litceysel.ru
добавить свой файл
1
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ „БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ

Питання для самостійної підготовки:


 1. У чому полягає суть економічної категорії «бюджет»?

 2. Назвіть різні аспекти суті бюджету.

 3. Що таке бюджет як фінансовий план держави або території?

 4. У чому полягає суть основних функцій бюджету?

 5. У чому полягає дискусійний характер питання про функції бюджету?

 6. У чому полягає роль державного і місцевого бюджетів?

 7. Які існують моделі фінансових відносин в суспільстві?

 8. У чому полягає суть фінансових моделей адміністративної і ринкової економіки?

 9. Яка основна ознака ділення фінансових моделей суспільства на скандінавську, західноєвропейську і американську?

 10. Які виділяють фінансові моделі по характеру реалізації соціальних функцій держави?

 11. Яку фінансову модель, на вашу думку, повинна прийняти Україна? Обґрунтуйте свою відповідь.

 12. Дайте визначення наступним поняттям:

  • бюджет;

  • державний бюджет;

  • місцевий бюджет;

  • бюджет місцевого самоврядування;

  • регіональний бюджет;

  • територіальний бюджет;

  • муніципальний бюджет;

  • бюджетний дефіцит;

  • бюджетний профіцит.

Тематика рефератів:

 1. Генезис і еволюція бюджетних відносин

 2. Історична оцінка значення бюджету

 3. Дискусійні питання сутності і функцій бюджету

 4. Державний бюджет Україні в контексті європейських цінностей

 5. Особливості прояву функцій бюджету в Україні на сучасному етапу

 6. Проблеми вибору моделі фінансових відносин за рівнем централізації ресурсів в Україні

 7. Відображення у Бюджетному Кодексі України конституційних норм.

ТЕМА 2. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ ТА ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Питання для самостійної підготовки:


 1. Дайте визначення поняттю «Бюджетна система» і як трактується це поняття в Бюджетному кодексі України?

 2. Розкрійте зміст принципів побудови бюджетної системи України.

 3. Дайте порівняльну характеристику принципам побудови бюджетної системи різних демократичних держав?

 4. Назвіть складові бюджетної системи України.

 5. Дайте визначення поняттю «Система місцевих бюджетів».

 6. Що означає поняття «Бюджетний устрій»?

 7. У чому полягає основна відмінність бюджетного устрою унітарних і федеральних держав?

 8. Які існують концепції організації міжбюджетних відносин?

 9. Назвіть принципи концепції бюджетного унітаризму.

 10. Назвіть принципи концепції бюджетного федералізму.

 11. У чому полягає відмінність концепції бюджетного унітаризму від концепції бюджетного федералізму?

 12. Якій концепції організації міжбюджетних відносин, на вашу думку, повинна дотримуватися Україна і чому?

 13. Охарактеризуйте різні види бюджетів.

 14. Що є бюджетна класифікація і яке її призначення?

 15. Охарактеризуйте класифікацію доходів бюджету.

 16. Які рівні деталізації має функціональна класифікація витрат?

 17. Для чого призначена відомча класифікація?

 18. У чому полягає прогресивна роль програмної класифікації витрат?

 19. По яких ознаках здійснюється класифікація фінансування бюджету?

 20. Яка роль класифікації довга?

 21. Перерахуєте можливі напрями використання бюджетній класифікації.

 22. Дайте визначення наступним поняттям:

  • бюджетна система;

  • система місцевих бюджетів;

  • бюджетний пристрій;
  • міжбюджетні відносини;


  • концепція бюджетного федералізму;

  • концепція бюджетного унітаризму;

  • концепція субсідіарності;

  • бюджетна класифікація;

  • поточний бюджет;

  • бюджет розвитку;

  • фактичний бюджет;

  • структурний бюджет;

  • циклічний бюджет;

  • звідний бюджет;

  • основний бюджет;

  • додатковий бюджет;

  • податкові надходження;

  • неподаткові надходження;

  • трансферти;

  • бюджетна класифікація.


Тематика рефератів:

 1. Становлення і розвиток бюджетної системи України

 2. Порівняльний аналіз бюджетного устрою різних держав

 3. Вдосконалення бюджетного устрою України

 4. Особливості реалізації принципів функціонування бюджетної системи України

 5. Концепції організації міжбюджетних відносин

 6. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні

 7. Види бюджетів і їх характеристика

 8. Бюджетна класифікація: сутність і особливості побудови у різні періоди

 9. Роль бюджетної системи України як головної ланки державних фінансів

 10. Система місцевих бюджетів України

 11. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування


ТЕМА 3. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА І УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНОЮ СИСТЕМОЮ

Питання для самостійної підготовки:


 1. Що є бюджетна політика як основна складова фінансової політики держави?

