litceysel.ru
добавить свой файл
1
ДНЕВЕН РЕД
 1. Доклад на Председателя на Камарата на Инженерите по Геодезия (КИГ) за периода 15.12.2006 – 11.03.2011г.

 2. Отчет на Председателя на Контролния Съвет (КС).

 3. Отчет на Председателя на Комисията по Професионална Етика (КПЕ).

 4. Избор на Комисия по Предложенията и Комисия по Преброяването.

 5. Предложения за промени в Устава и Кодекса по Професионална Етика.

 6. Избор на членове на Управителен Съвет (УС) от Председателите на Областните Колегии, съгласно Уставът на КИГ (Чл. 17. (1)).

 7. Избор на останалите членове на УС.

 8. Избор на членове и Председатели на КС и КПЕ.

 9. Избор на Председател на КИГ за периода 2011 – 2015г.

 10. Обсъждане на бъдещите приоритети пред КИГ.ПРОТОКОЛ

От I Общо отчетно - изборно събрание на Камарата на инженерите по геодезия

11.03.2011г., гр. София


Поради липсата на кворум в предварително посоченият час, началото на заседанието се отложи с един час, съгласно Устава на КИГ. В 12.00 часа Председателят откри заседанието. На него присъстваха 100 от общо 136 делегати по списък.

За водещ беше предложен зам. председателят на КИГ инж. Румен Георгиев. Не бяха направени други предложения. Предложението беше прието единодушно:

За: 100

Въздържали се: 0

Против: 0

След представяне на дневния ред в десет точки инж. Златан Златанов направи предложение т.9 - Избор на Председател на КИГ за периода 2011 – 2015г., да се премести след т.5 - Предложения за промени в Устава и Кодекса по професионална етика. Предложението беше прието единодушно:

За: 100

Въздържали се: 0

Против: 0

 1. Отчет от Председателя на Камарата на инженерите по геодезия за периода 01.2007 - 03.2011г.Уважаеми колеги,

Камарата на инженерите по геодезия беше основана с учредително събрание проведено на 15.12. 2006 г. Началния период след основаване на Камарата премина в популяризирането и създаване на лого-знак и печат. За изработване на знака на КИГ беше обявен конкурс. Наградата, в размер на 1500 лв. на спечелилия конкурса беше предоставена от член на УС – инж. Златан Златанов. На първото събиране на УС на КИГ част от членовете предложиха да направят парични дарения по 1000 лв. за стабилизиране на финансовото състояние на Камарата и покриване на първоначалните разходи. Това бяха колегите , Илиян Тодоров, Ангел Янакиев, Златан Златанов, Велислав Хараланов. Председателя на УС обяви, че се отказва от възнаграждението , определено от Учредителното събрание. През първоначалния период започна набиране на членове на Камарата, контакти със сродни международни организации и представяне на новосъздадената Камара на инженерите по геодезия. Написахме и писмо до всички кметове на общините в България, с което ги уведомихме за учредяване на Камарата. Съгласно устава на Камарата създадохме и печата за правоспособност по геодезия и кадастър на членовете, които работеха в областта на геодезията и кадастъра.

Членовете на КИГ за 2007 година достигнаха 263, от които 147 получиха и печат за правоспособност. През следващите години -2008 г. станаха 425 ; 2009г.- 425; 2010 г. -451; и за 2011 година до този момент са 442 члена. Или за периода 2007-2011 броят на членовете достигна една постоянна стойност. Членовете са разпределени в 25 областни колегии в цялата страна. По брой членове са разпределени по следния ред– София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Добрич, Русе, Варна, Пазарджик, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Хасково и т.н. За отбелязване е, че във връзка с кризата и забавяне на приемане на промените в ЗКИР доста колеги отказват да станат членове на КИГ. Другата причина е, че е единствената професия или специалност, която изкуствено е разделена на две и за да работят нашите колеги трябва да членуват в две Камари. Надявам се това да се промени с приемане на промените в ЗКИР. КИГ участва в подготовката на предложенията за промени в ЗКИР и направихме допитване до нашите членове за предложения за промени и в ЗУТ. Едно от предложенията е КИГ да предложи от членовете за участие в комисията за издаване на правоспособност на физически лица, а АГКК да издава удостоверения на юридически лица. Или правоспособността по геодезия да е равносилна на пълна проектантска правоспособност, при което ще отпадне необходимостта от членство в двете камари и плащане на два членски вноса. 1. Дейности в международен план
  • КИГ стана член на Международната федерация на геодезистите (FIG) на 15.06.2008г., след постигане на споразумение със Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Председателя и членове на КИГ присъстваха на свои разноски на работна седмица на Комисия 3 на FIG (Валенсия, 2008г.), две поредни годишни работни седмици на организацията (Стокхолм, Швейцария (2008), Ейлат, Израел (2009)) и конгреса на FIG в Сидни, Австралия (2010). КИГ участва със своя глас в избора на Председател и Заместник председатели на организацията, както и за Председатели на Комисиите към нея. При тези срещи се създадоха множество контакти и се постигна една обща познаваемост на камарата, сред геодезистите от цял свят. Международните контакти на КИГ предоставиха възможност за обмяна на опит за нашите колеги в страната по време на организираната от нас Обща среща на Комисии 3 и 7 на Международната федерация на геодезистите в София, България през 2010 на тема „Информацията и Управлението на земята. Десетилетие след настъпването на новото хилядолетие.”, подкрепена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (открита лично от Министър Росен Плевнелиев), Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и Асоциацията на геодезическите фирми. Събитието получи висока оценка от българските и международни участници и допринесе за авторитета на КИГ и на професията.
  • Членството на КИГ в Geometer Europas - през 2008г. в Страсбург, Председателя на КИГ подписа Многостранно споразумение за взаимно признаване на професионалната квалификация на частно назначените геометри, което бе и предпоставка за одобряване молбата за членство на КИГ. На 25.06.2009г. на Извънредното Общо събрание на GE в Копенхаген, бе обсъдено настоящото положение на геодезическата гилдия в България, в резултат бе получено официално писмо за членството на КИГ в GE. Последвалото сливане на Geometer Europas с CLGE, постави проблема за членството на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и невъзможността една страна да бъде представена от две или повече организации. Това бе преодоляно с подписването на споразумение между СГЗБ и КИГ за участието в Общите събрания на двама делегата- по един от всяка организация и заплащане на такси, съобразно броя членове в организациите. През май 2010г. Председателя и членове на УС на КИГ участваха в Генералната асамблея на CLGE в Букурещ, Румъния, на която беше представен отчета на Председателя за двугодишния му мандат на управление и Финансов отчет и одит за 2009г., а през септември и на Генералната асамблея в Албена, България, където бяха проведени изборите за сливането на GE и CLGE, както и за нов Председател, Ковчежник и Генерален секретар.


  • Балканска геодезическа организация - На 27-28.06.2009г. бе учредена Балканска геодезическа асоциация, като в нея влизат България, Гърция, Сърбия, Македония и Румъния, а покана за присъединяване към тази организация е отправена към Турция, Албания и Черна гора. КИГ бе представен на тази среща от Зам. председателя инж. Румен Георгиев.

  • Отчет от Симпозиум на Съюза на геодезистите и земеустроителите и Генерална асамблея на CLGE - На 23,24 и 25 септември 2010г. в Албена паралелно със Ежегодният симпозиум на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България се проведе и Генералната асамблея на CLGE, на която официално беше приключен процеса по сливането им с Geometer Europas.

Сред 30-те доклада на симпозиума бяха изнесени доклади и на инж. Ал. Лазаров и инж. Сл. Господинов за състоянието на агенцията по геодезия и геодезическото образование, както и за държавната политика в тази насока. Те, за съжаление не оставиха присъстващите с оптимизъм за бъдещето на професията.

На генералната асамблея на CLGE бе гласуван новият устав на организацията, както и новият председател. Постът бе зает от досегашният генерален секретар на организацията Жан-Ив Пирло. Нови имена вече стоят и зад званията генерален секретар, зам. председател и ковчежник.

