litceysel.ru
добавить свой файл
1
АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ


Паблік рілейшнз”, або Зв’язки з громадськістю.

Заочна форма навчання


1. Мета курсу. В Україні у зв’язку з розвитком ринкової економіки дедалі частіше можна спостерігати спроби проникнення на нові ринки з боку підприємств, а також розвиток стратегії з підвищення іміджу підприємств. Метою навчального курсу є надання студентам як майбутнім керівникам, начальникам відділів та спеціалістам, які відповідають за рекламну діяльність та розвиток зв’язків з громадськістю компаній, у тому числі венчурних підприємств, комплексних знань з практичної стратегії маркетингових комунікацій (рекламування, пропаганда, стимулювання продажу, надання інформації про продукцію, товари та послуги) та розвитку зв’язків з громадськістю. Очікується, що протягом курсу студенти нададуть викладачу зібрані ними реальні основні дані про поточну ситуацію конкретних фірм або навчальних закладів, в результаті чого будуть виявлені нагальні потреби та запропоновані шляхи їх розв’язання на основі спільних літературних семінарів, семінарів-кейсів та спільних дискусій. Курс також має за мету поглибити знання слухачів про мас-медіа й таким чином передати ноу-хау для ефективного здійснення діяльності з PR.

У числі основних цілей курсу вивчення основних положень та особливостей паблік рілейшнз, засвоєння його зв‘язків з різними засобами маркетингових комунікацій, виявлення різниці між “зв’язками з громадськістю” та “рекламною діяльністю, пропагандою”, засвоєння навичок кваліфікованої роботи з багатьма інструментами PR, такими, як інформаційна діяльність та паблісіті , налагодження зв’язків зі ЗМІ, моделювання прес-конференцій, побудова PR-схем контролю над ризиками та інші. Особливе місце у даному курсі приділяється формуванню культури підприємства, розвитку корпоративної ідентичності (СІ) як стратегії підприємства та вивченню комплексної програми PR-заходів щодо задоволення клієнтів (CS).

У зв‘язку із безперервними змінами умов роботи на реальних та фінансових ринках України, головною метою курсу є підготовка креативних спеціалістів, які зможуть об’єктивно проаналізувати існуючі системи зв’язків з громадськістю на даному підприємстві, конструктивно сприймати та генерувати нові ідеї та схеми PR, творчо підходити до завдань, які виникають перед ними.2. Обсяг знань та навичок, якими має оволодіти студент:


 1. Зрозуміти місце “паблік рілейшнз” (Public Relations) у системі управління компанією, засвоїти поняття “паблік рілейшнз” та його призначення; зрозуміти різницю між піаром (PR) та рекламою.

 2. Засвоєння головних напрямків роботи спеціаліста зі зв'язків з громадськістю та системи піарних зв'язків. Знання спеціальної термінології, у тому числі її англомовних аналогів.

 3. Знайомство з особливостями побудови піарної стратегії та плануванням діяльності з піару, вміння виділити приоритетні напрямки з піарної діяльності, застосовуючи такі методи, як спічрайтинг (speech-righting), опитування суспільної думки, файлування матеріалів та ін.

 4. Знання особливостей побудови відносин зі ЗМІ (Press-Relations), та основних методів роботи з пресою як-от: об'яви через пресу, організація прес-конференцій, подання органам ЗМІ матеріалів щодо діяльності компанії, підготовка публікацій та сприяння в інтерв'юванні. Поняття про прес-релізи та навички з їх підготовки. Вміння вести прес-архів фірми.

 5. Поняття про візуальну творчість (Visual Creative) щодо зв'язків з громадськістю та її основні методи, як-от: виготовлення відео роликів, кінофільмів, корпоративне кабельне телебачення, формування сторінок в Інтернеті.

 6. Засвоєння особливостей організації піар - заходів щодо кризового контролю.

 7. Вміння розбиратися у побудові сервісу для клієнтури та піару для споживачів (Consumer Service, Consumer PR) та у разі необхідності виконувати такі його елементи, як консультування клієнтів, обробка претензій, вивчення клієнтури.
 8. Поняття про Customer Satisfaction (CS) як менеджмент для задоволення клієнтури та знайомство із засобами організації діагностики та аналізу задоволення клієнтури.


