litceysel.ru
добавить свой файл
1
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Място на изпълнение


Република България, Община Вършец

1.2. Възложител


Община Вършец

1.3. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 71320000-7
2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, Основание за проектиране И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. Цел на обществената поръчка


Изработване на работен проект въз основа на съгласуван идеен проект - фаза ii на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец– гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финансиран по Договор No.12/322/00199/23.10.2009

2.2. Задачи, които ще се решат:


Работният проекта за реконструкция и модернизация на улично осветление в Община Вършец трябва да реши следните задачи:

 • монтаж на нови стълбове за осветление и нови осветителни тела, се изгражда по бул. Република до и в кв. Заножене.

 • подмяна на старите осветителни тела с нови - енергоспестяващи,

 • подмяна на съществуващи стълбове за осветление с нови – паркови, в района на централната част на града и централния парк.

 • изграждане на нова кабелна тръбна мрежа за осветление в гр. Вършец и система за управление на уличното осветление,

 • подмяна на осветителни тела и въздушни линии в селата от Община Вършец – Драганица, Черкаски, Стояново, Долно Озирово, Горно Озирово, Долна Бела Речка, Горна Бела Речка и Спанчевци

2.3. Основни резултати, които трябва да се постигнат в резултат на изпълнението на проекта: рехабилитация и модернизация на уличното осветление на територията на община Вършец; оптимизиране енергопотреблението в резултат на енергоспестяващи осветителни тела и нова система за управление на уличното осветление при спазване на индикаторите, заложени в одобреното проектно заявление - трасирани кабелна линия и тръбна мрежа., монтирани паркови осветители върху стълбове, монтирани: улични осветители, комплект с натриева лампа високо налягане - 1x50W IP-65, улични осветители комплект с натриева лампа високо налягане - 1x70W IP-65, улични осветители комплект с натриева лампа високо налягане - 1x100W IP-65.


2.4. Основание за проектиране


 • Изработен, съгласуван и одобрен идеен проект, неразделна част от одобрено заявление за подпомагане по мярка 322 на ПРСР 2007-2013г. – УРН 400974;

 • Одобрени видове дейности, приложени към Договор No.12/322/00199/ 23.10.2009

2.5. Резултати, които трябва да постигне изпълнителят:


Изработен и съгласуван работен проект, в съответстие с изискванията към проекта, описани в т. 4 . ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ДА НЕ НАДХВЪРЛЯ СТОЙНОСТТА ПО СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР с ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

3.ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ

3.1. Предпоставки за успешно изпълнение на услугата


Запознаване със одобрения идеен проект и одобрените видове дейности на проекта

3.2. Рискове : обоснована необходимост от минимални отклонения:

 • от количествените индикатори, заложени в идейния проект, в резултат от разлика в заявения и одобрения бюджет на проекта.

 • в планираното в идейния проект разположение на обектите, на база препоръки в съгласувателни писма на фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура.


4. основни Изисквания към проекта

4.1. Обща част


4.1.1. Обект: Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец

4.1.2. Предмет: Уличното осветление в гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица.:

4.1.3. Обхват

Проектът да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба No. 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от Закона за устройство на територията

4.1.4. Проектът да е в съответствие с действащата нормативна уредба, свързана с обекта и предмета на настоящия проект, в.т.ч.: ЗУТ и наредбите към него, БДС EN 13201-2:2003, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места Наредба № 3 от 9 юни 2004 за УЕУЕЛ, Наредба № 3 от 18 септември 2007 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи Противопожарни строително-технически норми, Правилника за извършване на електромонтажните работи, Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения, Правила и норми за подземни и надземни улични проводи и съоръжения и др.


Проектът да се съобрази със забележките в съгласувателните писма с фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура.

4.2. Специфична част


4.2.1. Участък за проектиране

4.2.1.1. Участъкът за проектиране се определя на база одобрен идеен проект - фаза I на инвестиционен Проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец– гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финансиран по Договор No.12/322/00199/23.10.2009: и в съответствие с одобрените видове дейности към този договор

4.2.1.2. При проектирането да се вземат предвид следните улици, където не е допустимо да се извършват изкопни работи:

ул. Д-р Константин Пенев – цялата, ул. Тодорини Кукли – цялата, ул. Цар Калоян – цялата, ул. Аспаух – цялата, ул. Шипка – цялата, ул. Банкя – цялата, ул. Неофит Рилски – цялата, ул. Дончо Станчев – участъка от ул. Стефан Караджа до ул. Аспарух, ул. Кирил и Методий – участъка от ул. Аспарух до ул. Отец Паисий, бул. Република – участъка от ул. Любен Каравелов до бензиностанцията на изхода за Монтана и Враца, ул. Ботуня – в участъка от бул. България и ул. Васил Левски, бул.България – от ул.Дончо Станчев до ул.Христо Ботев.


