litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ»

У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)


для студентів усіх форм навчання

інституту “Комп’ютерних інформаційних технологій”


ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою "Охорони праці".

Протокол №14 від 05.06.03 р.


Харків 2003

Методичні вказівки до виконання розділу "Безпека життя і діяльності людини" у дипломних проектах (роботах) для студентів усіх форм навчання інституту “Комп’ютерних інформаційних технологій” /Упоряд.: В.А.Айвазов, Н.Л.Березуцька, Б.В.Дзюндзюк, А.В.Мамонтов, Т.Є.Стиценко– Харків: ХНУРЕ, 2003. — с.


Упорядники: В.А.Айвазов,

Н.Л.Березуцька,

Б.В.Дзюндзюк,

А.В.Мамонтов,

Т.Є.Стиценко.


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………….

1 Мета розділу «Безпека життя і діяльності людини» у дипломних

проектах ………………………………………….....................……...

2 Вимоги до змісту розділу «Безпека життя і діяльності людини» у

дипломних проектах (роботах)………………………………………

3 Структура та зміст розділу «Безпека життя і діяльності

людини» ………………………………............…........................……

3.1. Аналіз умов праці...............................................................………………

3.2 Техніка безпеки ...............................................................………......…...

3.3 Виробнича санітарія та гігієна праці ......................................…........

3.4 Пожежна профілактика .........................................................……......….

3.5 Рекомендації до виконання інженерних розрахунків ...................……

Додаток А “Вхідні дані щодо виконання розділу “Безпека життя і


діяльності людини” у дипломному проєкті (роботі)”……………..

Додаток Б “Довідкові матеріали та рекомендації до виконання

інженерних розрахунків у розділі “Безпека життя і діяльності

людини””……………………………………………………………...

Додаток В “Карта оцінки виробничого середовища і трудового процесу”..

Додаток Г “Гігієнічна класифікація умов праці за показниками

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,

важкості та напруженості трудового процесу”…………………….

Додаток Д ……………………………………………………………………...

Додаток Е “Методика прогнозування і оцінки інженерної обстановки.”….


Список рекомендованої літератури .................................................…..…….


3

ВСТУП


Згідно з Концепцією освіти з напряму “Безпека життя і діяльності людини”, затвердженою Міністерством освіти і науки України в 2001р. характерною рисою сучасного періоду розвитку суспільства є зміна домінуючих видів людської діяльності. При цьому на безпеку як базисну потребу людини наголошено в Концепції ООН про “сталий людський розвиток”.

Враховуючи, що нещодавно Україна заявила про підтримку Концепції ООН, де пріоритет віддається розвитку безпеки кожної людини, а також виходячи з незадовільного стану безпеки громадян нашої держави, якісна розробка питань забезпечення безпеки життя та діяльності людини (БЖДЛ) з метою запобігання виникнення ризику життя і здоров’ю людей має бути повною мірою реалізована у дипломному проектуванні, виходячи з основних складових БЖДЛ (Безпека життєдіяльності, Екологія, Охорона праці в галузі, Цивільна оборона).

Крім того, треба обовязково враховувати вимоги ГОСТ 34.602-89. “Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”, який передбачає:

 • “п.2.6.1.5. В требования безопасности включают требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических систем (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустичес-ких полей, акустических шумов и т.п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.”;


 • “п. 2.6.1.6. В требования по эргономике и технической эстетике включают показатели автоматизированной системы, задающие необходимое количество взаимодействия человека с машиной и комфортность условий работы персонала.”;

 • “п. 2.6.1.8. В требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению включают: …

 1. предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и технических средств системы, к параметрам сетей энергоснабжения и т.п.;

 2. требования по количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы.”

Таким чином, технічна сторона дипломного проекту (роботи) має бути органічно пов’язана в розділі “Безпека життя і діяльності людини” з прогресивними заходами та засобами забезпечення БЖДЛ.

При виконанні розділу “Безпека життя і діяльності людини” в диплом-них проектах (роботах) студент повинен залучити знання і навички, які були отримані при вивченні нормативних дисциплін “Основи екології”, “Безпека


4

життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивіль

на оборона” і тим продемонструвати готовність до повноцінного життя з активною участю в забезпеченні рівня безпеки, що залежить від оточуючого середовища (екологія, виробництво), державної системи підтримки безпеки людини (цивільна оборона, охорона праці), індивідуальної захищеності (психофізіологічний стан, індивідуальні засоби захисту).

