litceysel.ru
добавить свой файл
1


Підсумки роботи Сумського державного університету

за 2009 р. та основні завдання на 2010 р.

(Узагальнюючий звіт ректора Сумського державного університету А.В. Васильєва на

конференції трудового колективу СумДУ)


Шановні колеги, студентський актив!

Підсумовуючи роботу університету за 2009 рік, звітуючи відповідно до Закону особисто, маю підстави зазначити, що наші плани в переважній більшості позицій виконані. Можемо, незважаючи на фінансові та демографічні виклики, визначити 2009 рік для СумДУ успішним. Ми вперше побачили університет на 11-му місці серед ВНЗ України у Всесвітньому Інтернет–рейтингу Webometrics. Поширювалася освітня, наукова та міжнародна діяльність, зміцнювалася матеріальна база, продовжувалося вирішення соціальних питань, розвивалася позанавчальна сфера студентського життя тощо. Усе це, безумовно, результат колективних зусиль, наслідок здорового психологічного клімату, високого рівня університету в цілому.

У переліку структурних перетворень та заходів з поширення освітньої діяльності у звітному періоді було:

– підвищення статусу спеціальностей “Переклад” і “Фінанси” до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», успішне проведення акредитації 21 спеціальності із підтвердженням при цьому досягнутих, передусім, магістерських рівнів;

– відкриття підготовки з “Маркетингу” другої освіти і за спеціальністю “Журналістика” заочної форми;

– запровадження таких іміджевих спеціалізацій, як комп’ютерний дизайн, земельне право;

– організація паралельного навчання за інтегрованими “дуальними” планами двох напрямів денної та заочної форм, що, з одного боку, поглиблює компетентність випускника, а з іншого – збільшує контингент студентів заочної форми;

– поширення підготовки студентів за програмою офіцерів запасу на Шосткинський та Конотопський інститути, а також на нові ВНЗ Чернігівщини. Конкурс на цю форму навчання становив 2 особи на місце.


У 2009 році пройдено певний шлях з відкриття ще 11 спеціальностей, ліцензування на рівень “магістр”, збільшення ліцензійних обсягів підготовки. Вважаю, що позитивне завершення цих намагань у 2010 році з більшості позицій є реалістичним.

Набула свого подальшого розвитку система підвищення кваліфікації.

– Збільшено до 20 кількість відповідних підрозділів. Створені центри ендоскопічних методів діагностики, промислових інформаційних технологій, електроніки та приводів та ще один центр мережевої академії Cisco.

– Незважаючи на зменшення показників контингенту (криза не може не відчуватися), через цю систему пройшло майже 2000 осіб, що дало близько 20 тис. годин навчального навантаження й більше 3 млн грн. фінансових надходжень.

У той же час 28 напрямів тематичних короткотермінових курсів є недостатнім, та й серед підрозділів, які надають ці послуги не студентам, можна позитивно відмітити тільки Медінститут і кафедри політології, інформатики, електроенергетики, технічної теплофізики, КСУ, ТМВІ, опору матеріалів. До речі, останні дві збільшують і обсяги наукових замовлень від підприємств, що є прикладом зв’язку цих напрямків діяльності.

У 2010 році плануємо створити:

– за програмою “Темпус” центр підвищення кваліфікації для держслужбовців;

– клуб підприємців та бізнесменів;

– “Регіональний бізнес–інкубатор”,

а також відкрити підготовку водіїв.

До значущих структурних перетворень 2009 року належать створення факультету електроніки та інформаційних технологій, реорганізація інженерного факультету в ТеСЕТ. У складі кафедри “Право” відкрита юридична клініка та створені ще 4 філії інших випускових кафедр на підприємствах та в організаціях. Заради відповідних якісних змін факультет підвищення кваліфікації викладачів реформовано у факультет підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій.

Створені кафедри електронних приладів і автоматики та економіки і управління в Конотопському інституті, а наказом МОНУ Сумський державний центр науково-технічної і економічної інформації реорганізовано у структурний підрозділ СумДУ.Кадрове забезпечення

Частка осіб зі вченими званнями та науковими ступенями, загальна кількість яких за рік зросла до 484 осіб, уперше досягла майже 70%. Докторів наук, професорів уже 63 особи. Нашими колегами захищено 4 докторських та 40 кандидатських (наш абсолютний рекорд) дисертацій. А ще 4 докторів та 11 кандидатів наук ми запросили із інших організацій. Відкрита у спецраді спеціальність “Екологічна безпека”. Необхідно продовжувати роботу щодо появи нових спеціальностей із захисту дисертацій та підвищення їх рівня до докторського.