 2. У чому полягає основна мета бюджетної політики держави?

 3. Які основні напрями бюджетної політики України на сучасному етапі?

 4. Під впливом яких зовнішніх і внутрішніх чинників знаходиться бюджетна політика країни?
 5. Чим характеризується фінансова безпека держави і як роль бюджету в її забезпеченні?


 6. Назвіть основні показники бюджетної політики країни.

 7. Які пропозиції висуває Кабінет Міністрів при розробці проекту Основних напрями бюджетної політики України?

 8. Який зміст управління бюджетною системою держави?

 9. Які існує три групи органів управління бюджетами в Україні?

 10. Хто може бути головним розпорядником бюджетних коштів в Україні?

 11. Назвіть та охарактеризуйте функції управління бюджетною системою держави як системи, що управляє.

 12. Назвіть та охарактеризуйте функції управління бюджетною системою держави як спеціальній області управління.

 13. Дайте характеристику основних методів бюджетного планування і прогнозування.

 14. Охарактеризуйте форми і види бюджетного регулювання.

 15. Дайте характеристику основних методів бюджетного регулювання.

 16. Які особливості регулювання міжбюджетних відносин?

 17. Що виступає організаційною основою бюджетного механізму?

 18. Перерахуєте базові складові бюджетного механізму.

 19. Що відноситься до адміністративних і економічних важелів формування бюджетних ресурсів?

 20. Назвіть основні напрями регламентації розподілу бюджетних ресурсів.

 21. Які адміністративні і економічні інструменти механізму використання бюджетних ресурсів?

 22. Чим пояснюється низька ефективність бюджетного фінансування?

 23. Які шляхи вдосконалення бюджетного механізму України?

 24. Дайте визначення наступним поняттям:

  • бюджетна політика;

  • бюджетна стратегія;

  • бюджетна тактика;

  • управління бюджетами;

  • розпорядник бюджетних коштів;

  • бюджетні повноваження;

  • бюджетне планування;

  • бюджетне прогнозування;

  • бюджетне регулювання;
  • регулювання міжбюджетних відносин;


  • бюджетне вирівнювання;

  • збалансованість бюджету;

  • бюджетний механізм.


Тематика рефератів:

 1. Політика і управління в сфері бюджетних відносин

 2. Підсистеми управління бюджетною системою

 3. Бюджетна політика України

 4. Органи управління бюджетною системою в Україні

 5. Бюджетне планування і прогнозування

 6. Теорія і практика бюджетного регулювання міжбюджетних відносин в Україні

 7. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку України

 8. Бюджетна мотивація в Україні

 9. Структура бюджетного механізму України

 10. Бюджетне право України

 11. Бюджетна реформа та напрями Ії проведення


ТЕМА 4. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Питання для самостійної підготовки:

 1. Які існують джерела формування доходів бюджету?

 2. Охарактеризуйте методи формування доходів бюджету.

 3. Які можна виділити особливості планування і прогнозування доходів бюджету?

 4. Які чинники впливають на доходи державного і місцевого бюджетів?

 5. Який склад доходів Державного бюджету України?

 6. Який склад доходів місцевих бюджетів України?

 7. Дайте визначення наступним поняттям:

 • доходи державного бюджету;

 • доходи місцевого бюджету;

 • державна власність;

 • муніципальна (комунальна власність);

 • державна позика;

 • податок;

 • емісія;

 • власні доходи;

 • закріплені доходи;

 • регулюючі доходи;

 • корзина доходів місцевого самоврядування.


Тематика рефератів:

 1. Особливості формування доходів Державного бюджету України

 2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України


 3. Склад доходів Державного бюджету України: тенденції і перспективи

 4. Склад доходів місцевих бюджетів України: тенденції і перспективи

 5. Вдосконалення системи планування доходів бюджету

 6. Особливості планування доходів в зарубіжних країнах (на прикладі окремої країни або декілька країн)


ТЕМА 5. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Питання для самостійної підготовки:

 1. Яку роль грають витрати бюджету в соціально-економічному розвитку держави або території?

 2. Чим обумовлено різноманіття витрат бюджету?

 3. По яких ознаках можна класифікувати витрати бюджету?

 4. Які статті традиційно містять витрати державного бюджету?

 5. Які особливості витрат місцевого бюджету?

 6. Що означає поняття «Соціально орієнтований бюджет»?

 7. Назвіть два основні методи визначення величини витрат.

