litceysel.ru
добавить свой файл
1
СУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ


КАТЕДРА “БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА”


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Катедрата “Библиотекозноние, научна информация и културна политика”


за периода 2003– 2007 г.


Доц. д-р Татяна Янакиева,

ръководител на Катедрата


В концепцията за развитието на Катедрата (2004 г.) бяха набелязани следните приоритети за развитието й в периода 2004 – 2008г.:

 • развитие на специалността в европейски контекст – на ниво учебните планове и програми в сектора на БИН; ECTS – системата; европейските програми за мобилност на преподаватели и студенти

 • актуализация и нови учебни планове и програми за ОКС бакалавър и магистър и подобряване на работата с докторантите

 • програмна акредитация на специалността в професионално направление “3.5. Обществени комуникации и информационни науки”.

 • развитие на човешките ресурси

 • развитие на научно-изследователската и проектна дейност

 • подобряване на материално-техническата базаІ. Учебна дейност


Състав на Катедрата

Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика ръководи и управлява образователната дейност в специалност БИН. Катедрата е отговорна за кадровия подбор на преподавателския екип и за осъществяването на цялостната образователна дейност в специалността.

През отчетния период съставът на Катедра претърпя значителни промени. Първоначално в работата й участваха на основен трудов договор 13 души – 12 преподаватели и 1 инспектор по учебната дейност, от които 10 хабилитирани ( 1 професор, дфн и 9 доценти с научна степен “доктор”) и 2 – нехабилитирани асистенти. За съжаление един от нашите колеги почина (доц. А. Дейков), двама доценти (Иван Евтимов и Дмитрий Варзоновцев), преминаха на работа в “Нов български университет” (учебна 2006 /7г.), а единственият проф. в Катедрата дфн Ани Гергова се пенсионира. В момента съставът на Катедрата наброява 12 души. Преподавателите са 10, от които 7 доценти (6 с научно звание “доктор” и 1 – “доктор на науките”), 3 асистенти. В състава на Катедрата са включени още двама специалисти - 1 инспектор по учебните дейности и 1 завеждащ учебната библиотека на специалността. Възрастовото разпределение е следното: над 60 г. – 2 преподаватели; от 50 – 60 – 4 преподаватели, от 40 – 50 - 2 преподаватели, от 30 – 40 – 2 преподаватели. През отчетния период средната възраст на преподавателите спадна от 52.5г. на е 48 години.


Затрудненията в кадровия състав бяха успешно преодолени с усилията на вътрешните ресурси в Катедрата и с възможностите за интегритет на преподаватели между специалностите във Философския факултет. Осигурена бе оптимална вътрешноинституционална мобилност на преподавателския състав в полза на поддържането на академичните стандарти. Част от преподавателите в Катедрата имат занятия и в други специалности на СУ (в същия или в други факултети и ВУЗ). Същевременно преподаватели от академичния състав на други факултети от СУ и ВУЗ се привличат за водене на учебни дисциплини. Общо 10 преподаватели извън екипа на Катедрата са привлечени в образователния процес в специалност БИН от катедрите: “Теория и история на културата”, “Логика, етика и естетика”, “Реторика”, “История на философията”, “История на българската литература”, “Руска литература” и др. В екипа на преподавателите са включени и колеги от Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” (ст. н. сътрудниците Александра Дипчикова, Елена Янакиева, Цв. Панчева и др.). Катедрата привлича и преподаватели от други ВУЗ за някои от специализираните дисциплини. Съставът на Катедрата е подмладен в сравнение с предходния период. Нараства броят на асистентите като перспективата е да се привлекат още млади хора, които да продължат и развият успешно в бъдеще специалността БИН

В заключение можем да кажем, че научното развитие на преподавателския екип върви с нормални темпове. Дейността му получава одобрението на Философски факултет и е високо ценена от професионалната общност в БИН-сектора, за което свидетелсва акредитацията на специалността с участието на председателя на СБИР В. Грашкина.


Развитие на научния потенциал и атестирането му

През отчетния период научното звание “доцент” получи Оля Харизанова (2005 г.). Красимира Ангелова бе повишена в старши асистент (2004 г.), а Антоанета Преславска (2005 г.) и Елица Лозанова (2006 г.) след успешно издържан конкурс бяха избрани за асистенти съответно по ИКТ и ДИОДИ. За учебната 2007/8 г. Катедрата обявява и конкурс за асистент по книгознание на мястото на проф. А. Гергова.


По-висока научна степен получи доц. Симеон Недков, който през 2007 г. стана доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. Доц. Кр. Даскалова използва творчески отпуск за подготовка на голям докторат. Двама от асистентите в Катедрата преминаха успешна апробация на дисертационните им трудове, които са придвижени за защита в съответните СНС.

Защитени бяха следните дисертации:

Симеон Недков Недков. Идеята за български музей (защитена в Специализирания научен съвет по изкуствознание и изобразителни изкуства при ВАК, юни 2007 г.) - голям докторат;

Димитрийка Николова Стефанова. Четенето на хората с увредено зрение. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор (2005 г. пред СНС по литературознание).

Марина Енчева Енчева.Адаптивност на моделите за дистационно обучение по библиотечно-информационни науки чрез Интернет. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор (2006 г. пред СНС по библиотечно-информационни науки)

Атестиране на преподавателския състав

През 2007 г. бяха атестирани 4 от преподавателите на Катедрата – доц. Александър Димчев, доц. Татяна Янакиева, доц. Нина Шуманова и доц. Кр. Петков. Всички получиха положителна оценка. Предстои атестирането на останалите 6-ма преподаватели.


