litceysel.ru
добавить свой файл
1
Міністерство освіти і науки УкраїниУКраїнська мова


10-11 класи


рівень стандарту


Програма


для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською та молдовською мовами


10 КЛАС

(35 год., 1 год. на тиждень, резервний час - 5 год.)

Мовна змістова лініяп/

п


К-ть

год.


Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


1.


1

ВСТУП

Роль мови у формуванні особистості. Мова як засіб самовираження.

Учень (учениця):

- обізнаний зі значенням мови у формуванні особистості;

- усвідомлює, що мова є основним засобом самовираження;

- розрізняє діалектне, просторічне і літературне мовлення;

- володіє літературними нормами.2


3


4


5


62


2


2


4


4

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ

З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, ПРАВОПИСУ, СТИЛІСТИКИ

Одиниці мови: основні звуки мовлення; значущі частини слова; слово; словосполучення; речення, складне синтаксичне ціле (текст).


Основні норми української літературної вимови. Знаки письма. Складні випадки правопису нена­голошених голосних, м’якого знака, апострофа. Стилістичні засоби фонетики.

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

Власне українські і запозичені слова. Пряме і переносне значення слова. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні можливості лексики та фразеології.

Система частин мови, спільне і відмінне в них. Складні випадки словозміни і правопису різних частин мови. Стиліс-тичні засоби морфології: варіанти форм, експресивні форми тощо.


- дає визначення граматичних понять, якими послуговуються на уроці;

- відшуковує, вилучає, розуміє і опрацьовує в заданому аспекті необхідну інформацію в текстах (спираючись на опорні слова, поняття);

- використовує іншомовні поняття – для зіставлення або автоматично;

- надає висловлюванню того чи іншого емоційно-експресивного колориту;

- розгортає аргументацію;

- поєднує репліки в діалозі, якщо вони не тавтологічні;

- імпровізує мовлення;

- користується внутрішнім мовленням;

- здатний інформаційно та оцінно передавати мовлення іншої особи;

- має навички використання універсальних (стереотипних для певної ситуації спілкування) висловлювань;

- готовий пояснити по-українськи факти рідної мови, спільні з мовою українською або відмінні.7
РОБОТА НАД ТЕМАМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЕМ

Дві години відводяться на контрольні роботи та їх аналіз.

Удосконалює вміння здійснювати мовностилістичний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях, а також набуття орфоепічних та орфографічних навичок.

МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

Аудіювання
Говоріння

Читання

Письмо

Тематичних радіо-, телепере-дач на мистецькі, морально-етичні, екологічні теми (скеровується учителем).

Рефератів одно-класників на ак-туальні морально-етичні, професій-но-орієнтаційні, культурно-пізна-вальні теми.

Текстів (окремих розділів) наукової і науково-попу-лярної літератури з проблем стиліс-тики морфологіч-них ресурсів української мови.
Усний твір за прочи-таною поза програ-мою художньою (нау-ково-популярною) книгою, тема якої ак-туальна для форму-вання особистості учня.Усний твір-роздум у розмовному стилі на теми охорони довкіл-ля, збереження гене-тичної пам’яті, охоро-ни історичних пам’яток тощо.


Виступ з доповіддю про культуру мовлен-ня сучасної молоді (проблеми культури мовлення в сучасному світі).

Текстів на суспіль-но-політичну та со-ціальну тематику (вибіркове читання мовчки).Текстів екологічної та релігійно-мораль-ної тематики (озна-йомлювальне читан-ня мовчки).

Текстів з морально-етичної проблема-тики (вголос) з на-ступним їх обгово-ренням у формі дискусії.Текстів навчальних посібників (“додат-кової літератури”) з проблем культури мовлення.

Слуховий диктант з коментуванням складних випадків орфографії.Переказ науково-попу-лярного (публіцистично-го) тексту з творчим за-вданням, що передбачає висловлення учнем свого бачення проблеми (ситуації).


Твір (за складним пла-ном) у публіцистичному стилі на теми особистої і суспільної моралі.


Ділові папери: резюме (коротка інформація про себе з метою...). Повто-рення вивчених ділових паперів (за вибором учителя).

Тексти на виявлення мовної компетенції і стилістичної вправності учня.