 9. Знайомство з комплексом відношень з інвесторами (Investor Relations) та головними його складовими, як-от: відношення з акціонерами, фондовими аналітиками та рейтинговими агенціями.

 10. Засвоєння особливостей організації спеціальних заходів та днів відчинених дверей (Event&Open-House). Знайомство з організацією лекційних виступів та оглядів приміщень компанії, проведенням прес-конференцій, семінарів, круглих столів, забезпеченням участі фірми у виставках.

 11. Знайомство з побудовою комплексу відносин з урядовими та суспільними організаціями (Public Affairs), глобальним піаром. Зрозуміння важливості організації системи Корпоративної громадянськості (Corporate Citizenship) як комплексу відносин, пов'язаних з діяльністю суспільства, розвитком культури тощо.

 12. Розуміння важливості правильної побудови піар - стратегії у формуванні іміджу компанії та значення корпоративної культури щодо іміджу підприємства Поняття про корпоративну ідентичність (Corporate Identity, або СІ) як стратегію іміджу компанії. Знання мотивів для упровадження СІ та способів для реалізації. Тверде засвоєння методів аналізу корпоративних традицій та порядку впровадження СІ. Знання головних принципів внутрішнього піару - таких, як забезпечення політики відкритості керівництва та прозорості у діяльності фірми та розуміння важливості їх реалізації.

 13. Тверде знання головних принципів професіональної етики в області "паблік рілейшнз".


Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Паблік рілейшнз "Найменування розділів і тем


ЛекціїІнд.

Самоcтійна

робота


Залік

1

2

3

4

5

Тема 1. Менеджмент підприємства та піарна стратегія. Поняття “паблік рілейшнз” (PR). Цілі та задачі. Основні направлення роботи піар - спеціаліста. Планування піару.

1

1

6

-

Тема 2. Відношення із засобами масової інформації (Press relations). Кризовий контроль та піар. Візуальна творчість (Visual Creative).

1

1

6

-

Тема 3. Сервіс для клієнтури, споживчий піар (Consumer Service, Consumer PR). Менеджмент для задоволення клієнтури (Customer Satisfaction). Відношення з інвесторами (Investor Relations).

1

1

6

-

Тема 4. Методи піару. Організація та проведення спеціальних заходів. Участь у виставках. Спонсування та меценатство.


1

1

6

-

Тема 5. Зв’язок з урядовими та громадськими організаціями (Public Affairs). Глобальний піар. Корпоративна громадянськість (Corporate Citizenship).

-

1

6

-

Тема 6. Корпоративна ідентичність (Corporate Identity) як стратегія іміджу підприємства. Внутрішній піар як найважливіша частина бізнес - піару.

1

1

6

-

Тема 7.Кодекс професіональної поведінки та етики в області піару.

1

-

6

-

Разом:

6

6

42

7


ПРОГРАММА

ПО КУРСУ “Паблик рилейшнз”


Тема 1.

Менеджмент предприятия и пиарная стратегия. Понятие “паблик рилейшнз”, его цели и задачи. Основные направления работы PR-специалиста. Планирование пиара.

1) Что такое “паблик рилейшнз”, или пиар (Public Relations, PR). Основные виды пиара: бизнес - пиар и политический пиар.2) Менеджмент предприятия и пиарная стратегия: пиар как важнейшая часть новейшего маркетинга – маркетинга отношений. 3)Управление компанией и паблик рилейшнз: разница между пиаром и рекламой. 4)Основные направления работы специалиста по связям с общественностью; схема пиарных связей. 5)Планирование пиара (Planning): планирование и определение направлений пиарной деятельности, написание выступлений (спичрайтинг) для руководства, опросы общественного мнения, файлирование материалов и т.д.Тема 2.

Отношения со средствами массовой информации (Press relations). Кризисный контроль и пиар. Визуальное творчество (Visual Creative).