4.2.2. Етапи

Чертежите, спецификациите, количествените и количествено-стойностните сметки по всички части на проекта, да се изготвят поотделно за три етапа на изпълнение с възможност за въвеждане в експлоатация на всеки от тях:

I–ви етап: Рехабилитация на уличното осветление в с.Драганица, с.Черкаски, с.Стояново, с.Д.Озирово, с.Г.Озирово, с.Д.Б.Речка, с.Г.Б.Речка, с. Спанчевци

II-ри етап: Изграждане на конвенционално осветление в гр. Вършец

III-ти етап: Рехабилитация на уличното осветление в гр. Вършец и изграждане на система за управление на осветлението


4.2.3. Част “ГЕОДЕЗИЧЕСКА”

Да се извърши заснемане трасето за проектиране и да се изготви трасировъчен план в съответствие с Наредба No.4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти


4.2.4. Част “КОНСТРУКТИВНА

Да се определят конструктивните решения, начин на фундиране и размери на конструктивните елементи. Да се изработят подробни и конкретни чертежи за изпълнението на СМР.


4.2.5. Част “ЕЛЕКТРО”

4.2.5.1. Подмяна на стари осветителни тела или монтаж на нови върху съществуващи стълбове, или подмяна на съществуващи осветителни пилони със запазване на съществуващите подземни кабели по улици, където не е допустимо да се извършват изкопни работи, описани в т. 4.2.1.2

4.2.5.2. Завършване на парковото осветление със съответните стълбове и осветителни тела в централната и парковата зона. Зоните се съгласуват с Община Вършец.

4.2.5.3. Подмяна на стари осветителни тела или монтаж на нови върху съществуващи стълбове, или подмяна на съществуващи осветителни пилони с изпълнение на подземна кабелна тръбна мрежа.

4.2.5.4. Подмяна на въздушни линии и съществуващи осветителни тела, с доставка и монтаж на нови осветителни тела в селата на Община Вършец. Монтаж на нови осветителни тела на съществуващи стълбове и там където не е имало такива.

4.2.5.5. Изграждане на система за управление на уличното осветление:

4.2.5.6.1.Основни изисквания: захранването се осъществява от касети, система за командване и събиране на информация (ръчен и автоматичен режим) – чрез контролери, свързани към GSM/GPRS модем тип AМC190(G) – RS232, централен сървър - на базата на двупроцесорен компютър min 2GHZ, 2GB RAM, 320GB HDD SATA, комплект с операционна система WINDOWS XP, LCD монитор 21”, цветен лазерен принтер А4, на фотоприемник 5 – 150 Lx, 20ma токов интерфейс, спектрална корекция по V-ламбдана; географска информационна система “АКСТЪР – Улично осветление – вариант LonWorks


4.2.5.7. Основни изисквания:


 1. Тръбна мрежа – РVС тръби и стоманени тръби при пресичане на улици и алеи;

 2. Стълбове:

 • Стандартни осветителни: горещо поцинковани пирамидални стълбове Н = 8.0 м и Н= 6.0 м над земята

 • Паркови: с височина – Н = 4.0 м над земята, за централната градска част – моделът се съгласува с Община Вършец

 1. Улични осветители тип “Полицино” (Pollicino) с натриева лампа с високо налягане с мощности по изчисление - 50, 70 и 100 W, които се монтират под преносната мрежа НН на ЧЕЗ .

 2. Паркови осветители с компактна луминисцентна лампа (1х36W, 1х11W) с разсейвател от удароустойчив поликарбонат и електронна ПРА – моделите се съгласуват с Община Вършец

.

4.2.6. Част “ПЪТНА”

Да се проектира пълно възстановяване на тротоарна и пътна настилка в участъците на изкопни работи и мерки за запазване на съществуващата растителност. Проектът да се съобрази с действащата нормативна уредба и изискванията на фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура и да се предвиди съответно укрепване/ реконструкция когато те се засягат.


