litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4
м. Горлівка


Горлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 14–

багатопрофільний ліцей «Лідер»Узгоджено

Проректор обл.. ІППО

Л.Г. Чернікова


“___” ________________ 2004 р.


Затверджено

Начальник Головного

управління освіти і науки

В.В. Тесленко

“___” ________________ 2004 р.
Програма


курсу за вибором образотворче мистецтво

для учнів 5-7 класів


2004 р.

Вчитель Тарановська Людмила Миколаївна

Вчитель образотворчого мистецтва, вищої категорії


Рецензент(и) Непочатих Е.А


Підпис печатка


Затверджено педагогічною радою школи


Протокол № ___ від “____” __________ 2004 р.


Підпис директора печатка


Узгоджено з методичним кабінетом міста


Підпис печатка


Науково-методична експертиза обл. ІППО


Кабінет


Кафедра


Підпис печатка

Горлівка

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14Узгоджено

Проректор обл.. ІППО

Л.Г. Чернікова


“___” ________________ 2004 р.


Затверджено

Начальник Головного

управління освіти і науки

В.В. Тесленко

“___” ________________ 2004 р.Програма

курсу образотворчого мистецтва

для учнів 5-7 класів


2004 р.

Тарановська Людмила Миколаївна


вчитель ОШ № 14


м. Горлівка


Рецензент(и) (прізвище, ім’я, посада)


Підпис печатка


Затверджено педагогічною радою школи


Протокол № ___ від “____” __________ 2004 р.


Підпис директора печатка


Узгоджено з методичним кабінетом міста


Підпис печатка


Науково-методична експертиза обл. ІППО


Кабінет


Кафедра


Підпис печатка

Образотворче мистецтво – 5-7 класи

Пояснювальна записка.

Передмова.


На сучасному етапі розбудови держави певна і велика відведена освіті, від якої суспільство чекає формування високоосвіченої і духовної особистості, здатної до саморозвитку і до самореалізації власних здібностей і потенціалу. Сучасна молодь віддалилась від культури нашого народу, його звичаїв і традицій. Найціннішим джерелом відновлення духовності є мистецтво. Образотворче мистецтво впливає на внутрішній світ дитини і є первинним щодо інтелектуального світосприйняття, вчить сприймати красу, розвиває образне мислення, уяву, пам’ять.

Курс образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі для 5-7 класів орієнтований на знайомство з вітчизняною та світовою художньою культурою, на розвиток творчих здібностей дитини, естетичного смаку, формування особистої оцінки світу. Час ставить перед вчителем завдання – створити умови для засвоєння нових знань та вмінь і розвитку та саморозвитку творчих задатків учнів.

В попередніх програмах, з якими я працювала, мене вражають дві речі: бажання осягти неосяжне (за один час на тиждень, і неврахування умов сучасної провінціальної школи). Це зумовило мене спланувати власну чітко-системну, послідовну, логічно-взаємозв’язану програму, з урахуванням вікових особливостей дітей.


Програму складено за власною організацією розділів та змісту, спираючись на власний багаторічний педагогічний досвід, потреби сьогодення і особливості сучасного стану школи.

Маю надію, що дана програма стане не тільки мені в нагоді й допоможе зробити викладання предмету розвиваючим, насиченим, і цікавим молодому поколінню відкривати чудовий світ художньої культури.


Мета і задачі навчання образотворчому мистецтву.


Сучасне замовлення суспільства вимагає оновлення освіти і навчально-виховного процесу, що означає зміну цілей та змісту навчання.

Мета в навчальних програмах образотворчого мистецтва, це прогноз майбутнього, бажаного результату. В стислій формі визначається як розвиток у дітей естетичних ідеалів, індивідуальних здібностей, розширення інтелектуального та духовного рівнів на основі вивчення культурної спадщини українського народу і народів світу, що допоможе раціонально підготувати дитину до життя.

Мета.