Председателят на КИГ връчи и почетни плакети на Хенинг Елмщрьом и Рене Соние- дългогодишните Председател и ковчежник на организацията, като израз на благодарност за подкрепата им при приемането на КИГ в редиците на европейските гeoдезисти.

След края на генералната асамблея се проведе кратка среща на членовете на GE-PARLS, където членовете на CLGE бяха символично приети в новосъздадената CLGE.


 1. Вътрешни дейности
  • Изменения на Кодекса по професионална етика и Правилника за наградите - Двата документа бяха представени на вниманието на Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по професионална етика и членовете на КИГ. Не бяха направени предложения за промени по тях до този момент.


  • През 2010г. приключи процедурата по регистрация на груповата търговска марка на Камарата на инженерите по геодезия. Във връзка с това, предстои тя да бъде включена в Устава на организацията като официален символ за представяне.

  • Проект “Техническа помощ за подобряване обслужването на гражданите и другите потребители на кадастрална информация от страна на Агенцията за геодезия, картография и кадастър в България” по програмата МАТРА на Холандския кадастър - Разработването на този проект започна през 2008г. Бяха преминати различни фази на изследване мнението на потенциалните участници, изработване и приемане на Правилник за дейността на Форума на потребителите на кадастрална информация, провеждане на анкета сред потребителите на кадастрална информация за качествата на предлаганите услуги

  • Участие на наши членове в списъка на правоспособните лица като експерти в процедурите по Обществени поръчки - през 2009г. осем от нашите членове изявиха желание и бяха включени в списъка, поддържан от АОП.

  • Приемни часове за правоспособни лица в Службите по Кадастър - При нас постъпи писмо от инж. Киримидчиев от ОК- Бургас във връзка с необходимостта от внедряването на приемен ден за правоспособни в Службите по кадастър. Камарата на инженерите по геодезия няма подобни правомощия, но след контакти с АГКК получихме информация, че вече е издадена подобна заповед, според която по един час от всеки работен ден е отреден за прием на правоспособни лица. Разпространихме заповедта до знанието на всички наши членове.
  • Съвет по геодезия, картография и кадастър - Този съвет е създаден по Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. На неговото първото заседание на 15.04.2010г., Камарата на инженерите по геодезия бе представена от доц. д-р инж. Сл. Господинов. Там се взе решение за създаване на постоянна работна група, с цел създаване на условия за по-оперативна работа на съвета. Този съвет проведе обсъждане на тема обновяване на едромащабните топографски карти.


 • Писмото до Бойко Борисов - На шестата световна среща на медиите във Виена (17 май 2010г.), зам. председателя на КИГ, инж. Румен Георгиев връчи писмо на Министър председателя, описващо тежкото положение на високо квалифицирани специалисти работещи в сферата на геодезията и кадастъра вследствие на спиране на финансирането на дейностите по кадастър. Същото това писмо беше внесено повторно по официалният ред с входящ номер 08.0-180/06.08.10г. От експерта, към когото бе препратено то, г-н Васил Бонински, получихме отговор, че текстът на писмото трябва да се пренасочи към МРРБ чрез изп. директор на АГКК. Очакваме да получим този отговор писмено, за да се обърнем към инж. А. Лазаров.

 • Среща с Министъра на Регионалното развитие и благоустройството

На срещата с Министъра на Регионалното развитие и благоустройството нашата камара беше представена от Председателя- инж. А. Янакиев и Заместник председателя- инж. Р. Георгиев. В отговор на настояването за възобновяване на финансирането на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и респективно на геодезическата гилдия, ни бе обяснено, че в момента няма такава възможност.

Последващата ни среща бе провокирана от надвисналата заплаха за уволнение на голям брой тясно квалифицирани специалисти. Отново бе повдигнат въпроса за финансирането на АГКК на който ни беше отговорено , че ще се направи нещо по въпроса. Последната среща с министъра на МРРБ беше по време на откриването на международната среща на Комисия 3 и Комисия7 през ноември 2010 г. На същата среща г-н министъра обеща да се изплатят задълженията към фирмите, което в интерес на истината в края на годината беше спазено. В настоящия момент предстои нова среща съвместно с изпълнителният директор на АГКК с министър Плевнелиев за продължаване на дискусията за бъдещето на геодезическата общност и за приемане на промените в ЗКИР , изключително важен за нас.


 • Среща със Зам. Министъра на земеделието- Преслав Борисов

Срещата ни в Министерството на земеделието през 2009 г. бе във връзка с липсата на яснота при провеждането на тръжните процедури. Зам.министърът покани наши представители да участват в изготвянето на промените в правилника за работа на тръжните комисии. За съжаление, все още, очакваме покана за дискутиране по въпроса. Предполагам, че ще бъде със следващото правителство.

 • Среща с Министъра на финансите

Изпратихме писмо, за да поискаме среща с Министъра на финансите и, все още, очакваме отговор.

Среща в народното събрание

През 2010 г проведохме среща заедно с г- Ал. Лазаров с комисията по регионално развитие по покана на г-н Любен Татарски – председател на комисията. На срещата направихме представяне на Камарата и обясних проблемите, които стоят пред нашите членове във връзка членуването им в две камари - КИГ и КИИП и необходимостта да се плащат два членски вноса. Получихме уверение от г-н Татарски за съдействие при постъпване на закона в народното събрание.

 • Комисия по професионална етика - за този период КПЕ проведе 5 заседания и разгледа 9 жалби, постъпили срещу лица, работещи в сферата на геодезията. Протоколи от тези събрания могат да бъдат намерени на електронната страница на камарата.
 • Приемане на правилник за използване на логото на Камарата – Във връзка с Регистрацията на логото в Патентното ведомство, трябва де се приеме Правилник за използване на логото на Камарата. При разработването на настоящия вариант беше използван правилника на FIG, като основните точки са в съответствие с Устава на Камарата. Протоколът беше разгледан първоначално на заседание на УС, КС и КПЕ на 16.10.2008г. и след направените промени от инж. Н. Цанев беше прието да се предложи за разглеждане на Общото събрание и да се подложи на гласуване. Правилникът беше разпространен и изпратен на електронните пощи на членовете и публикуван в списание „Геомедия”.До този момент няма постъпили коментари за допълнения и промени.


 • Приемане на Правилник за награждаване със звания и отличия на Камарата на инженерите по геодезия – Във връзка с поставен въпрос за приемане на почетен член от Областна колегия Разград и от инж. Н. Бадев от Пловдив беше възложено изработването на Правилник за награждаване със звания и отличия на Камарата на инженерите по геодезия на членовете на Комисията по професионална етика. Автор на предложения текст е инж. В. Коцева. Правилникът беше разгледан първоначално на заседания на УС, КС и КПЕ на 16.10.2008г. и след направени промени от инж. Н. Цанев беше прието да се предложи за разглеждане на Общото събрание и да се предложи за гласуване. Правилникът беше разпространен на електронните пощи на членовете и публикуван в списание „Геомедия”.

 • Предложения за делегати за Комисиите на FIG – Трябва да се изберат делегати за десетте Комисии, които трябва да участват в Работните седмици и Конгресите и когато е възможно в Работните срещи организирани от отделните Комисии.

Изисквания към делегатите са:

 1. Владеене на английски език / говорим задължително, предимство е писмения/

 2. Да имат възможност да поемат разходите си за участие на форумите, организирани от FIG или да бъдат спонсорирани от работодател.


Финансова дейност на КИГ

Настоящото финансово положение на Камарата може да се приеме за относително добро. В момента /спрямо 10.03.2011г/ наличните средства, които има камарата са около 130 600 лв. и 6250 Евро.

Колегите които са спонсорирали КИГ са Златан Златанов, Илиян Тодоров, Велислав Хараланов, Румен Георгиев и Ангел Янакиев. По желание на колегите не споменавам стойностите , които бих казал че не са малки, за което им благодаря.

Финансирани от КИГ дейности са:

-изработване и поставяне на надпис с името на проф. Пеевски на сградата на НТС в Благоевград -1700 лв.


