) 888 811

rkarchakova@ecs.ru.acad.bg


Педагогика и психология.

доц. д-р Виолета Ванева- (082) 841 619

tzalexandrova@ru.acad.bg


Физическо възпитание,спорт и кинезитерапия

Проф.дпн Антоанета Момчилова -

(082) 888-222; 888- 624

amomchilova@abv.bg


Право

Светлана Мартева - (082) 888 760

sv_marteva@abv.bg


Забележка: Организационният комитет си запазва правото след получаване и систематизиране на основната част от докладите, да разпредели материалите по секции и да състави програмата на секциите


РАБОТНИ ЕЗИЦИ:

български; руски; английски; немски.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

"Изтеглете" и използвайте доклада-образец от WEB сайта на научната конференция -www.nk-2005.ru.acad.bg


 • Шрифт - Arial (Word 6.0 или следващи версии).

 • Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm,

Left: 20 mm, Right: 20 mm.

 • Paper Size - A4.

 • Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing, Single.

 • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.

 • Header - като в доклада образец в WEB сайта.

 • На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14.

 • Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.

 • Един празен ред.

 • Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, центрирано.

 • Един празен ред.

 • Резюме - на английски, Font Size 10, Italic, 5-6 реда.

 • Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic, 1-2 реда.


 • Един празен ред.

 • Текст на доклада - Font Size 12.

 • След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.

 • Фигурите (черно -бели) да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.

 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.

 • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.

 • Цитираната в текста литература да се означава с числа заградени в квадратни скоби.

 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.

 • Страниците да не бъдат номерирани.

 • Footer - като в доклада образец в WEB сайта.

 • Общ обем - не повече от 5 стр., вкл. резюмето.


Оригиналът на доклада трябва да бъде отпечатан на лазерен принтер и записан на дискета.


ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Фирми и организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 30.09.2005 г. Срещу такса от 200 лв фирмата (организацията) получава право за презентация чрез доклад или постер, участие в изложба, а също и за включване на рекламни материали в програмата и сборника с докладите на конференцията.


ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Таксата за участие може да бъде платена:

50 лв. за български участници по банков път :

ТБ ОББ АД РУСЕ, УЛ ."БУРОВ" № 5

БАНКОВ КОД: 2008 3 417

БАНКОВА СМЕТКА: 3010 2274 03

БИН - 7308 0000 00

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕН ЦИЯ

45 EUR или 50 $ за чуждестранни участници по банков път:


UNITED BULGARIAN BANK PLG

SOFIA

SWIFT: UBBSBGSF

ROUSSE BRANCH

ACC N 20080023/3409505903 - EUR

ACC.№ 20083417/3110227407-USD

UNIVERSITY OF ROUSSE "A.KANCHEV"

ROUSSE, BULGARIA


При необходимост от фактура своевременно (до 5 работни дни в месеца на плащането) да се изпращат по пощата всички необходими за издаването данни - организация, адрес, данъчен номер, булстат, МОЛ идр.


Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода на таксата, да се изпраща на съответното лице за контакти след получаване на съобщение заедно с приетия доклад


СРОКОВЕ


 • до 30.06.2005 г. - изпращане на резюме от доклада с E-mail адреса на авторите;

 • до 05.09.2005 г. - изпращане на решението на секцията относно доклада по електронната поща;

 • до 15.09.2005 г. - изпращане на пълните доклади заедно с копие на бордеро за платена такса. Представените след този срок доклади няма да бъдат отпечатвани в сборника!


ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички научни доклади, допуснати за представяне на конференцията и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат отпечатани предварително в сборник "Научни трудове на Русенския университет А. Кънчев".


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

10.11.2005 г.

14.00-17.00 ч. - Регистрация в залаЗ11-А;

19.30 ч. - Университетски бал


11.11.2005 г.

09.00 ч. Аула 1 - Откриване и пленарно заседание;

14.00 Ч.-17.00 ч. - Заседания по секции


12.11.2005 г.

09.00 - 12.00 ч. - заседания по секции.


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Докладите да се изпращат на адрес:

7017 Русе, ул. "Студентска" № 8,

Русенски университет - НК'05

За: тематично направление и лицето за контакти