Конкретизується в головних задачах курсу образотворчого мистецтва.


 1. Формування художньо-естетичного ставлення до дійсності, як здатності до неспоживацького художнього пізнання світу, розвивати вміння бачити прекрасне і усвідомлювати його.

 2. Розвиток творчого потенціалу особистості, творчої уяви, оригінального асоціативно - творчого мислення, спостережливість, здорову пам’ять тощо.

 3. Формування уявлення про образотворче мистецтво, його історію, навичок розуміння мови різних видів образотворчого мистецтва, усвідомлення ролі художнього образу в мистецтві, розвивати навички його сприйняття емоційно-естетичної оцінки.
 4. Формування потреб до художньої, творчості, вміння створити виразний художній образ, оригінальну композицію мовою того чи іншого образотворчого мистецтва; оволодіння основами художньо-образної мови і виражальними можливостями художніх матеріалів та різних видів художніх технік.


 5. Розвиток сенсорних здібностей дітей, що сприятиме повноцінності художньо-естетичного сприймання та поліпшенню якісного боку практичної художньо-творчої діяльності.


Зміст і структура програми.


Пропоновану програму з образотворчого мистецтва розроблено відповідно до державної програми “Освіта (Україна ХХI ст.)”. Програма забезпечує умови розвитку особистості учня на рівні державних стандартів у галузі художньої культури.

Система змісту образотворчого мистецтва в даній програмі запозичена у Б.М. Німенського. В основу його програми була покладена цілісна блоково-тематична побудова. Єдиного кола пізнання у кожному році і чверті при різноманітній практичній діяльності.

Структура програми, послідовність виконання завдань, зміст уроків, визначені відповідно до вікових закономірностей в галузі образотворчої діяльності, з виділенням головних проблем, зв’язку теоретичних знань і практичних умінь. Системність програм дає дитині опорні знання і змогу розвивати її мислення, емоційно-ціннісну оцінку світу через особисте приймання.

Закладена динаміка викладання образотворчого мистецтва розгортається за домінуючими напрямками художньо-естетичного розвитку школярів:

I. Пізнавальний.

 • Систематизація та поглиблення знань з образотворчого мистецтва;

 • Формування та вдосконалення практичних умінь і навичок в різноманітних художніх техніках та матеріалах;

 • Розвиток спостережливості, здорової пам’яті, уяви.

II. Сприймальний.

 • Формування навичок сприймання і аналізу світової і художньої спадщини;

 • Розвиток художньої уяви, мислення естетичного ставлення до мистецтва і явищ світу;

 • Формування художнього смаку;

III. Художньо-творчий.
 • Реалізація індивідуальних творчих здібностей;


 • Формування творчої особистості на основі духовної спадщини народу;


Основні вимоги до знань та вмінь учнів на кінець навчального року по розділах програми.


Питання композиції.


Учні повинні знати:

 • Поняття композиції;

 • Закони і прийоми композиції;

 • а) цілісності;

 • б) рівноваги;

 • в) контрастів і нюансів;

 • г) ритму;

 • д) симетрії;

 • ж) динаміки і статики;

Підпорядкованість сюжетно-тематичної композиції темі і цілі розкриття задуму.

Учні повинні вміти:

 • Створювати сюжетно-тематичні композиції в різних жанрах образотворчого мистецтва;

 • Застосовувати закони композиції в творчих роботах;

 • Виділяти прийомами композиції головне і підпорядковувати йому другорядне;

 • Створювати динамічні і статичні, відкриті і закриті композиції;

 • Створювати абстрактні композиції;

Графіка.

