litceysel.ru
добавить свой файл
1СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

6877/09 (Presse 51)

(OR. en)


Относно:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2927-о заседание на Съвета

Правосъдие и вътрешни работи

Брюксел, 26-27 февруари 2009 г.
Председатели Ivan Langer
Министър на вътрешните работи на Чешката република
Jiří Pospíšil
Министър на правосъдието на Чешката република


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ).

Министрите на вътрешните работи обсъдиха ново предложение за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището и конкретното състояние на незаконната имиграция в региона на Средиземноморието. Те обмениха информация и за положението на иракските бежанци.


По време на обяда министрите проведоха неофициална размяна на мнения относно обстановката в Гуантанамо.

Министрите на правосъдието обсъдиха ключовите аспекти на проекта за рамково решение относно предотвратяването и уреждането на спорове за компетентност при наказателни производства и отбелязаха постигнатия напредък в изграждането на портал за европейско електронно правосъдие. Накрая те одобриха мандат за преговори във връзка с бъдещо споразумение за взаимна правна помощ с Япония.

Освен това, Съветът прие без разисквания шест законодателни акта, включени в третия законодателен пакет относно морската безопасност, както и директива относно гарантираните размери на банковите депозити.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДКРЕПА В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО Error: Reference source not found

НЕЗАКОННА ИМИГРАЦИЯ В РЕГИОНА НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО Error: Reference source not found

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА Error: Reference source not found

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ИРАКСКИТЕ БЕЖАНЦИ В ЕВРОПА Error: Reference source not found

СПОРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА Error: Reference source not found

ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ЕС И ЯПОНИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПРАВНА ПОМОЩ Error: Reference source not found

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ Error: Reference source not found

СМЕСЕН КОМИТЕТ Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Гуантанамо Error: Reference source not found

Политика за борба с наркотиците Error: Reference source not found


Програма за проследяване на финансирането на тероризма — мрежа SWIFT Error: Reference source not found

Самолетната катастрофа в Амстердам Error: Reference source not found

Замърсяване от кораби Error: Reference source not found

Международен трибунал за морско право, Хамбург Error: Reference source not found

Политика на прозрачност Error: Reference source not found

Световна среща на високо равнище на главните прокурори в Букурещ Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ


 • Шенгенска информационна система (ШИС ІІ) — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Конвенция за споразуменията относно избор на съд — международно частно право Error: Reference source not found

 • Съвет на Европа — Конвенция относно финансирането на престъпността и тероризма Error: Reference source not found

 • Законодателна дейност на Съвета на Европа в областта на наказателното правораздаване — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Регистри за съдимост — обмен на информация между държавите-членки Error: Reference source not found

 • „Задочни“ съдебни процеси Error: Reference source not found

 • Митническа информационна система — доклад за напредъка Error: Reference source not found

 • Европол — освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г. Error: Reference source not found

 • Европол — Индия Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Мерки за защита на вложителите Error: Reference source not found

 • Фонд „Солидарност“ на ЕС — Румъния Error: Reference source not found

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
 • EUNAVFOR — Военна операция Atalanta — Сътрудничество с Кения Error: Reference source not found


 • ЕС/Албания — Споразумение за стабилизиране и асоцииране Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКИ ВЪПРОСИ

 • Общи правила за внос Error: Reference source not found

 • Марка на Общността Error: Reference source not found

 • Дружества за линейно корабоплаване Error: Reference source not found

 • Правила на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Статистика на отпадъците — Процедура по регулиране с контрол Error: Reference source not found

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

 • Признаване на професионални квалификации Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Статистика Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Трети законодателен пакет относно морската безопасност* Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ — ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Комисията бяха представени, както следва:

Белгия:

Г-н Stefaan DE CLERCK Министър на правосъдието

България:

Г-жа Miglena Ianakieva TACHEVA Министър на правосъдието

Г-н Kalin SLAVOV Заместник-министър на вътрешните работи

Чешка република:

Г-н Jiří POSPÍŠIL Министър на правосъдието

Г-н Ivan LANGER Министър на вътрешните работи

Дания:

Г-жа Birthe RØNN HORNBECH Министър по въпросите на бежанците, имиграцията и интеграцията

Г-н Brian MIKKELSEN Министър на правосъдието

Германия:

Г-жа Brigitte ZYPRIES Федерален министър на правосъдието

Г-н Wolfgang SCHÄUBLE Федерален министър на вътрешните работи

Естония:

Г-н Rein LANG Министър на правосъдието

Г-н Jüri PIHL Министър на вътрешните работи

Ирландия:

Г-н Dermot AHER Министър на правосъдието, равенството и правната реформа

Гърция:

Г-н Nikos DENDIAS Министър на правосъдието

Испания:

Г-н Alfredo PÉREZ RUBALCABA Министър на вътрешните работи

Франция:

Г-жа Rachida DATI Пазител на държавните печати, министър на правосъдието

Г-н Eric BESSON Министър на имиграцията, интеграцията, националната идентичност и съвместното развитие

Италия:

Г-н Roberto MARONI Министър на вътрешните работи

Кипър:

Г-н Louas LOUCA Министър на правосъдието и обществения ред

Г-н Neoklis SYLIKIOTIS Министър на вътрешните работи

Латвия:

Г-н Mārtiņš LAZDOVSKIS Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Г-н Ziedonis RUBEZIS Парламентарен секретар, Министерство на вътрешните работи

