litceysel.ru
добавить свой файл
1
Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

і виховної роботи

Мамчур З.І.

___________________________

“______”_______________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Нормування антропогенного навантаження

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації гідроекологія, прикордонний екологічний контроль, екологія

землекористування та агробізнес

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення ^ Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Нормування антропогенного навантаження. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки - 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування


Розробник: Кирильчук Андрій Андрійович, к.г.н., доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів


Протокол № 14 від. “_15___” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою ґрунтознавства і географії ґрунтів


_______________________ ( Позняк С.П. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) -^ 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн

(гідроекологія, прикордонний екологічний контроль, екологія землекористування та агробізнес)


Протокол № 4 від. “ 29 червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

^ 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,0

6.040106 - Екологія, охорона навколиш­нього середовища та збалансоване приро­докористування

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

6.040106 - Екологія, охорона навколиш­нього середовища та збалансоване приро­докористування

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


2010

-

Курсова робота - немає

Семестр

Загальна кількість годин – 32 год.

3-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1 год.

самостійної роботи студента – 2 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


32 год.

-

^ Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

-

-

^ Самостійна робота

40 год.

-

ІНДЗ:

Вид контролю: тест

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Безсистемне і безконтрольне використання природних ресурсів, порушення і руйнування природоохоронних систем, забруднення навколишнього середовища, надмірне техногенне навантаження і викликані ним надзвичайні екологічні ситуації та аварії призвели до того, що екологічні проблеми стали одними з найактуальніших і найгостріших проблем сьогодення як світового, так і державного та регіонального рівнів.

Метою даного курсу є володіння методологією проведення екологічного контролю на основі комплексу метрологічного і нормативного забезпечення при вирішенні проблем охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, прийнятті науково обґрунтованих управлінських рішень та забезпеченні гармонізації принципів і методів охорони довкілля зі світовими вимогами.

Для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • розглянути методологічні засади санітарно-гігієнічного, екологічного та науково-технічного нормування, види забруднювачів та їхні характеристики, вплив забруднювачів на здоров’я та життєдіяльність організмів;

 • застосовувати нормативи в області охорони вод, атмосфери, лісокористування та нормування вмісту хімічних речовин у ґрунті;

 • аналізувати особливості розподілу забруднювачів в геосистемах та екосистемні чинники перерозподілу забруднювачів;

 • методологічні основи нормування навантажень на екосистеми. Реакція природних систем на антропогенні навантаження. Концепція стійкості еко – та геосистем до антропогенних навантажень. Стан та динаміка систем, механізми забезпечення стійкості.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні термінологічні визначення, поняття, положення у галузі стандартизації і нормування; різноманітні методики аналізу, методи правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів та проведення деяких інших операцій, що наведені у стандартах і нормативних документах; комплекс метрологічного та нормативного забезпечення, яке допомагає отримувати реальну інформацію про стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізичних величин, проводити виміри вмісту інгредієнтів в об’єктах довкілля.

вміти: використовувати знання з галузі стандартизації і нормування для того, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально використовувати ресурси, володіти інформацією про стан довкілля, приймати науково обґрунтовані управлінські рішення.


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. Екологічне нормування антропогенного навантаження як невід’ємна складова діяльності людства у галузі збереження навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Тема 1. Вступ. Основні поняття: екологічна безпека, екологічний ризик. Поняття ГДК. Функції екологічного нормування. Види: санітарно-гігієнічне та екологічне нормування. [5, c. 3-12].

Тема 2. Методологічні засади санітарно-гігієнічного нормування. Види забруднювачів та їхні характеристики, вплив забруднювачів на здоров’я та життєдіяльність організмів. [5, c. 20-38].

Тема 3. Види нормативних документів, які містять природоохоронні норми і правила. Загальні положення санітарно-гігієнічного нормування. [3, c. 49-71].

Тема 4. Нормативи в області охорони вод. Основні методики гігієнічного нормування хімічних сполук у воді водоймищ. ОБРВ, рибогосподарські нормативи. [5, c. 62-82].