Учебно-образователна дейност

Акредитация на специалност Библиотечно-информационни науки”(БИН)

Специалност БИН е акредитирана за ОКС “бакалавър” и “магистър” с обща оценка “много добра” от НАОА със срок на акредитацията 5 г. (Протокол № 13, 15. 04. 2004 г). Акредитацията за образователната и научна степен “доктор” по научните специалности 05.08.35. “Книгознание, библиотекознание, библиография” ,“Теория на научната информация” и “Информационно-търсещи системи” е също за 5 г. с обща оценка “много добра” .

Програмна акредитация на професионално направление “Обществени комуникации и информационни науки”


През отчетния период значителни усилия бяха положени за подготовката на програмната акредитация на специалността в професионално направление “3.5. Обществени комуникации и информационни науки”. Съгласно изискванията на НАОА бе подготвена обширна документацията, която включваше анализ на дейността на Катедрата в 3 основни напровления: Образователна сфера на дейност; Изследователска сфера на дейност; Управление на образователния процес за годините 2003 – 2005 г.

Документацията бе предадена на Националната акредитационна комисия в началото на 2006 г. и през м. май 2007 г. специалността получи отново най-високата “много добра” оценка на НАОИ.


Учебни планове и програми

Главната стратегическа задача на Катедрата през отчетния период бе да се да повиши качеството на образователния процес. Акцентира се върху подобряване приложението на ECTS-системата (в съответствие с действащата от 2004 г. Наредба № 21 за натрупване и трансфер на кредити) и върху усъвършенстването на учебните планове и праграми за ОКС “Бакалавър” и “Магистър”.


ОКС “Бакалавър”

Бакалавърската програма по Библиотечно-информационни науки е адаптирана към кредитната система, като учебните планове и програми са изготвени съобразно опита и традициите на утвърдените в тази област университети, както и с оглед на българските условия, образователни традиции и потребност от подготовка на такъв вид специалисти.

Обучението в ОКС " Бакалавър” се предлага в две форми – редовна (РО) и задочна (ЗО).Учебният план и за двете форми включва задължителни и избираеми дисциплини.

В задължителните дисциплини се включва блок от общообразователни дисциплини и блок от специални дисциплини. Съотношението между общообразователните и специалните дисциплини е 24% към 76%.

Общообразователният блок включва основни обществени науки (философски, социологически, културоложки, литературоведски и др. дисциплини), необходими за съвременния БИН-специалист. Специализираният блок включва дисциплини, които формират професионалните компетентности на БИН-специалистите. През отчетния период Катедрата се насочи към хармонизиране на задължителните специализирани дисциплини с тези, които се преподават в специалност БИН в рамките на ЕС.


Като цяло учебният план е добре балансиран. Но съотношението между задължителни и избираеми дисциплини трябва да се оптимизира. Ресурс за това има в извеждането на някои общообразователни дисциплини като избираеми. Друг важен фактор е вътрешноинституционалната мобилност. Тя осигурява на студентите възможност за избор на факултативни дисциплини от предлаганите списъци във всички факултети на СУ. Очаква се въвеждане на индивидуален портфейл за всеки студент във ФФ, вкл. и за специалност БИН.

Специфичен аспект от вътрешноинституционалната мобилност е и подготовката на нови курсове. Ред преподаватели през отчетния период са подготвили нови лекционни и семинарни курсове. В УП за ОКС “Бакалавър” бяха включени нови учебни дисциплини : з“Уеб-проектиране” ; “ИКТ. Приложение в библиотечно-информационната дейност” ; “Информационен анализ” ; “Библиотечни ресурси. Потребители и ползване”; “ Информационна защита”; “Краезнание и краеведска библография” и др.

Специалност БИН широко използва съвременните ИК-технологии. Интерактивният електронен обмен между преподаватели и студенти е основна форма за представяне на учебното съдържание в дисциплините по ИКТ. В останалите основни учебни дисциплини също се използват ИКТ като средство за обучение, както и Power Point-презентации, слайдове и др.

Оценяването на студентите става чрез писмени и устни изпити, тестове, разработване на курсови проекти. В ред основни дисциплини е въведена текуща оценка, с която завършва обучението по отделните модули. Учебната практика завършва с оценка и мнение на ръководителя в приемащата институция.

Значителни промени претърпя ЗО. През учебната 2003-2004 г. срокът на обучението на задочни студенти, завършили Колежа по библиотечно дело и информационни технологии, бе съкратен от 3 на 2 години.

След създаването на самостоятелното Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) отпадна необходимостта за ЗО да се приемат само студенти, завършили Колежа (по-рано ДБИ). Новите реалности наложиха изработването на нов учебен план за ЗО. Този план предвижда прием на студенти , класирани след завършване на гимназия въз основа на конкурсни изпити в СУ по български език, история и чужди езици. Първият прием на студенти-задочници в специалност БИН бе осъществен през учебната 2005/2006 г. На задочното обучение Катедрата гледа като на преход към дистанционно обучение. Разработена бе теоретичната платформа за този тип обучение, прилаган в редица висши училища в Европа и САЩ със застъпени БИН-специалности, чрез подготовката на докторска теза на тема “Адаптивност на моделите за дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки чрез Интернет”, разработена и успешно защитена от докторантката Марина Енчева.ОКС “Магистър”

Катедрата поддържа две магистърски програми: “Библиотечно-информационни науки и културна политика” (ЗО) и “Управление на информационните ресурси” (РО). Тяхната основна цел е да се постигне разнообразие от професионални компетентности в областта на библиотечно-информационните дейности и да се подготвят специалисти с интердисциплинарна компетентност, които да са в състояние да се адаптират към бързо променящата се информационна среда. Те “надграждат” знанията и обогатяват опита, натрупани в предходните образователни равнища – на бакалавърска степен по БИН и висше образование по други специалности. УП и на двете програми бяха актуализирани на няколко пъти, а през 2007 г. бяха приети нови учебни планове, одобрени от ФС на ФФ.