1)Пиар и паблисити. 2)Механизм построения системы отношений со средствами массовой информации: пресс-кит; объявления через прессу; распространение пресс-релизов; организация пресс-конференций; предоставление органам СМИ материалов о компании; подготовка сотрудниками компании и публикация статей по вопросам анализа рынка, на котором работает компания, и развития бизнеса, в котором она специализируется; содействие в интервьюировании. 3)Содержание пресс-кита. 4)Понятие о пресс-релизах (ньюс-релизах), их назначение, основные отличия от рекламной информации и особенности подготовки.5)Публикации (Publication): составление рекламных журналов, внутрифирменных бюллетеней и материалов о компании. 6)Содействие в интервьюировании руководителей и ведущих специалистов фирмы: цель, механизм согласования и проведения. 7)Ведение пресс-архива фирмы: подшивка и упорядочение журнальных вырезок. 8)Кризисный контроль и пиар.9) Визуальное творчество (Visual Creative): изготовление видеороликов, кинофильмов, внутрифирменное (кабельное) телевидение, составление домашних страниц в Интернете.


Тема 3.

Сервис для клиентуры, потребительский пиар (Consumer Service, Consumer PR). Customer Satisfaction (CS) как менеджмент для удовлетворения клиентуры. Отношения с инвесторами (Investor Relations).

1)Сервис для клиентуры, потребительский пиар (Consumer Service, Consumer PR): консультирование клиентуры, обработка претензий, изучение клиентуры.

2)Customer Satisfaction (CS) как менеджмент для удовлетворения клиентуры: что это такое? С чем связано повышенное внимание к CS в данный момент? 3)Предварительные ожидания клиентуры и способность их прогнозирования. 4)Методы реального измерения степени удовлетворенности клиентуры.

5)Отношения с инвесторами (Investor Relations): построение комплекса отношений с акционерами, фондовыми аналитиками и рейтинговыми агентствами.Тема 4.

Методы PR. Организация и проведение специальных мероприятий. Участие в выставках. Спонсирование и меценатство.

1)Основные методы PR. 2)Специальные мероприятия и дни открытых дверей (Event&Open-House), их роль в построении и развитии связей с общественностью. Планирование и проведение пиарных мероприятий, организация лекционных выступлений и осмотра офиса фирмы (заводских сооружений), проведение пресс-конференций; семинаров; круглых столов. 3)Участие фирмы в выставках: выбор выставки, подготовка, организация участия и проведение презентаций, закрепление приобретенных контактов, развитие полученных связей. Организация компанией выставок. 4)Организация корпоративных праздников, таких как: юбилей компании, заключение договора, Новый год и т.д. 5)Спонсорства как эффективные методы “паблик рилейшнз”. Участие компании в спонсорстве как единовременная коммерческая акция фирмы, адекватная плате за рекламу. Отличие спонсорства от меценатства.


Тема 5.

Связь c правительственными и общественными организациями (Public Affairs). Глобальный пиар. Социально значимая деятельность предприятия и корпоративная гражданственность (Corporate Citizenship).

1)Понятие о комплексе отношений с ведущими и сопутствующими государственными учреждениями, отраслевыми организациями. 2)Особенности построения системы “паблик рилейшнз” с негосударственными, некоммерческими и общественными организациями. 3)Построение комплекса отношений с местным сообществом и местными организациями (Community Relations) 4) Глобальный пиар (Global PR): пиар зарубежной направленности, работа с зарубежной прессой в Украине, пиар для проживающих в Украине иностранцев, непосредственно с широкой общественностью: ее особенности, преимущества и недостатки, механизм построения. 5)Социально значимая деятельность предприятия. Корпоративная гражданственность (Corporate Citizenship): весь комплекс отношений, связанных с общественной деятельностью, поддержкой культуры, взаимопомощью и пожертвованиями; отношения с благотворительными фондами. Филантропия как цикл безвозмездных со стороны компании акций помощи, а также долгосрочный процесс создания имиджа компании. Меценатство как вид филантропической деятельности по материальной поддержке культуры.Тема 6.

