litceysel.ru
добавить свой файл
1

Студентське наукове товариство


Студентське наукове товариство ВМУРоЛ “Україна” (далі — СНТ) — громадське наукове об’єднання студентів.

Діяльність СНТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень Президента Університету, Статуту Університету та відповідного положення.

Основною метою СНТ є підвищення якості підготовки спеціалістів, сприяння розвитку наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності студентської молоді шляхом залучення її до наукової роботи.

Основними завданнями СНТ є:


 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;

 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

 • розробка та втілення наукових проектів і програм;

 • організація студентських навчально-науково-виробничих лабораторій;

 • популяризація наукових робіт серед студентської молоді;

 • організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій та ін.;

 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;

 • інформаційна діяльність;

 • захист прав та інтересів членів СНТ.

За результатами звіту про наукову діяльність Університету “Україна” за 2008-2009 навчальний рік в університеті сформована організаційна структура НДРС. Перш за все, це СНТ університету, які налічують сьогодні 36 наукових осередків у 17 територіально відокремлених структурних підрозділах. Це мережа студентських наукових формувань, яка включає 88 наукових гуртків, 2 конструкторських бюро, 22 СННВП, які об’єднують 3169 студентів-науковців (21,2% від загальної чисельності студентів денної форми навчання).


У базовій структурі студентське наукове товариство включає 6 наукових гуртків і 9 СННВП. До наукової роботи залучено 347 студентів денної форми навчання, що становить 11,5% від їх загальної кількості.

В університеті послідовно впроваджується наскрізна тематика НДРС, яка передбачає комплексне планування і проведення науково-дослідної роботи студентів, починаючи з молодших курсів. У звітному році було затверджено 1086 наскрізних наукових тем, зокрема 568 у базовій структурі університету і 518 у ТВСП. Найбільша їх кількість затверджена у Вінницькому (132), Карпатському (124), Рівненському (118) інститутах; на кафедрі соціальної роботи (184) базової структури університету в м. Києві.

У звітному році разом зі студентами опубліковано 232 наукових статті і 771 теза доповідей на конференціях різних рівнів (проти 7 і 515 у 2007/2008 н.р.), що становить 30,9% від їх загальної кількості.

Найбільша кількість наукових праць опублікована студентами базової структури (308), Полтавського (142), Вінницького (140), Білоцерківського (102) інститутів.

СНТ проводить та бере активну участь у проведенні наукових та науково-практичних конференцій, семінарів; проводить конкурси студентських наукових робіт, допомагає в організації першого університетського етапу Всеукраїнських студентських олімпіад тощо. Не можна не згадати і про активну участь членів СНТ у різноманітних наукових конференціях, які проводяться в університеті та за його межами.

Важливою подією для студентів університету стала VІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених “Молодь: освіта, наука, духовність”, яка щорічно проходить у квітні місяці. У роботі конференції взяли участь 487 студентів і 21 аспірант, зокрема 385 з базової структури, 94 – з ТВСП, 29 – з інших ВНЗ України (НТУУ «КПІ», КНЕУ ім. В. Гетьмана, НПУ ім. М. Драгоманова, КНУ ім. Тараса Шевченка, Державної академії житлово-комунального господарства, Національного авіаційного університету, Академії муніципального управління, Київського коледжу зв’язку).


У рамках конференції працювали 14 секцій і 5 підсекцій, на яких було заслухано понад 335 доповідей. Як і в минулі роки, активну участь у роботі конференції брали студенти базової структури, Миколаївського міжрегіонального інституту, Білоцерківського інституту економіки та управління, Рівненського інституту, Хмельницького інституту соціальних технологій, Дубенської філії. Кращі доповідачі-студенти були нагороджені дипломами, грамотами, подяками та подарунками (173 студенти).

Активну участь наші студенти беруть і в роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». З доповідями на дев’ятій конференції у листопаді 2008 року виступили 49 студентів університету.

Як завжди, студенти університету беруть активну участь у Всеукраїнських і загальноуніверситетських конкурсах студентських наукових робіт, на які було подано 287 робіт, із них отримали призові місця 103 студенти.

Силами університету було проведено 3 всеукраїнські конкурси наукових робіт, у яких взяли участь 111 студентів, із яких визначено 29 призерів та іменних стипендіатів, вручено 59 заохочувальних подарунків.