Главна задача на тези нови програми е подобряване на съотношението между задължителни и избираеми дисциплини. Сегашното съотношение между тези две категории в БИНКП е 69.45% към 35.48% , а в УИР 83.68 към 16.32%. С оглед да се подобри това съотношение и в двете програми бяха въведени и нови избираеми дисциплини, за да се гарантира възможност за по-богат избор и да се постигне профилиране и специализация на придобитата квалификация. Ще спомена някои от тези дисциплини: MARC-формати, дигитализация и метаданни ; Регионалната културна политика и библиотеките ; Стратегия за развитие на библиотеките ; Лидерството в библиотечно-информационния мениджмънт ; Виртуално справочно-информационно обслужване; Музейна култура; Музейна педагогика; Архивна теория и методика; Авторско право и сродните му права; Сравнителна библиотечно-информационна политика; Информационно общество и етика. Библиотечна етика; Електронна търговия; Информационно осигуряване на медицината и др. адължителните

ОКС “Доктор”

Политиката на катедрата през отчетния период бе насочена към участие на докторантите в образователния процес, а така също и в професионалните дискусии, които се водят на национално и международно ниво. Целта бе да се развият уменията им за научно-изследователска дейност, за участие в съвместни национални и международни проекти, а така също и придобиване на преподавателски опит. Всички докторанти участват в докторантското училище, организирано от Философски факултет.


През отчетния период в Катедрата са се обучавали 14 докторанти (РО и ЗО) и 2, зачислени на самостоятелна подготовка. Шестима докторанти са още с неизтекъл срок на докторантурата. От останалите 8 двама успешно са защитили дисертации ( Марина Енчева и Димитрийка Стефанова), двама са преминали през апробация и дисертациите им са придвижени за защита (Антоанета Преславска и Илко Пенелов).

Петима аспиранти преминаха през чуждестранни специализации М. Енчева (Хановер, Германия; Полша, Ягелонски у-т ), М. Миланова (Хановер, Германия ), А. Гидулска (Бордо, Франция), С. Станчева (Будапеща, Централен европейски университет).

Като обща слабост на обучението в тази образователна степен трябва да изгъкнем, че сравнително малък брой от докторантите завършват обучението си със защита на докторска дисертация. През последните 2 години обаче е на лице положителна тенденция. Едно от обясненията на този факт е създаването на самостоятелен СНС по библиотечно-информационни науки.


ІІ. Научно-изследователска и проектна дейност

4. Проектна дейност

През отчетния период преподавателите от Катедрата са участвали в 22 научни проекта, представени в Приложение №1. От тях 3 са финансирани от НИС на СУ, два – по VІ рамкова програма на ЕК, 1 – по VІІ рамкова програма, 2 са финансирани от ФОО-България, 1 от от ФОО- Будапеща, 1 – по програма “Младеж” на ЕС, по І Joint European MA Program in Women’s/Gender history supported by the European Commission, 2 – подкрепени от М-во на културата, 4 – от М-во на транспорта и съобщенията, 9 – от чуждестранни институции като Британски съвет, Национална фондация за научни изследвания на Швейцария, Германското дружество за техническо сътрудничество и развитие към Федералното министерство на икономическото сътрудничество, Американското посолство в България и др. В най-много проекти са участвали доцентите А. Димчев и О. Харизанова.

Като цяло научно-изследователската работа на преподавателите е насочена към актуални и дискутирани в обществото и в информационната практика проблеми. Приоритет на Катедрата е привличането на студенти и докторанти в научно-изследователски проекти, развитието на тяхната проектна култура, приучването им към самостоятелна подготовка на проекти. Бъдещата ориентация на Катедрата е към участие на нейните членове в национални и международни научни програми и проекти.


Значително внимание се отделя на приобщаването на студентите и докторантите към научно-изследователския процес. В това отношение особена роля играят международни студентски летни научни семинари. През отчетния период са организирани следните семинари с участие на български, полски, немски, литовски, холандски и др. студенти „Young People and Communication Technologies in Enlarging Europe. The Role of the Information Faculties for Development of Information Societies and Knowledge Economy in Enlarging Europe” (2004, Китен, България ); “Културната комуникация в дигитална среда. Дигитализация на културното наследство. Култура, Комуникация и Информационни технологии” (Литва, 2005) и “Модерни библиотеки” (Полша, 2007 г.


ІІІ. Брой публикации в наши и чужди издания


5. Научни публикации(Приложение №2)

През отчетния период преподавателите от Катедрата са публикували общо 95 труда, от които 2 монографии, 1 енциклопедия “Българска книга”, 1 биографичен речник с международно сътрудничество “Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th – 20 th”, съставили са 10 сборника (5 в съавторство), публикували са 73 студии и статии на български и 20 на чужди ез. , подготвили са 2 учебни пособия, едно от които на CD и един учебен портал за достъп до пълнотекстови учебни материали в Интернет.

“Модерната библиотека (Полша, 2007).