Формирование имиджа предприятия. Внутренний пиар как важнейшая часть бизнес - пиара. Развитие корпоративной идентичности (Corporate Identity) как стратегии предприятия. Понятие о работе с корпоративными клиентами

1)Формирование имиджа предприятия и стратегия связей. Корпоративная культура как сердцевина имиджа компании и пятый вид управленческих ресурсов после кадров, материальных ценностей, денежных средств и информации. 2)Влияние пиарных связей на создание корпоративной культуры. 3)Внутренний пиар как важнейшая часть бизнес - пиара. Основные инструменты построения внутрикорпоративной системы “паблик рилейшнз”. Обеспечение проведения политики открытости руководства, прозрачности. 4)Что такое корпоративная идентичность (Corporate Identity, или СІ). 5) Способы выражения для реализации корпоративной идентичности: Mind Identity, Visual Identity, Behavior Identity. 6) Побудительные мотивы для внедрения предприятием CI. 7)Порядок внедрения CI. Текущий анализ корпоративной традиции и корпоративного имиджа, анкетирование представителей рыночной среды. Понятие о работе с корпоративными клиентами


Тема 7.

Кодекс профессионального поведения и этики в области ПР.

1)Основные принципы профессионального поведения, изложенные в кодексе, принятом Международной Ассоциацией ПР (ИПРА) в 1961 г.: личная профессиональная честность; отношения с клиентами и служащими; отношения с общественностью и СМИ; отношения с коллегами. 2)Афинский кодекс 1965 г.: к чему должен стремиться и от чего должен воздерживаться член ИПРА; какие обязательства он берет на себя. 3)Кодекс профессионального поведения института ПР (ИПРА) 1986 г.: нормы профессионального поведения; СМИ; интересы клиента; распространение информации; наем лиц; ущерб другим членам ИПР; репутация профессии. 4)Европейский кодекс профессионального поведения в области ПР: нормы профессиональной квалификации; профессиональные обязанности.


Вопросы для контрольной работы по курсу

“Паблик рилейшнз”

(Для заочного обучения)


 1. Что такое “паблик рилейшнз”, или пиар (Public Relations, PR).

 2. В чем основное назначение бизнес - пиара и политического пиара.

 3. Место пиарной стратегии в системе управления предприятием

 4. Основные отличия между пиаром и рекламой.

 5. Основные направления работы специалиста по связям с общественностью.

 6. Что такое паблисити?

 7. Назовите основные инструменты, используемые пиар - специалистом для работы со средствами массовой информации.

 8. Что такое пресс-кит? Назовите его содержание.

 9. Что такое пресс-релиз?

 10. В чем основные причины распространения пресс-релизов?

 11. Назовите основные правила заполнения пресс-релиза?

 12. Форма для заполнения пресс-релиза: какие пункты особого внимания она включает?

 13. Каковы основные отличия пресс-релиза от рекламной информации?

 14. Пресс-конференция: какова ее роль?

 15. Что необходимо помнить специалисту при подготовке пресс-конференции? Назовите основные правила подготовки пресс-конференции.

 16. С какой целью пиар - специалистом организуется интервью? Кто является основными участниками интервьюирования?

 17. Подготовка заявки на интервьюирование: назовите ее основные этапы (проверочные пункты)

 18. Назовите основные правила поведения специалиста, дающего интервью для прессы

 19. Что следует предпринять пиар - специалисту, если при публикации материалов о компании допущено неверное сообщение?

 20. Что такое пресс-архив фирмы? Каким образом он ведется?
 21. Что такое кризисный контроль и в чем его задача?


 22. Какова цель пиар - менеджмента для кризисного контроля?

 23. Какие виды кризисов Вам известны: вне фирмы; внутри фирмы?

 24. Назовите уровни кризисного реагирования

 25. Каковы три стадии кризисного контроля?

 26. Какие меры кризисного контроля, предпринимаемые для профилактики кризиса, Вам известны?

 27. Какие меры кризисного контроля используются при возникновении кризиса?

 28. Послекризисный период: назовите используемые меры кризисного контроля.

 29. Как организовывается система связей с общественностью при чрезвычайной обстановке? Назовите основных участников и их задачи.

 30. В чем основные функции Пиарного отдела , организуемого при центре по борьбе с бедствием?

 31. Комментарии для СМИ при чрезвычайной обстановке: назовите обязательные пункты их содержания

 32. Какие формы визуального творчества по пиару Вам известны?

