litceysel.ru
добавить свой файл
1


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ – КОЛЕЖ “ТЕЛЕМАТИКА”

УТВЪРДИЛ:

РЕКТОР: /доц. д-р Хр.Сантулов/


Учебна програма


на дисциплината:

“ТЕОРИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СХЕМИ”,
Форма на обучение: редовно/задочно/дистанционно
I. АНОТАЦИЯ

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните подходи при моделиране на полупроводникови елементи и интегрални схеми, с методи и средства за симулация, анализ и синтез на електронни схеми (ЕС). Тя предоставя възможности за придобиване на практически знания и умения за работа в компютърно-интегрирани среди с цел приложението им за изследване на схеми в различни режими на работа, за визуализация, оценка и оптимизация на резултатите по дефинирани критерии. В приложен аспект изучаваният материал се явява основа за компютърно проектиране и изследване на електронни схеми и устройства.

Входни връзки: Висша математика, Програмиране и използуване на компютри, Теоретична електротехника, Полупроводникови елементи, Импулсни и цифрови устройства, Аналогова схемотехника.

Изходни връзки: Преобразувателна техника, Токозахранващи устройства, Автоматизация на проектирането.


II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Аудиторна заетост

Хорариум, час

А. Лекции*

30/ 15

Б. Семинарни занятия


0 / 0

В. Лабораторни занятия

30 / 15

ОБЩО

60 / 30

Извънаудиторна заетост**
А. Курсова работа

15

Б. Самостоятелна работа

30

В. Реферат
Г. Други форми на извънаудиторна заетост

45

Д. Практика
ОБЩО

90

ОБЩО студентска заетост

150
КРЕДИТИ, брой

5

* Лекционен час ** Реално необходими часове


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
модули, Теми, подтеми

часове*Модул I : МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ – 17 часа ( Л. – 8 ч., Л. У. - 9 ч.)


8

1.1

Основи на моделирането в електрониката.

1

1.2

Модели и моделни параметри на полупроводникови диоди.

2

1.3

Модели и моделни параметри на биполярни (ВJТ) и униполярни (JFET и MOSFET) транзистори.

2

1.4

Моделиране на тиристори, симистори и биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT).

2

1.5

Функционални макромодели на интегрални схеми.

1
Модул II : МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ Н ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ – 28 часа ( Л. – 13 ч., Л. У. - 15 ч.)

13

2.1

Компоненти и топологични уравнения на електронни схеми.

2

2.2

Методи за формиране на матрицата на проводимостите [Y] на ЕС.

2

2.3

Приложение на матрицата на проводимостите на анализ на ЕС.

2

2.4

Чувствителност на ЕС.

2

2.5


Толерансен статистически анализ на ЕС.

2

2.6

Структура и функционални характеристики на компютърно интегрирани среди DesignLab и MultiSim.

2

2.7

Стандартни и специализирани анализи на ЕС с DesignLab и MultiSim.

1
Модул III : СИНТЕЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ – 15 часа

( Л. – 9 ч., Л. У. - 6 ч.)

9

3.1

Основни етапи при синтез на ЕС.

2

3.2

Условия за реализуемост на предавателни схемни функции.

1

3.3

Апроксимация на честотни характеристики.

2

3.4

Реализация на активни RC-филтри.

2

3.5

Синтез на цифрови филтри.


2

ОБЩО

30

* Лекционен час
IV. Лабораторни и семинарни упражнения
наименование на занятията

часове

1.

Моделиране на полупроводникови диоди и биполярни транзистори с модули PARTS и MODEL

3 часа

2.

PSPICE модели на тиристори и симистори.

3 часа

3.

Симулация на статични и динамични характеристики на интегрални схеми.

3 часа

4.

Променливотоков и шумов анализ на ЕС

3 часа

5.

Параметричен анализ на ЕС

3 часа

6.

Изследване на едно и многопараметрична чувствителност на ЕС

3 часа

7.