ІV. Международна дейност

Катедрата поддържа активни връзки с университети в Германия(Университет по приложни науки –Хановер), Холандия (Университет -гр. Девънтър), Франция (Университет – гр. Бордо), Полша (Варшавски и Ягелонски университет), Литва (Вилнюски държавен универитет), САЩ (Държавен университет в Емпориа, Университет в Урбана Шампейн). Тези връзки помагат на Катедрата да осигури активен обмен на преподаватели и студенти по европейската програма Сократ-Еразмус. На обучение по тази програма са изпратени 20 български студенти и са приети 12 немски, холандски, полски и литовски студенти. Затрудненя има по отношение на преподавателския обмен по отношение на пътуванията на българските преподаватели, тъй като средствата, с които те разполагат са крайто недостатъчни, за да покрият разноските им по престоя в чужбина.


V. Материално-техническа база

Подобрява се материално-техническата база на Катедрата, която в момента разполага с :


 • персонални компютри – 40 бр., от които 3 портативни плюс централизирана система Hobbit с един сървър и 6 терминала. Всички са от клас Пентиум и са свързани към Интернет.

 • лазерни принтери – 8 бр

 • скенери – 2 бр

 • мултимедийни проектори – 2 бр.

 • 2 портативни компютъра

 • 2 мултимедийни проектора за з електронни презентации. • Ползване на техниката

 • в рамките на аудиторната заетост – 21 бр. плюс системата Hobbit

 • от студенти в библиотеката за подготовка на курсови задания – 8 бр.

 • от преподаватели – 9 бр. Във всеки преподавателски кабинет е осигурен минимум 1 компютър

 • за управленска и административна дейност – 2 бр.

 • Компютърни лаборатории

 • блок № 3 – компютърна лаборатория с 15 компютри

 • блок № 1 - – компютърна лаборатория с 6 компютри плюс системата Hobbit

 • блок № 1 - 46 каб. компютърен клас

 • блок № 1 . ауд. 420 - компютърен клас

 • Софтуер – съгласно учебната програма: Widows Internet Explorer Outlook Express, Microsoft Office, E-Lib (интегрирана система за библиотечна автоматизация ).


VІ. Значими събития за Катедрата

През отчетния период значими събития за Катедрата са били:

 • Домакинство на Празника на Философски факултет - Презентация на енциклопедия «Българска книга», май 2004 г.
 • Подготовка и провеждане на международната конференция Libraries, Globalisation and Cooperation : Papers from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 3–5 November, 2004


 • Подготовка и провеждане на международната конференция Globalization, Digitalization, Access and Preservation of Cultural Heritage : : Papers from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 8–10 November, 2006

 • Подготовка и провеждане на конференцията “Строители на съвременното билиотечно –информационно образование в България, февр. 2007 г.

 • Подготовка и провеждане на конференцията “Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge”, организирана от International Federation for Research in Women’s/Gender History, IFRWH с председател доц. К. Даскалова.

ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение № 1


Научни проекти


 1. Ангелова, К. , А. Преславска. Young people and information and communication technologies in enlarging Europe( Младите хора и информационните и комуникационни технологии в разширяваща се Европа)” - финансиране по Европейска програма “Младеж”.

 2. “Българска книга – пълнотекстова база от данни” . финансиране от ФОО Отворено общество

 3. Димчев, А. Международна конференция “Sofia 2004. Libraries, Globalization and Cooperation”, 2-5 ноември 2004 – финансирана по програма на ФОО - Будапеща.

 4. Даскалова, К.. Международен семинар за ролята на жените в обществения живот

 5. Даскалова, К.

 6. Димчев, А. Адаптиране на българския книжен сектор към процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. – Министерство на културата със съдействието на Германското дружество за техническо сътрудничество и развитие към Федералното министерство на икономическото сътрудничество, 2006 г.
 7. Димчев, А. Национална библиотечна седмица. Съвместен проект със СБИР и сдружение “Американски опит за библиотеките” под патронажа на Г.Пирински, председател на Народното събрание, 2006 г. В съавторство


 8. Димчев, А. Изследване и анализ на потребности от комуникация в индустриални предприятия,2006. В съавторство

 9. Димчев, А. Идследване на читалищните библиотеки

 10. Димчев, А. Проект за създаване на законодателни документи за библиотеките. – МК и Британски съвет, София. 2006 г. В съавторство.

 11. Харизанова, О. Готовност на МСП за включване в информационното общество” (По договор с Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии към Министерство на транспорта и съобщенията, 2004-2005 г.)

 12. Харизанова, О. Social and Economic Effects of the Implementation of EU Standards on quality, safety and environment in the SME in Bulgaria (On the example of food and textile industries)” (Международен проект, финансиран от Национална фондация за научни изследвания на Швейцария, 2005-2008 г.)

 13. Харизанова, О. Проучване и анализ на потребителското търсене на пощенски услуги на вътрешния пощенски пазар” (По договор с Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии към Министерство на транспорта и съобщенията, 2005-2006 г.)

 14. Харизанова, О. Проучване и анализ на потребителското търсене на далекосъобщителни услуги в България” (По договор с Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии към Министерство на транспорта и съобщенията, 2005-2006 г.)

 15. Харизанова, О. Готовност на българските библиотеки за превръщането им в центрове на знанието на информационното общество” (По договор с Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии към Министерство на транспорта и съобщенията, 2005-2006 г.)
 16. Харизанова, О. ELISA Project (E-Learning for improving access to information society for SMEs in the SEE Area) : 2006 - 2007


 17. . Шуманова, Н. Разработване на нова магистърска програма,

 18. Янакиева, Т. Конверсия на библиографски записи от националната библиография в MARC-среда”, финансиране в размер на 2000 лв. от НИС. СУ, приключил 2005 г.