-финансова помощ за закупуване на оборудване от КИГ за Българската експедиция на двама наши колеги на Антарктида 1000 лв.

- финансиране на студенти от нашата специалност за специализирана практика в Русия по молба на декана на Геодезическия факултет - 2700 лв.

- абониране на всички членове на КИГ за списание „Геомедия” срещу 5 лв. за годишен абонамент.

- подпомагане на СГЗБ за последните две години с 2000 лв., за развитие и издаване на списанието „ Геодезия и земеустройство“


Бъдещи приоритети пред КИГ

Тъй като Камарата се стреми да е водеща национална неправителствена организация по теми свързани с геодезията, КИГ трябва да си сътрудничи с водещите организации на международно ниво като FIG, CLGE и другите национални организации. За това трябва да се стремим да допринасяме за решаването на проблемите , които те са си поставили и с това да работим за една по добра организация в нашата страна. Едновременно с това Камарата трябва да си сътрудничи с политици на национално ниво, за да подобри и засили позициите си на геодезическа гилдия – нейната роля и услуги за обществото. Освен това трябва да се работи в диалог с другите национални организации – Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите, Камара на нотариусите и всички останали неправителствени организации, с които имам допирни точки. Разбира се, че ще продължим да работим и по проблемите, пред които се изправя всеки отделен член в ежедневната си работа. Постигайки поставените си приоритети, ние бихме се опитали да помогнем за просперитета и развитието на всеки отделен наш член.

На края искам да благодаря на членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на членовете на Комисията по професионална етика, на Областните ръководства за тяхната бих казал всеотдайна и безкористна дейност за развитието и утвърждаването на Камарата на инженерите по геодезия. Няма да споменавам имената на колегите защото с малки изключения трябва да спомена почти всички колеги от УС, КС , КПЕ и областните ръководства.


Уважаеми колеги искам още веднъж да Ви благодаря за Вашата работа за КИГ.

Благодаря за вниманието!

Председател на УС на КИГ - инж. Ангел Янакиев

София 11.03.2011 г.


 1. Отчет от Председателя на Контролния съвет на Камарата на инженерите по геодезия за периода 01.2007 - 03.2011г.


Приходната част на счетоводния баланс на КИГ за отчетния период е формирана от такси за членство и правоспособност, приети на Националното учредително събрание от 15.12.2006г. с размер на вносителен и годишен членски внос по 50 лв.; еднократна такса от 50 лв. и ежегодна по 100 лв. за право на придобиване и ползване на печат, съдържащ логото на Камарата, за всеки неин член, платими по банков път на разплащателна сметка IBAN BG91ИNCR75271066739518 в Уникредит -Булбанк -София.

За 2007г. при 263 членове на КИГ, от които 147 с право на ползване на печат приходите на Камарата са 51715.69 лв. в т.ч. 4900 лв. членски внос за 2008г.

Общо разходи за дейността – 15192.56 лв. в това число:

- разходи за възнаграждения по трудови и граждански договори – 4351.57 лв.

- разходи за външни услуги и материали /изработка на печати, спедиторски

услуги, телефон и др./ - 8704.18 лв.

- други разходи /осигуровки, командировки, банково обслужване, офис

обзавеждане/ - 2136.81 лв.

Среден годишен разход на 1 член на КИГ – 57.77 лв.

Наличност по банкова сметка към 31.12.2007г. – 36523.13 лв.

Касова наличност към същата дата – 163.37 лв.

За 2008г. при 425 членове на КИГ от които 288 бр. с право на ползване на печат приходите на Камарата са 79414.02 лв., от които:

- от годишен членски внос – 22550.00 лв.

- от встъпителна вноска – 12600.00 лв.

- от вноска за право на ползване на печат – 41850.00 лв.

- от членски внос за 2009г. – 2350.00 лв.

- от лихви - 64.02 лв.

Общо разходи за 2008 г. – 48778.01 лв., в това число:

- разходи за заплати по трудови и граждански договори и осигуровки - 9653.70 лв.

- канцеларски материали, горива - 1236.25 лв.

- дълготрайни активи – 1876.18 лв.

- разходи за външни услуги и материали / наем, телефон, сайт, печат, астраховка,

каре във в-к “Строителството и градът” и др./ - 10024.34 лв.

- командировки, такси за участие, членство във FIG – 19545.80 лв.

- други разходи – 6441.74 лв.

Наличност в банковата сметка на КИГ към 31.12.2008г. – 67277.10 лв.

Касова наличност - 45.41 лв.


За 2009г. при 425 бр. членове, от които 322 бр. с право на ползване на печат приходите на КИГ са 110518.47 лв., от които:

- от встъпителна вноска – 3100.00 лв.

- от годишен членски внос – 20900.00 лв.

- право на ползване на печат – 32950.00 лв.

- приходи от дарение – 3000.00 лв.

- приходи от лихви – 100.41 лв.

- приходи от чл. внос за 2010г. – 50360.00 лв.

- извънредни приходи – 108.04 лв.

Общо приходи за 2009г. 38716.48 лв., от които :

- разходи за заплати по трудови и граждански договори и осигуровки – 17065.26 лв.

- разходи за външни услуги – 7797.33 лв.

- канцеларски материали, гори 1002.53 лв.

- разходи за командировки, членство в международни асоциации, дарение УАСГ 12851.66 лв.

Наличност в банковата сметка на КИГ към 31.12.2009г. – 139124.50 лв.


За 2010г. при 451 членове на Камарата от които 359 бр. с право на ползване на печат приходите са общо - 94023.44 лв.

От които:

- годишен членски внос за 2010г. – 13200.00 лв.

- годишен членски внос за 2011г. – 50250.00 лв.


- дарение- 3000.00 лв.

- извънредни приходи – 295.00 лв.

- право на печат- 27152.76 лв.

Разходите за дейността са общо 85968 .34лв., формирани от:

- разходи за материали – гориво, консумативи – 1533.02 лв.

- конференция- 1426.50 лв.

- разходи за външни услуги- 43389.34 лв., разпределени по пера:

- наем- 1815.98 лв.

- телефон - 904.69 лв.

- куриерски услуги- 588.05 лв.

- изработка печати – 1461.99 лв.

- абонамент 2010г. – 1200.00 лв.

- разходи за конференция - 29747.61 лв.

- статия във вестници – 4586.00 лв.

- други външни услуги- 1577.28 лв.

- за застраховка – 48.31 лв.

- разходи за РЗ и осигуровки – 17539.20 лв.

- други разходи – 17502.56 лв. в т. число:

- чл.внос в международни организации – 6169.28 лв.

- такси за участие – 2686.98 лв.

- дарение студенти – 2000.00 лв.

- командировки – 5400.00 лв.

- представителни – конференция – 1246.25 лв.

- абонамент 2011 г. – 3028.80 лв.

- банково обслужване – 1546.51 лв.

- курсови разлики – 2.41 лв.

Наличност по банковите сметки на КИГ към 31.12.2010 г.

- По разплащателна сметка в лв. – 125088.17 лв.

- По дебитна карта в лв. – 2014.43 лв.

- По разплащателна сметка в евро – 10007.25 eur.


За съставянето на отчета са използвани счетоводни документи- главна книга,

отчети за приходите и разходите, отчети по счетоводни сметки и под-сметки и банкови извлечения към 31.12.2007г., 2008г., 2009г. и 2010г., предоставени от Техническия секретар на КИГ. При анализа на документацията от Контролния съвет не бяха установени несъответствия в приход-разход – наличности по години за отчетния период, както и разходи, несвързани с дейността и целите на КИГ. Разходи за възнаграждения на Председателите на УС, Комисията по етика и Контролния съвет не са правени.


В обобщение на отчетния доклад, Контролния съвет предлага на Общото Отчетно- изборно събрание да приеме като целесъобразни направените за периода разходи за осъществяване дейността на КИГ.


Председател на Контролния съвет:…………..

/ инж. М.Маринова/

Членове: 1……………………………………..