 33. Что обозначают термины сервис для клиентуры, потребительский пиар (Consumer Service, Consumer PR)?

 34. Назовите основные методы потребительского пиара.

 35. Что обозначает термин Customer Satisfaction (CS)?

 36. Что такое менеджмент на основе Customer Satisfaction (CS)?

 37. С чем связано повышенное внимание к CS в данный момент?

 38. Степень удовлетворения клиентуры: назовите параметры, путем сопоставления которых она определяется

 39. Назовите элементы, по которым рассчитывается степень удовлетворения сервисом

 40. Проектирование сервиса на основе CS: назовите основные этапы.

 41. Назовите методы реального измерения степени удовлетворения клиентуры

 42. Каковы основные особенности менеджмента для удовлетворения клиентуры (CS)?
 43. Каковы методы реального измерения степени удовлетворенности клиентуры?


 44. В чем основные особенности построение комплекса “Отношения с инвесторами (Investor Relations)”?

 45. Специальные мероприятия: в чем они заключаются и какова их роль в построении и развитии связей с общественностью?

 46. Какие специальные пиаровские мероприятия Вам известны?

 47. Перечислите основные пункты, помнить о которых необходимо при подготовке и проведении любого специального мероприятия (сценарий, репетиция и т.д.)

 48. Социально значимая деятельность предприятия: сформулируйте понятия спонсорства, филантропии и меценатства.

 49. В чем основное отличие между спонсорством и меценатством?

 50. Классификация корпоративной филантропии и меценатства: назовите их основные виды, приведите примеры.

 51. Что обозначает термин корпоративная гражданственность (Corporate Citizenship)?

 52. Назовите основные причины ведения предприятием филантропической деятельности.

 53. Дайте понятие имиджа предприятия и назовите основные его составляющие.

 54. Что такое корпоративная культура?

 55. Назовите основные элементы и формы корпоративной (организационной) культуры.

 56. Какие формы деятельности и связи предприятия влияют на создание корпоративной культуры?

 57. Что обозначает термин Корпоративное отождествление (Corporate Identity)?

 58. Что входит в понятие внутреннего пиара?

 59. Каковы задачи внутреннего (внутрикорпоративного) пиара?

 60. Corporate Identity как стратегия имиджа предприятия: какие способы для реализации корпоративного отождествления (CI) Вы знаете?

 61. Назовите побудительные мотивы для внедрения предприятием стратегии CI?

 62. Назовите основные этапы внедрения CI.
 63. К какому эффекту приводит внедрение CI – утверждение внутреннего и внешнего имиджа предприятия?


 64. Какие виды услуг предлагают пиар-агенства корпоративному клиенту?Зачет по курсу

“Паблик рилейшнз”

(Для заочного обучения)


Форма зачета в устной или письменной форме

 1. В устной форме – собеседование по тематике (см. Зачет в устной форме: вопросы для подготовки)

 2. В письменной форме – подготовка реферата по одной из предложенных тем (см. Зачет в письменной форме: темы рефератов).


Зачет в устной форме:

вопросы для подготовки


 1. Что такое “паблик рилейшнз”, или пиар (Public Relations, PR).

 2. В чем основное назначение бизнес - пиара и политического пиара.

 3. Место пиарной стратегии в системе управления предприятием

 4. Основные отличия между пиаром и рекламой.

 5. Основные направления работы специалиста по связям с общественностью.

 6. Что такое паблисити?

 7. Назовите основные инструменты, используемые пиар - специалистом для работы со средствами массовой информации.

 8. Что такое пресс-кит? Назовите его содержание.

 9. Что такое пресс-релиз?

 10. В чем основные причины распространения пресс-релизов?

 11. Назовите основные правила заполнения пресс-релиза?

 12. Форма для заполнения пресс-релиза: какие пункты особого внимания она включает?

 13. Каковы основные отличия пресс-релиза от рекламной информации?

 14. Пресс-конференция: какова ее роль?

 15. Что необходимо помнить специалисту при подготовке пресс-конференции? Назовите основные правила подготовки пресс-конференции.

 16. С какой целью пиар - специалистом организуется интервью? Кто является основными участниками интервьюирования?