 19. Янакиева, Т., А. Преславска. PEAC (Policy expertise and academic change– спонсориране от Европейския съюз -2005 г. /2006 г.

 20. Недков, С. и К. Ангелова. Дигитализация на културното наследство , 2005, м. април – спонсориран от НИС, СУ в размер на 3900 лв. – доц. д-р С. Недков, ас. К. Ангелова

 21. Петков, К. Международен проект PropEur (Property Regulation in European Science, Ethics and Law) по VІ рамкова програма – през 2006 г. организиран международен семинар на тема на тема „Информационното общество и правата върху интелектуалната собственост” :

Даскалова, К. “MATILDA” (2006-2008)проект за създаване на първата обща евпорейска магистърска програма по история на жените/половете с участието на Виенския университет (координатор), ЦЕУ-Будапеща, Университета в Нотингам, Великобритания, Университета Лион-3 във Франция и Софийския университет “Св. Климент Охридски” (the first Joint European MA Program in Women’s/Gender history supported by the European Commission)
Приложение № 2


Публикации в печата

 1. Anguelova, K. New possibilities and chances for university cooperation : On the example of the Dept. of Library and information sciences at University of Sofia "St. Kliment Ohridski" /Съавт. Alexander Dimchev. // Proceedings band, Warsaw, Mai 2003. – Warsaw, 2004, p. 78–86.
 2. Anguelova, K. University Platforms for Digital Academic Knowledge in Bulgaria – Isolated “Pockets of Excellence”: Elpub2005. /Съавт. Irina Nikolova. //9th Intern.l Conference on Electronic Publishing “From Author to Reader: Challenges for the Digital Content Chain”, Leuven – Heverlee, Belgium 8. - 10. юни, гр. Лювен, Белгия.- 2005, 7 с. p. 303 – 306.


 3. Anguelova, K. Academic libraries as know-how transfer centers / Съавт. Alexander Dimchev. // The еconomic role of the libraries in the modern society : Intern. scientific сonf., Belgrade, 7–9 Oct. 2004. – Belgrade, 2005, p. 169–178.

 4. Anguelova, K. Less in more :Oral and written presentation of scientific results.- “NENAMAT -2005. Network for Nanostructured Materials of ACC”.- Приморско, 1.-7. юни 2005.

 5. Anguelova, K. Libraries and Digital Academic Knowledge in Bulgaria. Need for Digital Competence Development in LIS Education.- IT Profiles of Digital Librarian.- Proceeding band of the International conference, Parma, 13-14 Oct. 2005.

 6. Ангелова, К. Електронната информационна грамотност – задължение или предизвикателство при обучението на ползвателите / Съавт. Н. Шуманова. // Libraries, Globalisation and Cooperation : Papers from the intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–5 November, 2004. – С., 2005, с. 95 – 100.

 7. Anguelova, K. A Slavonic Librarianship Phenomenon? The Polish-Bulgarian Cooperation Case Study. / Съавт. Malgorzhata Kisilowska, Maria Samokovaл// : IFLA World Library and Information Congress – Seoul 2006, 20.-24. Aug., Seoul, South Korea.- 2006. 22 p. (e-publication, CD-ROM Proceedings Band; available also at: http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/145-Anguelova_Przastek-Samokowa_%20Kisilowska-en.pdf)Също в :Библиотека, 2006 (под печат). В съавторство.

 8. Ангелова, К.Българо-немска научно-практическа конференция „Четенето – инвестиция за бъдещето”. Насърчаване на четенето в България и Германия. // Бюлетин на СБИР, № 1-2, 2006, с. 18 – 21.
 9. Ангелова, К. Световен библиотечен и информационен конгрес : 71 Генерална конференция на ИФЛА – „Библиотеките – пътешествие и откривателство. // Бюлетин на СБИР, № 1-2, 2006, с. 18 – 21.Също в: Год.на БИК(за 2005), 2006,с. 84 – 97.


10. Anguelova, K. Impact of electronic information environment of LIS education in Bulgaria / Съавт. Ирина Николова. // Proceeding band of the 14. annual BOBCATSSS, 31.01.1006, Tallin, Estonia. - Tallin, 2006, p. 230 – 235.

11. Anguelova, K International Student Summer Seminar – excellent investment in developing a vision of the educated European LIS youth./ Съавт. Силвия Станчева. // Proceeding band of the 14. annual BOBCATSSS, 31.01.1006, Tallin, Estonia. - Tallin, 2006, p. 230 – 235. Също в: // Доклади от XVI Нац. научна конференция “С модерни библиотеки – достойно в Европа”, София, 8-9 юни 2006 г.- под печат

12.. Гергова, А. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. ред. Татяна Янакиева, Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 2004. – 506 с.

13.. Гергова, А. Книжовно-документално наследство : Монография. София -: Унив. Изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 257 с.

14. Гергова, А. Библиотеката като проводник на социална интеграция, толерантност и човешко достойнство. // Libraries, civil, society and social development : Papers from the intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3 - 5 Nov. 2004 . – Sofiа, 2004, p. 88–92.

15. Гергова, А. За реабилитация на личността в бъдещата библиотечна политика. // Библиотеки, четене, комуникации : Нац. науч. конф., посв. на 60–год. на доц. д–р Стефан Коларов, В. Търново, 20–21 ноем. 2003 г. – В. Търново, 2004, с. 23 – 27.