Суттєво збільшилася кількість кафедр, на яких частка осіб з вченими званнями на науковими ступенями становить або наближається до 100%.

У той же час для досягнення показників найвищого акредитаційного рівня треба ще наполегливо працювати. На 25 кафедрах кадровий потенціал недостатній, а 40% кафедр ще не мають у своєму складі докторів наук. Єдиним факультетом, де позитивні кадрові зрушення відбулися на усіх кафедрах, є ЕлІТ, майже достатній кадровий потенціал має Медичний інститут.

Стратегічним питанням є суттєве збільшення докторантури, аспірантури (у тому числі повноплатної) та кількості студентів у групах наукового резерву.

Формування контингенту студентів


Це та складова, яка найбільшою мірою визначає і успішність університету, і штатні можливості, і фінансовий стан. При цьому демографічні тенденції стають усе більш загрозливішими, а 2012 рік, який наближається, іменують роком “природного відбору ВНЗ”.

Минулорічну літню кампанію, у порівнянні з іншими ВНЗ, вважаємо успішною. За денною формою дещо збільшили ліцензований обсяг прийому, а також обсяги держзамовлення за напрямом “Правознавство” і в цілому із заочної форми навчання. Також утриманий на рівні 2008 року показник зарахування на денну форму повноплатників. У той же час на 1–й курс цієї форми зараховано на 7% менше, ніж у 2008 році. Особливо це стосується факультету ТеСЕТ, Шосткинського і дещо у меншій мірі Конотопського інститутів.


Триває тенденція зменшення прийому заочників. Втрати тільки по 1–му курсу порівняно із 2005–2007 роками становлять 60-70%.

Звертаю увагу факультетів та випускових кафедр, які повинні шукати своїх партнерів за спорідненими спеціальностями серед технікумів та коледжів, на стійку динаміку зменшення прийому на 2–3 курси як за денною, так і за іншими формами навчання.

Цим тенденціям ми протиставляємо пошук нових форм профорієнтаційної роботи, але головним вбачаємо підвищення іміджу окремо кожної спеціальності й передусім якості підготовки, конкурентоспроможності наших випускників.


Навчальний процес, його методичне і технічне забезпечення

– Наші студенти визначили СумДУ на 4–й позиції у Всеукраїнських олімпіадах.

– Медінститут за оцінками Міністерства охорони здоров’я поділяє 2-4-те місця серед медичних вишів за 8 сертифікаційними порівняльними іспитами для інтернів.

– За рік видано, як і в 2008 році, 9 підручників, із них один міжнародний на кафедрі економіки (за участю науковців із 19 країн). Навчальний посібник кафедри військової підготовки відзначений ІІІ місцем відповідного загальноукраїнського конкурсу. За умов нових вимог видано 32 навчальних посібники з грифом МОНУ. Це дещо менше, ніж у 2008-му, але набагато більше, ніж у попередні роки.

– Також отримано близько 37 тис. примірників літератури. Бібліотечно–інформаційний комплекс набув подальшого розвитку і став лауреатом Всеукраїнського конкурсу “Бібліотека року -2009”.

Усвідомлюючи, що підвищення якості підготовки фахівців, наукової, міжнародної та інших складових нашої діяльності можливе значною мірою через створення “віртуального університету”, “електронної” педагогіки, зроблено чимало для подальшого потужного, випереджального розвитку інформаційно–телекомунікаційної системи.

І знову – на прикладі бібліотеки.

– Електронний каталог збільшився майже до 220 тис. описів (зростання близько 30%), а саме електронна бібліотека становить уже майже 16 тис. електронних копій (рис.1), поповнення за рік – більше 30%.


– Показовим є те, що при певному зменшенні показників за паперовими технологіями користування електронним ресурсом безпосередньо в комп’ютеризованих читальних залах зросло на 24%, відвідуваність сайту бібліотеки становить 440 тис. звернень за рік.