Переклад з румунської мови українською науко-вої статті (фрагмента).Орієнтовні теми з розвитку зв’язного мовлення

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлень

Національна самобутність української мови, її багатство і краса. Взаємозв’язок мови і мислення. Роль мови у формуванні особистості.

“Нам треба голосу Тараса”. І чужому научаймось, й свого не цураймось. Як мислю, так мовлю. “Заговори, щоб я тебе побачив”. День української писемності і мови.

Дружба і приятелювання. Сім’я. Любов – найбільше багатство. Батьківське і материнське щастя. Культура сімейних взаємин.

“Не остуди свого серця, дитино”. “Є в коханні і будні, і свята”. Якою я хотіла б бачити свою майбутню сім’ю. Матеріальні чи духовні статки тримають сім’ю?

Мистецтво спілкування. Мистецтво критики.


Чи сперечаються про смаки? Що таке комплімент і що він значить у людських стосунках? Скажи мені, друже, правду про мене. Уміти вислухати — це теж культура спілкування. Тебе вда­рили в щоку — підставиш другу? Якщо я помилився в людині…

Як не втратити свого обличчя. Добре ім’я людини.

“Ти знаєш, що ти – людина…” Як постелишся, так і виспишся. Не лайся, то й не будеш облаяний. Зустрічають за одягом, проводжа­ють за розумом.

Матеріальне й духовне в людському бутті. Загальнолюдські цінності. Пошук істини, сенсу буття.

“У щастя людського два рівних є крила…” “Наша ціль – людське щастя і воля”. В ім’я чого варто жити? Що значить для мене рідна земля. Якщо мене в світи закине доля… Совість – найкращий порадник.

Шляхи до життєвої гармонії. Бережімо собори своїх душ.

“Найогидніші очі порожні”. У що і в кого я вірю. Довіряй, але перевіряй?

Творча суть людини. Прагнення до самовдосконалення і саморозвитку. Освіченість і висока моральність – ознаки інтелігентності.

Чи ж і мені потрібно посадити дерево, викопати криницю і зростити дитя? Якщо я знаю, що знаю мало… Кожна людина – талант, але не всім щастить його розкрити. Хто для мене зразок високої інтеліґент­ності.

Народні традиції і звичаї, свята і обряди.

Свято першого снопа (Обжинки). Вечорниці колись і тепер. Свято Андрія (Перво­званого). Сватання колись і тепер.


11 КЛАС

(35 год., 1 год. на тиждень, резервний час – 6год.)

Мовна змістова лінія
п/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


1
1

ВСТУП

Українська мова у сучасному світі. Міжнародна асоціація україністів. “Просвіта” як громадська орга­нізація сприяння розвитку української мови. Періо­дичні мовознавчі видання.


Учень (учениця):

- володіє інформацією про місця проживання українців у світі, їх кількість, культурно-освітні умови життя, друковані та ін. засоби інформації тощо;

- знає про аспекти діяльності МАУ, Всеукраїнського та місцевого товариства “Просвіта” ім. Т.Шевченка;

- знає основні періодичні мовознавчі видання.2


3


4


5

62


1


1


1

1

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ

З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ ТА СТИЛІСТИКИ

(12 год.)

Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуа­ції: словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них, граматична основа речення, типи простих речень, члени речення, типи складних речень. Інто­нування різних типів речень.

Основні пунктограми у простому і складному реченнях, при прямій мові і діалозі.

Стилістичні засоби синтаксису. Варіантність синтаксичних одиниць як джерело стилістичного увиразнення тексту.


Будова тексту.

Стилі, типи і жанри мови. Основні документи, правила їх оформлення.


- Враховує у спілкуванні “фактор адресата”, міру його обізнаності з темою мовлення;

- розташовує раціонально елементи висловлювання у часі;

- може керувати спілкуванням;

- вибудовує висловлювання, які вестимуть мовлення до мети його автора;

- використовує стилістичні засоби відповідно до стилю мови і його жанру;

- уміє користуватися фразеологізмами і “крилатими висловами”;

- виконує естетичний аналіз текстів;

- висловлює художню критику;

- прогнозує сюжетні ходи художнього тексту.