Литва:

Г-н Raimundas PALAITIS Министър на вътрешните работи

Г-н Paulius GRICIUNAS Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Люксембург:

Г-н Luc FRIEDEN Министър на правосъдието, министър на държавната хазна и държавния бюджет

Унгария:

Г-н Tibor DRASKOVICS Министър на правосъдието и правоприлагащите органи

Г-жа Judit FAZEKAS Заместник-министър (със специален ресор), Министерство на правосъдието и правоприлагащите органи

Малта:

Г-н Carmelo MIFSUD BONNICI Министър на правосъдието и вътрешните работи

Нидерландия:

Г-н Nebahat ALBAYRAK Заместник-министър на правосъдието


Австрия:

Г-н Hans-Dietmar SCHWEISGUT Постоянен представител

Полша:

Г-н Andrzej CZUMA Министър на правосъдието

Г-н Piotr STACHAŃCZYK Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи и администрацията

Португалия:

Г-н Rui PEREIRA Министър на вътрешните работи

Г-н João TIAGO SILVEIRA Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Румъния:

Г-н Dan NICA Заместник министър-председател, министър на вътрешните работи

Ms Alina BICA Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Словения:

Г-жа Katarina KRESAL Министър на вътрешните работи

Г-н Aleš ZALAR Министър на правосъдието

Словакия:

Г-жа Anna VITTEKOVA Държавен секретар в Министерство на правосъдието

Финландия:

Г-жа Tuija BRAX Министър на правосъдието

Г-жа Anne HOLMLUND Министър на вътрешните работи

Г-жа Astrid THORS Министър на миграцията и европейските въпроси

Швеция:

Г-жа Beatrice ASK Министър на правосъдието

Г-н Tobias BILLSTRÖM Министър по въпросите на миграцията

Обединено кралство:

Г-жа Jacqui SMITH Министър на вътрешните работи

Лорд BACH Парламентарен държавен секретар, Министерство на правосъдието

Г-н Frank MULHOLLAND Заместник главен прокурор (Правителство на Шотландия)

Комисия:

Г-н Jacques BARROT Заместник-председател

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДКРЕПА В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО

В рамките на открито обсъждане Съветът проведе първоначална размяна на мнения по ново предложение за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището в условията на изграждането на обща европейска система за убежище (6700/09).


Съветът приветства предложението и възложи на своите подготвителни органи да придвижат работата по него възможно най-скоро.

Разискванията се съсредоточиха върху ключовите аспекти на предложението, като бяха дадени насоки за продължаване на разглеждането му в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение между Съвета и Парламента.

Това предложение, представено от Комисията на 18 февруари, бе обсъдено заедно с допълнителен проект за решение, което цели прехвърляне на средства от Европейския фонд за бежанци към Службата за подкрепа в областта на убежището (6702/09).

Основните задачи на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще бъдат следните:


 • да улеснява, координира и подобрява сътрудничеството в областта на убежището между страните от ЕС, като по този начин допринася за международната закрила на търсещите убежище;

 • да подпомага правителствата на ЕС при съпоставянето на добри практики и организирането на обучения на равнище ЕС с цел да се разработи по-последователна и прозрачна политика на ЕС в областта на убежището;

 • да координира екипи от национални експерти, които могат да бъдат изпратени на място по искане на всяка страна от ЕС, изправена пред значителен наплив на бежанци;

 • да предоставя научно и техническо съдействие в сътрудничество с националните органи и Върховния комисариат на ООН за бежанците;

 • да активизира практическото сътрудничество в областта на убежището между ЕС и трети държави.

През октомври 2008 г., при приемането на Европейския пакт за имиграцията и убежището (13440/08) Европейският съвет отправи искане през 2009 г. да се създаде Европейска служба за подкрепа в областта на убежището със задачата да улеснява обмена на информация, анализи и опит между държавите-членки, както и да развива практическо сътрудничество между администрациите, отговорни за разглеждането на молби за убежище.


НЕЗАКОННА ИМИГРАЦИЯ В РЕГИОНА НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

След представянето на документ, предложен от Кипър, Гърция, Италия и Малта, Съветът проведе размяна на мнения относно борбата с незаконната имиграция в региона на Средиземноморието.

Документът цели да се повиши осведомеността за предизвикателствата, породени от незаконната имиграция и убежище в региона на Средиземноморието, и да се предложат действия на равнище ЕС. Той се основава на Пакта за имиграцията и убежището, приет от Европейския съвет през октомври 2008 г. Посочва се как основните принципи, съдържащи се в Пакта, могат да намерят израз в поредица от мерки, които да се приложат както на равнище ЕС, така и на национално равнище.

Съветът приветства инициативата като ценен принос за подготовката на бъдещата Стокхолмска програма1.

Общата инициатива цели укрепване на мерките за практическо сътрудничество и на съгласуваното единодействие, за да се подобри капацитетът на държавите-членки за защита на живота на незаконните мигранти, както и да се регулират миграционните потоци, навлизащи през морските или сухоземните граници. Тези практически мерки включват активизиране на усилията чрез укрепване на Frontex (агенцията за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на ЕС), както и продължаване на съвместните операции в региона на Средиземноморието.

Четирите средиземноморски държави призовават и към допълнителни действия с оглед оказване на съдействие на съседни държави в областта на управлението на смесените миграционни потоци, граничния контрол и борбата с незаконната миграция.

