litceysel.ru
добавить свой файл
1
Управління освіти і науки облдержадміністрації


Комунальний заклад

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Запорізької обласної ради

Навчально-методичний центр дистанційного навчання


ПОЛОЖЕННЯ


про освітній інформаційний ресурс та організацію підвищення кваліфікації

педагогічних працівників за дистанційною формою

Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради


Затверджено

Вченою радою КЗ «ЗОІППО» ЗОР

протокол № 3 від 18 червня 2008 р.


Запоріжжя

2008

Положення про освітній інформаційний ресурс Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (КЗ «ЗОІППО» ЗОР) та підвищення кваліфікації за дистанційною формою (далі - Положення) розроблено на виконання Основного Закону – Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Концепцію Національної програми інформатизації» та «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», а також Програми розвитку освіти Запорізької області на 2006-2009 роки.

Положення визначає систему організаційних, навчально-методичних, програмно-технічних і фінансово-економічних заходів, спрямованих на створення умов підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних комп’ютерних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.


1. Загальні положення
 1. Освітній інформаційний ресурс – це система наукових, навчальних, бібліотечних та організаційно-адміністративних баз даних, представлених в електронному вигляді, забезпечених системою оперативного пошуку і доступу до них із гарантованим захистом конфіденційності, збереженням інтелектуальної власності та авторських прав.


Необхідність формування освітнього інформаційного ресурсу зумовлено такими чинниками:

 • узгоджена з вимогами щодо забезпечення доступності до якісної освіти;

 • вирішує організаційно-педагогічні проблеми навчально-виховного процесу учнів закладів освіти Запорізької області та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • є одним із шляхів вирішення проблеми навчання дітей із особливими потребами;

 • є головним засобом відкритого доступу до освітнього процесу дорослих за очною і дистанційною формами.

 1. Підвищення кваліфікації за дистанційною формою це організаційно-педагогічний процес, відмінністю якого є опосередкована взаємодія тих, хто надає освітні послуги з користувачами цих послуг у створеному навчальним закладом інформаційному середовищі, з метою досягнення та підтвердження тими, хто навчається відповідного цензу освіченості і професійної компетентності.

 2. Підвищення кваліфікації за дистанційною формою запроваджується з метою: 

   • створення нових можливостей для оновлення змісту та методів навчання; 

   • забезпечення відкритого і рівного доступу до програм проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації педагогічних  кадрів; 

   • індивідуалізації процесу підвищення кваліфікації у відповідності до потреб і можливостей кожного слухача.

4. Освітні послуги з підвищення кваліфікації за дистанційною формою надаються працівникам навчальних закладів та установ освіти Запорізької області, а також усім працівникам освітньої галузі інших областей і регіонів України.

Іноземні громадяни, особи без громадянства підвищують педагогічну кваліфікацію за дистанційною формою відповідно до чинного законодавства України, міждержавних угод в галузі освіти і науки та міжнародних угод між навчальними закладами.


5. Підвищення кваліфікації за дистанційною формою в системі післядипломної педагогічної освіти відповідає існуючим формам і методам навчання, доповнюючи їх інноваційним змістом, дає змогу значною мірою реалізувати неперервність освіти педагогічних кадрів.

6. Підвищення кваліфікації за дистанційною формою педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів державної і недержавної форм власності, педагогічних працівників районних (міський) відділів (управлінь) освіти, а також науково-педагогічного персоналу КЗ «ЗОІППО» ЗОР здійснюється за: 


 • замовленням РВО (МУО);  

 • угодами з юридичними та фізичними особами.

7. Слухачі, які здійснюють підвищення кваліфікації за дистанційною формою, повинні мати постійний  доступ до Інтернет та вміти користуватися сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями (Інтернет, електронна пошта, програмно-інструментальна платформа).