– Наші технології забезпечують доступ вже до 80 найбільш відомих у світі баз даних, до 56 тис. наукових журналів.

У 2009 році затверджені конкретні цільові комплексні програми щодо розроблення й упровадження електронних навчально–методичних матеріалів, віртуальних лабораторних робіт, поширення дистанційних форм навчання, модернізації Web-системи.

– Нарощуються темпи розроблення дистанційних курсів, електронних тренажерів, тестових завдань.

– Он–лайн заняття проводяться вже із шістьма локальними центрами дистанційного навчання. Тільки за останні 4 місяці 2009 року проведено близько 100 он–лайн консультацій, у системі розміщено більше 80 відеосюжетів і ще значна частина – у процесі монтажу.

– Відповідно до перелічених заходів збільшується і контингент студентів дистанційної форми, який наближається вже до 1000 осіб.

– У цілому на інформаційно–телекомунікаційну систему по комплексу університету витрачено близько 2,5 млн грн, що на 10% (по базовому ВНЗ на 13%) перевищує обсяги фінансування 2008 року.

– Кількість комп’ютерів зросла по комплексу на 24% і становить близько 2250 од., у базовому ВНЗ – 1,5 тисячі.

– При цьому завдяки організації робіт з модернізації та ремонту власними силами досягається економія від 20 до 50% на кожному комп’ютері. Реалізоване також збирання комп’ютерів під конкретні цільові завдання, у тому числі підвищеної потужності на базі 2 та 4 ядерних процесорів для проведення наукових розрахунків.

– Суттєво, до 90% від загальної, збільшилася кількість комп’ютерних місць в Інтернет.

– Також зросла до 98 та 52 відповідно у комплексі та базовому ВНЗ кількість комп’ютерних класів, більшість із яких є мережевими.


– Під’єднано до мережі Інтернет віддалені кафедри Медінституту.

– Швидкість інтернетпід’єднання збільшилась з 3 Мбіт/с у 2007 році до 8 у 2008 р., та до 20 у 2009 р., вже вирішені питання збільшення швидкості до 30 Мбіт/с у 2010 р.

– Розпочато разом із корпорацією Інтел впровадження програми “Мобільний комп’ютер студента”. У планах – введення гуртожитків до єдиної комп’ютерної мережі СумДУ, а також розширення зони Wi-Fi на всю територію університету, хоча вже і у 2009 році кількість Wi-Fi зон збільшилась із 2 до 15.

– Продовжуємо і відповідну модернізацію аудиторного фонду. Тільки по базовому ВНЗ кількість мультимедійних проекторів зросла із 48 до 55, а кількість відповідно стаціонарно оснащених аудиторій та демонстраційних залів удвічі – із 11 до 21.

– На 20% (до 616) збільшилася кількість електронних скриньок.

І, нарешті, остання новина. За підсумками всесвітніх Інтернет-змагань 2009 року, в яких брала участь команда СумДУ, міжнародна спільнота професійних програмістів Top Coder уперше визначила наш університет серед сотні кращих ВНЗ світу за цим напрямком. Поперед нас – світові лідери й усього 5 ВНЗ України. Подяка кафедрі інформатики, В.О. Любчаку, А.С. Довбишу й особливо Сергію Петрову та нашим талановитим студентам.

Необхідно зазначити, що й усі позабазові структурні підрозділи все активніше займаються розвитком цього напряму діяльності.

У планах 2010 р. також створення:

– сучасної on-line студії (роботи вже розпочато);

– віртуального тестового центру;

– упровадження проекту Microsoft Dynamics – Academy щодо створення центру вивчення технологій автоматизації бізнес–процесів;

– задіяння корпорації Sumantec у системі підвищення кваліфікації.

– суттєва модернізація Web–системи, щоб наш сайт став своєрідною диспетчерською і ще потужніше вводив СумДУ до світового науково–освітянського простору. При цьому передбачається і створення індивідуальних Web – сторінок студентів (перед усім дистанційників).