Акцентът върху миграцията от Средиземноморието бе отразен преди това в заключенията на Съвета от 27—28 ноември 2008 г. относно глобалния подход към миграцията (16041/08). Глобалният подход предлага обща политическа рамка, която позволява по-доброто интегриране на въпросите на миграцията във външните отношения на ЕС въз основа на ефективно и равнопоставено партньорство с трети държави.


СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Съветът взе под внимание доклад относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (5553/09).

Докладът, изготвен от Комисията, представя преглед на това как Директива 2004/38/ЕО1 е транспонирана в националното законодателство и как се прилага във всекидневния живот. Държавите-членки се насърчават да организират кампании, за да повишат осведомеността на гражданите на ЕС за правата им, произтичащи от директивата.

Съветът по-конкретно приветства намерението на Комисията да предостави възможно най-скоро информация и съдействие на държавите-членки, като формулира насоки по редица въпроси, например експулсирането и борбата със злоупотребите, с цел да се улесни ефективното прилагане на директивата.

През ноември 2008 г. Съветът прие заключения относно неправомерното упражняване и злоупотребите с правото на свободно движение на хора. В тези заключения Съветът остави открита възможността за по-обстойно разглеждане на въпроса, след като Комисията представи доклад за прилагането на директивата.

Нещо повече, в тези заключения се подчертава значението, което държавите-членки на ЕС отдават на защитата на правото на свободно движение от злоупотреби, породени inter alia от незаконната имиграция (вж. Съобщение за печата 16325/1/08, стр. 27).

Член 39 от Директива 2004/38/ЕО изисква Комисията да наблюдава прилагането на разпоредбите на директивата и да докладва на Европейския парламент и Съвета.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ИРАКСКИТЕ БЕЖАНЦИ В ЕВРОПА

Комисията информира министрите за постигнатия напредък във връзка с приемането на иракски бежанци след приетите през ноември 2008 г. заключения на Съвета по този въпрос. Съветът постигна съгласие да следи развоя на събитията. Съветът взе под внимание и предоставената от Нидерландия информация за създаването на „Временно бюро за Ирак“. Бюрото ще има за задача да определи начините за подобряване на практическото сътрудничество между имиграционните служби в областта на закрилата на бежанците, случаите на особен натиск, презаселването и връщането.


През ноември 2008 г. Съветът прие заключения въз основа на доклад на Комисията относно мисия в Сирия и Йордания за разглеждане на възможностите за презаселване на иракски бежанци в държави-членки, съгласни да ги приемат (16325/1/08, стр. 23).

По този повод Съветът подчерта, че основната цел е да се създадат условия, в които разселените лица в Ирак и бежанците в съседни страни да се завърнат безопасно по домовете си, като се следи за защитата и укрепването на човешките права на всички иракчани. Той отправи също искане към Комисията в началото на 2009 г. да докладва за събраната от държавите-членки информация.

На 1 и 2 декември 2008 г. Нидерландия свика среща на високо равнище в Хага за обсъждане на съгласувани действия на ЕС в отговор на миграционните потоци от или към Ирак.

СПОРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

Съветът проведе предварителни разисквания по проекта за рамково решение относно предотвратяването и уреждането на спорове за компетентност при наказателни производства с цел да предостави политически насоки за по-нататъшната работа (5208/09).

Делегациите на ЕС отбелязаха достойнствата на тази съвместна инициатива, предложена от Чешката република, Полша, Словения, Словакия и Швеция през януари 2009 г.

Разискванията се съсредоточиха по-конкретно върху целите и обхвата на бъдещия правен инструмент, вида на компетентните органи, които ще могат да предприемат действия по силата на рамковото решение, както и процедурите за комуникация.

Бе постигнат широк консенсус относно целесъобразността да се ограничи обхватът на правния инструмент до ситуации, при които едно и също лице е обект на паралелни наказателни производства в различни държави-членки и това може да доведе до различен изход на въпросните дела (правен принцип „ne bis in idem“).


В едно общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие следва да се гарантира, че националните органи получават на ранен етап информация за фактите по дело, което попада под юрисдикцията на две или повече държави-членки, както и че се постига споразумение за съсредоточаване, доколкото е възможно, на наказателното производство за такива факти в рамките на само една юрисдикция.

С цел прилагане на тези принципи се предлагат следните мерки:


 • на възможно най-ранен етап на производството, избягване на ситуации, при които едно и също лице е обект на паралелни производства в различни държави-членки;

 • осигуряване на достатъчен обмен на информация между държавите-членки, на ранен етап, относно текущи производства, които имат значителна връзка с друга юрисдикция;

 • въвеждане на прозрачни правила и общи критерии, които да се прилагат от държавите-членки в процеса на постигане на споразумение относно най-подходящата юрисдикция;

 • предоставяне на възможност съответните националните органи да се консултират пряко помежду си с оглед бързото постигане на споразумение.

Рамковото решение цели подобряване на съдебното сътрудничество в ЕС и оптимизирано прилагане на принципа за взаимно признаване както в досъдебната, така и в следсъдебната фаза. То е насочено и към по-пълно зачитане на правата и интересите на личността във връзка с мястото на съдебния процес, включително защитата на жертвите. За да се избегне излишна бюрокрация, в случай че между държавите-членки съществуват по-гъвкави правни инструменти или договорености в тази област, те следва да имат предимство пред рамковото решение.

ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ЕС И ЯПОНИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПРАВНА ПОМОЩ

След като разгледа рамковите условия за мандат за преговори, Съветът упълномощи председателството на ЕС да започне преговори с Япония за сключване на бъдещо споразумение за взаимна правна помощ с тази страна. Европейската комисия ще бъде пълноправен участник в процес на преговори.


Споразумението ще допринесе за укрепване и улесняване на взаимната правна помощ между Япония и 27-те държави-членки на ЕС, като осигури спазване на основните права и гарантира зачитане на общите ценности на държавите-членки. То ще представлява допълнителен елемент в рамката на стратегическото партньорство между ЕС и Япония.

Започването на предварителни разговори, свързани със сътрудничеството в областта на взаимната правна помощ по наказателноправни въпроси, бе приветствано на 16-тата среща на високо равнище между ЕС и Япония през юни 2007 г. Двете страни проведоха три неофициални срещи през 2007 г. и 2008 г., за да оценят доколко е осъществимо сключването на споразумение в тази област.

В момента нито една държава-членка на ЕС няма двустранно споразумение с Япония по тези въпроси.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ

Съветът разгледа актуалното състояние по изпълнението на плана за действие по отношение на европейското електронно правосъдие (15315/08), приет през ноември 2008 г., който предвижда по-конкретно изграждането на портал за европейско електронно правосъдие.

Съветът одобри извършената до момента работа с цел разработване на портала и въвеждането му в действие до декември 2009 г. и отбеляза текущата работа в областта на видеоконференциите.

Видеоконференциите са важен аспект на системата за европейско електронно правосъдие, което бе потвърдено и на неофициалното заседание на Съвета през януари 2009 г. в Прага. За да се насърчи и улесни използването на видеоконференции при презгранични производства, в ход е работа по изготвяне на информационна брошура и проект за наръчник. Предстои да се разгледат въпроси като системата за резервации за организиране на видеоконференции, както и устния превод чрез видеоконференция.

Съветът отбеляза и намерението на Комисията на следващото заседание на министрите на правосъдието през април да представи справка за наличните средства в бюджета на ЕС за финансиране на проекти в областта на електронното правосъдие.


Системата за европейско електронно правосъдие е стъпка напред към завършване на изграждането на европейското съдебно пространство. Тя цели опростяване на процедурите при презгранични производства и улесняване на достъпа до правосъдие.

Системата е замислена като работен инструмент в помощ не само на практикуващите юристи, съдебните органи и икономическите оператори, но и на гражданите в по-общ аспект, който да ги информира за правата им и начините да ги упражняват. Целта му е да изпълнява три основни функции:


 • да предоставя широк достъп до информация в областта на правосъдието, по-конкретно чрез портала;

 • при презгранични съдебни и извънсъдебни производства, да позволява използването на електронни комуникации между съда и страните в процеса;

 • да подобрява комуникацията между съдебните органи, например чрез видеоконференции.

Създаването на портала за европейско електронно правосъдие, използването на видеоконференции, както и някои технически въпроси по сигурността, бяха сред обсъжданите теми и на международната конференция „Електронно правосъдие без бариери“, проведена в Прага на 17—18 февруари 2009 г. (вж. www.justice2009.cz/en).

* * *

По време на обяда министрите на правосъдието обсъдиха процедурата при сключване на договори между Европейската общност и трети държави в случаите, когато договорите съдържат принудителни мерки или наказателни разпоредби.

СМЕСЕН КОМИТЕТ

Смесеният комитет ЕС/Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария проведе заседание на 26 февруари в рамките на Съвета и взе под внимание актуалното състояние по отношение на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ). Съветът впоследствие прие без обсъждане заключенията относно ШИС ІІ.

Министрите взеха под внимание напредъка по отношение на визовата информационна система, която следва да влезе в действие до края на 2009 г.


Вследствие на допълнителната мисия за оценка, проведена на швейцарските въздушни граници и включена в оценката по линия на Шенген, Съвместният комитет отбеляза, че окончателният доклад ще бъде обсъден на 17 март от експертна група, която ще определи дали са изпълнени всички условия за премахване на контрола по вътрешните въздушни граници с Швейцария, считано от 29 март 2009 г. Контролът по сухопътните граници между Швейцария и съседните страни от ЕС бе премахнат на 12 декември 2008 г. (15698/08).

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Гуантанамо

Министрите на вътрешните работи проведоха първоначална размяна на мнения във връзка със закриването на американския център за задържане в Гуантанамо. Министрите постигнаха съгласие, че е необходима допълнителна информация и следва да се проучат всички аспекти на въпроса. В духа на резултатите от предишните разисквания в Съвета по общи въпроси и външни отношения министрите постигнаха съгласие, че е желателно въпросът да се обсъди допълнително със САЩ.

Политика за борба с наркотиците

Съветът разгледа приоритетите на председателството в областта на политиката за борба с наркотиците, които ще включват следните въпроси:


 • съдействие за разработване и въвеждане на показатели за ефективност на интервенциите в областта на ограничаване на предлагането;

 • злоупотреба с наркотици в контекста на свободното движение на хора и стоки в рамките на ЕС с особен акцент върху източноевропейските страни, граничещи с ЕС;

 • съгласуване на позициите на ЕС в преговори на международни форуми, по-конкретно в рамките на прегледа, извършван от специалната сесия на Общото събрание на ООН, посветена на наркотиците.