2. Нормативно–правове забезпечення


2.1. Підставою нормативно-правового забезпечення підвищення кваліфікації за дистанційною формою в системі післядипломної педагогічної освіти є такі документи:

 • Конституція України;

 • Закон України “Про освіту”;

 • Закон України “Про вищу освіту”;

 • Закон України “Про загальну середню освіту”;

 • Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” від 4.02.1998 р., № 75;

 • Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31.07.2000 р., № 928/2000;

 • Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 2005 р.№ 3075-IV Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки;


 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р., № 161;

 • Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена Міністром освіти і науки України 20.12.2000 р.;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 №40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання";

 • Положення про дистанційне навчання (затверджено Наказом МОН України від 21.01.2004 № 40);

 • Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні" від 23 червня 2005р.;
 • Положення про дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджено Вченою радою Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, протокол № 1 від 23 грудня 2000 р.;


2.2. Нормативно-правовою базою підвищення кваліфікації за дистанційною формою в системі післядипломної педагогічної освіти Запорізької області є:

 • Програма розвитку освіти Запорізької області на 2006-2009р;

 • Наказ управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації «Про відкриття навчально-методичного центру дистанційного навчання» (від 04.09.2007 р. №406);

 • Наказ Ректора Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Про відкриття навчально-методичного центру дистанційного навчання» від 04.09.2007 р. №51-Д;

 • Концепція діяльності Навчально-методичного центру дистанційного навчання ЗОІППО затверджено Вченою радою ЗОІППО протокол №5 від 27.12.2007 р.;
 • Наказ Ректора Комунального Закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР «Про запровадження дистанційного навчання в систему післядипломної педагогічної освіти Запорізької області» від 21.04.2008р. №56-Д.3. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників

за дистанційною формою навчання


3.1. Організацію процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання здійснюють:

 • Навчальна частина інституту;

 • Навчально-методичний центр дистанційного навчання (далі – НМЦ ДН);

 • Регіональні опорно-консультативні пункти.

  1. Навчальна частина інституту забезпечує:

   • організацію замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за дистанційною формою навчання;

   • комплектування навчальних груп;

   • складає графік проведення курсів;

   • розподіл навчального навантаження між кафедрами.

  1. НМЦ ДН ЗОІППО забезпечує:

 • організацію впровадження дистанційного навчання (далі – ДН) в систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;

 • розробку навчальних планів та програм курсів за дистанційною формою навчання;

 • оформлення на навчання педагогічних працівників, які бажають підвищувати кваліфікацію за дистанційною формою, комплектування навчальних груп;

 • надання організаційної та методичної допомоги кафедрам ЗОІППО з розробки робочих навчальних планів, програм тощо та забезпечення ними слухачів;

 • консультування слухачів, організаційно-методичний супровід їх навчання;

 • реєстрацію та організацію рецензування залікових робіт слухачів;

 • планування, організацію та забезпечення залікових сесій;
 • вивчення й аналіз стану навчання за дистанційною формою у навчальних закладах області, розробку пропозицій та рекомендацій щодо його удосконалення.


  1. Регіональні опорно-консультативні пункти (РОКП) створюються при районних (міських) методичних кабінетах органів управління освітою.

Основними завданнями РОКП є:

 • організаційно-методичний супровід ДН в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • облік слухачів та їх інформаційне забезпечення;

 • організація консультацій відповідно до рівня компетенції слухачів.

На базі РОКП можуть проводитися залікові сесії виїзними комісіями ЗОІППО.


4. Організація навчального процесу за дистанційною формою


4.1. Освітній процес за дистанційною формою навчання має здійснюватися відповідно до нормативно-правового забезпечення Міністерства освіти і науки України, що регламентує дистанційну форму навчання. 

4.2. Обсяг, структура, якість знань, рівень умінь і навичок слухача за дистанційною формою навчання має відповідати вимогам Державного стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня. 

4.3. Організація навчального процесу за дистанційною формою підвищення кваліфікації здійснюється у терміни, передбачені графіком підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників Запорізької області.

4.4. Навчальний рік у системі навчання за дистанційною формою встановлюється з 2 січня до 31 грудня поточного року.

4.5. Формами звітності та контролю за якістю вивчення слухачами змісту кожного модуля є тестування та захист курсової роботи. До захисту допускаються слухачі, які своєчасно надіслали роботу до НМЦ ДН, отримали на неї позитивну рецензію, а також пройшли тестування. Захист курсових робіт проводиться під час залікових сесій.