У звітному 2009 році студенти університету брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук. Так, 23 роботи студентів-переможців І туру конкурсу були направлені до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ турі конкурсу. Серед призерів цього престижного конкурсу є студенти Університету «Україна». Так, студентка Царевич Юлія Мирославівна (спеціальність «Технологія харчування», Київ, науковий керівник Ромоданова В.О.) зайняла І місце у конкурсі у галузі харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції. Заохочувальний диплом у цьому ж конкурсі отримала студентка цієї ж спеціальності Данкевич Людмила Анатоліївна (науковий керівник Калакура М.М.). Сертифікат учасника конкурсу з напряму «Менеджмент» отримала студентка Лучек Олена Іллівна (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Київ, науковий керівник Карпенко С.В.), відзначені дипломами студентки Буднік О.В., Заблоцька О.І., Ізваріна А.Г. (спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», Київ, науковий керівник Малишев В.В.).


Головною метою діяльності студентського наукового товариства (СНТ) є стимулювання та підтримка наукових пошуків студентів, їхньої творчої ініціативи. А практичним механізмом її реалізації виступає щільна і продуктивна співпраця СНТ зі студентськими навчально-науково-виробничими підрозділами (СННВП), лабораторіями, створення студентських наукових гуртків.

Студентські навчально – науково – виробничі підрозділи це – одна з інноваційних технологій нашого університету, яка має величезні перспективи, оскільки може забезпечити як досягнення практичного результату (у навчальній та науковій діяльності), так і забезпечити умови для особистого зростання студентів, розвитку його творчого та професійного потенціалу.


ПОЛОЖЕННЯ


про Студентське наукове товариство базової структури

Університету “Україна” в м.Києві


1. Загальні положення


  1. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) базової структури Університету “Україна” в м.Києві (далі – Університет) – незалежне добровільне науково-творче об’єднання студентів, залучених до науково-дослідної діяльності.

  2. Діяльність СНТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень Президента Університету, Статуту Університету та даного Положення.

  3. У своїй діяльності СНТ керується такими принципами:

 • добровільності у виборі напрямів наукових досліджень;

 • рівноправності усіх членів, самоврядування та гласності у роботі;

 • органічного зв’язку навчання, виховання та науково-дослідної роботи;

 • самостійного науково-творчого пошуку у вирішенні наукових проблем.
  1. Повна назва:


Українською мовою: Студентське наукове товариство базової структури Університету “Україна” в м.Києві;

Англійською мовою: Student scientific society of Kyiv basic structure of University “Ukraine”.

  1. Скорочена назва:

Українською мовою: СНТ Університету “Україна”;

Англійською мовою: SSS University “Ukraine”.


 1. Мета та завдання СНТ
  1. Основною метою СНТ є підвищення якості фахової підготовки спеціалістів, сприяння розвитку наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності студентської молоді шляхом залучення її до наукової роботи.
  1. Основними завданнями СНТ є:

 • cтворення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм організаційної, консультаційної, інформаційної, методичної допомоги;

 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

 • розробка та втілення наукових проектів і програм;

 • організація студентських навчально-науково-виробничих підрозділів;

 • популяризація наукових досліджень серед студентської молоді;

 • організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій та ін.;

 • організація та розвиток міжвузівського і міжнародного наукового та культурного співробітництва;

 • інформаційна діяльність;

 • захист прав та інтересів членів СНТ.  1. Для виконання своїх завдань СНТ:


 • організовує роботу студентів у наукових гуртках, студентських навчально-науково-виробничих підрозділах (СННВП), конструкторських бюро (КБ);

 • готує та подає Президенту, Раді Університету, керівникам структурних підрозділів Університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення навчального процесу, наукової та творчої діяльності студентів;

 • організовує та проводить спільно з управлінням науково-дослідної роботи щорічні наукові конференції студентів;

 • сприяє виданню наукових праць студентів;

 • проводить конкурси наукових та творчих робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів;

 • представляє кандидатів і подає до Ради Університету, ректорату та Рад факультетів пропозиції щодо отримання іменних стипендій студентів та премій для молодих вчених;

 • заохочує та організовує студентів до участі у конференціях молодих вчених;

 • сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів та аспірантів;

 • здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю СНТ;

 • здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.
 1. Структура та керівні органи СНТ
  1. СНТ Університету складається з секцій згідно з напрямками наукової діяльності факультетів.