Програма за проследяване на финансирането на тероризма — мрежа SWIFT

Съветът взе предвид информацията от Комисията относно прегледа на процедурите за обработка, използване и разпространяване на данни от ЕС за финансови операции, които се предават на Министерство на финансите на САЩ по мрежата SWIFT в рамките на Програмата на САЩ за проследяване на финансирането на тероризма. Комисията потвърди, че от самото начало Министерство на финансите на САЩ следи за спазване на защитните мерки при обработката на включените в Програмата лични данни, както и за използването им само за целите на борбата с тероризма. Комисията определи съдия Jean-Louis Bruguière за „изтъкната европейска личност“, чието задължение ще бъде да представи първия доклад с цел проверка на защитата на личните данни с произход от ЕС.


Самолетната катастрофа в Амстердам

Делегациите изразиха съчувствие пред делегацията на Нидерландия по повод неотдавнашната самолетна катастрофа край Амстердам.

Замърсяване от кораби

Съветът взе предвид напредъка във връзка с изменението на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения, с оглед постигане на съгласие на първо четене с Европейския парламент съгласно процедурата за съвместно вземане на решение.

Международен трибунал за морско право, Хамбург

Съветът взе под внимание информацията, предоставена по този въпрос от делегацията на Германия.

Политика на прозрачност

Делегацията на Швеция изтъкна значимостта на политиката на прозрачност във всички сфери на институциионална дейност на ЕС, и по-конкретно в областта на правосъдието и вътрешните работи, като средство за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС.

Световна среща на високо равнище на главните прокурори в Букурещ

Делегацията на Румъния обяви, че от 23 до 25 март 2009 г. в Букурещ ще се проведе Световна среща на високо равнище на главните прокурори. http://www.summitgp2009.ro/

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Шенгенска информационна система (ШИС ІІ) — Заключения на Съвета

Съветът прие следните заключения:

„Като резултат от обмена на мнения на неофициалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи, проведена на 15 януари 2009 г. в Прага, и във връзка с бележката на председателството, съдържаща се в документ 6067/09, Съветът,

като потвърждава отново, че бързото привеждане в действие на ШИС ІІ остава абсолютен приоритет,


като взема под внимание състоянието на настоящия проект ШИС ІІ, в който продължават да се наблюдават редица проблеми, и становището на Комисията, че всички нерешени проблеми могат да бъдат преодолени без съществени промени в проекта на приложението ШИС ІІ,


 1. Подкрепя прилагането на плана за анализ и коригиращи действия по ШИС ІІ, който позволява набелязването на всички проблеми и тяхното неотложно разрешаване, както и оценката на техническата архитектура, така че да се гарантира стабилното и безпрепятствено функциониране на системата ШИС ІІ;

 2. Приветства прилагането на цялостен подход за управление на програмата ШИС ІІ с участието на държавите-членки в рамките на работната група за ШИС ІІ, създадена в съответствие със заключенията на Съвета от 5 октомври 2006 г., която работи в сътрудничество с Комисията при спазване на съответните им правно регламентирани компетенции и по-този начин осигурява по-добро управление и координация на проекта ШИС ІІ, както и свързаните дейности като цяло (в т.ч. плана за действие при непредвидени обстоятелства), и съгласуваност между развитието на централните и националните системи;

 3. Приветства преразглеждането на подхода за изпитванията на ШИС ІІ, което гарантира по-голямо участие на държавите-членки в определянето и управлението на изпитванията и улеснява ефективното използване на финансови и човешки ресурси;

 4. Изразява съжаление, че предвид срока, необходим за отстраняване на съществуващите проблеми, определената за септември 2009 г. дата за преминаване от ШИС 1+ към ШИС ІІ вече не е реалистична;

 5. Приветства приключилото проучване за осъществимост, което служи за основа за създаване на действен алтернативен технически сценарий за развитието на ШИС ІІ на базата на усъвършенстването на ШИС 1+ като част от плана за действие при непредвидени обстоятелства;
 6. Отправя искане възможно най-скоро, но не по-късно от май 2009 г., на Съвета да бъде представен доклад, съдържащ задълбочена оценка и сравнение на двата сценария, в светлината на посочените в приложението критерии, от председателството и Комисията в тясно сътрудничество със специализираната група за ШИС ІІ и в консултация със съответните инстанции. Що се отнася до алтернативния сценарий, този доклад следва да се основава на подробен своевременен принос от страна на съответните подготвителни органи на Съвета;


 7. Решава, възможно най-скоро, но не по-късно от заседанието си на 4—5 юни 2009 г., въз основа на посочения в точка (6) доклад и аналитичните критерии, посочени в приложението към настоящите заключения на Съвета, сред които

 • графика за привеждане в действие на ШИС ІІ,

 • графика за включването на Ирландия, Обединеното кралство, Кипър, България, Румъния и Лихтенщайн в ШИС, при условие че са изпълнени всички изисквания,

 • бюджетните последици и техническата издържаност,

 • възможните правни последици,

 • да направи оценка на напредъка, постигнат в развитието на ШИС ІІ,

 • в случай на прилагане на алтернативния сценарий, да разгледа способността за осъществяване на целите на ШИС ІІ, изложени в правната рамка, уреждаща създаването, функционирането и използването на ШИС ІІ на базата на техническото усъвършенстване на ШИС 1+,

