litceysel.ru
добавить свой файл
1

24


ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

_____________П.М.Діденко

”_____” ____________ 20___р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦПТО №3

____________ С.В.Скльомін


ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників ДПТНЗ «ЦПТО №3 м.Харкова»


1. Загальні положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку училища розроблено відповідно до чинного законодавства України.

Правила регулюють трудові відносини між власником і працівниками Центру і сприяють виконанню основних завдань і функцій підприємства, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виробничої дисципліни, раціональному використанню робочого часу. Питання, пов'язані з застосуванням цих Правил, вирішуються керівником Центру у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, і цими Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирішуються також трудовим колективом у відповідності до його повноважень.


2. Прядок прийняття та звільнення працівників

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу з керівником училища відповідно до Кодексу законів працю України.

Прийняття на роботу здійснюється на підставі контракту(заяви, трудового договору).

При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний:

- подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а у випадку, коли особа поступає на роботу вперше і не має трудової книжки, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені з лав Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, пред'являють військовий квиток;


- пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту;

- пред'явити медичний висновок (медичну книжку) про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

Укладення трудового договору оформлюється наказом керівника підприємства про прийняття працівника на роботу, який оголошується під розписку. В наказі вказується посада згідно зі штатним розписом, умови праці дата, з якої працівник приступає до виконання службових обов'язків.

При укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Строки випробування встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво підприємства письмово за два тижні.

Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи керівництва здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України.

Припинення трудового договору оформлюється наказом керівника - підприємства, який оголошується працівникові під розписку.

У день звільнення працівникові видається трудова книжка та здійснюються відповідні розрахунки.

3. Основні обов'язки працівників

3.1. Працівники Центру зобов'язані:


 • строго виконувати обов'язки, покладені на них Статутом училища, Правилами внутрішнього розпорядку, положеннями і посадовими обов'язками;

 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці - вчасно приходити на роботу, строго додержуватись виконавчої дисципліни, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва;

- постійно вдосконалювати організацію своєї праці, виявляти творчу ініціативу;


- підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію; педагогічним працівникам проходити раз у 5 років атестацію відповідно до Положення атестацію педагогічних кадрів;

- дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни;

- утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити у службових приміщеннях, дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;

- ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси, виховувати в учнів дбайливе ставлення до училищного майна;

- уважно ставитися до колег по роботі, сприяти створенню сприятливого психологічного клімату у колективі;

- проходити у встановлений термін медичні огляди відповідно до Інструкції проведення медичних оглядів, робити необхідні щеплення.

3.2. Педагогічні працівники училища несуть повну відповідальність за життя і
здоров'я дітей під час проведення занять. Про усі випадки травматизму учнів
негайно повідомляти адміністрації.

У випадку запізнення учнів на заняття вчитель зобов'язаний відправити його до заступника директора. Учитель не може допускати учнів, які запізнилися, до занять, таким правом може користатися тільки адміністрація Центру.

Під час навчальних занять двері в навчальних кабінетах повинні бути відкриті, кабінети можуть закриватися вчителями на перервах з метою провітрювання приміщення; залишати учнів у закритих приміщеннях одних . не дозволяється.

По закінченні робочого часу, кабінети закриваються на ключ.


Прибирання кабінетів здійснюється силами учнів(щоденно), відповідальність несе завкабінетом. Якщо викладач працює в різних аудиторіях, то він зобов'язаний здати ключ від кабінету черговому адміністратору до 17 годин.

Затримка учнів педагогічними працівниками училища після завершення робочого часу дозволяється в строго визначених випадках:

- подовження класних годин;

- подовження і підготовка позакласних і загально шкільних заходів;

- генеральне прибирання і прибирання класу, чергування;

- заліки, додаткові заняття.

4. Основні права працівників

Працівники мають право:


 • на отримання заробітної плати відповідно до посади (роботи);

 • на просування по службі згідно з чинним законодавством з урахуванням кваліфікації та здібностей і виконання своїх службових обов'язків;

 • на безпечні та належні умови праці;

 • на соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства України;

 • захист своїх законних прав і інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


5. Основні обов'язки керівництва

Керівництво училища зобов'язане:

 • правильно організовувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них безпечні і здорові умови праці;

 • забезпечувати працівників обчислювальною та іншою технікою, необхідними для роботи матеріалами і приладдям;

 • створювати умови для зацікавленості працівників у результатах особистої і, видавати заробітну плати в установлені строки;
 • постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової та виконавчої дисципліни;


 • неухильно додержуватись чинного законодавства про працю і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

 • забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;

 • уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм у встановленому порядку матеріальну допомогу.

6. Робочий час і його використання

Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:

 • початок роботи : о 745 годині;

 • закінчення роботи: о 16і3 годині;

 • перерва на відпочинок і харчування: з 1220 до 1250:

- педагогічні працівники працюють відповідно до затверджених розкладів занять, які узгоджені з навчальними програмами (початок занять о 800).

Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

На передодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

Працівникам надаються щорічні основні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіку.

За сімейними обставинами працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати строком до 15 календарних днів на рік.

Перелік працівників Центру, яким може надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день (Галузева угода на 2007-2009р.р. від 04.04.07р.):

 • чергові гуртожитків 3 календарних днів

 • коменданти 7 календарних днів

 • бухгалтер 7 календарних днів
 • механік 5 календарних днів


 • бібліотекар 5 календарних днів

 • шефкухар 7 календарних днів

 • секретар 5 календарних днів

 • вихователь гуртожитків 5 календарних днів

 • завідувач господарством 7 календарних днів

7. Заохочення за успіхи у роботі

За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовується такі види заохочень:

Заохочення оголошуються наказом , доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

За особливими трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

8.Стягнення за порушення трудової дисципліни

Дисциплінарне стягнення застосовується до працівників за порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежного виконання покладених на них трудових обов'язків, перевищення повноважень.

За кожне порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення, як догана, звільнення з роботи.

Стягнення оголошуються наказом і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, він я таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

У продовж строку чинності дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.

Правила внутрішнього розпорядку роботи Центру є єдиними і зобов’язані виповнюватися всіма співпрацівниками училища без винятку, контроль за дотриманням правил покладений на рацію і профспілковий комітет.