При виконанні розділу “Безпека життя і діяльності людини” студент повинен використовувати матеріали щодо організації безпечного трудового процесу на робочих місцях і в робочих зонах користувачів комп’ютерних та інформаційних технологій, які були вивчені і підготовлені ним під час проходження переддипломної практики.

При виконанні комплексних дипломних проектів (робіт) зміст розділу “Безпека життя і діяльності людини” має бути оригінальним у кожному проекті (роботі), при цьому не допускається текстуального збігу в матеріалах загального призначення.1 МЕТА РОЗДІЛУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ” У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)


Враховуючи, що законодавством України проголошено пріоритет життя і здоров’я людини, метою розділу “Безпека життя і діяльності людини” є створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях та в робочих зонах користувачів комп'ютерних та інформаційних технологій при розробці або експлуатації продукту проектування шляхом розробки питань охорони праці навколишнього середовища та цивільної оборони.

Досягається це глибоким опрацюванням питань техніки безпеки, виробничої санітарії та ергономіки, органічно пов'язаних з темою проекту (роботи), а також забезпечення пожежної безпеки, цивільної оборони та екології.

Робота над розділом вимагає від студента вміння вирішувати конкрет-ні технічні та організаційні задачі забезпечення безпечних умов праці та дозволяє, завдяки цьому, завершити інженерну підготовку з питань безпеки життя і діяльності людини.


5


2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ" У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ

(РОБОТАХ)


Розділ є складовою частиною дипломного проекту (роботи), тому його зміст має бути узгоджений з темою відповідати темі проекту (роботи) та враховувати вимоги з БЖДЛ, спрямовані на те, щоб заходи та засоби, що розробляються, усували або зменшували вплив можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Безпечними та нешкідливими мають бути умови праці користувачів комп'ютерних та інформаційних технологій, до яких відносяться оператори ПЕОМ, інший персонал обчислювальних центрів, користувачі різних керуючих, інформаційних обчислювальних систем і мереж, програмісти та ін.

Студент одержує у керівника індивідуальне завдання з БЖДЛ відповідно до умов організації, для якої виконується робота, або приміщення, в якому працює дипломник, та погоджує це завдання з консультантом розділу "Безпека життя і діяльності людини" (зразок бланка вхідних даних до виконання розділу наведений у додатку А).


Питання БЖДЛ у дипломному проекті (роботі) розроблюються і згадуються у:


 1. загальній частині “Вступ” пояснювальної записки;

 2. окремому розділі “Безпека життя і діяльності людини” поясню-вальної записки;

 3. загальній частині “Висновки” пояснювальної записки;

 4. загальному переліку посилань;

 5. графічній частині проекту (роботи).

У загальній частині “Вступ” пояснювальної записки дипломного проекту (роботи) необхідно вказати:

а) мету виконання розділу “Безпека життя і діяльності людини”;

б) для яких умов розробляються питання БЖДЛ (для організації, в якій використовуватимуть результати дипломного проекту, чи для приміщення, в якому виконувався проект).

Обсяг вступу до 0,2 сторінки тексту.

Структура окремого розділу "Безпека життя і діяльності людини" пояснювальної записки дипломного проекту (роботи) така:

а) аналіз умов праці;

б) техніка безпеки;

в) виробнича санітарія;

г) пожежна профілактика;

д) захист оточуючого середовища;

е) цивільна оборона.

6

Усі питання БЖДЛ слід розглядати з точки зору усунення або зменшення впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників на організм працюючих, з поглибленим опрацюванням питань захисту від одного з чинників до рівня інженерного розрахунку. Цей чинник виявляється в результаті аналізу умов праці та узгоджується з консультантом розділу “Охорона праці”. При цьому необхідно використовувати матеріали переддипломної практики та новітні досягнення науки й техніки з питань БЖДЛ.

Не допускається підміна інженерної розробки питань охорони праці переліком обов'язків працюючих, заборон або закликів до необхідності дотримання обережності, компіляцією правил, інструкцій, навчальних посібників, наукових робіт та інших джерел без самостійної творчої розробки стосовно до розглядуваних у дипломному проекті (роботі) питань.


Обсяг окремого розділу до 10 сторінок тексту з необхідними розра-хунковими схемами, ескізами, таблицями та ін.