У той же час забезпечення якості підготовки фахівців, визначення поняття “якості” із врахуванням як наших намагань перетворення СумДУ у високорейтинговий виш, так і з урахуванням усіх реалій масової освіти, усе рельєфніше визначає успішність університету в цілому. Саме тому було реорганізовано факультет підвищення кваліфікації викладачів і розроблена програма впровадження педагогічних інновацій, і обговорюється так звана “модель” випускника саме СумДУ, яка, можливо, буде прийнята за основу розроблення нового покоління навчальних планів.

На часі затвердження й упровадження програми “опорний конспект” і перегляд концепції організації та методичного забезпечення заочної форми, розроблення так званої накопичувальної системи підвищення кваліфікації викладачів.

Наукові дослідження


Фінансово–економічна криза не могла не позначитися на здатності замовників укладати і фінансувати господарчі договори та державні гранти. Внаслідок цього суттєво зменшилися ці показники з військового наукового центру (бюджет Міноборони), по Шосткинському інституту (основний замовник – Сумський “Хімпром”), з державних грантів МОНУ та з окремих інших позицій .

У той же час, незважаючи на 24% зменшення укладеного обсягу НДР, маємо перевищення 2007 р. у 1,5 рази, а з кафедр базового ВНЗ навіть зростання на 30% порівняно з 2008 р. Тобто, всупереч кризі є формалізоване підтвердження авторитету нашої науки. Аналогічні тенденції і щодо виконаних обсягів: загальне зменшення до 2008 р. – 21%, перевищення 2007 р. – удвічі, показник кафедр базового ВНЗ – найвищий за всі роки. Із діаграми (рис.9) бачимо, що основні показники в цілому по базовому ВНЗ майже не змінились. Уперше з’явилася формалізована тематика на кафедрах матаналізу, внутрішньої медицини, військової підготовки, у Конотопському інституті, збільшилися показники на факультетах ТеСЕТ, економіки та менеджменту, на кафедрах ПГМ, прикладної екології, загальної та теоретичної фізики, германської філології, патоморфології, ХТВМС у Шосткинському інституті. Загальне збільшення обсягів також відбулося по кафедрах ТМВІ, опору матеріалів, фінансів.


У 2009 році також створено наукові центри та лабораторії прикладних екологічних, гендерних, молекулярно–генетичних досліджень та у Конотопському інституті лабораторію проблем локалізації вибухів. У планах 2010 року – входження до структури Шосткинського інституту науково–дослідної установи, а також створення наукового центру з проблематики спеціальної хімії.

У 2009 році на 20% зросла загальна кількість публікацій, у тому числі статей – на 35% , на 70% зросла кількість статей, опублікованих за кордоном, видано 19 монографій та отримана рекордна для нас кількість патентів (35). У Всеармійському конкурсі “Кращий винахід року” (є і такий) авторські колективи військової кафедри і військового наукового центру стали лауреатами. До 10-ти збільшилася кількість наукових журналів.

Наші студенти знову забезпечили університету перший показник у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у рейтингу МОНУ за питомими показниками наукової діяльності ми визначені на 4–й позиції серед класичних університетів, а за міжнародною науковометричною базою Scopus – ми вперше побачили себе саме у 2009 р. 17–ми серед усіх ВНЗ України за кількістю цитувань наукових статей наших університетівців світовою науковою спільнотою та 20–ми за індексом Хірша.

У той же час стратегія розвитку нашого закладу передбачає суттєво більш значущі обсяги фінансованої науки. Нещодавно у грудні ми на вченій раді затвердили план роботи з цього напряму на поточний рік.

Також був успішним 2009–й і в міжнародній науково–освітній діяльності.

Уже зазначалося суттєве зростання публікацій у закордонних виданнях. У 2009 році університет набув членства ще й у Євразійській асоціації університетів та Всесвітній організації охорони здоров’я. Значного приросту досягнуто й за загальною кількістю міжнародних грантів усіх типів, які виконувались у звітному році (збільшення із 13 до 18.), а також і за річним обсягом їх фінансування, який досяг уже першого мільйона гривень, а з урахуванням ще 7 госпдоговірних робіт на замовлення білоруських та російських підприємств – майже 1,5 млн. грн.


Зростає і кількість угод із закордонними університетами, розвивається співробітництво і з іншими партнерами.