4.6. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників за технологіями ДН при ЗОІППО складається з чотирьох етапів:

 • планування підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;


 • прийом і оформлення слухачів на навчання;

 • управління самостійною роботою слухачів;

 • проведення організаційно-залікових сесій.

4.7. Повний цикл дистанційного підвищення кваліфікації за дистанційною формою здійснюється впродовж 4 місяців і передбачає самостійне вивчення слухачами змісту чотирьох навчальних модулів (діагностико-аналітичного, соціо-гуманітарного, професійного, фахового) та звітність за кожним з них. Обсяг змісту кожного модуля регламентує навчальний план.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що здійснюється за очно-дистанційною формою навчання,  має три етапи:

І етап (очний) – організаційно-настановча сесія (3 дні);

ІІ етап (дистанційний) – керована самостійна робота слухача (4 місяці);

ІІІ етап (очний) – залікова сесія (3 дні).

4.8. Планування дистанційного підвищення кваліфікації.

4.8.1. Планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою на базі ЗОІППО здійснюється НМЦ ДН та навчальною частиною інституту на основі типових навчальних планів Міністерства освіти і науки України, заявок на навчання за дистанційною формою (категорії, чисельність груп тощо) і оформлюється у вигляді плану-графіка дистанційного підвищення кваліфікації на календарний рік у загальному плані закладу.

4.8.2. Індивідуальний план підвищення кваліфікації слухача за дистанційною формою є його основним нормативно-організаційним документом на курсах.

4.8.3. Розробка, погодження та затвердження індивідуальних планів підвищення кваліфікації слухачів за дистанційною формою відбувається під час організаційно-настановчої сесії.

4.8.4. Індивідуальний план підписується слухачем і тьютором, затверджується ректором ЗОІППО. Тьютор - викладач, який супроводжує курс|, має можливість|спроможність| контролювати процес вивчення курсу кожного слухача, оцінювати виконані їм індивідуальні завдання|задавання|, його роботу в семінарах і за необхідності надавати йому допомогу або давати пораду.


4.8.5. Навчальні  плани  формуються  за  модульною  структурою.  Зміст  підвищення кваліфікації (навчальний матеріал) розбивається на навчальні модулі як логічно завершені одиниці навчальної інформації.

4.9. Проведення організаційно-настановчої сесії призначається для: 


 • реєстрації слухача та зарахування його до відповідної групи;

 • проведення вхідного діагностування; 

 • проведення   інструктажу  щодо  загальних  питань  організації   ДН;

 • здійснення  викладачами  інструктажу та надання методичних рекомендацій щодо дисциплін, які будуть  вивчатись  дистанційно  у   міжсесійний період.

4.10. Під час залікової  сесії: 

 • проводяться консультації перед підсумковим контролем з дистанційних курсів, що вивчались протягом міжсесійного періоду; 

 • здійснюється  підсумковий  контроль  знань  із  дистанційних  курсів, що вивчались протягом міжсесійного періоду;  

 • проводиться захист курсових робіт;

 • проводиться конференція з обміну досвідом.

4.11.   У міжсесійний період слухачі навчаються дистанційно, поєднуючи можливість  працювати та навчатися. 

4.12. Навчальний процес здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання колективних та індивідуальних завдань, самостійна робота слухачів, практична підготовка, контрольні заходи тощо. 

4.13. Основні види навчальних занять за дистанційною формою: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, конференції, дискусія в мережі, самопідготовка, вивчення теоретичного матеріалу тощо. 

4.14. Реалізація зазначених видів навчальних занять здійснюється за допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних технологій: Інтернет, електронна пошта, чат, форум, телеконференція, відеоконференція, конференція,  аудіоконференція тощо. 


4.15. Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і складає приблизно 2/3 загального обсягу навчального часу слухача, відведеного для вивчення конкретного дистанційного курсу. 

4.16. Контроль якості знань, умінь і навичок слухачів дистанційної форми навчання забезпечуються шляхом проведення системи контрольних заходів, що реалізуються в очному та дистанційному режимах. 