Тема 5. Нормативи в області охорони атмосфери. Принципи гігієнічної оцінки та критерії шкідливості атмосферних забруднень. [4, c. 121-150; 6, c. 9-16].

Тема 6. Нормування вмісту хімічних речовин у ґрунті. Дослідне обґрунтування норм, пріоритетність нормування хімічних речовин. Нормативи вмісту шкідливих речовин у рослинах. [1, с. 89-123; 6, c. 151-210].

Тема 7. Проблеми існуючої системи нормативів. Проблема врахування комбінованої дії забруднювачів. Розробка інтегральних показників стану середовища. [2, c. 67-98; 5, c. 211-221].

Змістовий модуль 2. Нормування навантажень на екосистеми. Реакція природних систем на антропогенні навантаження. Концепція стійкості еко – та геосистем до антропогенних навантажень.

Тема 8. Методологічні основи нормування навантажень на екосистеми. Реакція природних систем на антропогенні навантаження. Концепція стійкості еко – та геосистем до антропогенних навантажень. Стан та динаміка систем, механізми забезпечення стійкості. [1, c. 6-12; 3, c. 8-16].

Тема 9. Нормування антропогенних навантажень на геосистеми на базі концепції їхньої стійкості. Норми безвідмовності, оцінка пріоритетності норм. [1, c. 72-81; 3, c. 110-160].

Тема 10. Перерозподіл забруднювачів в геосистемах. Види міграції речовини. Геохімічні бар’єри, їхні види. Екосистемні чинники перерозподілу забруднювачів. Нагромадження забруднювачів у трофічних ланцюгах, біологічне самоочищення. [1, c. 92-101; 3, c. 170-180].

Тема 11. Нормування техногенного хімічного забруднення. Формування первинного поля забруднення та техногенних аномалій. Інтегральний потенціал самоочищення екосистем. [1, c. 22-51; 5, c. 112-163].

Тема 12. Нормування у сільському господарстві. Напрями нормування сільськогосподарської діяльності. Нормативи внесення добрив, хімічних засобів захисту рослин. [1, c. 72-81; 2, c. 140-190].

Тема 13. Нормування навантажень на ґрунт з метою запобігання розвитку прискореної ерозії. Види та основні чинники розвитку ерозії. Способи обчислення ерозійного потенціалу.

Тема 14. Нормування у лісокористуванні. Ґрунти лісів і лісового фонду, види рубок, принципи та методи визначення розрахункової лісосіки. [5, c. 42-71].

Тема 15. Нормування рекреаційних навантажень. Поняття рекреаційної дигресії. Норми ємності рекреаційних об’єктів. [1, c. 175-185; 5, c. 210-260].

Тема 16. Екологічне нормування при використанні водних об’єктів. Значення захисту заплав. Поняття антропогенної евтрофікації та її попередження. [6, c. 250-270].


^ 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Екологічне нормування антропогенного навантаження як невід’ємна складова діяльності людства у галузі збереження навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Тема 1. Вступ. Основні поняття: екологічна безпека, екологічний ризик. Поняття ГДК. Функції екологічного нормування. Види: санітарно-гігієнічне та екологічне нормування.
2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Методологічні засади санітарно-гігієнічного нормування. Види забруднювачів та їхні характеристики, вплив забруднювачів на здоров’я та життєдіяльність організмів.
2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Види нормативних документів, які містять природоохоронні норми і правила. Загальні положення санітарно-гігієнічного нормування.
2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Нормативи в області охорони вод. Основні методики гігієнічного нормування хімічних сполук у воді водоймищ. ОБРВ, рибогосподарські нормативи.
2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Тема 5. Нормативи в області охорони атмосфери. Принципи гігієнічної оцінки та критерії шкідливості атмосферних забруднень.
2

-

-
2

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Нормування вмісту хімічних речовин у ґрунті. Дослідне обґрунтування норм, пріоритетність нормування хімічних речовин. Нормативи вмісту шкідливих речовин у рослинах.
2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Проблеми існуючої системи нормативів. Проблема врахування комбінованої дії забруднювачів. Розробка інтегральних показників стану середовища.
2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Разом – зм. модуль 1

27

14

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Нормування навантажень на екосистеми. Реакція природних систем на антропогенні навантаження. Концепція стійкості еко – та геосистем до антропогенних навантажень.