2……………………………………… 1. Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода 01.2007 - 03.2011г.

Комисията по професионална етика (КПЕ)е участвал активно във всичките 11 бр. съвместни заседания на Управителния и Контролния съвети на КИГ през отчетния 4-годишен период. КПЕ е провела общо 7 бр. свои самостоятелни заседания във връзка с постъпили жалби, възражения и сигнали. От тях през 2008 г. и 2009 г. са проведени по 2 бр. заседания, а през 2010 г. – 3 бр. заседания.

През 2007 г. няма постъпили жалби до КПЕ и поради това няма проведени заседания на КПЕ.

През 2008 г. КПЕ е провела 2 бр. заседания. Първото заседание беше на 02.04.2008г. по молба с вх. №702/ 17.03.2008 по жалба на юридическото лице “Геодезическо проектиране “ ООД - гр. Шумен за нарушение по чл. 29, ал. 2, т. 1 и 4 от Устава на КИГ и нарушение на чл. 10, ал. 3 от Кодекса по професионална етика при КИГ от страна на ЕТ “Диян Златев–98“ гр. Шумен. На основание чл. 29 от Кодекса по професионална етика КПЕ взе решение и изпрати с писмо до заинтересованите страни своето решение. Молбата от “Геодезическо проектиране“ ООД - гр. Шумен с искане да се наложи наказание - отнемане на лиценза на ЕТ “Диян Златев–98“ - гр. Шумен не можеше да бъде удовлетворена, тъй като според ЗКИР чл. 21, ал. 1, т. 5 правоспособността се загубва само за нарушения, които са установени с акт от служебно лице, назначено от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография и са в съответствие със ЗКИР и ЗГК. Нарушения по Закона за обществените поръчки (ЗОП) не са основание за заличаване от регистъра на правоспособните лица.


На 16.12.2008 г. беше проведено второто заседание КПЕ по повод на постъпили 2 бр. жалби на г-н Кирил Георгиев срещи служителя във фирма „Геопрециз Инженеринг” с управител инж. Георги Райнов, инж. Николай Колев. На заседанието бяха поканени и присъстваха инж. Николай Колев и инж. Георги Райнов. След тяхното изслушване и представените доказателства беше установено, че няма нарушения от страна на фирма „Геопрециз Инженеринг”. От приложеното становище на Общинска служба по земеделие - гр. Провадия се изясниха обстоятелства относно промените в контурите на обсъждания имот № 021030 в землището на с. Венчан и неговата площ от 6,025 дка.

През 2009 г. КПЕ е провела 2 бр. свои самостоятелни заседания на 27.11.2009 г. и на 16.12.2009 г. във връзка с постъпили жалби.

Първото заседание на 27.11.2009 г. беше за разглеждане на 3 бр. жалби срещу:

- инж. Светослав Павлинов Наков - представител на „СВЕТГЕО” ЕООД;

- инж. Евтим Кьосев от фирма „Геопрециз Инженеринг” и

- инж. Лиза Петкова,

като жалбите бяха постъпили по различен поводи от различни жалбоподатели – физически лица. Проверката на КПЕ установи, че инж. Светослав Павлинов Наков и инж. Евтим Кьосев не са членове на КИГ, а инж. Лиза Петкова е член на КИГ. Нямаше данни за фирмата „СВЕТГЕО” ЕООД да е вписана в регистрите на КИГ. Фирма „Геопрециз Инженеринг” е член на КИГ. Предвид информацията за отнета правоспособност на инж. Евтим Кьосев за предходен период за 1 година, КПЕ изрази мнение за необходимостта от прилагане на съответна форма за проверка на познанията при сертифициране на правоспособност. В противен случай оценката на КИГ за работата на колегите-геодезисти е невъзможна без допълнителна информация за измерванията и без целева проверка на мястото на конфликта. Относно поставения въпрос в жалбата за отговорния орган, към който жалбоподателите биха могли да се обърнат, КПЕ счита, че самото правоспособно лице е лично отговорно за извършваната от него дейност и това се подкрепя от задължителната застрахователна полица, изисквана от Закона. КПЕ разгледа подробно представената документация и отчете липсата на информация за измерванията, извършени от фирма „Геопрециз Инженеринг”, а също и подписи на заинтересованите лица или отразено особено мнение в Протокола за трасиране и урегулиране на парцела.


КПЕ при КИГ не е упълномощена да взема отношение за извършената работа от инженери по геодезия, нечленуващи в КИГ. В нормативната уредба е записано, че инженер по геодезия, който извършва дейности по геодезия, картография и кадастър, членува в КИГ, като доброволно е членството само на служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините и неработещи по специалността. В този смисъл, за нарушение може да се регистрира самото нечленуване в КИГ. С оглед наличието на печат на друга камара (Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране – КИИП) върху представената документация, КПЕ препоръчва на жалбоподателите да насочват своите жалби към КИИП.

По повод постъпила жалба срещу инж. Лиза Петкова, членуваща в КИГ от 2008 г., не бяха отчетени никакви неточности и липси в изготвената от нея документация.

Другото заседание на КПЕ през 2009 г. се проведе на 16.12.2009 г. На него беше разгледан отговорът на фирма „Геопрециз Инженеринг”, че инж. Евтим Кьосев не е техен служител. Поканената за изслушване пред КПЕ инж. Лиза Петкова даде изчерпателни и подробни отговори на въпросите, поставени в жалбата срещу нея и от членовете на КПЕ. Потвърди се становището на КПЕ от предходното заседание за липса на вина от страна на инж. Лиза Петкова.

През 2010 г. КПЕ проведе 3 бр. самостоятелни заседания.

На 04.03.2010 г. се състоя 5-тото заседание на КПЕ, на което бяха разгледани жалба срещу инж. Иван Събев Иванов от фирма “ГЕОИД” ООД – гр. Варна и жалба срещу инж. Веселка Делиева от гр. Златоград.

Членовете на КПЕ се запознаха с жалбата срещу “ГЕОИД” ООД – гр. Варна и с приложената към нея внушителна по обем документация. Беше обърнато внимание на някои липси и неточности, каквито са: изработването от инж. Иванов от “ГЕОИД” ООД – гр. Варна на Протокола за извършеното трасиране по образеца на Наредба № 14, а не според образеца от Наредба № 3, който образец е следвало да се приложи към момента на извършване на трасирането; липсата на подписи на съседите; неизучен правен статут на имотите, които са съсобствени между Община – гр. Варна и физически лица и др. Беше обърнато внимание и на неправилната хронологична последователност при издаването на книжата в приложената документация, както и на тяхното дописване от инж. Иванов. Отчетено беше, че действията на инж. Иванов по трасирането са неправилно разпознати със силата на имотна делба. Така извършеното трасиране от фирма “ГЕОИД” ООД не води до никакви правни последици, свързани със собствеността, тъй като Службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Варна има всички основания да отхвърли представената промяна. Неговите действия, обаче, са въвели засегнатите страни в заблуждение относно промяната на собствеността на имота и дават основание на несобственик на ОПС (отстъпено право на строеж) да се счита за собственик. Членовете на КПЕ отчетоха като неоспорим фактът, че инж. Иванов е извършил трасирането, без да се запознае с наличната фактология по собствеността на имота. Той е допуснал грешка при трасирането на граница в УПИ. И по регулационен план, и по кадастрална карта става дума за един единствен поземлен имот, който е съсобствен между три субекта - Община Варна и две физически лица. На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от Устава на КИГ, КПЕ единодушно взе решение за налагане на наказание „Забележка” на инж. Иван Събев Иванов от фирма “ГЕОИД” ООД в гр. Варна за допуснатите от него нередности при работата му по разглеждания случай. Съгласно процедурите за работа с жалбите и сигналите до КПЕ засегнатите лица бяха уведомени за взетото решение с препис-извлечение от настоящия протокол.


