litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 15 16


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ

ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО


“Затверджую”


Ректор ХНУМ імені І.П. Котляревського


___________Т.Б. Вєркіна


“_____”___________2011 р.


ПРОГРАМИ

ТВОРЧИХ ВИПРОБУВАНЬ

з фахових дисциплін для вступників


за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво»

спеціальністю 7.02020401 8.02020401   «Музичне мистецтво» та

за напрямом 6.020201 «Театральне мистецтво»

спеціальністю 7.02020101, 8.02020101 «Театральне мистецтво»

до Харківського національного університету мистецтв

імені  І.П. Котляревського 2011/2012 н.р. за державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб


Харків – 2011

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ

ІМЕНІ  І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО


НАПРЯМ 6.020204 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»


КАФЕДРА ІСТОРІЇ МУЗИКИ


ПРОГРАМА

фахових випробувань для абітурієнтів


До складання вступних випробувань допускаються особи, які мають документ про підготовку відповідно до напряму 6.020204 «Музичне мистецтво» за програмами вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації, а також особи, які мають документ про повну загальну середню освіту і музично-теоретичну та фахову підготовку відповідно до програм вищих музичних навчальних закладів I-II рівня акредитації.


Вступник складає такі вступні випробування:


Творчий конкурс №1:

Музична література

Екзаменаційна комісія враховує комплекс професійних даних абітурієнта:

- здатність до науково-дослідницької роботи;

- схильність до аналітичного типу мислення.


Вступник виконує:

Письмово: абітурієнт повинен написати твір на одну із трьох заданих тем, присвячених: характеристиці творчості одного з композиторів, видатному твору світової музичної культури, або вільній темі з питань спеціальності, що обирає абітурієнт. На написання надається 4 академічних години (забороняється користуватися будь-якою літературою та нотами).

Усно: абітурієнт повинен продемонструвати знання з музичної літератури в обсязі програмних вимог середнього музичного навчального закладу або музичного навчального закладу I і II рівня акредитації. На підготовку трьох питань з західної, російської, української музики, музики XX століття надається 30 хвилин.

Список рекомендованої літератури:


 • Галацька В. Музична література зарубіжних країн. – Ч.1.,3. – М.,1983, 1985.

 • Гівенталь І., Щукіна Л. Музична література. – Ч.1.,2. – М., 1984, 1986.

 • Друскін М. Історія західно-европейської музики. – Т.4., - М., 1973.

 • Друскін М. Про західноєвропейську музику XX століття. – М., 1973.

 • Рапацька Л. Історія російської музики від стародавньої Русі до «срібного віку». – М., 2001.

 • Російська музична література. Навчальний посібник для музичних училищ. – Вип.1-4., - М., 1957-1962.

 • Ентеліс Л. Силуети композиторів XX століття. – М., 1973.

 • Історія української музики. – В 6 тт. – К., 1989-1991.

 • Нариси з історії української музики. – К., 2003.

 • Мартинов І. Нариси із зарубіжної музики 1-ї половини XX століття . – М., 1970.

 • Нікітіна Л. Радянська музика: історія та сучасність. – М., 1991.

Історія української музики.(ред. О.Шреер-Ткаченко) – К., 1981.

Творчий конкурс  №2:

Колоквіум

Колоквіум проводиться у формах тестового, творчого випробування та співбесіди. Орієнтований рівень знань в обсязі програмних вимог середнього музичного навчального закладу або музичного навчального закладу I і II рівня акредитації.


2.1) Тестування проводиться 30 хвилин і включає 40 питань з таких напрямків:

1) історичні факти музичного мистецтва;

2) знання історії суміжних мистецтв в їх зв’язках зі світовою музикою;

3) знання імен видатних музикознавців та їх основних наукових праць.

2.2) Творче випробування виявляє професійні музичні здібності, слухові навички, оригінальність мислення, включає письмову та усну форми.

Письмово: скласти другий голос (верхній або нижній, підголосок або розвинутий контрапункт) до запропонованої мелодії з виявленням тональних відхилень, модуляцій, інтонаційної співвіднесеності, самостійності мелодичних ліній, якісного голосоведіння.

Усно: імпровізувати друге речення до одноголосного мелодичного фрагменту з метою його інтонаційного та структурного завершення.

2.3) Співбесіда виявляє: загальний культурно-освітній рівень знань абітурієнта; знання сучасного музичного життя.

Список рекомендованої літератури:


 • Основи художньої культури (ред. В.Лозового). – Харків, 1997.

 • Энциклопедия искусства XX века. – М., 2002.

 • Дмитриева Н. Краткая история искусств. – Вып.1-2., М., 1987-1991.

 • Шейко В., Гаврюшенко О., Кравченко А. Історія художньої культури. Українська художня культура. – Харків, 2001.

 • Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994.

 • Українська музична енциклопедія в 3 томах. – К., 1992.

 • Шаров І. 100 видатних імен. – К., 1999.

 • Музика XX століття . Нариси. Кн..1-5. – М., 1976-1987.

 • Павлишин С. Музика двадцятого століття . – К., 2000.

 • Малая история искусств.

2.4) Фортепіано

До складу програми, що виконується напам’ять необхідно включити:

 1. поліфонічний твір;


 2. класичну сонату (I або II і III частини);

 3. розгорнуту п’єсу.


Творчий конкурс №3 :

3.1) Сольфеджіо

Вступник виконує:

Письмово: запис триголосного диктанту у формі однотонального періоду з хроматизмами, відхиленнями в тональності I ступеню спорідненості. Час виконання 30 хвилин. Кількість програвань – 10. (Орієнтовні збірки Додатку №1).

Усно:

Записати на нотному стані та проспівати: звукоряди мажорних та мінорних ладів (трьох видів); народні та штучні лади; тризвуки; септакорди та їх обернення; Д9 (двох видів); дисонуючі інтервали та акорди з розв’язанням в певній тональності; модуляції в тональності I ступеню спорідненості.

Визначити на слух: інтервали; акорди; розв’язання дисонуючих інтервалів та акордів з визначенням тональності; лади; поступові та енгармонічні модуляції.

Просольфеджувати одноголосні та двоголосні приклади. Орієнтуватися на зразки досить складні у всіх відношеннях. (Орієнтовні збірки Додатку №1).


3.2) Гармонія

Вступник виконує:

Письмово: гармонізація мелодії у формі однотонального періоду з альтерацією, відхиленнями в тональності I ступеню спорідненості. Час виконання 90 хвилин. (Орієнтовні збірки у Додатку №2).

Усно:

Теоретичне питання відповідно програмних вимог з курсу гармонії середнього музичного учбового закладу або музичного навчального закладу I і II рівня акредитації. (Орієнтовні збірки у Додатку №2).

Гра на фортепіано: модуляції в тональності I ступеню спорідненості та енгармонічної модуляції у віддалену тональність; секвенцій (діатонічної, хроматичної або модулюючої).

Гармонічний аналіз музичного зразка малої форми або фрагменту великого твору, що запропоновано в екзаменаційному білеті (зробити письмово).


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
следующая страница >>