Тема 8. Методологічні основи нормування навантажень на екосистеми. Реакція природних систем на антропогенні навантаження. Концепція стійкості еко – та геосистем до антропогенних навантажень. Стан та динаміка систем, механізми забезпечення стійкості.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 9. Нормування антропогенних навантажень на геосистеми на базі концепції їхньої стійкості. Норми безвідмовності, оцінка пріоритетності норм.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Перерозподіл забруднювачів в геосистемах. Види міграції речовини. Геохімічні бар’єри, їхні види. Екосистемні чинники перерозподілу забруднювачів. Нагромадження забруднювачів у трофічних ланцюгах, біологічне самоочищення.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 11. Нормування техногенного хімічного забруднення. Формування первинного поля забруднення та техногенних аномалій. Інтегральний потенціал самоочищення екосистем.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 12. Нормування у сільському господарстві. Напрями нормування сільськогосподарської діяльності. Нормативи внесення добрив, хімічних засобів захисту рослин.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 13. Нормування навантажень на ґрунт з метою запобігання розвитку прискореної ерозії. Види та основні чинники розвитку ерозії. Способи обчислення ерозійного потенціалу.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 14. Нормування у лісокористуванні. Ґрунти лісів і лісового фонду, види рубок, принципи та методи визначення розрахункової лісосіки.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 15. Нормування рекреаційних навантажень. Поняття рекреаційної дигресії. Норми ємності рекреаційних об’єктів.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 16. Екологічне нормування при використанні водних об’єктів. Значення захисту заплав. Поняття антропогенної евтрофікації та її попередження.
2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Разом – зм. модуль 2

45

18

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

^ Усього годин

72

32

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Характеристика антропогенних факторів впливу на довкілля

1

2

Джерела забруднення природних вод в агропромисловому виробництві

2

3

Види моніторингових спостережень атмосферного повітря

2

4

Види діяльності та об’єкти, які становлять підвищену екологічну небезпеку

2

5

Гігієнічні показники санітарного стану ґрунтів сільськогосподарських угідь і населених пунктів

2

6

Класифікація видів забруднення навколишнього середовища

2

7

Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

2

8

Форми екологічної експертизи

3

9

Організація проведення державної екологічної експертизи проектної документації

3

10

Оцінка впливу проектованої діяльності на навколишнє середовище

3

11

Правова основа і нормативна база екологічної експертизи

3

12

Складання геоекологічних карт

3

13

Закони та законодавчі акти в галузі охорони довкілля, які діють в Україні

3

14

Міжнародні угоди в галузі охорони навколишнього середовища

3

15

Державні стандарти України

3

16

Розрахунки економічних збитків від забруднення довкілля

3

Разом

40^ 6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ

III-й семестр

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

100

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою ( для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Упродовж семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


^ 7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Опорні конспекти лекцій по темах двох змістових модулів.

 2. Інструктивно-методичні матеріали для виконання завдань самостійної роботи.

 3. Інструктивно-методичні матеріали до роботи з тестами, питаннями контролю.


^ 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

 2. Войцицький А.П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – К.: Генеза, 2005. – 278 с.

 3. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Ліней, 1995. – 224 с.

 4. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 268 с.

 5. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 372 с.

 6. Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Моісеєв В.Ф. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. — Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — 284 с.

Допоміжна

 1. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.

 2. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – С.123-160

 3. Екологічна експертиза та екологічна інспекція / А.І. Корабльова, Л.Г. Чесанов Т.І. Долгова та ін. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 220 с.

 4. Екологія: основи теорії і практикум / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь. – Львів, 2003. – 293 с.

 5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

 6. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Карацький М.О. Основи екології та економіка природокористування: Навч. посібник. – Суми: Університ. книга, 2001. – 326 с.9. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. http://ukr-tur.narod.ru/bibl/bibliot.htm

 2. http://ukrlibrary.org/1101.htm

 3. http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-2/08lvioap.pdf