- удосконалює вміння здійснювати мовностилістичний аналіз, уживати вивчені мовні засоби у власних усних і письмових висловлюваннях, а також закріплює пунк­туаційні навички.


7


8


91


2


1


Культура і етика спілкування

Побутове спілкування. Академічне й наукове спілкування.

Ділове спілкування. Особливості ділового спілкування: регламентованість, результативність, особливості партнерських стосунків. Види слухання. Види ділового спілкування: ділова бесіда, ділові переговори, телефонна розмова.

Невербальні (несловесні) засоби спілкування: міміка, жести, ситуація, час і місце спілкування.

Основні якісні ознаки доброго мовлення:

  • багатство й різноманітність мовлення, джерела і умови досягнення;

  • чистота мовлення;

  • виразність, образність, яскравість мовлення, засоби їх досягнення;

  • зрозумілість (логічність), достатність мовлення;
  • точність мовлення;


  • правильність як основна ознака культури мовлення.

Культура писемного мовлення. Технічні і мовностилістичні вимоги до письмового тексту.

Знає етикетні формули (вітання, прощання, вибачення, згоди, відмови, пропозиції і т.д.); розуміє зміст понять рефлексивне і нерефлексивне слухання; знає зумисні і незумисні жести, етику їх застосування; може орієнтуватися в мовленнєвих ситуаціях, коригувати обсяг, зміст і колорит свого мовлення залежно від них.


Уміє характеризувати мовлення (усне чи писемне) за його відповідністю основним якісним ознакам мовлення; знає мовні засоби творення багатого, різноманітного, точного, виразного мовлення; збагачує індивідуальний словник, добирає українські відповідники до іншомовних слів; уміє виявляти нелітературні елементи у тексті (діалектизми, жаргонізми, канцеляризми, вульгаризми, плеоназми, слова-паразити і т. ін.), правити нелогічні тексти, коментувати причини неточності тексту, добирати доречний тон, зміст, форму висловлення.


Знає основні вимоги до письмового оформлення тексту, зокрема виділення абзаців, правила переносу слів з рядка в рядок, правила скороченого запису слів і загальноприйняті умовні скорочення.10


3

Основи ораторського мистецтва
Диспут, його мета, фори і культура проведення, аргументування думок, мистецтво відповідати на запитання, види запитань (доброзичливі/недоброзичливі, коректні/некоректні, прості/складні, гострі), види відповідей (правильні /неправильні, короткі/розгорнуті, позитивні/непозитивні).

Види ораторського мистецтва. Соціально-побутове, соціально-політичне, академічне, судове, церковно-богословське, діалогічне (спір, дискусія, диспут, бесіда, ділова нарада, інтерв’ю, прес-конференція, ділова гра, “круглий стіл”, вечір запитань і відповідей – брей-ринг), парламентське, військове, торгове (реклама), лекційно-пропагандистське.- оволодіває полемічними прийомами, знає норми культури спору, вміє доводити свою позицію, спростовувати помилкові тези опонента, вчиться давати відповіді на різноманітні запитання, ставити запитання, коректувати їх залежно від сприйняття співрозмовником;


- знає види ораторського мистецтва, уміє (виголошувати) тексти-зразки кожного виду, бере участь у вечорах запитань і відповідей, диспутах, дискусіях, веде бесіду, бере інтерв’ю, пише публічну лекцію на морально-етичну, суспільно-політичну і т. ін. теми, виголошує її; виробляє ораторські навички, удосконалює природні й набуті вміння добре говорити; уміє складати план промови (доповіді, виступу і т. ін.), добирати фактичний і науковий матеріал, цитати, вивчає і знає словниковий мінімум термінів риторики.

11Робота над темами, визначеними вчителем


(5 год.)МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

Аудіювання
Говоріння

Читання

Письмо

Текстів довідко-во-методичної літератури з куль-тури мовлення.Доповідей одно-класників за ре-зультатами їх на-уково-практич-них досліджень зі складних для ру-муномовних уч-нів проблем куль-тури української мови.


Розповідей запро-шених у школу письменників, ху-дожників, журна-лістів, митців словесних і му-зичних жанрів то-що про роль пра-ці у становленні творчої особис-тості.

Інформаційних радіо- і телевізій-них повідомлень про внутрішньо-політичні, міжна-родні, економіко-правничі, спор-тивні, культурно-мистецькі та ін. теми.