Забезпечено збільшення до 870 (майже на 40%) контингенту іноземних студентів (рис.14), втричі зросли відповідні фінансові надходження, на підготовче відділення зараховано удвічі більше, ніж у минулому році, зросла до 56 кількість країн (США, Західна Європа, усі континенти), започатковано додатково проект наскрізного англомовного навчання за спеціальністю “Менеджмент” та намагаємося поширити цю форму ще на спеціальності “Маркетинг” та “Інформатика”. У той же час невирішеним залишається питання поглиблення міжнародного навчального співробітництва (академічні обміни, технології включених семестрів, подвійних дипломів, спільних факультетів тощо).

Виховна та позанавчальна діяльність


Ця робота проводилася системно, масштабно, з більшості позицій є позитивна динаміка. Активнішою стала робота і студентського самоврядування, і студентської профспілки. Практично всі ініціативи студентів були підтримані і профінансовані.

– Започаткований інститут студентських кураторів.

– Створені студентська кадрова агенція, ще один оперативний загін.

– Триває розвиток художньої самодіяльності та клубних форм, серед яких набувають популярності такі нетрадиційні, як: студії звукозапису, відеомонтажу, дизайну, кіноклуб, дебатний клуб, євроклуб тощо.

– На новий рівень вийшов рух КВК – це вже ціла система діючих на нашій базі шкільних, міжнародних КВК-студій і змагань.

– У звітному році через цей зал пройшло близько 12 тис. школярів (у 2008 р. – 10 тис.).

– Були перемоги на спортивних змаганнях загальноукраїнського, європейського та світового рівнів.

– Знову університет посів перші місця у міських та обласних чемпіонатах та спартакіадах та перше місце в обласному огляді–конкурсі на кращий стан фізичної культури і спорту.

– Збільшено кількість секцій та видів спорту, створена Академія кікбоксінгу.


– У змаганнях було задіяно близько 3 тис. школярів. У той же час спостерігається певне зниження активності спортклубу та кафедри фізвиховання щодо залучення школярів безпосередньо у спортивні секції.

У найближчих планах – створення клубу інтелектуальних ігор та культурно-мистецького центру, продовження зусиль, спрямованих на появу колективів художньої самодіяльності високопрофесійного рівня.

У 2009 році ми реалізували систему оцінки ефективності виховної роботи не через кількість проведених заходів, а через питому вагу студентів, які мають більш-менш постійний інтерес у громадську житті. Поки що таких – близько 50%. Принципово-концептуальним є перенесення акцентів діяльності усіх наших громадських організацій на рівень факультетів, курсів, академічних груп. Потребує, на мій погляд, і подальшого удосконалення, структурування система студентського самоврядування щодо вибудовування від студректорату до академгрупи вертикалі впливу та взаємодії. Тільки за таких умов можна розраховувати на подальше підвищення ефективності навчально-виховної роботи.

Значна увага у 2009-му, як і у попередні роки, приділялася матеріальній базі. Ми суттєво наростили обсяги придбання не тільки телекомунікаційного обладнання.

– За кошти спецфонду придбано іншого науково–навчального обладнання більше ніж на 1,0 млн грн, що майже у 4 рази перевищує рівень 2008 р.

– Крім цього, придбано високопродуктивний сканер та іншу офісну техніку, обладнання для студії звукозапису, введена в дію сучасна цифрова АТС, замінено ще один ліфт (гуртожиток №2), придбано 3 одиниці автотранспорту, у тому числі мікроавтобус для забезпечення роботи в НКП та локальних центрах.

Як і у попередні роки, не зменшена увага до ремонтних робіт, які йшли і в усіх позабазових підрозділах, і в усіх гуртожитках та корпусах базового ВНЗ, де відремонтовано 220 навчальних та службових приміщень. Завершено сучасний ремонт басейну, фасад корпусу “Т”, майже завершена 5–річна програма капітального ремонту усіх санвузлів, сучасно відремонтована і відповідно обладнана як зала вченої ради аудиторія “Ц”-219, і цей перелік можна продовжувати.


У 2009 році були здійснені чергові кроки щодо раціонального використання коштів на ремонтні роботи та господарське забезпечення діяльності. Ми удвічі зменшили залучення сторонніх організацій (з 1,2 млн грн 2008р. до 660 тис. грн), а власною рембудгрупою виконали з фінансуванням тільки матеріалів та оплати праці на 2,5 млн грн, що у фізичних обсягах становить не менше 3,5–4,0 млн. грн. при виконанні робіт підрядчиками.