Учні повинні знати:

 • Види та жанри графіки;

 • Зображувальні засоби графіки;

 • Поділ графіки на оригінальну і тиражну;

 • Закони лінійної перспективи, передачу плановості за допомогою лінії;

 • Пропорції фігури людини і голови;

 • Види технік на папері;

 • Можливості кольорової графіки;

 • Закони світлотіні;

 • Специфіку художньо-прикладної графіки;

 • Види гравюри і техніки друку;

 • Композиційні прийоми роботи;

 • Види шрифтів;

 • Ритм в композиції;

Учні повинні вміти:

 • Використовувати виражальні засоби;
 • Свідомо вибирати формат і його орієнтацію;


 • Володіти графічними техніками і матеріалами;

 • Виконувати швидкі замальовки;

 • Передавати плановість за допомогою графічних засобів;

 • Передавати форму предметів;

 • Передавати об’єм, пропорції, фактуру поверхні предметів;

 • Передавати рух фігури людини;

 • Виношувати портрет;

 • Створювати ескізи різних видів промислової і крижкової графіки (етикетки, листівки, ілюстрації тощо).

 • Передавати загальну форму тварин і птахів;

 • Стилізувати природні форми в декоративні;

Живопис.

Учні повинні знати:

 • Види та жанри живопису;

 • Особливості жанру живопису;

 • Техніки живопису з різними художніми матеріалами;

 • Виражальні засоби живопису (колір);

 • Основи композиції;

 • Елементарні властивості кольорів (хроматичних і ахроматичних);

 • Закони кольорознавства;

 • Закони повітряної перспективи;

 • Знати визначних художників України та світу;

Учні повинні вміти:

 • Володіти прийомами роботи з фарбами в різних живописних техніках;

 • За допомогою кольорознавства передавати настрій, простір, форму, об’єм;

 • Працювати на вологому папері;

 • Створювати нові кольори і відтінки;

 • Стилізувати колір;

 • Передавати плановість живописними засобами;

 • Давати загальну характеристику жанрам живопису;

Декоративно-ужиткове мистецтво.

Учні повинні знати:

 • Види декоративно-ужиткового мистецтво;

 • Виражальні засоби;

 • Значення оберегової символіки в ДУМ;

 • Види писанок;

 • Технологій виготовлених писанок;


 • Види народного розпису;

 • Історичні витоки розвитку ДУМ;

 • Майстрів традиційного народного мистецтва України;

Учні повинні вміти:

 • Володіти прийомами роботи з різними матеріалами і інструментами;

 • Володіти техніками витинанки;

 • Виготовляти писанку, мальованки за традиційними мотивами;

 • Виготовляти авторську оригінальну писанку;

 • Виконувати розпис за народними мотивами;

Дизайн.

Учні повинні знати:

 • Про дизайн, як про художнє конструювання;

 • Про різні напрями дизайнерських розробок;

 • Історичні витоки виникнення дизайну;

Учні повинні вміти:

 • Володіти елементарними прийомами моделювання;

 • Узгоджувати власні розробки з напрямками сучасного світового дизайну;

Скульптура.

Учні повинні знати:

 • Види та жанри скульптури;

 • Різновиди скульптури;

 • Виражальні засоби скульптури;

 • Методику роботи над площинною та об’ємною скульптурою;

 • Визначних скульпторів України і світу;

Учні повинні вміти:

 • Володіти прийомами роботи з пластичним матеріалом;

 • Передавати в об’ємі пропорції, пластику форм, фактуру поверхні;

 • Стилізувати об’єм;

 • Виконувати рельєфи композиції;

 • Виконувати об’ємні творчі роботи;

Архітектура.

Учні повинні знати:

 • Про архітектуру як мистецтво, її види;

 • Композиційні рішення;

 • Вимоги до архітектури;
 • Архітектурні стилі різних епох України;


 • Художньо-виражальні засоби архітектури;

 • Поняття синтез мистецтв архітектурі;

 • Конструкторські знахідки в архітектурі;

 • Закони лінійної перспективи;

 • Поняття масштабу;

 • Найважливіші архітектурні пам’ятники світу і України;

Учні повинні вміти:

 • Володіти прийомами композиції;

 • Виконувати швидкі архітектурні замальовки з репродукцій;

 • Виконувати інтер’єр приміщення засобами лінійної перспективи;

 • Виконувати ескізи архітектурних деталей і декору;

 • Виконати проект будинку за власним проектом;

 • Розрізняти архітектурні стилі різних епох;

Програми для 5-7 класів.