По жалбата от гр. Златоград КПЕ потърси допълнителна информация от АГКК относно притежаването и основанието за това притежаване на кадастралната карта на гр. Златоград от страна на инж. Делиева и/или от страна на фирма „Бети 58-Л” ЕООД в гр. Златоград. След проверка в регистъра на АГКК беше установено, че инж. Делиева и фирма „Бети 58-Л” ЕООД са вписани в регистъра за правоспособните лица на АГКК. Това, обаче, не се отнася за инж. Е. Ехленов и инж. К. Дудин, които са посочени в приложената документация като проектанти. Никой от изброените по-горе четирима инженери не притежава правоспособност от КИГ и не може да извършва дейности по кадастър. Поради това КПЕ към КИГ няма основание да разглежда представената жалба и тя беше препратена към Изпълнителния директор на АГКК и на вниманието на Комисията, поддържаща регистъра на правоспособните лица към АГКК, за проверка на обстоятелствата, касаещи правоспособността на инж. Делиева.

На 03.06.2010 г. се състоя 6-тото заседание на КПЕ, на което беше разгледана жалба срещу инж. Паун Янев, внесена от инж. В. Монов - зам.-управител на фирма “Геокад 93” ЕООД – гр. София. При направената проверка беше установено, че лицето Паун Янев не е член на КИГ. Следователно, КПЕ на КИГ не може да вземе рестриктивно отношение по поставения въпрос. Същевременно инж. Паун Янев присъства в регистъра на правоспособните лица на АГКК. Поради тази причина жалбата беше препратена към АГКК. От инженерно-техническа гледна точка КПЕ се произнесе, че не се налага преместване на построената спорна ограда. Съгласно ЗКИР, чл.43, ал.1, т.5, буква „а”, границите се определят, според материализираните на място. В този смисъл инженерите от фирма „Геокад 93” ЕООД – гр. София са процедирала правилно, съобразявайки решението си с нормативната уредба, а инж. Паун Янев - неправилно. КПЕ счита също, че провеждането на подобен процесуален и професионален спор между две правоспособни лица инженери-геодезисти в присъствието на засегнатите страни е неетично.


На 07.09.2010 г. беше проведено 7-тото заседание на КПЕ, на което бяха разгледани:

- писмо относно нарушения от страна на инж. Румен Съртонев и

- жалба срещу инж. Галин Николов, внесена от адв. М. Кръстева.

От постъпилото писмо ставаше ясно, че по конкретния случай, след съдебното дело в гр. Стара Загора, има заведено ново дело (обжалване) във Върховния административен съд (ВАС) в София. Според нормативната уредба, КПЕ не би могла да изрази становището си относно спора, докато не приключи съдебното производство във ВАС.

Жалбата на адв. Кръстева срещу инж. Галин Николов касае спор за финансовите взаимоотношения между двете страни: клиент и геодезическа фирма. Хоноруването на геодезическите дейности не е регламентирано в законови разпоредби и поради тази причина не подлежи на обсъждане от КПЕ. Като се има предвид липсата на приложен договор и значителната времева разлика между извършените дейности (повече от 3 години), КПЕ препоръча писменото договаряне на крайната цена между клиента и фирмата, където се вписват поетите срокове за изработката и конкретните дейности, които ще извърши геодезистът – проектиране, трасиране, измерване и др.

За всички взети решения на КПЕ всички жалбоподатели са информирани с писма и навреме. Освен това, всичките 7 бр. протоколи от заседанията на КПЕ са достъпни на сайта на КИГ. Така всеки член на КИГ и всеки заинтересуван гражданин би могъл да се запознае със съдържанието им. Въпреки че уставът на КИГ допуска изплащане на възнаграждения на членовете на КПЕ за тяхната работа, такива не са изплащани.


КПЕ прави следните предложения до УС и до Общото събрание на КИГ:


 1. Да се сформира звено за инженерен контрол към КИГ, което да извършва технически проверки на място при възникването на спорове и постъпили жалби за тях.
 2. КПЕ да има зам.-председател, който да поема задълженията на Председателя, за да не се блокира свикването на заседания и дейността на КПЕ при евентуално продължително отсъствие на Председателя.


 3. Да се изплащат транспортните разходи на членовете на УС, КС и КПЕ на КИГ, живеещи извън София, за участието им на съответните заседания.


Накрая, но не на последно място, бих желала да изкажа своята искрена благодарност на членовете на КПЕ за нашата съвместна професионална работа през тези 4 години – както по време на заседанията, така и извън тях по кореспондентен път, а също и за тяхната отзивчивост и оказваната ми подкрепа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на КПЕ: ....................................


/доц. д-р инж. Венета Коцева/


Думата беше дадена за въпроси, мнения и коментари на делегатите.


Инж. Димитър Арнаудов, Председател на ОК- Пловдив, прочете становището на ОК- Пловдив относно дейността на ръководството на КИГ и предложения към новия Председател и членове на Управителния съвет:


Уважаеми колеги,

На общото събрание на областна колегия – Пловдив, където се обсъди обстойно дейността, развитието и популяризирането на нашата камара през последните четири години, категорично стигнахме до извода, че очакванията за утвърждаването на КИГ, като основен представител на геодезическата общност в страната, не се оправдаха. Обещанията, които слушахме за осъществяването на основните цели и дейности на КИГ си останаха практически неосъществени.

Данните за редовни членове с платен годишен членски внос за 2011г. за Област Пловдив са следните: в КИГ – 55бр., в КИИП – 70бр. Общ брой на инженерите с лиценз от АГКК – 122бр. Още малко статистика за хаоса, който цари в нашата камара – информацията от сайта на КИГ с дата 28.01.2011г. показва, че за 5 години от 28 области в страната, само 24 имат представители в КИГ, от тези 24 района само 18 имат председател и членове на регионалното ръководство, в 5 от останалите председателя и членовете на регионалното ръководство не са членове на КИГ, а един – област Пазарджик – няма ръководство. Трима от членовете на УС не са членове на КИГ.


Друг неприятен показател е и постигнатия обратен ефект – реално практикуващи професията колеги да не си подават заявления за продължаване на членството.

Всичко това налага спешни действия от страна на ръководството на нашата камара. В тази връзка Областната колегия гр. Пловдив, на своето отчетно-изборно събрание, проведено на 02.02.2011г., обсъди и реши да направи по време на Общото събрание на КИГ, следните предложения, които да залегнат с приоритет в задачите на новото ръководство, което ще изберем:

1. Да се активизират взаимоотношенията с АГКК с цел по бързото приемане на пълния проект за изменение на ЗКИР и недопускане на промени в същността му, което ще доведе до развитието и популяризирането на нашата камара, като водеща за геодезистите, а не като конкурентна на КИИП. За пример - в настоящият момент в Народното събрание има внесено предложение само за промяна, която да позволи изготвянето на скици от нотариусите, докато същинският проект за изменение, вече две години само се обсъжда и чака ред.

2. Да се започне своевременно обсъждане на промени на други основни за гилдията закони – ЗГК, ЗУТ и др.

3. Да се утвърди ролята на КИГ като партньор на министерства, общини и др. ведомства при изработване на проекти и стратегии за развитие на свързани с геодезическа дейност отрасли – визираме основно проекти, свързани с инфраструктурата, където въпреки изискванията за геодезически заснемания, такива липсват или не отговарят на действуващата нормативна уредба.

4. Предложения за промени в Устава на КИГ – тези предложения са във връзка с основната задача и цел на нашата камара – незабавно приемане на измененията в ЗКИР

- Възстановяването на членство в КИГ и приемането на нови членове, да става след разглеждане на заявлението на кандидатите на събрание на регионалната колегия.

- За вписване в регистър кандидатите подават заявление по образец, утвърден от управителния съвет на камарата. Към заявлението се прилагат:


- копие от диплома за завършено висше образование – степен магистър – направление геодезия;

- професионална характеристика;

- списък с обекти, на които е работил кандидата, изготвен от правоспособния геодезист, оторизирал крайните продукти;

- свидетелство за съдимост;

- копие от застраховка гражданска отговорност по ЗГК за 50 000лв.;

- документ за платена такса за вписване и за издаване на удостоверение за правоспособност и личен печат в размер, определен от управителния съвет на камарата;

- доказателства за стаж за придобиване на правоспособност (по образец, утвърден от управителния съвет на камарата) - минимум две години стаж по специалността като:

- служители в геодезическа фирма на проектант с правоспособност от КИГ, като практикуващ професията – геодезист.

