litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 7 8


Проект


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧАСТИ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, КОРЕКЦИЯ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА


Април 2009 г.

съдържание


І. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 6

1.Обща характеристика 6

2.Диагноза - анализ на съществуващото състояние и оценка на тенденциите за развитие на инженерната инфраструктура – водоснабдяване, канализация и речни корита 8

2.1 Водоснабдяване 8

2.2 Канализация 17

3. Организация на дейностите по управление, експлоатация и изграждане на инфраструктурата – водоснабдяване, канализация и корекция на речни корита 33

3.1 Функции, осъществявани от администрацията на СО по отношение на инфраструктурата по водоснабдяване, канализация и речни корита 34

3.2 Експлоатация и поддръжка на изградената инфраструктура - водоснабдяване, канализация, корекции на речни корита 36

3.3 Разширение и изграждане на нова инфраструктура – водоснабдяване, канализация, речни корита 37

3.4. Анализ на изискванията към административния капацитет на общините, които ще подготвят и изпълняват проекти по Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие” с финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС 37

4.Финансиране на дейностите по изграждане на инфраструктурата – водоснабдяване, канализация и речни корита 39

4.1. Състояние на финансирането на инфраструктурата в областта на водоснабдяването, канализацията и речнита корита на територията на СО 39

4.2 Анализ на възможните източници на финансиране на инвестиционни проекти за развитие на инфраструктурата в областта на водоснабдяване, канализация и речни корита 40


ІІ. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ 42

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ 46

V. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОЕКТИ 67

1. Цел и обхват 80

2. Финансова стратегия 82
Въведение

Във връзка с представяне на намеренията за развитие на Столична община (СО) в краткосрочен и дългосрочен план и идентифицирането на потенциални финансови източници се изготви Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на СО I част, обхващаща водоснабдяване, канализация и корекции на речните корита. Стратегията е одобрена от Общинския съвет на..............

Методологията за изготвяне на Стратегията за развитие на инженерната инфраструктура в областите водоснабдяване, канализация и речни корита почива на принципите на стратегическото планиране и на изискванията за изготвяне на подобен род стратегически документи, описани както в българското законодателство, така и в нормативни документи на ЕС.

Стратегията е в съответствие със Закона за устройството и застрояването на СО ДВ 106, 27.12.2006 год.

Стратегията обхваща дългосрочен период до 2020 г., като той е разделен на два подпериода, които съвпадат с плановите периоди на ЕС и от там с финансовите схеми за финансиране на подобни проекти, произтичащи от присъединяването на страната като пълноправен член на Общността от 1 януари 2007 г.

Разглежданите подпериоди са 2008-2013 г. и 2014-2020 г., като плановете и прогнозите са фокусирани в по-голяма дълбочина към първия период.

При изготвяне на Стратегията е извършена сериозна проучвателна работа и съгласуване с редица приети и в процес на подготовка стратегически и нормативни документи на общинско и национално ниво, по важните от които са:

 • Закон за устройството и застрояването на СО;
 • Окончателен проект за Общ устройствен план (ОУП) на гр. София и СО;


 • ОУП на гр. София и СО - програмата за прилагане на Общ устройствен план за периода до 2013 година и програмата за спешни действия 2007-2013 година;

 • ОУП на гр. София и СО – програми, свързани с интегриращите функционални системи:

  1. Програма „Градски комуникации и транспорт”, включваща „Външен транспорт и входящо-изходящи комуникации”, „”Комуникации”, „Обществен транспорт”, „Пешеходно и велосипедно движение”;

  2. Програма ”Инженерно-техническа инфраструктура”.

 • Окончателн проект за Общ устройствен план (ОУП) на гр. София и СО-Воден баланс на гр. София и СО;

 • ОУП на гр. София и СО - специализирана програма за изграждане на канализационната система в южните територии на София;

 • Стратегията за регионално развитие на област София 2007-2013 г. Областната стратегия за развитие (ОСР). Общински План за развитие на Столична община 2007-2013 г.;

 • Програма за управление и развитие на Столична община 2008 г. – 2011г.;

 • Проекти на Оперативните програми „Околна среда 2007-2013” и „Регионално развитие 2007-2013” към Националната стратегическа референтна рамка и др.

През декември 2007 година е изготвена нова демографска прогноза на населението на град София и СО, която обхваща периода до 2030 година. В тази връзка при планирането на изменението на ОУП на гр. София и Столична община се препоръчва оразмеряването на инфраструктурата на функционалните системи да се базира на:

 • Общо постоянно население 1 485 000 д. (2030г.)

 • Абсолютен прираст (2006 – 2030) – 247 000 д.

 • Общ механичен прираст (2006 – 2030) – 340 000 д.

При изготвянето на Стратегията бяха привлечени консултанти1 и проведени голям брой срещи и консултации с водещи специалисти в областта на инженерната инфраструктура и управление на звената по оперативните програми, имащи за приоритет финансирането на дейности, свързани с водоснабдяването, канализацията и речни корита (открити водни течения). Отразени са препоръките на ДАГ, Софийска вода” – АД, Постоянните комисии към СО и експертна група при хидротехническия факултет при УАСГ, гр. София.


В хронологичен порядък изготвянето на Стратегията премина през следните етапи:

1. Анализ на средата – по време на този етап бе анализирана съществуващата ситуация в:


 • инженерната инфраструктура – водоснабдяване, канализация и речни корита;

 • организацията и управлението на дейностите, свързани с предоставянето на услуги на гражданите в областите – водоснабдяване, канализация и речни корита;

 • финансирането на дейностите.

Анализът се фокусира, както към идентифициране на съществуващите проблеми, така и към изискванията и възможностите, които произтичат от членството на страната в ЕС и изискванията за осигуряване на финансиране.

2. SWOT – анализ (лостове за развитие). През този етап, на база изводите от анализа на средата са формулирани основните фактори, характеризиращи ситуацията и позициониращи Столична община за бъдещи действия. Идентифицираните фактори са приоритизирани, след което под формата на стандартна таблица за представяне на резултатите, са формулирани силните и слаби страни, възможностите и заплахите пред Столична община.

3. Цели. Стъпвайки на изводите от SWOT анализа са формулирани определен набор от цели и задачи, чието решаване ще даде възможност за тяхното постигане.

4. Приоритети и мерки. За постигане на набелязаните цели и решаването на кръга задачи са идентифицирани определен набор от мерки (дейности и мероприятия), които са разпределени в няколко броя програми – представляващи по същество планове за действие за постигане на набелязаните цели. Поради спецификата на мерките, голяма част от които следва да получат външно финансиране, същите са формулирани като отделни проекти.

5. Финансиране на идентифицираните проекти. Специално място в стратегическия документ е отделено на остойностяването на отделните проекти, включени в тези програми. За целта са идентифицирани както обема на разходите, така и възможните източници на финансиране.

6. Система за наблюдение и мониторинг. Специално внимание е отделено на създаването на система за наблюдение и мониторинг за изпълнение на стратегическия документ и в частност на предложените програми за изпълнение.


следующая страница >>