 17. Подготовка заявки на интервьюирование: назовите ее основные этапы (проверочные пункты)


 18. Назовите основные правила поведения специалиста, дающего интервью для прессы

 19. Что следует предпринять пиар - специалисту, если при публикации материалов о компании допущено неверное сообщение?

 20. Что такое пресс-архив фирмы? Каким образом он ведется?

 21. Что такое кризисный контроль и в чем его задача?

 22. Какова цель пиар - менеджмента для кризисного контроля?

 23. Какие виды кризисов Вам известны: вне фирмы; внутри фирмы?

 24. Назовите уровни кризисного реагирования

 25. Каковы три стадии кризисного контроля?

 26. Какие меры кризисного контроля, предпринимаемые для профилактики кризиса, Вам известны?

 27. Какие меры кризисного контроля используются при возникновении кризиса?

 28. Послекризисный период: назовите используемые меры кризисного контроля.

 29. Как организовывается система связей с общественностью при чрезвычайной обстановке? Назовите основных участников и их задачи.

 30. В чем основные функции Пиарного отдела , организуемого при центре по борьбе с бедствием?

 31. Комментарии для СМИ при чрезвычайной обстановке: назовите обязательные пункты их содержания

 32. Какие формы визуального творчества по пиару Вам известны?

 33. Что обозначают термины сервис для клиентуры, потребительский пиар (Consumer Service, Consumer PR)?

 34. Назовите основные методы потребительского пиара.

 35. Что обозначает термин Customer Satisfaction (CS)?

 36. Что такое менеджмент на основе Customer Satisfaction (CS)?

 37. С чем связано повышенное внимание к CS в данный момент?
 38. Степень удовлетворения клиентуры: назовите параметры, путем сопоставления которых она определяется


 39. Назовите элементы, по которым рассчитывается степень удовлетворения сервисом

 40. Проектирование сервиса на основе CS: назовите основные этапы.

 41. Назовите методы реального измерения степени удовлетворения клиентуры

 42. Каковы основные особенности менеджмента для удовлетворения клиентуры (CS)?

 43. Каковы методы реального измерения степени удовлетворенности клиентуры?

 44. В чем основные особенности построение комплекса “Отношения с инвесторами (Investor Relations)”?

 45. Специальные мероприятия: в чем они заключаются и какова их роль в построении и развитии связей с общественностью?

 46. Какие специальные пиаровские мероприятия Вам известны?

 47. Перечислите основные пункты, помнить о которых необходимо при подготовке и проведении любого специального мероприятия (сценарий, репетиция и т.д.)

 48. Социально значимая деятельность предприятия: сформулируйте понятия спонсорства, филантропии и меценатства.

 49. В чем основное отличие между спонсорством и меценатством?

 50. Классификация корпоративной филантропии и меценатства: назовите их основные виды, приведите примеры.

 51. Что обозначает термин корпоративная гражданственность (Corporate Citizenship)?

 52. Назовите основные причины ведения предприятием филантропической деятельности.

 53. Дайте понятие имиджа предприятия и назовите основные его составляющие.

 54. Что такое корпоративная культура?

 55. Назовите основные элементы и формы корпоративной (организационной) культуры.

 56. Какие формы деятельности и связи предприятия влияют на создание корпоративной культуры?

 57. Что обозначает термин Корпоративное отождествление (Corporate Identity)?
 58. Что входит в понятие внутреннего пиара?


 59. Каковы задачи внутреннего (внутрикорпоративного) пиара?

 60. Corporate Identity как стратегия имиджа предприятия: какие способы для реализации корпоративного отождествления (CI) Вы знаете?

 61. Назовите побудительные мотивы для внедрения предприятием стратегии CI?

 62. Назовите основные этапы внедрения CI.

 63. К какому эффекту приводит внедрение CI – утверждение внутреннего и внешнего имиджа предприятия?

 64. Какие виды услуг предлагают пиар-агенства корпоративному клиенту?