- като служители по служебно правоотношение, или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответно образование.

Председателят на КИГ изрази съгласие с всички коментари и точки от становището на ОК – Пловдив. Изказаните проблеми и недостатъци в управлението на камарата са факти, които приема като свой личен неуспех. Въпросът с членуването на геодезистите в две камари и плащането на два членски вноса го засяга не само като Председател, но и като геодезист, още преди да заеме настоящата си позиция. Като частно лице и по късно като председател на КИГ, е реализирал множество срещи с Председателя на АГКК за решаване на проблема, но пробивът е труден. Реализирани са срещи с Народното събрание, с министерства, но промяната на ЗКИР не зависи от КИГ. На събранието на Комисия 7 през ноември 2010г. министър Плевнелиев изрази съгласието си с проблема и готовност за иницииране на срещи. До сега – никакви резултати.

Не става въпрос за съперничество с КИИП, но е несправедливо задължението за членуване в две камари. На среща с Камарата на архитектите в България и КИИП, нашата камара е обвинена от КАБ в дъмпинг на цените. Но подобна война не е необходима. Всички сме от една професия и трябва да се поддържаме.


Има неща, които са извън правомощията на КИГ. Останалите ще бъдат разгледани.

Относно несъответствията в сайта на КИГ Председателят разясни, че причината за това е смяната на техническия секретар на КИГ и процесът на предаване на длъжността. Грешките ще бъдат поправени в най – кратки срокове.


Инж. Александър Лазаров от ОК – София направи коментар във връзка със становището на ОК – Пловдив. Той изрази различно мнение по повдигнатите въпроси от позицията на член на УС. Както беше казано и в доклада на Председателя, за изминалите четири години КИГ се е превърнала в организация известна в Европа и в света. Недостатъците, приписвани на камарата, не са нейни. Тя не е способна да контролира промените в закона. Също така обърна внимание на момента, че КИГ не е само ръководство. Всеки от членовете носи отговорност за състоянието й. КИГ не е виновна за малкия брой хора, посетили геодезическия форум ГеоЕкспо, за чието реализиране има голям принос. Обърна специално внимание, че повечето от успехите на камарата са неизвестни и изрази своите поздравления за постигнатото през последните четири години.


Инж. Николай Киров от ОК – Пазарджик повдигна въпроса за изграждане на силни местни структури. Изрази своето съгласие със становището на ОК – Пловдив, особено за случаите, когато председатели на ОК не са членове. Отбеляза голямото количество работа, стояща пред гилдията. Голяма част от проектите в общините влизат без част геодезия. Няма геодезисти в експертните съвети. Призова за борба да сме фактор, особено в областта на инвестиционното проектиране.

Отправи своите поздравления за международните участия.

Относно решаването на проблемите на местно ниво направи предложение поне 50% от членския внос да се връщат в Областните колегии за разходи при провеждане на събрания и други, на основание финансовия излишък отбелязан при представянето на финансовите отчети за последните четири години.


Председателят на КИГ обясни въпроса защо членове на Управителния съвет и Областните колегии не са членове с факта, че при предлагането на членовете на УС, КС и КПЕ на учредителното събрание през 2006 г. все още никой не е бил член на КИГ и в последствие някои от избраните за членове на управителните структури така и не са стартирали членството си. Това са неща, които не могат да се случат на сила.

В края на ноември - началото на декември 2010г. е изпратено писмо до всички кметове на общини и общински управители, по повод чл. 38, (1) от Закона за геодезия и картография - „Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, членуват в Камарата на инженерите по геодезия”. Отбелязано е също, че възложените проекти, изработени от членове на Камарата на инженерите по геодезия ще бъдат предпазени от атакуване по съдебен път в частта за нарушения на Закона за геодезията и картографията. Чрез предоставената по този начин информация, КИГ разчита на съдействието на съответните общини, но резултатите не влизат в правомощията й.

Относно връщането на процент от членския внос в Областните колегии, Председателят на КИГ поясни, че съгласно доклада на КС за изминалия период, разходите за един член възлизат на 57 лв., което е повече от годишния членски внос. Парите, които са налични в банковата сметка на КИГ към настоящия момент са натрупани през годините, в следствие на икономии, правени от управата. Председателят, като такъв, винаги се е стремял да свие разходите. Според чл. 16, ал. 3, т. 9: „Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия определя размера и начина на заплащане на председателите на управителния съвет, на контролния съвет, на комисията по професионална етика.” Такива заплащания никога не са получавани. Всички тези спестявания не са извършвани с цел да се натрупват пари. Това са средства, които бъдещото ръководство на КИГ може да разполага – за организиране на курсове за квалификация и др.


За по-голяма яснота, Председателя направи кратък обобщен разчет на годишния членски внос. За членство във FIG камарата заплаща 8,20 лв. на човек годишно; за CLGE – 14,70 лв. на човек годишно. За обслужващ персонал – 19 700 лв. годишно. Общият разход излиза 45,50 лв. годишно за член. Като добавим 5 лв. годишен абонамент за сп. „Геомедия” се получават приблизително 50 лв. годишен разход за член. От тук нататък голяма част от разходите за организирането на конференцията в х-л „Хултън” са поети от частните фирми на инж. Златан Златанов и инж. Ангел Янакиев, разходите за пътуванията във връзка с международните дейности на КИГ са покрити като лични разходи. Единствено техническият секретар на КИГ е пътувал с пари от бюджета на камарата. Счетоводства на местно ниво не могат да бъдат водени. Това е свързано с откриването на нови банкови сметки, които също имат такси. Не е проблем разходи на Областните колегии, свързани с дейността на КИГ и одобрени от Управителния съвет да бъдат покривани срещу фактура. Камарата е изрядна по Закона за счетоводството. Личните препоръки на Председателя е да не се взима решение за отчисление на процент за Областните колегии. Но дори и да се вземе такова решение, процентът да не превишава 20%, отговарящи на 10 лв., които всъщност ще идват от таксите за правоспособност на членовете.


Инж. Николай Киров отговори, че не става въпрос за счетоводство на Областните колегии, а за мотивация за членство, чрез връщане на 50%.


Инж. Валентин Йовев от ОК - София допълни, че печатите за правоспособност издавани от КИГ за маловажни в сравнение с тези, издавани от КИИП. Въпросът с членуването в две камари е и чисто финансов. От друга страна е добре, че има спестени пари за бъдещото ръководство.


IV. Избор на Комисия по предложенията и Комисия по преброяванията .

За председател на Комисията по преброяването е предложен инж. Златан Златанов. Предложението е прието единодушно. Той от своя страна предложи за членове инж. Веселин Монев и инж. Светла Захариева. Предложението е прието единодушно.За председател на Комисията по предложенията е предложена инж. Мариана Маринова. Предложението е прието единодушно. Тя от своя страна предложи за членове инж. Мария Вълева и инж. Христо Христов. Предложението е прието единодушно.


V. Предложения за промени в Устава и Кодекса по Професионална Етика.


За председател на Комисията по преброяванията беше предложен инж. Златан Златанов, който от своя страна предложи за членове инж. Веселин Монев и инж. Светла Захариева. Предложените председател и членове бяха приети единодушно.

Инж. Румен Георгиев предложи за председател на Комисията по предложенията инж. Мариана Маринова, която от своя страна предложи за членове инж. Мария Вълева и инж. Христо Христов. Предложените председател и членове бяха приети единодушно.


Предложения за промени в Устава на КИГ


Инж. Ангел Янакиев предложи да се промени срокът за заплащане на таксите за членството и правоспособност от чл. 27, ал. 3, която гласи: „Членският внос по ал. 2, т. 2 и вноската по ал. 2, т. 3 се плащат до 15 март на текущата календарна година.” Текстът да се промени от „15 март на текущата календарна година” на „ 31 декември на предходната календарна година”. Предложението беше прието единодушно.