16. Гергова, А. Летопис на българо–френските връзки в областта на библиологията. // Живот сред книгите : Юбил. сб. в чест на 85–год. на проф. д–р Елена Савова. – С., 2004, с. 20–30.

17. Гергова, А. Статистическите анализи на българската книжовна продукция и Ценко Цветанов. // Ценко Цветанов и българската книжовна култура : Нац. науч. конф. посв. на 100–год. от рождението му. – С., 2004, с. 19–29.

18.. Гергова, А. За хората и личностите в националния храм на книжовността. // Библиотеката – минало и настояще : Юбил. сб. посв. на 125–год. на Нар. библ. "Св. св. Кирил и Методий". – С., 2005, с. 9–13.


19. Гергова, А. Исследовательское поле истории книги во второй половине XX века. // Федоровские чтения : 2005. – М. , 2005, с. 605–613.

20. Гергова, А. Ученият като читател и съвременната хуманитаристика . // Отвъд дисциплинарните (само)ограничения : Сб. в чест на Елена Михайловска. – София, 2006, с. 16-24.

21. Гергова, А. Исторически етапи и съвременност на политиката по опазването и достъпа до българското книжовно наследство. // Библиотечни дискурси : Юбил. сб., посв. на 60-год. на Александра Дипчикова / Състав. А. Тотоманова. – С., 2006, с. 76 – 99.

22. Гергова, А. Chronique des relations franco–bulgares dans le domaine de la bibliologie. // Schéma et shématisation: Revue de Bibliologie , 2–trimestre 2004, N 60, с. 9–11.

23.. Гергова, А. Библиотекарят–енциклопедист Лука Касъров (1884–1916). // Библиотека, 2004, N 5, с. 81–87.

24. Гергова, А. Печатарството в Русе : 140 години печатница "Дунав Прес" . // PrintPack , 2004, N 3, с. 55.

25. По житейския хребет на зрелостта. // Библиотека, 2004, N 2, с. 23–26

26. Гергова, А. Полезен труд, посветен на 140–годишнината на русенското печатарство. // Полиграфия , 2005, N 1, с. 20.

27. Гергова, А. L’heritage livresque dans la perspective bibliologique. // Schéma et shématisation: Revue de Bibliologie, 2–e trimestre 2006, N 64, с. 44–49.

28. Гергова, А. L’heritage livresque dans la perspective bibliologique. // Schéma et shématisation: Revue de Bibliologie, 2–e trimestre 2006, N 64, с. 44–49.

29... Двеста] 200–годишнината от издаването на "Неделника", създаден от Софроний Врачански. // PrintPack, 2006, N 6, с. 15 – 17

 1. Даскалова, К. Voices of their own : Oral History : Interviews of Women / Transl. Elitsa Stoitsova, Ralitsa Muharska. – Sofia : POLIS Publishurs, 2004. – 207 с.


 2. Даскалова, К. Женски идентичности на Балканите / Съсъстав. Корнелия Славова . – София : Полис, 2004. – 240 с.

 3. Даскалова, К.. Към историята на социалните движения в България: българските феминизми (1857-1944.//: Културата: Граници и съседства. Сб. в чест на проф. Иван Стефанов /Състав: Даниела Колева и Майя Грекова.- София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, с.301-334.

 4. Даскалова, К. C. / Еditors Krassimira Даскалова, К. Francisca De Haan, Anna Lutfi. - Budapest and New York: CEU Press, 2006. Статии: Vela Blagoeva, p. 62 – 65; Dimitrana Ivanova, p. 182 – 184; Anna Karima, c. 235 – 240; Kina Konova, p.258 – 261; Julia Malinova, p. 293 – 296;Vera Zlatareva, p. p. 620 – 623.

 5. Даскалова, К. Ost – West Feminismen. A Special Issue of L'Homme / Еditors Krassimira Daskalova, Ute Gerhard. // Europaeische Zeitschrift fuer Feministische Geschichtswissenschaft. 16. Jg. Heft 1, 2005

 6. Даскалова, К.. Women’s Citizenship and Political Rights / Еditors Sirkku Hellsten, Anne Maria Holli, Krassimira Daskalova. - London: Palgrave Macmillan, 2005.

 7. Daskalova,K. The Politics of a Discipline: Women Historians in Twentieth Century Bulgaria. // Storia della Storiografia, 46 (2005): 171-187.

 8. Даскалова, К.. Жените в българските учебници по история. // Красимира Даскалова и Корнелия Славова (състав.) Женски идентичности на Балканите. София: Полис, 2005, с. 128-147.

 9. Daskalova, K. Die Einschluss und Ausschluss von Frauen in bulgarischen Geschichtsbuechern der 1990er Jahre. - In: L'Homme. Europaeische Zeitschrift fuer Feministische Geschichtswissenschaft. 15. Jg. Heft 2, 2004.
 10. Даскалова, К. Жените в българските учебници по история. // Женски идентичности на Балканите. – С., 2004, с.128–147.


 11. Даскалова, К. Българските исторички (1901–1944) и националната история. // Род и ред в българската култура : [Сб.]. – С., 2005, с. 27 – 42.

 12. Даскалова, К. Writing Women's History . // Mediterranean historical review , XXI, 2006, N 1.

 13. Даскалова, К. Christian and Muslim women in the Balkans. // Asian Journal of Women ' s studies , 12, 2006, N 1, с. 107.

 14. Димчев, А. Libraries, civil society and social Development : Papers from the Intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 14 – 16 November 2002 / Съсъст. H. К. Achleitner. – Sofia : "St. Kliment Ohridski" University of Sofia, 2004. – 292 с.