Усний твір за прочи-таним художнім (пуб-ліцистичним, істо-ричним т.ін.) твором.Монолог про своє розуміння обов’язку батьків перед дітьми і дітей перед батьками.


Діалог про роль вищої освіти в самоутвер-дженні людини в сучасному суспіль-стві.


Полілог (дискусія) про книгу майбут-нього як джерело наукових, виробничо-професійних та інших знань.

Текстів (окремих розділів) науково-методичних посіб-ників з практичної стилістики, зокрема стилістики тексту.Словникових ста-тей енциклопедич-них, тлумачних лек-сикографічних праць.


Нарисів (художніх, публіцистичних) про відомих людей краю – наших сучасників.


Рецензійна нові книги, кінофільми, театральні вистави, художні виставки тощо.


Оглядових журналь-них, газетних ста-тей про культурно-мистецьке життя рідного краю, Укра-їни, Румунії.


Текстів (фрагмент-тів) перекладів ук-раїнською мовою кращих художніх творів румунських письменників-кла-сиків.

Слуховий диктант з ко-ментуванням (письмово) орфографічних, пункту-аційних та орфоепічних явищ у тексті.Переказ текстів профорі-єнтаційної та наукової тематики.


Тексти з курсу україн-ської мови, стилістики і культури мови, між предметних зв’язків.


Твір на вільну тему з вільним структуруванням тексту (щодо композицій-них частин).


Ділові папери: розписка, доручення, пояснювальна записка, заява.


Конспектування додат-кової літератури з проб-лем культури мови.

Переклад українською мовою окремих розділів праць про румунські народні звичаї та обряди.
Орієнтовні теми з розвитку зв’язного мовлення

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлень

Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов світу. Дво- і багатомовність. Українці в світі.

Мово моєї Вкраїни — що я без тебе? Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. Що тобі відомо про мовну практику української діаспори? Передай у спадок рідну мову!

Людина і Всесвіт. Земля – наш спільний дім. Проблеми урбанізації. Охорона довкілля.

Хай б’ється завжди зелене серце природи! Земля – наш спільний дім. Після мене – хоч потоп? Місто без села?

Здобуття незалежності й відновлення державності України.

Як Україна здобула незалежність. Поняття “козацька республіка”. Як козаки дітей своїх навчали.

Конституція України. Права й обов’язки громадян.

Мовні права й обов’язки громадян України. Щоб бути народним депутатом… Влада — не право, а обов’язок.

Суспільний розвиток України. Естафета поколінь. Політична система України.

Якою я бачу Україну через 20 років. Я в Україні майбутнього. Рада — не одноосібна влада.

Видатні українці.

Хто є для мене видатним українцем. Чи видатна людина — лише свого народу слава?

Надбання української літератури.


Шевченко і сучасність. Хто із сучасників вже великий поет (прозаїк)? Історія в українській художній літературі.

Загальнолюдські етичні цінності. Негативні моральні якості. Взаємини між людьми. Чоловіча й жіноча гідність.

Про межі добра і зла. У чому полягає чоловіча і в чому жіноча гідність. Я скажу йому (їй) Ви…

Краса і мода.

Якою має бути сучасна мода? Чи мода – це завжди краса? Мода у мові?

Освіта. Наука. Наукові відкриття українських учених. Проблеми вибору професії.

Що вам відомо про розвиток сучасних технологій в Україні (кібернетика, генна інженерія, інформатика)? Чи обов’язкова вища освіта сучасній людині? “Хто сказав, що все уже відкрито?”

Українське військо. Видатні українські воєначальники. Військовий обов’язок.

Захист Вітчизни – священний обов’язок кожного. Захищати — не лише воювати. Слово теж зброя.

Український спорт.

Що тобі відомо про спортивні досягнення українців. Мій улюблений вид спорту. Спорт — це шкільний урок фізкультури? Зі спортом — через усе життя.

Театри. Музеї. Музичне мистецтво. Кіномистецтво.

Кінофільм, який мені особливо сподобався. Чи театр – сучасне видовище? Хто для мене велична постать в українському музично­му мистецтві. Мій музичний світ. Чи творите ви óбрази?