litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.


XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.


16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

XVIІ. Додаткове зарахування до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводила Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького) і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т. ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів проводиться відповідно до законодавства рішенням приймальної комісії на підставі офіційного звернення відповідного засобу масової інформації.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.


18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».


За інформацією та роз'ясненням щодо правил прийому звертатись за телефонами у м. Хмельницькому: тел. 038-2-65-51-40, факс 72-08-02,
ел. скринька vstup_nadpsu@pvu.gov.ua; телефон комутатора 038-2-79-59-11, 038-2-65-62-30, внутрішній АТС 87-81, 86-67.


Додаток 1

до Правил прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2011 р.


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрями підготовки


Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0701

Автомобільний транспорт

8.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

1010

1 рік1 рік

8200*4100*

1601

Військові науки

8.160105

Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)

10

10


1 рік1 рік1601

Охорона та захист державного кордону

8.160104

Охорона та захист державного кордону

5050

2 роки2 роки* вартість одного року навчання буде уточнена не пізніше ніж за місяць до початку прийому документів.


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання


Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0203

Філологія

7.02030304

Переклад

5050

1 рік1 рік

8500*4200*

0304

Право

7.03040102

Правоохоронна діяльність

150150

1 рік1 рік

7900*3900*

0701

Автомобільний транспорт

7.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

3030

1 рік1 рік

7500*3700*

* вартість одного року навчання буде уточнена не пізніше ніж за місяць до початку прийому документів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія

9090

4 роки4,5 року

8100*4000*

0304

Право

6.030402

Правознавство

150150

4 роки4,5 року

7100*3600*

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт

150150

4 роки4,5 року

7000*3500*

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

6.160104

Охорона та захист державного кордону

200200

4 роки4,5 року


* вартість одного року навчання буде уточнена не пізніше ніж за місяць до початку прийому документів.Обсяги прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького на 1-й курс навчання фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр визначаються розпорядженнями Адміністрації Державної прикордонної служби України.


Додаток 2

до Правил прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2011 р.


Таблиця нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки


Для осіб чоловічої статі

№ 10 -

біг на
100 м,

с

№ 6 -

підтяг.

на перекл.,

разів

№ 2 -

біг на
3 000 м,

хв, с


Бали

№ 10 -

біг на

100 м,

с

№ 6 -

підтяг.

на перекл.,

разів

№ 2 -

біг на

3 000 м,

хв.,с


Бали


12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

13,0

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1


30

29


28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15


1410,30

10,40

10,50

11,00

11,10

11,20

11,25

11,30

11,35

11,40

11,45

11,50

11,55

12,00

12,05

12,10

12,15

12,20

12,25


50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32


14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,8

16.0

16.2

16,4


13


12


11


10


9


8


7


6


5


12,30

12,35

12,40

12,45

12,50

12,55

13,00

13,05

13,10

13,15

13,20

13,25

13,30

13.40

13,50

14,00

14,10

14,20

14,30


31

30

29

28

27


26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

Для осіб жіночої статі

№ 7 -

комплексна силова вправа, разів

№ 1 -

біг на

1 000 м,

хв, с

№ 10 -

біг на

100 м,

с

Бали

№ 7 -

комплексна силова вправа, разів

№ 1 -

біг на

1000 м,

хв, с

№ 10 -

біг на

100 м,

с

Бали


54

52

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34


3.30

3.33

3,36

3,39

3,42

3,45

3,47

3,49

3,51

3,53

3,55

3,57

3,59

4,01

4,03

4,06

4,09

4,12

4,15


13,3

13,4

13,5

13,6

13,7


13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,150

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32


33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15


4,19

4,23

4,27

4,31

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

5,00

5,07

5,14

5,21

5,28

5,35

5,42

5,49

5,56

6,03


15,2

15,3

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

16,4

16,6

16,8

17,0

17,2

17,4

17,6

17,8

18,0

18.3

18,6

19,0


31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13


Таблиця

переведення балів, отриманих за виконання фізичних вправ

(за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів)


Бал за виконання фізичних вправ

Шкала 100–200

1 –ша вікова група, чоловіки

2-га вікова група, чоловіки

3-я вікова група, чоловіки

1-ша вікова група, жінки

2-га вікова група, жінки

3-я вікова група, жінки

46

36

26

26

16

11

100

47

37

27

27

17

12

101

48

38

28

28

18

13

102

49

39

29

29

19

14

102


50

40

30

30

20

15

102

51

41

31

31

21

16

103

52

42

32

32

22

17

105

53

43

33

33

23

18

106

54

44

34

34

24

19

108

55

45

35

35

25

20

109

56

46

36

36

26

21

110

57

47


37

37

27

22

111

58

48

38

38

28

23

112

59

49

39

39

29

24

113

60

50

40

40

30

25

114

61

51

41

41

31

26

115

62

52

42

42

32

27

116

63

53

43

43

33

28

117

64

54

44

44

34


29

118

65

55

45

45

35

30

119

66

56

46

46

36

31

120

67

57

47

47

37

32

121

68

58

48

48

38

33

122

69

59

49

49

39

34

123

70

60

50

50

40

35

124

71

61

51

51

41

36

125

72


62

52

52

42

37

126

73

63

53

53

43

38

127

74

64

54

54

44

39

128

75

65

55

55

45

40

129

76

66

56

56

46

41

130

77

67

57

57

47

42

132

78

68

58

58

48

43

133

79

69

59

59


49

44

134

80

70

60

60

50

45

136

81

71

61

61

51

46

138

82

72

62

62

52

47

140

83

73

63

63

53

48

142

84

74

64

64

54

49

144

85

75

65

65

55

50

146

86

76

66

66

56

51

148


87

77

67

67

57

52

150

88

78

68

68

58

53

152

89

79

69

69

59

54

154

90

80

70

70

60

55

156

91

81

71

71

61

56

158

92

82

72

72

62

57

160

93

83

73

73

63

58

162

94

84


74

74

64

59

164

95

85

75

75

65

60

166

96

86

76

76

66

61

168

97

87

77

77

67

62

170

98

88

78

78

68

63

172

99

89

79

79

69

64

174

100

90

80

80

70

65

176

101

91

81

81

71


66

178

102

92

82

82

72

67

180

103

93

83

83

73

68

182

104

94

84

84

74

69

184

105

95

85

85

75

70

186

106

96

86

86

76

71

188

107

97

87

87

77

72

190

108

98

88

88

78

73

192

109


99

89

89

79

74

194

110

100

90

90

80

75

196

111

101

91

91

81

76

198

112

102

92

92

82

77

200<< предыдущая страница   следующая страница >>