Симулация на ЕС във времеви режим на работа. Спектрален анализ.

3 часа

8.

Статистически толерансен анализ на ЕС.

3 часа

9.

Синтез на нискочестотни и високочестотни активни филтри.

3 часа

10.

Синтез на цифрови филтри.

3 часа

ОБЩО

30V. ФОРМИ НА Извънаудиторна заетост

А. КУРСОВА РАБОТА

Курсовите работи са ориентирани към формализиране на етапите за решаване на задача, формулирана въз основа на разглеждан материал в отделен модул или няколко модула и избор на подходяща програмна среда за решаването й.

Темите за проектите са свързани с симулиране на схеми, снемане на различни характеристики, изследване на модели, алгоритмично и програмно решаване на задачи от функционалното проектиране.


Б. Самостоятелна работа.

Самостоятелната работа включва:

 • подготовка за лабораторни упражнения;

 • подготовка за защита на протоколи;

 • подготовка за текущо оценяване на знанията;

 • подготовка за семестриален изпит.


В. Други

Литературна и патентна справка в библиотека и интернет.

Самостоятелна работа с програмни продукти на осигурени за целта работни места или на съответни носители.


VI. ФОРМА НА КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА

Семестриалният изпит е писмен. По време на изпита студентите попълват тест и решават задачи.

Тестът включва въпроси от материалите разглеждани на лекции и лабораторни упражнения. Той изисква познаване на верен отговор, отговор или допълване на отговора. За всеки верен отговор се дават точки. Регламентиран е броя точки за всяка оценка по шестобалната система. Задачите се оценяват също по точки с предварително уточнен регламент.

Окончателната оценка се формира на база оценките от теста, задачите и текущия контрол.

Оценките от текущия контрол се формират чрез оценка от изпълнението на заданията по време на лабораторните упражнения, планиран текущ контрол и самостоятелна работа по тема (задача) от дисциплината.

Предвижда се беседване със студента при окончателно оформяне на оценката.VII. Литература

ОСНОВНА


 1. Шойкова Е., И. Пандиев, PSpice макромодели на операционни усилватели, София, 2000

 2. Шойкова Е., Синтез на активни филтри, София, 2000

 3. Шойкова Е., С. Цанова, Д. Колев, И. Пандиев, Методология за проектиране на електронни схеми с PSpice, София, 2000

 4. Шойкова, Е., Проектиране на електронни схеми с PSpice, София, 2000

 5. Боянов Й., Е.Шойкова. Теория на електронните схеми. С., Техника, 89.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

 1. Данева П., Теория на електронните схеми – моделиране на полупроводникови елементи и интегрални схеми, Ръководство за упражнения – част І, Габрово, 2000

 2. Данева, П., Теория на електроните схеми. Симулация и анализ с ELECTRONICS WORKBENCH, Габрово, 2000

 3. DesignLab, User`s Guide, Microsim Corporation, 1997

 4. Electronics Workbench. Multisim 2001. Sche\matic Capture, Simulation & Programmable Logic, User’s Guide, Interactive Image Technologies Ltd, 1999

 5. Micro-Cap, Microsoft Corporation, 1997-2000


VIII. КЛЮЧОВИ ДУМИ ЗА РАБОТА В INTERNET


Моделиране, математически модели, синтез, анализ, електронни схеми, симулация, проектиране, филтри


IХ. INTERNET АДРЕСИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА


http://www.protel.com, http://www.orcad.com, http://www.cadence.com, http://www.redac.com,

http://www.mentorg.com, http://www.quicklogic.com, http://www.tu-sofia.bg/education/courses,

http://www.eedesing.com, http://www.EDN.com


СЪСТАВИЛ:

/доц. д-р В. Кукенска/


Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Технически науки” с протокол № 1/25.09.2007 г.


Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р А. Александров/


Учебната програма е приета на Академичен съвет на колеж “Телематика” с протокол № 27/13.10.2007 г.


РЕКТОР:

(доц. д-р Хр. Сантулов)