 • да предложи техническо решение, което да позволи участие в ШИС на още страни в съответствие с посочения от тях график и да вземе решение за по-нататъшната насока на този проект;

 1. Настойчиво приканва Комисията и държавите-членки да си сътрудничат пълноценно за постигане на тези общи цели;

 2. Приканва Комисията да информира редовно и подробно Европейския парламент и Съвета относно цифровото измерение на разходите, свързани с проекта за централна ШИС ІІ, и относно мерките, взети за осигуряване на пълна финансова прозрачност;

 3. Приканва председателството и Комисията да дадат пълна информация на Европейския парламент относно свързаните с ШИС ІІ проблеми и пътя, който да се следва занапред.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аналитични критерии за вземане на решения относно алтернативните сценарии за ШИС ІІ

1.Политически и правни критерии:


a) Факторът време
 • график за привеждане на системата в действие, поне с минимума от изисквани съгласно правната рамка функции


 • - краткосрочни (2009 г.), средносрочни (средата на 2010 г.) и дългосрочни (до 2012 г.) перспективи

б) График за интегриране на държавите-членки, които не са част от ШИС 1+ (UK, IE, BG, RO, CY, FL) — предстои уточняване на датите за всяка държава-членка

в) Надеждност на проекта

 • правилно функциониране на информационния обмен по линия на Шенген

 • добавена стойност към вътрешната сигурност в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

г) Съвместимост с регулаторната рамка на ШИС ІІ (включително управление иотговорности)

2.Финансови критерии:


a) Разходи от бюджета на ЕС и за държавите-членки (поотделно и общо)

б) Защита на инвестициите — възможност за повторно използване на вече заделени за развитието на ШИС ІІ инвестиции и подготовка за тази операция

в) Общи разходи за собствеността

г) Последици от договорите за Комисията и за държавите-членки

3.Технически критерии:


a) Техническа осъществимост и съответни рискове (включително преминаване от ШИС 1+ към ШИС ІІ)

б) Капацитет за интегриране на всички функции, изисквани за ШИС ІІ (нови видове предупреждения, влизане в системата, сигурност, ...) и функции за търсене в биометричните данни

в) Стабилност, адекватност и надеждност на всяко решение (стабилност на мрежата и на системата и системна архитектура)

г) Липса на негативно въздействие върху привеждането на ВИС в действие

д) Въздействие върху непрекъснатостта на операциите

е) Управление на проекта

ж) Съвместимост с вече изградени национални системи в рамките на ШИС ІІ

з) Съответствие с изискванията за сигурност“.

Конвенция за споразуменията относно избор на съд — международно частно право

Съветът прие решение, с което се одобрява подписването на Конвенцията за споразуменията относно избор на съд (16248/08).


Конвенцията за споразуменията относно избор на съд, сключена през юни 2005 г. в рамките на Хагската конференция по международно частно право, цели да насърчи автономията на страните по международни търговски сделки и да повиши предвидимостта при съдебното уреждане на спорове по такива сделки.

Конвенцията има отражение върху вторичното законодателство на Общността, свързано с компетентността, основаваща се на избора на страните, както и с признаването и изпълнението на съдебни решения; по-специално Регламент 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Общността работи за установяването на общо съдебно пространство въз основа на принципа за взаимно признаване на съдебни решения.

Съвет на Европа — Конвенция относно финансирането на престъпността и тероризма

Съветът прие решение за подписване, от името на Европейската общност, на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпирането, издирването, изземването и конфискацията на облагите от престъпления и относно финансирането на тероризма.

Новата Конвенция на Съвета на Европа (№ 198) относно изпирането, издирването, изземването и конфискацията на облагите от престъпления и относно финансирането на тероризма бе открита за подписване през май 2005 г.

Законодателна дейност на Съвета на Европа в областта на наказателното правораздаване — заключения на Съвета

Съветът прие следните заключения:

„КАТО ОСЪЗНАВА значителните постижения на Съвета на Европа по отношение на създаването на договорна рамка за сътрудничество по наказателноправни въпроси между членовете на Съвета на Европа;

КАТО ИЗТЪКВА, че много от конвенциите на Съвета на Европа са съставна част от основите на сътрудничеството по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз;

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че доколкото е възможно следва да се избегне дублиране на работата с оглед преследваните цели да бъдат постигнати и чрез ратификация и прилагане във всички държави-членки на ЕС на конвенциите на Съвета на Европа;


КАТО ПРИПОМНЯ решаващата роля на Съвета на Европа за сближаването на наказателното законодателство в Европа по отношение на основните въпроси;

КАТО ИЗТЪКВА по-специално факта, че конвенциите на Съвета на Европа често са необходимата основа за по-нататъшно сближаване на законодателствата на държавите-членки на Европейския съюз;

КАТО СЕ ПОЗОВАВА на необходимостта държавите-членки да подпишат и/или ратифицират по-конкретно Наказателна конвенция № 173 относно корупцията, Конвенция № 196 за предотвратяване на тероризма, Конвенция № 197 за борба с трафика на хора, Конвенция № 198 на Съвета на Европа за изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и относно финансирането на тероризма и Конвенция № 201 за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба;

КАТО ОТЧИТА, че в някои случаи може да възникне необходимост да се предвидят по-конкретни и подробни правила за държавите-членки на Европейския съюз. Тази по-задълбочена интеграция не омаловажава значението на конвенциите на Съвета на Европа;