4.17. Контрольні заходи охоплюють вхідний, поточний та  підсумковий контроль. 

4.18. Підсумковий контроль здійснюється під час проведення залікової сесії. 

4.19. НМЦ ДН забезпечує збереження  результатів контролю в електронному вигляді та на паперових носіях. 

4.20. Прийом слухачів на навчання.

4.20.1. Головною умовою зарахування слухачів на курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою є робота в системі освіти та досвід роботи не менше ніж 7 років. Інші умови (вік, стать, освіта, посада тощо) не є обмеженням для прийому на навчання.

4.20.2. Комплектація навчальних груп проводиться відповідно до плану підвищення кваліфікації при ЗОІППО. Групи комплектуються за категоріями (фахом, керівні кадри тощо). Кількість слухачів у них не має перевищувати 20 осіб.

4.20.3. Зарахування слухачів на навчання відбувається за наказом ректора ЗОІППО, про що РайВО сповіщають поштовим або електронним повідомленням із зазначеними термінами прибуття слухачів на організаційно-настановчу сесію.

Перебування слухачів на організаційно-настановчій та заліковій сесіях оформлюється як відрядження на навчання.

4.20.4. На кожного слухача у НМЦ ДН ведеться облікова картка, в якій фіксуються основні етапи навчання. Після видачі слухачеві посвідчення про закінчення навчання за дистанційною формою облікова картка передається в архів. Термін зберігання облікової картки 6 років.

4.20.5. Після зарахування наказом по ЗОІППО на навчання за дистанційною формою слухачі забезпечуються пакетом навчально-методичних документів, а саме


 • графік проведення організаційно-настановчої та залікових сесій;

 • розклади занять на міжсесійний період;

 • методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів і написання ними курсових робіт;

 • бланк для складання індивідуального плану дистанційного підвищення кваліфікації;

 • графіки консультацій і зустрічей з тьюторами.

4.21. Керівництво самостійною роботою слухачів здійснюється тьютором.

4.21.1. Тьютор (координатор) призначається з числа викладачів кафедр, методистів ЗОІППО, які організовують підвищення кваліфікації слухачів у відповідному модулі (діагностико-аналітичному, соціально-гуманітарному, професійному, фаховому).

4.21.2. Основні вимоги до особистості тьютора – високий професіоналізм і загальнокультурний рівень, досвід викладацької та практичної роботи, комунікабельність.

4.21.3. Персональний склад тьюторів обговорюється на засіданнях кафедр та закріплюється наказом по інституту.

4.21.4. Загальне керівництво роботою тьюторів здійснює директор НМЦ ДН.


  1. Права та обов’язки суб’єктів дистанційного навчанняСуб’єктами дистанційного навчання є слухачі, які навчаються за програмою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою, викладачі або методисти, які здійснюють дистанційне навчання, тьютори.

5.1.Права та обовязки слухачів за дистанційною формою:  

5.1.1. Обсяг, структура та якість знань, умінь і навичок слухачів мають відповідати вимогам Державного стандарту освіти, встановленого для відповідних освітнього та освітньо-кваліфікаційного  рівнів, відповідним програмним забезпеченням.

5.1.2. За умови успішного виконання слухачем усіх видів залікових робіт (тестів, курсової роботи тощо) видається державне свідоцтво про підвищення кваліфікації.


У разі невиконання слухачем навчально-тематичного плану через неповажну причину, пропуски занять (50% і більше від загальної кількості годин аудиторного навантаження тощо), невідвідування консультацій, інших форм звітності або контролю за якістю засвоєння знань, йому видається довідка про те, що він прослухав курси підвищення кваліфікації.

5.1.3. Підставою для надання додаткової відпустки на сесію є довідка – виклик, яка направляється слухачам не пізніше ніж за 20 днів до початку сесії.

 5.1.4. Під час навчання слухачі мають право безкоштовно користуватися аудиторіями, кабінетами, лабораторіями, читальною залою, бібліотекою, кабінетом дистанційного навчання, брати участь у роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і науково-методичній діяльності ЗОІППО на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку. 

 5.1.5. Навчальний час слухача  визначається кількістю облікових академічних годин, відведених для здійснення програми підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. 