4.2.7. Част “Организация и безопасност на движението

Да се планират мероприятия за организация и безопасност на движението по време на строителството, в съответствие с действащата нормативна уредба


4.2.8. Част “Сметна документация”

4.2.8.1. Количествени и стойностни сметки и Спецификации

Да се изготвят подробни Спецификации и Количествени и Стойностни сметки за видовете СМР – включително демонтажни работи, по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се ползват максимално стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС.

Количествено-стойностната сметка да се съобрази описаните етапи в т.4.2.2 Етапи, както и с одобрените в проекта по Договор No.12/322/00199/23.10.2009 дейности и , съответните индикатори Да се изготви и представи на хартиен и електронен носител (съвместим с MS Office 2003). Допълнително е допустимо и използване на програмния продукт „Building manager”4.2.8.2. Обяснителни записки, таблици, схеми/чертежи

Да се изготвят съответните Обяснителни записки и подробни таблици, схеми/чертежи по всички части на проекта в обхват и съдържание съответстващо на спецификата на проекта и съгласно действащата нормативна уредба


4.2.9. План за безопасност и здраве и противопожарна безопасност

Да се изготви план за противопожарна безопасност и здраве съгласно действащата нормативна уредба (Закона за здравословни и безопасни условия на труд при извършване не строително монтажни работи, Наредба No. 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни и др.)


4.2.10. План –график на дейностите

Да се изготви план график на дейностите с оглед на етапите, описани в т. 4.2.2. Етапи, предвиждащ осигуряване на самостоятелното функциониране на всеки етап поотделно и издаване на съответните документи (Образци No.12, 15, 16, 17, Обобщен Приемо-предавателен протокол)

5. Съдържание на проекта:


1. Част „ГЕОДЕЗЧЕСКА”

2. Част “Конструктивна”

3. Част “ЕЛЕКТРО”

4. Част “ПЪТНА”

5. Част “Организация и безопасност на движението”

6. Част ”Сметна документация”

7. План за безопасност и здраве и противопажарна безопастност

8. План-график на дейностите

6. Изходни данни

6.1. Изработен идеен проект и съгласувателни писма от “ЧЕЗ Разпределение България” АД, ВиК – ООД Монтана, МОСВ – регионална инспекция Монтана, БТК АД, РУ „Противопожарна безопасност и спасяване” – Берковица.

6.2. Изготвен Комплексен доклад относно оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и спазване на изискванията за безопасност, предвидени в чл. 169 ал.1 и изискванията на чл. 142 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект за строеж, фаза – иден проект


6.3. Одобрени видове дейности, приложени към Договор No.12/322/00199/ 23.10.2009 и съответните суми за тях.


7. Оформяне и предоставяне на проектните материали


7.1. Чертежи/схеми

Оригиналите на чертежите/схемите да бъдат с размери на формат и мащаб, подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и монтажа му.

Да се предоставят на хартиен носител и на електронен носител (векторен графичен формат)


7.2. Текстова част

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки, които да съдържат: - обяснителна записка; подробни количествени и стойностни сметки, спецификации и всички необходими таблици. Количестветните и стойностните сметки да са на хартиен и на електронен носител (формат съвместим с MS Office 2003)

7.3. Екземпляри

Проектната документация да се представи в 6 оригинални екземпляра и да бъде съгласувана с всички експлоатационни предприятия, както и с контролни органи.

8. ДРУГИ изисквания:

8.1. Общи и квалификационни изисквания към участниците


 • да отговарят на разпоредбите на ЗОП и НВМОП

 • да се извършва последващо упражняване на авторски надзор при изпълнението на проекта

 • да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно действащото законодателство, ЗУТ и наредбите на МРРБ

 • да има опит в проектирането на подобни обекти

 • да предостави списък на основните квалифицирани специалисти по видовете дейности, които ще участват в изготвянето на проекта

8.2. Срок за изпълнение на поръчката:
 • срок за предаване на проекта на Възложителя за съгласуване с фирмите, експлоатиращи техническата инфраструктура - до 45 календарни дни от датата на подписване на договор с Възложителя.


 • срок за коригиране на проекта, ако такова е необходимо на база съгласуване – до 30 календарни дни

 • срок за подписване на окончателен приемо-предавателен протокол – до 7 календарни дни след като Възложителят подпише анкес за окончателно одобрение от ДФЗ-РА на работния проект и съдържащите се в него количествено-стойностни сметки страните подписват окончателен Приемо-предавателен протокол за приета работа без възражения

8.3. Съдържание на офертата

 • ценова оферта (по образец)

 • техническа оферта (по образец)

 • хонорарна сметка: стойност без ДДС и стойност с ДДС