 15. Димчев, А. Libraries, Globalisation and Cooperation : Papers from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 3–5 November, 2004 / Съсъст. H. К. Achleitner. – Sofia : "St. Kliment Ohridski" University of Sofia, 2005. – 310 с.

 16. Globalization, Digitalization, Access and Preservation of Cultural Heritage : : Papers from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 8–10 November, 2006 / Съсъст. H. К. Achleitner. – Sofia : "St. Kliment Ohridski" University of Sofia, 2005. – 477 p.

 17. Димчев, А. Academic libraries as know–how–transfer centers /Съавт. Krassimira Anguelova. // The economic role of the libraries in the modern society : Intern. Scientific Conf., Belgrade, 7–9 Oct. 2004. – Belgrade, 2005, p. 169–178

 18. Димчев, А.. Народната библиотека – библиотека на всички българи / Александър Димчев. // Библиотека, X, 2004, N 6, с. 5–10.

 19. Димчев, А. Сериозна международна проява на българската библиотечна общност : Конференция "София 2004 – библиотеки, глобализация, коопериране". // Библиотека,XI, 2004, N 6, с. 31–33.
 20. Б Димчев, А. иблиотечната професия и нейните проблеми / Съавт. Мария Капитанова. // Библиотека, XI, 2005, N 2, с. 5 – 11.


 21. Димчев, А. Книги, библиотеки, медии, нови информационни технологии – в търсене на балансите. НИТ и рисковете за подрастващите. // Библиотека, XI, 2005, N 1, с. 5–10

 22. Димчев, А. Книги, библиотеки, медии, нови информационни технологии – в търсене на балансите. НИТ и рисковете за подрастващите. // Библиотека, 2005, № 1, c.5-10.

 23. Димчев, А. Стратегия за развитие на библиотеките. Коопериране на библиотеките. // Библиотека, 2005, № 3-4, c.15-19.

 24. Димчев, А. Libraries, Media and new Information Technologies : Seeking the Balance// Illinois Online Conference Innovation, Education : Technologies and you.// http: ??web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/ioc2006/seeking_balance.pps

 25. Димчев, А The Information Society : Barriers to the Free Access to information. // European curriculum reflection on LIS education. – Copenhagen, 2006, p. 101 – 120.^

 26. Лозанова, Е. Иновационни решения в справочно-инфорамцонната дейност на Библиотечно-информационния комплекс на ТУ-София. // Год. на БИК (2005), 2006, с. 144 – 149.

 27. Недков, С. История ня музейното дело в България : Монография . – София, Европрес, 2006. – 376 с.

 28. Недков, С. Идеята за български музей след Освобождението. // Юбилейна конференция с международно участие "100 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост Аневско кале", Карлово, 6 – 7 юни, 2003 г. : Сб. докл. – Пловдив, 2004, с. 65 – 79.

 29. Недков, С. Идеята за български музей след Освобождението. // Юбилейна конференция с международно участие "100 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост Аневско кале", Карлово, 6 – 7 юни, 2003 г. : Сб. докл. – Пловдив, 2004, с. 65 – 79.

59. Недков, С. Местните исторически и художествени музеи – основен ресурс за културния туризъм. // Ролята на музеите и галериите за регионалното културно, туристическо и икономическо развитие : Втора нац. научно–практическа конф. с междунар. участие, Габрово, 13 – 15 май 2004 г. : Сб. докл . – Габрово, 2004, с. 30 – 37.

60. Недков, С. Васил Априлов и идеята за български музей. // Музеят – традиция и съвременност : Междунар. науч. конф., Габрово, 2004 г. – Габрово, 2005, с. 199 – 216.

61 Недков, С. Идеята за български етнографски музей. // Музеят – традиция и съвременност : Междунар. науч. конф., Габрово, 2004. – Габрово, 2005, с. 7 – 87.

62. Недков, С. Идеята за ученически краеведски музеи в България. // Трети "Св. Николаевски" православни четния, 3 декември 2004 г : Сб. докл. и съобщения. – Бургас, 2005, с. 37 – 57.

63. Недков, С. Музеологът Христо Харитонов. // Монетите и банкнотите – възможни прочити : Юбил. сб. в чест на ст.н.с. д–р Христо Харитонов. – Велико Търново, 2005, с. 21 – 24.

64. Недков, С. Краеведските музеи в България след Освобождението. // Архив поселищни проучв., X, 2005, N 3–4, с. 40–64.65.

65 Недков, С. Donationship : The main code of Ethics in the establishment and development of the Bulgarian museums. // Museologica Macedonica (Skopje), 2006, N 9–10, p. 102–107.

66. Недков, С. One hundred and fifty]150–th Annieversary of Musem Work in Bulgaria. // ICOM NEWS, 59, 2006, N 1, р. 12–13.

67. Петков, К. Информационното общество и правата върху интелектуалната собственост : Междунар. семинар, София 10 – 11 март 2006 г. /... – София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006. – 210 с.

68. Петков, К. Квалификацията на библиотечния специалист за търсене в Интернет – ключов фактор за ефективно информационно обслужване. // Библиотеката – обществен информационен център : Докл. от XV нац. конф. на СБИР, София, 31 май 2005 г. – С., 2005, с.


69. Петков, К.. Стратегии за реализиране на отворен достъп до научна литература. // Информационното общество и правата върху интелектуалната собственост : Междунар. семинар, София, 10 - 11 март 2006 г. – С., 2006, с. 107 – 114.