Ці масштаби підтверджуються більш ніж 7 тис. м2 облаштованих стель, стін та підлог, більше 1000 м2 засклень, металопластика, дверних полотен тощо. Також власними силами вироблено близько 700 од. меблів різної номенклатури та відновлено приблизно 500 стільців, що також, за нашими оцінками, дає економію від 20 до 40%.

Нашим колективним успіхом є і те, що у 2009, під час кризи, були збережені, виконані, а з певних позицій і поширені наші програми соціально–орієнованого змісту.

– Заробітна плата, стипендія виплачувались, як і відпускні та оздоровчі, своєчасно й у повному обсязі.

– Забезпечено фінансування 5–разового підвищення мінімальної заробітної плати та підвищення посадових окладів, установлення доплат певним категоріям працівників. Поширена преміальна система, у тому числі через додаткові заходи щодо матеріальної підтримки докторантів, стимулювання керівників аспірантів повноплатної форми навчання, грантової діяльності та таке інше.

– Загальний обсяг спецкоштів, які ми спрямували на виплату премій усіх видів збільшився за рік на 17% і становив 8,3 млн грн, у тому числі премії щомісячні – 3,7 млн грн, інші види – 4,6 млн грн.

– Поточна матеріальна допомога, знижки оплати за навчання співробітників та їхніх дітей, дотації та допомоги на оздоровлення за путівками становили разом із профспілковими коштами – 360 тис. грн.

– Компенсаційні виплати за роботу у шкідливих умовах, придбання спецодягу, засобів захисту – 370 тис. грн.


– На матеріальну допомогу та заохочення студентів, фінансове забезпечення сиріт було спрямовано 1 млн 200 тис. грн.

– За рік вдалося за рахунок реконструкції, виселення сторонніх мешканців збільшити ще на 17 кількість кімнат у гуртожитках для поселення студентів та аспірантів, на кухнях додатково встановлено 55 електроплит. Також збільшилася приблизно на 300 кількість щоденних відвідувань комплексу громадського харчування, розширено кафетерій головного корпусу, профспілковими організаціями за участю адміністрації, передусім фінансової, вирішені майже усі питання оздоровлення, відпочинку, культурно–масової роботи.

Реалізація більшості із зазначених у доповіді питань значною мірою визначалася фінансовим станом університету, який, незважаючи на все те, що нас оточує, є стабільно успішним унаслідок системної роботи зі збільшення надходжень та їх раціонального використання.

Під час кризи наші надходження збільшилися. Спрацювала і наша ідеологія покладання насамперед на власні сили (темпи зростання спецфонду вищі, ніж загального). Якщо відрахувати із 154 млн загального фінансування 30 млн стипендії, то частка спецфонду становитиме 64% (спецфонд майже 80 млн, загальний фонд – 45 млн). Також спрацювала наша ідеологія диверсифікації, багатоканальності фінансування. Якщо раніше спецфонд формувався в основному за рахунок вітчизняних повноплатників, то у 2009 році вже майже 40% становлять усі інші джерела, і їх уже чимало. Займаємося не тільки такими значущими позиціями, як наука, іноземці, міжнародна діяльність, військова підготовка, система підвищення кваліфікації, а започатковуємо, підтримуємо та розвиваємо усі можливі інші форми діяльності. Так, у 2009 році, крім уже зазначених у доповіді, також відкриті центр електротехнологій, лабораторія лазерної хірургії у гуртожитку, платні автостоянки у недобудові НВК та в автогосподарстві…

І надалі необхідно розвивати ідеологію науково-навчально-виробничого комплексу: інфраструктуру власного виробництва, комерціалізацію наукових здобутків, зовнішніх інформаційних послуг, розробок програмного продукту, видавничу діяльність, започатковувати і вкладати кошти передусім у науково-навчально-виробничі проекти із прийнятними термінами окупності, що ми і робимо. Також фінансовий стан дозволяє продовжити вкладання коштів у будівництво НВК і розроблення проекту навчально–побутового корпусу для іноземних студентів.