Докладні методичні вказівки щодо виконання всіх підрозділів окремого розділу «Безпека життя і діяльності людини» наведені у розділі 3 даних вказівок.

У загальній частині “Висновки” пояснювальної записки дипломного проекту (роботи) необхідно зазначити, що конкретно зроблено дипломником при розробці питань БЖДЛ.

Обсяг висновків до 0,3 сторінки тексту.

Література, що використовувалася дипломником в процесі розробки питань охорони праці, наводиться у загальному переліку посилань, при цьому посилання на нормативні джерела треба наводити прямо у тексті розділу.

У графічній частині проекту (роботи) може бути плакат, який ілюструє конструктивне рішення з БЖДЛ, або карта умов праці, що ілюструє досягнутий клас умов праці.

Усі розробки, що пропонуються проектом (роботою), мають відповідати діючій системі стандартів безпеки праці (ССБТ), міжгалузевим і галузевим правилам з БЖДЛ, ГОСТ 34.602-89.

При виконанні розділу “Безпека життя і діяльності людини” необхідно використовувати терміни та визначення за ГОСТ 12.1.009-76, ДСТУ 2293-99, ГОСТ 12.1.033-81, НПАОП 0.00-1.28-10.*

Чернетка розділу подається консультанту для перевірки. Задовільне виконання студентом розробок з БЖДЛ консультант-викладач затверджує підписом. Під час виступу на захисті дипломного проекту (роботи) необхідно передбачити час для стислого освітлення розділу "Безпека життя і діяльності людини".


З СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ"


3.1 Аналіз умов праці

Аналіз умов праці необхідно проводити з точки зору виявлення можливих (потенційних) небезпечних і шкідливих виробничих чинників, створюваних технічними засобами, технологічними процесами, невірною організацією праці у виробничих приміщеннях та на робочих місцях.


Аналіз умов праці починається з опису виробничого приміщення. Необхідно вказати найменування приміщення, в якому будинку і на якому поверсі воно знаходиться, скільки робочих місць, яке є обладнання. Вказати розмір приміщення, віконних та дверних прорізів, наявність та ширину евакуаційних виходів. Виходячи з норм на окремі робочі місця та наявності основного й допоміжного обладнання, необхідно оцінити площу та висоту виробничого приміщення.

При виконанні дипломних проектів (робіт), тематика яких пов'язана з моделюванням фізичних об'єктів, технологічних процесів, з управлінням експериментом, необхідно виконати аналіз можливих аварійних ситуацій (розглядають умови, за яких можливий вихід основних контрольованих параметрів об'єкта процесу за допустимі межі, та імовірні наслідки таких відхилень).

Далі необхідно виділити систему «Людина - Машина - Середовище» (Л-М-С), вказати її межі та провести опис системи з точки зору задач охорони праці.

Спочатку розглянемо систему Л-М-С як єдине ціле. Вхідною інформацією для даної системи є інформація з вищестоящої системи (планові завдання, інструкції та ін.). Виходом системи є вплив на людину.

В процесі функціонування системи змінюється її внутрішній стан. З точки зору охорони праці нас цікавить один з елементів внутрішнього стану системи — здоров'я людей, працюючих у системі, та його складові.

Ділимо елемент «людина» на три функціональні частини. Позначимо:

Л1 – це людина, яка виконує управління «машиною», головним чином для виконання основної задачі системи — виробництва кінцевого продукту, а також забезпечення можливості цього виробництва, цей елемент є об'єктом вивчення інженерною психологією та іншими ергономічними дисциплінами;

Л2 — це людина, яка розглядається з точки зору безпосереднього впливу на навколишнє середовище (за рахунок тепло - та вологовиділення, споживання кисню та ін.);

ЛЗ — це людина, яка розглядається з точки зору її фізіологічного стану під впливом чинників, впливаючих на неї у виробничому процесі, цей елемент вивчається з позиції охорони праці та суміжних з нею дисциплін, стан цього елемента системи є вхідним пунктом процесу декомпозиції, що проводиться.8

Елемент «машина» виконує основну технологічну функцію — вплив на предмет праці, допоміжну — формування параметрів навколишнього середовища. В елементі «машина» закладена функція аварійного самоконтролю. Таким чином, елемент «машина» можна поділити на три елементи:

МІ – елемент, який виконує основну технологічну функцію;

М2 — елемент функції аварійного захисту ;

МЗ — елемент впливу на навколишнє середовище та людину.