  2. Вищим органом СНТ є Загальні збори членів СНТ (далі – Збори). В період між Зборами роботою СНТ керує Рада СНТ (далі – Рада).
  3. Збори скликаються Радою не рідше 1-го разу на рік. Позачергові Збори скликаються за рішенням Ради або за вимогою 2/3 від загального складу членів СНТ. У разі потреби за рішенням Ради можуть бути скликані Збори представників членів СНТ з розрахунку 2 делегати від секції.


  4. Збори правочинні за наявності на них не менше 51% загальної кількості членів СНТ. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів СНТ Університету.

  5. Збори СНТ:

   1. обирають Голову СНТ та членів Ради СНТ;

   2. затверджують Положення про СНТ та зміни до нього;

   3. визначають основні напрями діяльності СНТ;

   4. затверджують символіку СНТ Університету;

   5. планують та координують наукову роботу студентів Університету;

   6. визначають основні напрями діяльності студентських навчально-науково-виробничих підрозділів (СННВП);

   7. організовують власні та приймають рішення про участь у загальноуніверситетських наукових конференціях, семінарах, виставках;

   8. розглядають кандидатури для заохочення і нагородження кращих студентів-науковців.

Пункти 3.5.1 - 3.5.4 відносяться виключно до компетенції Загальних Зборів СНТ. Інші питання можуть бути винесені на розгляд Зборів представників СНТ.

  1. Рада СНТ:

 • керує роботою СНТ у період між Зборами;

 • обирає секретаря Ради СНТ;

 • організовує проведення Зборів та студентських наукових конференцій, семінарів, конкурсів та виставок;

 • реалізує рішення Зборів, координує діяльність секцій;

 • заслуховує звіти та плани Голів секцій СНТ та керівників СННВП;

 • вносить пропозиції щодо керівництва Ради СНТ;

 • дає рекомендації активістам СНТ для вступу в аспірантуру, стажування чи навчання за кордоном.

  1. До складу Ради СНТ входять:
 • Голова СНТ;


 • секретар СНТ;

 • відповідальні за наукову роботу на факультетах та Голови секцій;

 • відповідальні за роботу СННВП;

 • інші особи за рішенням Зборів СНТ.

Чергові засідання Ради СНТ скликаються щомісяця.

  1. Голова СНТ:

 • здійснює керівництво поточною роботою СНТ;

 • репрезентує СНТ у різних організаціях та установах;

 • скликає Збори СНТ Університету, головує на них, підписує прийняті документи;

 • може делегувати окремі повноваження своїм заступникам;

 • є членом Ради Університету.

  1. Секція СНТ:

 • об’єднує членів СНТ факультету, які займаються науковою діяльністю у відповідній галузі науки;

 • організовує діяльність СНТ факультету на основі цього Положення. Вона може мати у своєму складі підсекції, СННВП, наукові гуртки, дискусійні клуби, проблемні групи тощо;

 • рекомендує членів СНТ Університету після закінчення Університету до вступу в аспірантуру, навчання та стажування за кордоном

  1. Голова секції:

 • керує Роботою секції СНТ;

 • обирається на засіданні секції СНТ терміном на 1 рік;

 • має право бути присутнім на засіданні кафедри, якщо розглядаються наукові роботи студентів спеціальності;

 • звітує про свою діяльність Раді СНТ Університету;

 • координує наукову роботу секції у відповідності з планом наукової роботи факультету.
 1. Членство в СНТ  1. У роботі СНТ можуть брати участь всі студенти Університету “Україна”.


  2. Членом СНТ може бути студент Університету, який визнає Положення СНТ та активно займається науковою діяльністю в одній із секцій СНТ.

  3. Прийом у члени СНТ проводиться секцією СНТ на підставі письмової заяви студента.

  4. Член СНТ має право:

 • обирати та бути обраним у керівні органи СНТ Університету;

 • брати участь в обговоренні усіх питань діяльності СНТ;

 • брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та наукових заходів, що проводить СНТ Університету;

 • подавати результати своєї наукової роботи для публікації у виданнях Університету, висвітлювати результати неформальних досліджень;

 • отримувати методичну, інформаційну, юридичну, консультаційну та організаційну допомогу від СНТ Університету та управління НДР Університету.