5.2. Права та обовязки тьюторів:  

5.2.1. Тьютор у процесі проведення дистанційного навчання виконує такі функції:


 • участь у прийомі та оформленні слухачів на підвищення кваліфікації за дистанційною формою;

 • надання допомоги слухачам у складанні індивідуальних планів;

 • проведення консультацій і надання методичної допомоги;

 • організація рецензування курсових робіт;

 • контроль за ходом виконання індивідуального плану підвищення кваліфікації слухачів;

 • здійснення зворотнього зв’язку зі слухачами.

5.2.2. Навчальне навантаження  тьютора виражається в академічних годинах, відпрацьованих ним для проведення навчання за дистанційною формою. 

 5.2.3. Кількість відпрацьованих годин визначається на основі спеціально розроблених нормативів. 


5.2.4. Основним документом, що відбиває роботу тьютора (планування, організаційна робота, консультування і тощо) є “Журнал тьютора”, який ведеться за спеціальною формою. Навчальне навантаження тьютора розраховується відповідно до встановлених норм.


6. Забезпечення якості дистанційного навчання


6.1. Якість навчання за дистанційною формою не повинна бути нижчою від  якості за очною формою навчання. 

6.2. Якість навчання за дистанційною формою визначається рівнем навчально-методичного, технологічного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення ДН. 

6.3. Якість навчально-методичного забезпечення навчання за дистанційною формою встановлюється експертизою дистанційних курсів.

6.4. Якість навчального процесу забезпечується систематичним підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та обслуговуючого персоналу ЗОІППО з інформаційних і комунікаційних технологій, методики і технології навчання за дистанційною формою. 


7. Навчально-методичне забезпечення


7.1. Навчально-методичне забезпечення навчання за дистанційною формою включає такі документи:


 • навчально-тематичний план підвищення кваліфікації слухачів;

 • освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації слухачів;

 • програми з усіх навчальних модулів;

 • методичні рекомендації слухачам щодо організації самостійної роботи, написання курсових робіт, роботи в телекомунікаційних мережах (e-mail, Internet);

 • графіки консультацій і зустрічей з тьюторами тощо;

 • розклади занять (заходи) на період проведення сесії.

7.2. Комплект навчально-методичної документації для навчання за дистанційною формою розробляється відповідними кафедрами й затверджується Вченою радою ЗОІППО.

7.3. Навчально-методична документація з кожного модуля складається з пояснювальної записки, навчально-тематичного плану, комплекту навчальних програм дисциплін (тем) модуля, відповідних рекомендацій з вивчення дисциплін, написання та оформлення курсової роботи, контрольних тестів для самоперевірки тощо.8. Дидактичне забезпечення


8.1. Дидактичне забезпечення – це комплект взаємопов’язаних за дидактичними цілями та завданнями освіти та виховання навчальної інформації на носіях, що розроблені з урахуванням вимог психології, педагогіки, валеології, інформатики тощо.

8.2. Реалізація дидактичного забезпечення передбачає створення системи, що забезпечує зручний та швидкий пошук слухачем старанно дібраних джерел навчальної інформації (систематичний перелік рекомендованої літератури, анотовані покажчики, тематичні дайджести тощо).

8.3. Важливою складовою дидактичного забезпечення навчання за дистанційною формою при ЗОІППО є офіційний Web-сайт НМЦ ДН (www.zoippo.com.ua).

8.4. Комплекти дидактичних посібників (довідники, каталоги, CD-диски тощо) видаються слухачам у тимчасове користування або у постійне користування за умови оплати їх вартості.


9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення


9.1. Навчання за дистанційною формою в ЗОІППО здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Відповідно до чинного законодавства можуть використовуватися також інші додаткові джерела фінансування.

9.2. Оплата відряджень за термін перебування слухача на організаційно-настановчій та заліковій сесії відбувається у встановленому порядку за чинними нормативами.

9.3. Матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом придбання навчально-методичного обладнання за рахунок бюджетних коштів, а також додаткових фінансових надходжень у результаті госпрозрахункової діяльності.