Инж. Милко Петров от ОК – София предложи на гласуване да се увеличи тройно встъпителният членски внос, понеже всеки член допринася за развитието на КИГ, но в същото време има геодезисти, които изобщо не членуват в камарата. Встъпителният членски внос да стане от 50 на 150 лв.


От няколко делегати в залата беше изказано мнение, че за скоро завършилите студенти ще бъде трудно да плащат встъпителната такса.


Направено е преброяване на присъстващите – в залата присъстват 97 делегата.


За: 52

Против: 38

Въздържали се: 7


Предложението се приема.

Инж. Румен Ганев от ОК – Бургас внесе предложение във връзка с чл. 28, ал. 2, която гласи: „Всяка областна колегия ползва за изпълнение на своите задачи определения от общото събрание процент от набраните вноски по чл. 27, ал. 2 - съобразно постъпилите приходи в областта”, да се въведе нова алинея, която да прецизира конкретния процент и да дава право на Областните колегии да прави разходи, в рамките на гласувания бюджет, които да не преминават процедура на одобряване от Управителния съвет.Инж. Ангел Янакиев повторно призова гласуваният процент да не надвишава 20 %, понеже ако е по-висок камарата ще фалира. Също така разясни, че тъй като не могат да бъдат осчетоводени неподходящи разходи, такива не могат да бъдат правени за сметка на КИГ без одобрението на УС, дори и да се покриват от бюджета на Областните колегии. Припомни, че абонаментът за сп. „Геомедия” е 15 лв., а членовете на КИГ плащат 5 лв.


Инж. Румен Ганев поясни, че не става въпрос за неправомерни разходи, а за такива по събранията и т.н.


Инж. Ангел Янакиев отново подчерта, че е недопустимо да се правят разходи за сметка на камарата без одобрение на УС.


Инж. Румен Георгиев призова да се внесе конкретен текст за промяна.


Инж. Георги Дионисиев от ОК – Видин предложи на гласуване 50% от членския внос по области да се отчислява за Областните колегии.


Инж. Георги Евтимов от ОК - Благоевград предложи текстът в чл. 28, ал. 2 да се промени от „Всяка областна колегия ползва за изпълнение на своите задачи определения от общото събрание процент от набраните вноски по чл. 27, ал. 2 - съобразно постъпилите приходи в областта” на „Всяка областна колегия ползва за изпълнение на своите задачи не повече от _____ процента от набраните вноски по чл. 27, ал. 2 - съобразно постъпилите приходи в областта”.


Инж. Лиза Петкова от ОК – Монтана изрази несъгласието си. Според нея трябва да се гласува конкретен процент.


Доц. Венета Коцева също изрази мнение, че трябва да се гласува конкретен процент, понеже всеки би харчил максимално. Също така призова в разумен избор на процент.


Инж. Таня Пашова от ОК – Бургас предложи да не се променя алинеята, а да се сложи точка, в която да е упоменат процентът, но не в Устава, а в протокол, понрже може да бъде променян на всяко годишно Общо събрание.

Инж. Николай Киров също призова за гласуване на не повече от 20%.Инж. Румен Георгиев обобщи предложенията до момента до три точки за гласуване:


 1. Гласуване за промяна на чл.28 от Устава.

 2. Гласуване за 50%.

 3. Гласуване за 20%.Инж. Златан Златанов предложи първо да се гласува за предложението дали да има промяна в Устава, или процентът, който се гласува да се записва в протокола на Общото събрание.

За: 95

Против: 2

Въздържали се: 0

Инж. Лиза Петкова предложи да се включат и 30 % в изборите, като средно межди 20 и 50%.


Инж. Александър Лазаров направи коментар, че според изнесените доклади, камарата няма средства за покриване на подобни разходи. Предложи да няма процент на отчисление за Областните колегии.


Премина се към едновременно гласуване на четири точки:


 1. Да няма отчисления за тази година.

За: 44

 1. За 20% отчисления.

За: 36

 1. За 30% отчисления.

За: 15

 1. За 50% отчисления.

За: 2


Инж. Румен Ганев предложи да се гласува повторно за 0 и 20%, понеже 0% означава дали изобщо да има отчисления, а 20% е конкретна стойност.


Инж. Таня Пашова подкрепи неговото предложение.


Инж. Николай Цанев от ОК – София перефразира текст от ЗГК, който гласи, че решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство повече от половината, а за промяна в Устава – с повече от две трети.


Инж. Златан Златанов прикани към гласуване за 0 и 20%


 1. За 0% отчисления.

За: 49.

 1. За 20% отчисления.

За: 47.

Отхвърля се предложението за отчисления на Областните колегии.


Инж. Валентин Русев от ОК – Бургас предложи на гласуване в чл. 7, ал. 1, т. 4, която гласи „да получават съдействие за защита по професионални въпроси, ако управителния съвет  прецени, че са налице условия за такава намеса” да отпадне частта от текста, която гласи „ако управителния съвет  прецени, че са налице условия за такава намеса”. Изрази мнение, че всеки член ангажира камарата с професионално мнение по въпроси, засягащи ЗКИР и ЗУТ и КИГ трябва да дава мнение и решения за всички конкретни казуси.

Инж. Румен Ганев коментира, че Управителния съвет може да оказва съдействия само, ако колегата е прав. Иначе би било некоректно.


За: 18

Против: 76

Въздържали се: 3


Предложението се отхвърля.


Инж. Димитър Арнаудов направи две предложения за промени в Устава:


 1. Промяна на чл. 9. Да се прибави нова алинея, която да гласи, че възстановяването на членството в КИГ и приемането на нови членове може да става само след обсъждане от Областните колегии.

 2. Беше преценено, че второто предложение ще бъде обсъдено и гласувано след излизането на промените в ЗКИР.


Инж. Златан Златанов помоли за обосновка по отношение на предложение 1.


Инж. Димитър Арнаудов поясни, че трябва да има яснота относно ситуацията и хората при приемането и възстановяването на членство.


Инж. Веселин Монев изрази мнение, че има документи и изисквания за членство, обвързани със съответните административни действия, които са достатъчни. Иначе решенията стават субективни.


Инж. Валентин Йовев застана зад мнението му.

Инж. Ангел Янакиев поясни, че ако се приемат промените в ЗКИР, КИГ вече ще издава правоспособност на частни лица и тогава ще бъде необходимо свикването на комисия от петима – трима от КИГ и двама от АГКК, за приемане на членство. Предложи подобни решения и промени да се гласуват след промяната на ЗКИР.Инж. Костадин Костадинов от ОК – Добрич заяви, че подкрепя предложението на инж. Д. Арнаудов само за частта, отнасяща се за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на членство.


Инж. Светла Захариева подчерта, че който отнема права той ги възстановява. Това не е в правата на Областните колегии.


За: 20

Против: 68

Въздържали се: 8


Предложението се отхвърля.


VI. Избор на Председател на КИГ за периода 2011 – 2015г.

Инж. Румен Ганев направи напомняне, че за избор са нужни повече от 50% от гласовете. В противен случай се провежда балотаж.


От протоколите на ОК е направено едно предложение от Ок – София. За Председател на КИГ е предложен инж. Ангел Янакиев.


Инж. Костадин Костадинов предложи за поста инж. Златан Златанов, който подаде отвод.


Преминава се към процедура на тайно гласуване и преброяване на гласовете. Инж. Златан Златанов докладва резултатите от гласуването:

За Председател на КИГ с четиригодишен мандат е преизбран инж. Ангел Янакиев с общо 98 бюлетини, от които 9 невалидни и 89 за него.