КАТО ИЗТЪКВА, че конвенциите на Съвета на Европа играят съществена роля в сътрудничеството между държавите-членки на ЕС и трети държави;


 1. Отново подчертава, че зачита законодателните дейности на Съвета на Европа в областта на наказателното правораздаване;

 2. Отново потвърждава намерението си да продължи тясното сътрудничество между Европейския съюз и Съвета на Европа в тази област;

 3. Призовава държавите-членки да подпишат, ратифицират и прилагат конвенциите на Съвета на Европа в областта на международното сътрудничество по наказателноправни въпроси и тези, свързани със сближаване на наказателното законодателство, когато е целесъобразно, по-специално, когато разпоредбите на тези конвенции са интегрирани в достиженията на правото на ЕС“. "

Регистри за съдимост — обмен на информация между държавите-членки

Съветът прие рамково решение относно обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (13017/08).


Рамковото решение относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, има за цел да подобри обмена на информация за присъди, постановени срещу граждани на държавите-членки. То определя основните правила за предаване на информация относно присъди към държавата по гражданството на лицето, както и за съхраняване на тази информация от последната и препредаването ѝ при поискване на други държави-членки. Рамковото решение разглежда и обмена на информация, свързана с присъди за сексуални престъпления срещу деца.

Задочни“ съдебни процеси

Съветът прие рамково решение относно укрепването на процесуалните права на лицата и за насърчаване на прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствие на обвиняемия („задочни“ съдебни процеси) (11638/08).

Различният подход в рамките на ЕС поражда известна несигурност и забавяне в случаите, когато се постанови присъда срещу обвиняемите в тяхно отсъствие. Процесуалните гаранции, установени с рамковото решение, по-конкретно правото на повторно разглеждане на делото или на обжалване, ако лицето не е било надлежно уведомено за първоначалния съдебен процес и не е упълномощило защитник, ще позволят на държавите-членки да прилагат съдебни решения на други държави-членки с по-голяма увереност, че правата на лицата на защита ще бъдат напълно спазвани.

Съществуващите правни инструменти в областта на взаимното признаване (рамкови решения относно европейската заповед за арест, финансовите санкции, решенията за конфискация, трансфера на осъдени лица и надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции) следва да бъдат изменени, за да се съобразят с разпоредбите на това рамково решение.

Митническа информационна система — доклад за напредъка

Съветът взе под внимание доклада за прилагането на Митническата информационна система (CIS) през периода януари—октомври 2008 г.


Митническата информационна система бе създадена с цел съхранение на информация, която да спомогне за предотвратяване, разследване и преследване на деяния в нарушение на законодателството в областта на митниците и селското стопанство, или на сериозни нарушения на националното право. Системата работи от 2003 г.

Европол — освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г.

Съветът взе под внимание одитен доклад и освободи директора на Европол от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г. (17160/08 + ADD1).

Европол — Индия

Съветът прие решение, с което Индия се добавя към списъка с държави, с които директорът на Европол е упълномощен да започва преговори за споразумения за сътрудничество (5439/09).

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Мерки за защита на вложителите

Съветът прие директива, с която се увеличават гарантираните размери на депозитите и се намалява срокът за изплащането им в случай че депозитите в дадена банка са неналични (3743/08).

Новата директива съдържа разпоредби, с които:


 • гарантираният размер се увеличава на 50 000 EUR, считано от 30 юни 2009 г., в замяна на досегашните 20 000 EUR;

 • гарантираният размер се установява на 100 000 EUR, считано от 31 декември 2010 г.;
 • срокът на изплащане се намалява на 25 работни дни (т.е. срок от пет работни дни, за да се установи, че дадена кредитна институция не е изплатила депозитите, които са дължими и изискуеми, и срок от 20 работни дни — с възможност за удължаването му с 10 работни дни — за изплащане на сумите). Съответните срокове към момента са 21 работни дни и три месеца, като могат да бъдат удължавани два пъти с по три месеца.


Целта на приетата директива е да допринесе за възстановяване на доверието в банковия сектор, като укрепи защитата на вложителите чрез: драстично намаляване на сроковете за изплащане, прекратяване на съвместното застраховане, увеличаване на гарантирания размер до 50 000 EUR възможно най-скоро и допълнително до 100 000 EUR до края на 2010 г., и засилване на трансграничното сътрудничество между държавата-членка, в която банката е получила разрешение за осъществяване на дейност, и приемащата държава-членка, в която се намира чуждестранният клон на банката.

Директивата ще влезе в сила след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Фонд „Солидарност“ на ЕС — Румъния

Съветът прие решение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за осигуряване на сумата от 11 785 377 EUR, с цел да се подпомогне Румъния за преодоляване на щетите от наводнения и свличане на терени, засегнали част от територията на страната през юли 2008 г. (5778/09).

Предстои документите, свързани с коригиращия бюджет за мобилизирането на фонда, да бъдат изпратени на Европейския парламент.

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

EUNAVFOR — Военна операция Atalanta — Сътрудничество с Кения

Съветът прие решение, с което се одобрява размяната на писма между ЕС и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия, които са задържани от EUNAVFOR, както и на отнетото имущество, притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им (5348/09).