Головне-виховати з дитинства смак, поняття і спрагу спілкування із справжнім мистецтвом, високий естетичний смак і самостійність судження.


З огляду на сказане, мета програми-навчити учнів різних способів відображення реального світу, зберігаючи індивідуальність, безпосередність кожного, розвиваючи творчу уяву і формуючи зацікавленість художньо-естетичного сприйняття дійсності.

Сприйманню мистецтва програма приділяє велику увагу на окремих уроках у кожному розділі. Крім того, майже на кожному уроці пропонується запозичити кілька хвилин для сприймання, що допоможе формуванню основ художнього мислення учнів, їхнього стійкого інтересу для спілкування з образотворчим мистецтвом.

У розділах сприймання здійснюється на матеріалі шедеврів світового мистецтва і творів українських авторів і вирішує такі задачі:

 • Розширює знання про різні види образотворчого мистецтва, його жанри;

 • Формує уявлення про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва;
 • Формує навички естетичного приймання художніх творів вміння емоційно ставитись до творів й висловлювати своє ставлення щодо твору.


Практична художньо-творча діяльність учнів охоплює максимальну кількість учбового часу на уроках образотворчого мистецтва і передбачає широкий спектр художніх технік і матеріалів, включаючи роботу на площині і в об’ємі.

В кожному з розділів робота виконується за основними навчальними проблемами.

 • Питання композиції;

 • Форма;

 • Пропорції;

 • Конструкція;

 • Простір;

 • Об’єм;

 • Колір;

Освоєння навчальних проблем програма пропонує здійснювати у трьох аспектах художньо-творчого розвитку:

 • Реалістичну: з натури, з пам’яті, за уявою;

 • Виражальному: в різних стильових напрямках від абстрактних до асоціативно-виражальних;

 • Декоративному: за уявою;

Таким чином учні ознайомлюються з:

 • Особливостями художньо-образної мови різних видів образотворчої діяльності;

 • З пластичними техніками;

 • Способами передачі простору;

 • Об’ємо-пластичним зображенням на площині;

 • З можливостями кольору, створення гармонічних співзвучностей кольору в природі і в народному декоративно-прикладному мистецтві.

 • У дітей формуються навички не фотографічного копіювання, а створення образів на базі власних уявлень в емоційно-естетичному ключі – вільно оперуючи лініями, фарбами, формами тощо; забезпечуються можливості прояву індивідуальних уподобань в межах улюбленої манери зображення.

Запропонована програма складається з двох частин:

 1. Розділи програми з тематикою навчальних із орієнтовним переліком практичних завдань.

 2. Розгорнутий календарно-тематичний план.

Тематичний план.Розділи

Кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

Оригінальна графіка

6Графіка

12

9

5

Живопис

7

9
Декоративно-ужитнове мистецтво.

10

10
Скульптура
9
Дизайн. Художнє конструктування.7

Архітектура.12

Тематична композиція. Жанри.11

Всього за рік

35

35

35


Програма складається з таких розділів і подається в такій послідовності:


Клас

Семестр

Розділ

Кількість годин

5

I

Живопис. Світ кольорів. Оригінальна графіка. Графіка (12 г. усього).

7


6

3

II

Графіка.

Декоративно-ужиткове мистецтво.

9

10

6


I

Графіка.

Живопис. Жанри. Техніки.

7

9

II

Декоративно-ужиткове мистецтво.

Скульптура.

10


9

7

I

Тематична композиція. Жанри. Графіка.

11


5

II

Дизайн. Художнє конструювання.

Архітектура.

7


12

105 годин.следующая страница >>