litceysel.ru
добавить свой файл
1
Тема: Русия и САЩ през 18-19 в.Задача на курса е да проследи възникването и развитието на руско-американските отношения през 18-19 в.. Да направи сравнителен анализ на икономическите, политически и обществени система на двете държави като основа на тяхното израстване като “периферни” Велики сили. Да набележи очерталите се между тях политически противоречия и сфери на взаимодействие през разглеждания период. Да изясни представите, наложили се в руското и американското общества един за друг.


  1. Настаняване на русите в Аляска и Северна Калифорния. – 2 часа.
  1. Русия, въоръженият неутралитет и Американската война за независимост – 4 часа.
  1. Политическа структура на САЩ и влиянието й в/у руската обществена мисъл в 19 в. – 4 часа.
  1. Сибир и Аляска между Русия и САЩ – 2 часа.
  1. Индустриалната революция и възходът на “периферните” Велики сили през 19 в. – 6 часа.
  1. Америка на Т. Рузвелт и Русия на Николай 2: политическа система, общество и икономика – 6 часа.
  1. Русия, Далечният Изток и Америка. Политиката на отворените врати – 2 часа.
  1. Образът на Америка в Русия и на през 18-19 в. – 4 часа.Литература


Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношении 1775-1815. М., 1966.

Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 1815-1832. М., 1975.

Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски 1834-1867. М., 1990.

Взаимодействие культур СССР и США XVIII- XX вв. М., 1987.


Внешняя политика России XIX –начало XX вв. Документы Российского Министерства иностранных дел.

Гачев. Г. Национальные образы мира: Америка в сравнении с Россией и славянским миром. М., 1997.

История Русской Америки. 1832-1867. З т. М., 1997-1999.

Кенеди Пол. Възход и падение на Великите сили. Т. 1.2. С., 1997.

Куропятник Г.П. Россия и США: экономические, культурные и дипломатические связи,1867-1881. М., 1981.

Россия и США Становление отношении 1775-1815. М., 1980.

Россия открывает Америку. 1732-1799. М., 1991.

Павловская А.В. Россия и Америка: Проблемы общения культур: Россия глазами американцев. 1850-1880-е годы. М., 1998.

Токвил Алексис. Америка и американците. Кюстин Астолф. Русия и русите. С., 2004.

Федорова Св. Русское население Аляски и Калифорнии конец XVIII – 1867 г.

М., 1971.

Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М., 1992.


Allen R.V. Russia looks at America: the View to 1917. Washington, 1988.

America through Russian eyes, 1874-1926. New Haven, 1988.

Ashton T.S. The Industrial Revolution 1760-1830. Oxford, 1968.

Beard Ch.A., Beard M.R. The Making of American Civilization. New York, 1937. .

Bemis S.F. Diplomatic History of the United States. 5 ed. New York. 1965.

Gavin W.J., Blakely T.G. Russia and America: a Philosophical Comparison. Dordreich, 1976.

Hecht D. Russian Radicals look to America, 1825-1894. Cambridge (Mass), 1947.

Jados Stanley. Documents on Russia-American relations. Washington.1965.

Pollard S. Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe 1760-1970. Oxford, 1981.

Russain-American Dialogue on Cultural relations, 1776-1914. Columbia, 1997.

Saul N.E. Distant Friends: The United States and Russia, 1763- 1867. Lawrence, 1971.

Saul N.E. Concord and Conflict. The United States and Russia, 1869-1914. Lawrence. 1996.