Загальна структура розроблена для абстрактного виробництва та в цьому сенсі вона універсальна (рис. 3.1). Напрямки та зміст зв'язків зведені в таблицю 3.1.
Рисунок З.1 – Загальна структура системи Л-М-С


Таким чином, ми провели декомпозицію системи Л-М-С на сім елементів та виділили зв'язки між ними. Слід мати на увазі, що тут наведено приклад узагальненої системи Л-М-С, а в проекті необхідно аналізувати конкретну систему Л-М-С, тобто кількість елементів «Людина», «Машина» має відповідати кількості робочих місць і обладнання. При цьому необхідно аналізувати, як мінімум, усі побічні впливи типу «Людина-Машина», «Людина-Середовище», «Машина-Середовище» і всі зв'язки типу «Людина-Людина».

Далі необхідно виділити небезпечні та шкідливі виробничі чинники (НШВЧ), які діють у системі Л-М-С.

Розгляд НШВЧ починають з аналізу санітарно-гігієнічних умов у виробничому приміщенні та на робочих місцях: мікроклімату, освітленості робочих поверхонь, шумів, випромінювань тощо. При цьому встановлюють джерела


9

НШВЧ, кількісно оцінюють кожний з розглядуваних чинників, використовуючи результати аналізу умов праці, проведеного під час переддипломної практики.

Після цього аналізують умови праці відповідно до конкретного обладнання. Необхідно:

 виконати аналіз технологічної оснащеності робочого місця (обладнання, та їхнього технічного стану, а також їх відповідності стандартам безпеки і нормам охорони праці);Таблиця 3.1 – Перелік зв’язків у загальній системі Л-М-С


Номер зв'язку

Напрямки зв'язку

Зміст зв'язку

Примітка

1

2

3

4

1

Л2-С

Вплив людини як біологічного об'єкта на середовище

В лаві ви­падків не є істотною

2.1

С-Л1

Вплив навколишнього середо­вища на якість роботи оператора
2.2

С-Л3

Вплив середовища на стан ор­ганізму людини

6

3.1

С-Л1

Інформація про стан середовища, що обробляється людиною
3.2.1

3.2.2

3.2.3

М1-Л1

М2-Л1

МЗ-Л1

Інформація про стан машини, що обробляється людиною, інформація про предмети праці та середовище, одержувана від машини
4.1

4.2

4.3


Л1-М1

Л1-М2

Л1-МЗ

Вплив людини на управління технікою
5

Зовнішня сис­тема управління - ЛІ

Керуюча інформація про тех­нологічний процес з зовнішньої системи управління
6.1

6.2

6.3

С-М1

С-М2

С-МЗ

Вплив середовища на роботу машини
7

М1-С

Цілеспрямований вплив машини на середовище
8

С-МЗ

Інформація про навколишнє середовище, що обробляється машиною
9

МЗ-С

Побічний вплив машини на середовище


10


10

ЛЗ-Л1

Вплив стану організму людини на якість його роботи
11

ЛЗ-Л2

Вплив психофізіологічного стану на ступінь інтенсивності обміну речовин між організмом, середовищем та енерговиділенням людини

12

М2-М1

Аварійні керуючі впливи
13

М1-М2

Інформація, необхідна для ви­роблення аварійного керуючого впливу
14

М1-ПП

Вплив машини на предмет праці
15

ПП-Л3

Вплив предмета праці на психофізіологічний стан людини
 навести характеристику мережі живлення (напругу мережі, частоту струму, режим нейтралі мережі) , з'ясувати клас приміщення за небезпекою ураження електричним струмом;

 з'ясувати наявність у приміщенні інших небезпечних виробничих чинників: рухомих частин обладнання; судин, працюючих під тиском; фізичних та емоційних перевантажень людини-оператора тощо. Аналіз умов праці виконується з усіх чинників із вказівкою джерел, умов, що посилюють вплив небезпечних чин­ників.

У кінці підрозділу необхідно скласти спрощену Карту оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі Карту) ( див. додатки В і Г) та навести гігієнічну оцінку умов праці.

На підставі Карти визначають перелік не усунених, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які мають місце на даному виробництві (у приміщенні) та визначають НШВЧ.