VII. Избор на членове на Управителен Съвет (УС) от Председателите на Областните Колегии, съгласно Уставът на КИГ (Чл. 17. (1))


Предложения за членове на УС на КИГ, съгласно чл.17, ал.1 от Устава на КИГ – 8 председатели на Областни колегии:


 1. Александър Георгиев Лазаров - ОК – София

 2. Димитър Генчев Арнаудов – ОК – Пловдив

 3. Атанас Иванов Иванов – ОК – Бургас

 4. Румен Желев Георгиев – ОК – Стара Загора

 5. Костадин Великов Костадинов – ОК – Добрич

 6. Красимира Божкова Кателиева – ОК – Варна

 7. Христо Недялков Христов – ОК – Велико Търново

 8. Красимир Станчев Станев – ОК - Русе


Предложения, направени от делегатите:


 1. Николай Иванов Киров – ОК – Пазарджик

 2. Георги Иванов Златинов – ОК – Ямбол

 3. Боряна Стефанова Иванова – ОК – Плевен


Преминава се към процедура на тайно гласуване и преброяване на гласовете. Инж. Златан Златанов докладва резултатите от гласуването:

За членове на УС на КИГ, съгласно чл.17, ал.1 от Устава на КИГ – 8 председатели на Областни колеги са избрани:


 1. Красимира Божкова Кателиева – ОК – Варна

 2. Атанас Иванов Иванов – ОК – Бургас

 3. Александър Георгиев Лазаров - ОК – София

 4. Румен Желев Георгиев – ОК – Стара Загора

 5. Димитър Генчев Арнаудов – ОК – Пловдив

 6. Костадин Великов Костадинов – ОК – Добрич

 7. Христо Недялков Христов – ОК – Велико Търново

 8. Красимир Станчев Станев – ОК – Русе

VIII. Предложения за останалите членове на УС на КИГ.


Предложения от протоколи на Областните колегии:


 1. Янко Милчов Миленков - ОК- Враца

 2. Илиян Тодоров Тодоров- ОК - Стара Загора

 3. Владимир Цветанов Ников – ОК - Бургас

 4. Светла Георгиева Захариева – ОК - Бургас

 5. Румен Косев Ганев – ОК - Бургас

 6. Таня Тодорова Пашова – ОК - Бургас

 7. Валентин Веселинов Русев – ОК – Бургас

 8. Людмил Дечев Тодоров – ОК – Габрова

 9. Златан Георгиев Златанов - ОК – София


Предложения, направени от делегатите:


 1. Мариана Стоянова Маринова – ОК – Сливен

 2. Михаил Стоянов Киров – ОК – Ловеч

 3. Николай Райчев Бадев – ОК – Пловдив

 4. Йордан Георгиев Чукалов – ОК – Пловдив

 5. Ангел Стоянов Ангелов – ОК – Варна


 6. Николай Иванов Киров – ОК – Пазарджик

 7. Георги Иванов Златинов – ОК – Ямбол

 8. Боряна Стефанова Иванова – ОК – Плевен

 9. Стоян Петкова Стоянова – ОК - София


Инж. Владимир Цветанов Ников – ОК – Бургас, инж. Румен Косев Ганев – ОК – Бургас, инж. Таня Тодорова Пашова – ОК – Бургас и инж. Валентин Веселинов Русев – ОК – Бургас подадоха отвод. Инж. Владимир Ников и инж. Таня Пашова бяха предложени за членове на КС, а инж. Румен Ганев и инж. Валентин Русев – за членове на КПЕ.


Окончателни предложения за членове на УС:


 1. Янко Милчов Миленков - ОК- Враца

 2. Илиян Тодоров Тодоров- ОК - Стара Загора

 3. Светла Георгиева Захариева – ОК - Бургас

 4. Людмил Дечев Тодоров – ОК – Габрова

 5. Златан Георгиев Златанов - ОК – София

 6. Мариана Стоянова Маринова – ОК – Сливен

 7. Михаил Стоянов Киров – ОК – Ловеч

 8. Николай Райчев Бадев – ОК – Пловдив

 9. Йордан Георгиев Чукалов – ОК – Пловдив

 10. Ангел Стоянов Ангелов – ОК – Варна

 11. Николай Иванов Киров – ОК – Пазарджик

 12. Георги Иванов Златинов – ОК – Ямбол

 13. Боряна Стефанова Иванова – ОК – Плевен

 14. Стоян Петкова Стоянова – ОК - София


Инж. Николай Киров от ОК – Пазарджик обърна внимание, че инж. Златан Златанов и инж. Светла Захариева, които са в предложенията, са в Комисията по преброяванията и съответно трябва да се изберат техни заместници за това гласуване.


Инж. Румен Георгиев предложи инж. Нели Старчева и инж. Атанас Иванов. Предложението беше прието единодушно.

Преминава се към процедура на тайно гласуване и преброяване на гласовете. Инж. Нели Старчева докладва резултатите от гласуването:


За членове на УС на КИГ са избрани:


 1. Златан Георгиев Златанов - ОК – София

 2. Светла Георгиева Захариева – ОК - Бургас

 3. Янко Милчов Миленков - ОК- Враца

 4. Боряна Стефанова Иванова – ОК – Плевен

 5. Илиян Тодоров Тодоров - ОК - Стара Загора

 6. Михаил Стоянов Киров – ОК – Ловеч

 7. Никола Райчев Бадев – ОК – Пловдив

 8. Мариана Стоянова Маринова – ОК – Сливен


IX. Избор на членове и Председатели на КС и КПЕ.


Предложения за Председател на Контролния съвет:


 1. Валентин Йовев – ОК – София


Предложения за членове на Контролния съвет:


 1. Нели Димитрова Старчева- ОК- Стара Загора

 2. Николай Иванов Кадиев- ОК - Велико Търново

 3. Владимир Цветанов Ников – ОК - Бургас

 4. Таня Тодорова Пашова – ОК - Бургас

 5. Стоян Станчев Колев – ОК –Габрово

 6. Светла Димитрова Пенчева– ОК -Варна


Предложения за Председател на Комисията по професионална етика:


 1. Венета Коцева – ОК – София


Предложения за членове на Комисията по професионална етика:


 1. Явор Иванов Енев- ОК- Стара Загора

 2. Андон Николов Хаджимарински - ОК- Велико Търново

 3. Румен Косев Ганев – ОК - Бургас

 4. Валентин Веселинов Русев – ОК – Бургас

 5. Христо Петков Капралов – ОК – Добрич

 6. Николай Тодоров Цанев - ОК – София

 7. Мария Иванова Хорташка - ОК – София

 8. Веселина Стефанова Георгиева – ОК – Варна

 9. Мария Георгиева Вълева – ОК – Ямбол

Преминава се към процедура на тайно гласуване и преброяване на гласовете. Инж. Златан Златанов докладва резултатите от гласуването:За Председател на Контролния съвет е избран инж. Валентин Йовев.


За членове на Контролния съвет са избрани:


 1. Нели Димова Старчева – ОК – Стара Загора

 2. Николай Иванов Кадиев - ОК - Велико Търново

 3. Светла Димитрова Пенчева – ОК – Варна

 4. Стоян Станчев Колев – ОК –Габрово


За Председател на Комисията по професионална етика е преизбрана инж. Венета Коцева.


За членове на Комисията по професионална етика са избрани:


 1. Явор Иванов Енев - ОК- Стара Загора

 2. Мария Иванова Хорташка - ОК – София

 3. Мария Георгиева Вълева – ОК – Ямбол

 4. Николай Тодоров Цанев - ОК – София


X. Обсъждане на бъдещите приоритети пред КИГ.


Инж. Ангел Янакиев направи предложение приоритетите пред КИГ да се определят на първото събрание на УС и да се разпространят. Тяхното гласуване да се проведе на Общото събрание през 2012 г., като най – голям приоритет пред КИГ остава гласуването на промените в ЗКИР.


Предложението беше прието единодушно.


Не бяха повдигнати други теми за обсъждане.

В 19.00 часа, поради изчерпване на дневния ред, Председателя закри заседанието.


Председател на КИГ: .............................................

/инж. Ангел Янакиев/


11.03.2011г. Протоколчик:.............................................

гр. София /Кремена Боянова/