70. Петков, К. Отвореният достъп срещу цифровото управление на правата DRM) – резултати от семинара в София : Докл. на заключителната конф. ProEur, Бирмингам, 21 – 22 септ. 2006 г. // Информационното общество и правата върху интелектуалната собственост : Междунар. семинар, София, 10 - 11 март 2006 г. – С., 2006, с. 201 – 207

71. Харизанова, О. Готовност на малките и средни предприятия за включване в информационното общество. - София : СУ: Стопански факултет, 2005. - 52 с. (в съавторство)

72 Харизанова, О. Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България : 2005 / Съавт. Ж. Владимиров, К. Мирски. – София : СУ "Св. Климент Охридски"–Стопански факултет, 2006. – 96 с.

73. Харизанова, О. E–готовност и е–дейност на малките и средните предприятия в България : Резултати от емпирично изследване 2004 / В съавт. // Интеграция на България в Европейския съюз – mредизвикателствата на конкурентноспособността : Научно–практическа конф. на Икономическия инст. на БАН. – С., 2005, с. 248–263.

74. Харизанова, О.. Уеб проектиране (учебник; електронен вариант на CD). 2005

75. Харизанова, О.. Портал за онлайн достъп до пълнотекстови учебни материали по информационни и комуникационни технологии, 2006л // http://62.44.121.143

76. Харизанова, О. Готовност на средното образование за информационното общество. // Икон. живот, XXXVIII, N 11, 17 март 2004, с. 12 – 13

77. Шуманова, Н. Христо Тренков 1912 – 1972 : Биобиблиография / Съсъстав. Вера Тренкова. – С. : Нар. библ."Св. св. Кирил и Методий", 2004. – 96 с


78. Шуманова, Н. Научноизследователската дейност на Христо Тренков в контекста на новата история на българската библиография. // Христо Тренков 1912 – 1972 : Биобиблиография . – С., 2004, с. 5–22.

79. Шуманова, Н. Електронната информационна грамотност – задължение или предизвикателство при обучението на ползвателите / Съавт. Красимира Ангелова. // Libraries, Globalisation and Cooperation : Papers from the intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–5 November, 2004. – С., 2005, с. 95 – 100.

80. Шуманова, Н. Издателска политика на Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". // Библиотечни дискурси / Състав. А. Тотоманова. – С. , 2006, с. 31 – 44.

81. Шуманова, Н. Да оцелееш на инат... : По повод 50 год. на сп. “Библиотека”. // Библиотека, XI, 2004, N 3–4, с. 5–6.

82 Янакиева, Т. MARC 21 LITE : Формат за машинночетими библиографски записи / Прев. от англ. ез. А. Д.ипчикова; Науч. ред. и предг. Т. Янакиева. – София :Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 106 с.

83. Янакиева, Т. Боян Пенев през погледа на библиографа. // Живот сред книгите : Юбил. сб. в чест на 85–год. на проф. д–р Елена Савова. – С., 2004, с. 106 – 113.

84. Янакиева, Т. Библиографията и националната идентичност // Книгата : Бъдеще време в миналото?! : Национ. науч. конф., София, 1 ноем. 2003. – С., 2004, с. 222 – 230.

85. Янакиева, Т. За превода на MARC 21 LITE. // MARC 21 LITE : Формат за машинночетими библиографски записи. – София, 2005, с. 9–10.

86. Янакиева, Т. Образователни идеи в областта на библиотечно-информационните науки в България. // Библиотека, 2005, № 3-4, с. 5 – 15.Също в: Libraries, Globalization and Cooperation: Papers from the Intern. Conf., held in Sofia, Bulgaria, 3-5 Nov. 2004. - Sofia, 2005. - p. 43 –51.

87. Янакиева, Т. Изпреварваща роля на библиотечно-информационното образование в България като фактор за развитие на информационно общество. // Библиотечни дискурси / Състав. А. Тотоманова. – С., 2006, с. 100 – 110.


88. Янакиева, Т. . Страница от културната история на Народната библиотека.// Библиотеката : Минало и настояще : Юбил. сб. , посветен на 125 год. на Нар. библ. “Св. св. Кирил и Методий”. – С., 2005, с. 13 – 18.

89. Янакиева, Т. Страница от културната история на Народната библиотека. // Критика, 2004 (отпеч. 2005), № 1 – 4, с. 71 – 76.

90. Bibliographic control and digitalization ff the cultural heritage / Съавт. Alexandra Dipchikova. // Globalization, dizitalization, access and preservation of cultural heritaga : Papers from the intern. Conf. Sofia, Bulgaria, 8-1- Nov. 2006. – С., 2007, 275 -282.

91. Янакиева, Т. . Неизвестна страница от живота на Тодор Александров. (Документално разследване). // България – Македония, III, 2004, N 4, с. 27 – 30.

92. Янакиева, Татяна . Souverainete du texte comme objet d’information dans la notice bibliographique. // Schėma et schėmatisation : Revue intern. de bibliologie, № 60, 2-е trimestre 2004, p. 36 – 39

93. Янакиева, Татяна . Библиографски труд за българския литературен живот в миналото. // Библиотека, XII, 2005, N 2, с. 43–46.

94. Янакиева, Т. Славистичната памет на България : Колекция "Славика" на Университетската библиотека. // Библиотека, XIII, 2006, N 5, с. 64 – 67.

95. Янакиева, Т. Виртуалното информационно осигуряване на литературната наука в България. // Библиотека,, XIV, 2007, N 1, с. 23–29.