През ноември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция Atalanta) (ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33). Операцията започна на 8 декември 2008 г.


За повече информация относно EU NAVFOR: www.consilium.europa.eu/eunavfor-somalia.

Международен наказателен трибунал за бивша Югославия — Ограничителни мерки

Съветът прие обща позиция за удължаване с 12 месеца — до 16 март 2010 г. — на действието на Обща позиция 2004/293/ОВППС относно мерките в подкрепа на ефективно изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МНТБЮ) (6334/09).

Мерките целят да се предотврати влизането в ЕС на лица, участващи в дейности, които помагат на издирвани лица да продължават да избягват правосъдие за престъпления, в които МНТБЮ ги е обвинил, или действащи по начин, който възпрепятства ефективното изпълнение на мандата на МНТБЮ. Списъкът на тези лица, първоначално съставен през април 2003 г., в момента включва 34 души, на които е наложена забрана за пътуване.

ЕС/Албания — Споразумение за стабилизиране и асоцииране

Съветът прие решение, с което се одобрява сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Албания (8161/06). Съветът прие и решение, с което се одобрява допълнителен протокол към това споразумение, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (7999/08).

ТЪРГОВСКИ ВЪПРОСИ

Общи правила за внос

Съветът прие регламент относно общите правила за внос (9533/08). Регламентът представлява кодифициран текст на Регламент № 3285/94.


Марка на Общността

Съветът прие регламент относно марката на Общността (17435/08). Регламентът представлява кодифициран текст на Регламент № 40/94.

Дружества за линейно корабоплаване

Съветът прие регламент относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (17436/08). Регламентът представлява кодифициран текст на Регламент № 479/92.

Правила на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

Съветът прие кодифициран текст на регламент относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (5059/09). Новият регламент заменя различните актове, включени в Регламент 1017/68, като напълно запазва съдържанието му.

ОКОЛНА СРЕДА

Статистика на отпадъците — Процедура по регулиране с контрол

Съветът прие регламент, с който Регламент № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците се привежда в съответствие с новите правила на процедурата на комитети (3694/08), след постигнато споразумение на първо четене с Европейския парламент.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Признаване на професионални квалификации

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент относно признаването на професионалните квалификации и за изменение на приложение ІІ към Директива 2005/36.


РИБАРСТВО

Статистика

Съветът прие регламенти, с които се преработва действащото законодателство по отношение на предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (3633/08 и 3648/08), както и на статистика за улова в зони извън северната част на Атлантическия океан (3620/08).

ТРАНСПОРТ

Трети законодателен пакет относно морската безопасност*

Съветът прие шест законодателни акта, включени в третия законодателен пакет относно морската безопасност, в съответствие със съвместните текстове, по които бе постигнато съгласие с Европейския парламент в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение между Европейския парламент и Съвета.

Приетите шест законодателни акта са част от поредица от мерки, представени от общо седем законодателни предложения1, които целят да се укрепи сигурността на морския транспорт в Европа чрез по-успешно предотвратяване на злополуки и разследване на злополуките, както и чрез засилване на контрола върху качеството на плавателните съдове.

Приетите от Съвета текстове се съдържат в следните документи:


 • Директива относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации 3719/08;
 • Регламент относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби 3720/08;


 • Директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол 3721/08;

 • Директива за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаването на система на Общността за наблюдение на корабния трафик и за информация 3722/1/08, 6536/09 ADD1;

 • Директива относно определянето на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директиви 1999/35/EО и 2002/59/EО 3723/08;

 • Регламент относно отговорността на предприятията, извършващи превоз на пътници по море или по вътрешен воден път, в случай на злополука 3724/08, 6538/09 ADD1.

За повече информация вж. Съобщение за печата 16939/08.

ПРОЗРАЧНОСТ — ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ

Съветът прие:

- отговор на потвърдително заявление 01/c/01/09 от г-жа Eva MORAGA GUERRERO, като делегациите на Финландия и Швеция гласуваха против (5475/09);

- отговор на потвърдително заявление 02/c/01/09 (5955/09);


- отговор на потвърдително заявление 03/c/01/09, като делегациите на Естония, Финландия и Швеция гласуваха против (5990/09); както и

- отговор на потвърдително заявление 04/c/01/09 от г-н Matthew CAMPBELL, като делегациите на Дания и Швеция гласуваха против (6038/09).1Стокхолмската програма е бъдещият петгодишен план за действие, определящ сътрудничеството на ЕС в съдебната област и вътрешните работи, който ще замени действащата в момента Хагска програма (2005—2009 г.).

1Публикувана в Официален вестник на ЕС, ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

1Седемте първоначални предложения на Комисията са следните:

 • предложение за директива относно общите правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации (преработено) (5912/06);

 • предложение за директива за изменение на Директива 2002/59/EО относно създаването на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (5171/06);

 • предложение за директива относно определянето на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/EО и Директива 2002/59/EО (6436/06);
 • предложение относно държавния пристанищен контрол (5632/06);


 • предложение за регламент относно отговорността на предприятията, извършващи превоз на пътници по море или по вътрешен воден път, в случай на злополука (6827/06);

 • предложение за директива относно спазването на изискванията на държавата на знамето (6843/06);

 • предложение за директива относно гражданската отговорност на собствениците на кораби и предоставяните от тях финансови гаранции (5907/06).

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9548 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

6877/09 (Presse 51)

BG