Зачет в письменной форме:

темы рефератов


Примерный объем работы – 10 страниц

В реферат необходимо включить следующие составные части: титульную страницу, оглавление, введение, основную часть (с разделением на главы), выводы, список используемых источников, приложения (если таковые имеются). Наряду с изложением теории вопроса, в реферат включается также практическое задание (см. Практическое задание после указания темы реферата)

Реферат можно сдать на электронном носителе, отослав преподавателю заблаговременно по его электронному адресу


 1. Пресс-релиз компании: его назначение, структура, процесс подготовки и продвижение в СМИ.

Практическое задание:

Подготовить пресс-релиз по новостям следующих организаций (на выбор студента):

 • компании, где работает студент

 • КИИМ

 • выставки, конференции

 1. Содействие в интервьюировании руководителей и ведущих специалистов фирмы: цель, механизм согласования и проведения

Практическое задание:

Взять интервью у следующей аудитории (по выбору студента):

 • преподавателя

 • сотрудника института
 • коллеги по группе


 • руководителя / ведущего специалиста своей компании

 1. Изучение общественного мнения по поводу репутации компании, ее продукции / услуг

Практическое задание:

Изучить общественное мнение следующей аудитории (по выбору студента):

 • сотрудников своей компании

 • студентов потока

 • сотрудников института

по поставленному вопросу путем

 • анкетного опроса

 • устного интервьюирования.

Подвести итоги и сделать отчет.

 1. Механизм построения системы отношений со средствами массовой информаци

Практическое задание:

Найти в прессе примеры следующих пиар-материалов:

 • новостей компаний / пресс-релизов

 • интервью

 • статей

Проанализировать цели данных публикаций, их потенциальную результативность, отличие от рекламной информации.

 1. Внутренний пиар как важнейшая часть бизнес-пиара. Основные инструменты построения внутрикорпоративной системы “паблик рилейшнз”.

Практическое задание:

Подготовить план мероприятий для внутрикорпоративного пиара для следующих предприятий (по выбору студента):

 • КИИМ

 • компании, где работает студент

 • известного акционерного общества / фирмы

 • гипотетической фирмы

 1. Специальные мероприятия и дни открытых дверей (Event&Open-House), их роль в построении и развитии связей с общественностью

Практическое задание:

Подготовить сценарий специального мероприятия (дня открытых дверей, пресс-конференции, семинара, круглого стола, презентации, праздника) для следующих предприятий (по выбору студента):


 • КИИМ

 • компании, где работает студент

 • известного акционерного общества / фирмы

 • гипотетической фирмы

 1. Кризисный контроль и пиар

Практическое задание:

Найти в СМИ реальный пример обеспечения связей с общественностью для обеспечения кризисного контроля в период таких форс-мажорных обстоятельств, как (по выбору студента):

 • стихийное бедствие

 • авария

 • катастрофа

 • политический кризис

 • внутрифирменный кризис

Выделить основные этапы и мероприятия по обеспечения связей с общественностью в названный период.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ ПО КУРСУ

“Паблик рилейшнз”


Литература:

 1. Сэм Блэк. Паблик Рилейшнз /Перевод с англ. - М.: Сирин, 2002. - 202 с.

 2. Дороти Доти И. Паблисити и Паблик Рилейшнз /Перевод с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. -288 с.

 3. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М., “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”. – 2001. – 528 с.

 4. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М., “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”. – 2001. – 624 с.

 5. Скот М. Катлип, Аллен Х.Сентер, Глен М. Брум. Паблик Рилейшнз. Теория и практика, 8-е изд. /Перевод с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 624 с.

 6. Òàòüÿíà Ïî÷åïöîâà.Êëþ÷è ê ïàáëèñèòè. // “Êîìïàíüîí”: äåëîâîé åæåíåäåëüíûé æóðíàë. – 4 îêòÿáðÿ – 10 îêòÿáðÿ 2002, ¹39. – Ñ.32 – 36.


Интернет-источники для изучения практического опыта работы ведущих специалистов по PR и PR-агенств
 1. www.mikh-partn.ru – Агенство PR “Михайлов и партнеры”: Группа развития общественных связей

 2. www.soob.ru - "СО-ОБЩЕНИЕ" - ежемесячный специализированный журнал о гуманитарных технологиях.

 3. www.prandmarketing.com - PR & Marketing Network


Преподаватель: доцент Л.В. Жураховская