 8. Чим обумовлена доцільність витрат бюджету розвитку?

 9. Для чого створюється резервний фонд бюджету і які особливості його формування в Україні?

 10. Для яких цілей призначені секретні витрати?

 11. Які два підходи використовуються при прогнозуванні витрат бюджету?

 12. Назвіть основні принципи бюджетного фінансування. У чому полягає їх суть?

 13. Охарактеризуйте форми і методи бюджетного фінансування.

 14. Назвіть принципи кошторисного фінансування.

 15. Охарактеризйте основні групи витрат бюджетів України.

 16. Які особливості міжбюджетного розмежування витрат?

 17. Які існують проблеми в області міжбюджетного розподілу витрат?

 18. Які основні проблеми функціонування системи витрат в Україні?

 19. Дайте визначення наступним поняттям:

  • витрати бюджету;
  • бюджетне фінансування;


  • бюджетні асигнування;

  • «нетто-бюджет»;

  • «брутто-бюджет»;

  • секретні витрати;

  • секвестр бюджету;

  • проектне фінансування;

  • кошторисне фінансування;

  • типовий штатний розклад;

  • тарифікаційний список.


Тематика рефератів:

 1. Теоретичні основи класифікації видатків і їх значення

 2. Функціональна класифікація видатків: характеристика і значення

 3. Відомча класифікація видатків: характеристика і значення

 4. Економічна класифікація видатків: характеристика і значення

 5. Програмно-цільова класифікація видатків: характеристика і значення

 6. Вдосконалення системи планування видатків бюджету

 7. Особливості планування видатків в зарубіжних країнах (на прикладі окремої країни або декілька країн)

ТЕМА 6. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ БЮДЖЕТУ І УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

Питання для самостійної підготовки:

 1. Назвіть види збалансованості бюджету і види бюджетного дефіциту.

 2. Чому бюджетний профіцит може привести до негативних наслідків?

 3. Які існують концепції регулювання бюджетного дефіциту, і яка їх суть?

 4. У чому полягає суть державного кредиту?

 5. Чим обумовлена необхідність державного кредиту?

 6. Охарактеризуйте форму державного кредиту.

 7. Які основні риси комунального кредиту?

 8. Назвіть і дайте характеристику формам комунального кредиту

 9. У чому полягають особливості обслуговування державного боргу?

 10. У чому полягають особливості обслуговування комунального боргу?

 11. Які існують форми управління державним боргом?

 12. Що є державним боргом України?

 13. Дайте визначення наступним поняттям:

  • бюджетний дефіцит;


  • бюджетний профіцит;

  • бюджетний секвестр;

  • активний дефіцит;

  • пасивний дефіцит;

  • фактичний дефіцит;

  • циклічний дефіцит;

  • структурний дефіцит;

  • позика;

  • кредитор;

  • позичальник;

  • державний борг;

  • комунальний (муніципальний) борг;

  • внутрішній борг;

  • зовнішній борг;

  • відсоток за кредит;

  • облігація;

  • білет державної скарбівниці;

  • конверсія;

  • консолідація позики;

  • уніфікація позики;

  • погашення позики.


Тематика рефератів:

 1. Збалансованість бюджету як принцип функціонування бюджетної системи

 2. Проблеми дефіциту бюджету: причини та напрями скорочення

 3. Структура державного боргу України і особливості його функціонування

 4. Порівняння різних методик управління державним боргом

 5. Особливості управляння державним боргом в Україні

 6. Специфіка збалансованості місцевих бюджетів України

 7. Особливості управління комунальним боргом в Україні


ТЕМА 7. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКУ

Питання для самостійної підготовки:

 1. У чому полягає роль бюджету як інструменту забезпечення економічного розвитку держави?

 2. Чим обумовлена необхідність економічної діяльності держави і місцевих органів влади?

 3. Яка мета надання бюджетних асигнувань підприємствам?

 4. Які галузі включає державний сектор економіки?

 5. Які галузі складають комунальний сектор економіки?

 6. Охарактеризуйте форми бюджетного фінансування економічної діяльності держави.
 7. Який напрям бюджетного фінансування капіталовкладень прогресивніше і чому?


 8. Охарактеризуйте форми непрямого бюджетного фінансування економічної діяльності держави.

 9. Які переваги і недоліки непрямого бюджетного фінансування економічної діяльності держави?

 10. Який порядок бюджетного фінансування державного (комунального) сектора економіки?

 11. Назвіть склад витрат бюджету на економічну діяльність держави.

 12. Чим обумовлена необхідність фінансування малого підприємництва?

 13. Чим обумовлена необхідність бюджетного фінансування науки?