У 2009 році забезпечено розвиток госпрозрахункових взаємовідносин. Так, на субрахунки було спрямовано 4,2 млн грн, що на 40% більше, ніж у попередньому році, і майже на 85% у порівнянні із 2007 роком. Приблизно такі самі темпи і збільшення додаткового фонду оплати праці на субрахунках.

“Теперь о грустном”.

Особисто, як ректор, вдячний тим членам вченої ради, які у жовтні 2008–го (на початку кризи), коли я в аудиторії “ЕТ”–314 малював на дошці прогнозні криві, підтримали мене у пропозиціях щодо заходів, спрямованих на економію у витратах, у тому числі й навчальних.

Усе повинно бути збалансовано: і надходження, і витрати, особливо ті, на які можемо впливати, адже є ще й ті, на які майже не впливаємо. У 2009 році стипендіальний фонд зріс більше ніж на 9 млн грн (на 44%), і держава не встигає його фінансувати. Ми вимушені були самі на 1,6 млн грн його дотувати. Комунальні витрати зросли на 58% по комплексу і, за рахунок заходів економії – на 37% по базовому ВНЗ. Загальне зростання по базовому ВНЗ – 1,7 млн грн, загальні витрати по комплексу – більше 10 млн грн.

Так, ми встановили тисячі енергозберігаючих ламп, фарбуємо корпуси спеціальною теплоутримуючою фарбою, замінюємо тисячами квадратних метрів вікна, закупили та встановили на вході у всі корпуси теплорегулятори, розпочинаємо разом з інвестором переведення теплопостачання на мінікотельню на альтернативному паливі. У натуральному вимірюванні в 2009 р., незважаючи на зростання обсягів, у тому числі й енергоємних робіт, спожито до 11% менше енергоресурсів у порівнянні із 2008 р.

Але тарифи за рік зросли у 1,5-2,5 рази, тобто за темпами суттєво випереджають нашу економію. До того ж кошторисний прогноз щодо державного фінансування вищої освіти у 2010 році теж не є оптимістичним. Буде важко. Але той, хто хоче, може і вміє, обов’язково переможе. Наш університет саме такий. Тож для цього потрібні зусилля усіх без винятку.

І наприкінці ще декілька загальних міркувань.


Ми високо поставили планку нашого бачення університету й дуже високими темпами, з великим напруженням, вийшли на рівень, який і за масштабом, і за проблемами потребує певних роздумів, можливо, переосмислення вже з позицій саме цього рівня, а також більш глибокого розуміння визначення концепції діяльності, стратегії подальшого розвитку. Проект такого системного документа розроблено, перед винесенням на широкий загал уже розпочато його обговорення та доопрацювання.

Нам, із врахуванням масштабу вище середнього (ми вже не малі, але ще й не такі великі), необхідно дуже виважено, поступово, але більш рішуче продовжити здійснення перерозподілу повноважень менеджменту. Необхідні перші, але конкретні кроки зі створення системи управління якістю діяльності.

Як університет в цілому, чимало робимо для нашої конкурентоспроможності. Це: й уся робота по суті, й іміджеві заходи, і реклама, і наші рейтингові досягнення. У той же час необхідно поширити мотивацію конкурентоспроможності, як фактор можливості існування на позабазові структурні підрозділи, на усі факультети та кафедри. Теж уже розроблена, опрацьовується і в найближчі терміни буде оприлюднена методика розрахування рейтингових показників кафедр, факультетів, інститутів, яка буде певною підставою для надання і моральних, і штатних, і фінансових преференцій.

І на завершення. За процедурою це особистий звіт ректора. Але він за своєю суттю не може не бути узагальнювальним. Я впевнений, що 2009 рік, у час загальної кризи, став для СумДУ найбільш успішним, принаймні за останні роки. Нам усім разом є чим пишатися. Цей рік – останній календарний у п’ятирічній каденції ректорату його теперішнього складу, яка наближається до завершення. Відповідний звіт буде складено та своєчасно оприлюднено.

Щиро висловлюю особисту подяку за розуміння і порозуміння, вдячний усім керівникам, їхнім заступникам, викладачам і співробітникам, профспілковому, студентському активу, усім тим, хто у 2009–му, як і в попередні роки, працював наполегливо, ініціативно, результативно. Упевнений, що фундамент, який закладено, механізми, які створені, забезпечать і подальшу успішність СумДУ.