 14. Який напрям наукових досліджень фінансується в основному за рахунок бюджетних коштів і чому?

 15. По яких рівнях здійснюється фінансування наукових установ в Україні?

 16. Які основні проблеми бюджетного фінансування науки в Україні?

 17. Дайте визначення наступним категоріям:

  • відомче фінансування;

  • пряме бюджетне фінансування;

  • непряме бюджетне фінансування;

  • інституційний спосіб фінансування;

  • селективний спосіб фінансування.

Тематика рефератів:

 1. Роль Державного бюджету України в економічному розвитку країни

 2. Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки

 3. Характеристика форм бюджетного фінансування економічної діяльності і особливості їх застосування в Україні

 4. Бюджетне фінансування державних інвестиційних проектів

 5. Порівняльний аналіз бюджетного фінансування економічної діяльності у різних країнах

 6. Роль бюджетного фінансування науки

 7. Проблеми бюджетного фінансування наукових досліджень в Україні

 8. Особливості бюджетного фінансування наукових досліджень в зарубіжних країнах


ТЕМА 8. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

Питання для самостійної підготовки:


 1. Які види діяльності пов'язані з реалізацією соціальної політики держави?

 2. Яке значення мають соціальні гарантії?

 3. Охарактеризуйте види соціальних гарантій.

 4. Від чого залежить об'єм засобів, що виділяється на соціальний захист населення?

 5. Які особливості соціального захисту населення і соціального забезпечення в Україні?

 6. Який склад витрат бюджету на соціальний захист?

 7. У чому полягає економічне і соціальне значення витрат на освіту?

 8. Охарактеризуйте склад витрат на освіту.

 9. Яким чином визначається об'єм витрат на фінансування загальноосвітньої школи?

 10. Які особливості бюджетного фінансування дитячих дошкільних установ?

 11. У чому полягає специфіка бюджетного фінансування вищих учбових закладів?

 12. У чому полягає роль витрат на охорону здоров'я?

 13. Яка структура витрат на охорону здоров'я?

 14. Як здійснюється планування витрат на охорону здоров'я?

 15. Які особливості фінансування культурно-освітніх установ?

 16. Який склад витрат на фізичну культуру?

 17. Дайте визначення наступним поняттям:

 • соціальна сфера;

 • соціальний захист;

 • соціальні гарантії;

 • соціальні стандарти;

 • соціальні нормативи;

 • соціальне забезпечення;

 • адресність соціального забезпечення;

 • пільгова категорія населення;

 • індивідуальні потреби;

 • суспільні потреби;

 • освітні послуги;

 • медичні послуги.


Тематика рефератів:

 1. Моделі соціального захисту і проблеми вибору в Україні

 2. Роль бюджетного фінансування соціальної сфери
 3. Особливості бюджетного фінансування дошкільних закладів в Україні


 4. Особливості бюджетного фінансування шкільних закладів в Україні

 5. Особливості бюджетного фінансування вищих учбових закладів в Україні

 6. Особливості бюджетного фінансування мистецтва і культури

 7. Особливості бюджетного фінансування закладів соціального забезпечення

 8. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту в Україні

ТЕМА 9. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Питання для самостійної підготовки:

 1. У чому полягає необхідність витрат на оборону?

 2. Від чого залежить склад і структура витрат на національну оборону?

 3. Який склад витрат бюджету на правоохоронну діяльність?

 4. Чому необхідне бюджетне фінансування охорони навколишнього середовища?

 5. У чому полягають особливості фінансування витрат на попередження і ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних лих?

 6. Який склад витрат на правоохоронну діяльність?

 7. Які особливості бюджетного фінансування системи державного управління?

 8. Чому необхідне бюджетне фінансування міжнародної діяльності?

 9. Дайте визначення наступним поняттям:

 • військова доктрина;

 • витрати на оборону;

 • заповідний фонд;

 • водні і лісові ресурси;

 • витрати на правоохоронну діяльність;

 • витрати на державне управління;

 • витрати на міжнародну діяльність.


Тематика рефератів:

 1. Держане управління як об’єкт бюджетного фінансування

 2. Бюджет як інструмент забезпечення фінансової безпеки держави

 3. Моделі бюджетного фінансування оборонної функції держави

 4. Видатки бюджету України на оборону
 5. Особливості фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави


 6. Фінансування державних програм з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 7. Створення та поповнення державних запасів та резервів

 8. Особливості бюджетного фінансування міжнародної діяльності

 9. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу України

ТЕМА 10. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Питання для самостійної підготовки:

 1. Які стадії бюджетного процесу існують?

 2. Які особливості складання проекту бюджету?

 3. Який порядок розгляду і затвердження бюджету?

 4. Які існують типи касового виконання бюджету?

 5. Назвіть стадії бюджетного процесу в Україні.

 6. У чому полягає порядок складання, розгляду і затвердження державного і місцевого бюджетів в Україні?

 7. Яким чином зв'язано затвердження місцевого бюджету із затвердженням державного бюджету?

 8. Дайте визначення наступним поняттям:

 • бюджетний процес;

 • бюджетний період;

 • бюджетний запит;

 • «бюджетний циркуляр»;

 • бюджетні повноваження;

 • читання бюджету;

 • бюджетний календар;

 • бюджетна ініціатива;

 • бюджетне право.


Тематика рефератів:

 1. Характеристика бюджетного процесу і проблеми його реалізації в України

 2. Особливості формування Державного бюджету України

 3. Особливості формування місцевих бюджетів України


ТЕМА 11. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Питання для самостійної підготовки:

 1. Які загальні організаційні принципи виконання бюджету?
 2. Хто здійснює виконання бюджету?


 3. У чому полягають особливості виконання Державного бюджету України?

 4. У чому полягають особливості виконання місцевих бюджетів України?

 5. Які критерії оцінки ефективності виконання бюджету?

 6. У чому полягає значення бухгалтерського обліку виконання бюджету?

 7. Які існують форми бухгалтерської звітності про виконання бюджету?

 8. Яку інформацію містить в собі місячна, квартальна і річна звітність про виконання бюджету?

 9. Дайте визначення наступним поняттям:

 • виконання бюджету;

 • бюджетні призначення;

 • єдиний казначейський рахунок;

 • реєстраційні рахунки бюджетних установ;

 • бюджетний розпис;

 • бюджетне зобов'язання;

 • інформаційне забезпечення оцінки ефективності виконання бюджету;

 • бухгалтерська звітність про виконання бюджету.


Тематика рефератів:

 1. Теоретичні і концептуальні основи виконання бюджету

 2. Особливості виконання Державного бюджету України

 3. Особливості виконання місцевих бюджетів України

 4. Бухгалтерський облік виконання Державного і місцевих бюджетів України

 5. Теоретико-методологічні основи бухгалтерського обліку у бюджетних закладах

 6. Формування інформаційної системи оцінки ефективності виконання бюджетівТЕМА 12. БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

Питання для самостійної підготовки:

 1. Яка основна мета бюджетного контролю?

 2. Назвіть завдання бюджетного контролю.

 3. У чому полягає значення бюджетного контролю?

 4. Які існують елементи системи бюджетного контролю?

 5. Що виступає об'єктом і предметом бюджетного контролю?
 6. Охарактеризуйте суб'єктів бюджетного контролю в Україні.


 7. Дайте характеристику різним формам і видам бюджетного контролю.

 8. Які функції різних суб'єктів бюджетного контролю?

 9. Яка встановлена відповідальність за бюджетні правопорушення?

 10. Які методи використовуються для аналізу бюджету?

 11. Які виділяють напрями аналізу бюджету?

 12. У чому полягає головна мета аналізу бюджету?

 13. У чому полягають особливості аналізу територіального бюджету?

 14. Назвіть етапи аналізу бюджету.

 15. Охарактеризуйте метод аналізу стійкості територіального бюджету.

 16. Які можна виділити критерії оцінки ступеня незалежності територіального бюджету?

 17. Дайте визначення наступним поняттям:

  • бюджетний контроль;

  • державний бюджетний контроль;

  • відомчий бюджетний контроль;

  • суспільний бюджетний контроль;

  • незалежний бюджетний контроль;

  • внутрішній бюджетний контроль;

  • правовий бюджетний контроль;

  • цивільний бюджетний контроль;

  • попередній бюджетний контроль;

  • поточний бюджетний контроль;

  • подальший бюджетний контроль;

  • ревізія;

  • документальна перевірка;

  • камеральна перевірка;

  • бюджетне правопорушення;

  • аналіз бюджету;

  • система індикаторів стану бюджету.


Тематика рефератів:

 1. Бюджетний контроль як функція управління

 2. Характеристика форм і видів бюджетного контролю і їх приймання в Україні

 3. Розвиток інституту бюджетного контролю в Україні

 4. Особливості бюджетного контролю на окремих стадіях бюджетного процесу

 5. Відповідальність за бюджетні правопорушення
 6. Аналіз бюджету і показників, від яких він залежить, як функція управління

 7. Особливості застосування аналізу на окремих стадіях бюджетного процесу