3.2 Техніка безпеки


До категорії заходів попередження нещасних випадків слід віднести такі:

 при експлуатації пристроїв, обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж;


 у технологічних процесах та при експлуатації апаратури збору й відображення інформації.

Для захисту людей від ураження електричним струмом слід передбачати блокувальні пристрої, електричний розподіл мереж, занулення, подвійну ізоляцію, захисне вимикання (див. ГОСТ 12.1. 019-79, НПАОП 40.1-1.32-01).

Вибір захисних пристроїв потрібно обґрунтувати з посиланням на нор-мативні документи та навести його (їх) схему.


11

При розробці основних вимог щодо електропроводки виробничого приміщення треба за встановленою потужністю споживачів вибрати тип і кількість силових кабелів, встановити місце розташування поживлюючого щита, вибрати пускорегулюючу та захисну апаратуру.

Особливу увагу необхідно приділити забезпеченню швидкого вимикання пристроїв обчислювальної машини в разі аварії або нещасного випад-ку.

Якщо необхідно, слід вказати причини виникнення статичної електрики у виробничому приміщенні, величину його потенціалу, розробити заходи щодо попередження утворення статичних зарядів, їх нейтралізації та зняття (див. ГОСТ 12.4.124-83). Необхідно описати умови експлуатації апаратури збору інформації, передбачити захист цієї апаратури від можливого агресивного середовища, пилу, вологи, променевого тепла тощо, вибрати засіб живлення та електричного захисту цієї апаратури.

Встановити засіб передачі інформації на ПЕОМ, табло чи інші пристрої за допомогою провідного зв'язку. Вибрати тип, перетин і засіб прокладки провідного зв'язку з урахуванням характеристики виробничого приміщення.

За характеристикою апаратури відображення інформації (світлові табло, пульти, мнемосхеми тощо) вказати потужність, яка споживається апаратурою, засіб електроживлення та захисту. Звернути особливу увагу на забезпечення електробезпеки при оглядах і ремонтах.

Необхідно вказати види інструктажів, що проводяться на підприємстві при експлуатації та виробництві приладу (системи); коли і хто повинен їх проводити; основні питання інструктажів, де фіксувати факт інструктажу (див. НПАОП 0.00-4.12-05).


Якщо домінуючим є небезпечний виробничий чинник, то розрахунок захисту від нього наводиться у цьому підрозділі.


3.3 Виробнича санітарія


Враховуючи значну відповідальність оператора, що працює із засобами відображення інформації, та з метою поліпшення умов його праці, необхідно знайти найкращу форму подачі інформації оператору та її дозування, встановити оптимальну частоту слідування доз. На підставі цих даних визначити, який обсяг інформації оператор здатний сприйняти за одиницю часу, в т.ч. його дієздатність. Відбити питання професійної підготовки операторів (професійний відбір, навчання, тренування).

Для приміщень, в яких використовується ПОЕМ, лабораторій та інших виробничих приміщень визначають основні джерела виділення над-мірного тепла та сумарне тепловиділення. Вибирають засіб вилучення надмірного тепла, обґрунтовують необхідність кондиціонування повітря, здійснюють вибір необхідного обладнання (наводять повну технічну характеристику). Необхідно також вибрати схему циркуляції повітря (через підпідлоговий простір, або простір над підвісною стелею).

12

При проектуванні штучного освітлення в приміщеннях необхідно керуватися вимогами НПАОП 0.00-1.28-10, ДБН В.2.5-28-2006. При цьому при встановленні нормативної освітленості (на робочих місцях, в проходах, аварійної), вибирають систему освітлення, тип освітлювачів і ламп, визначають їхню кількість та розміщення.

У випадку перевищення рівнів звукового тиску в приміщенні, порівняно з нормативним, передбачають заходи з поліпшення шумового режиму: екранування принтерів, облицювання стелі та стін звукопоглинаючим матеріалом (навести технічну характеристику).

Якщо домінуючим є шкідливий виробничий чинник, то розрахунок захисту від нього наводиться у цьому підрозділі.

Організація та конструкція робочого місця користувача ЕОМ має забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця і їхнього розташування ергономічними вимогам ГОСТ 12.2.032-78 та НПАОП 0.00-1.28-10. Тому необхідно навести цю відповідність та схему розміщення робочих місць у приміщенні.


Необхідно мати на увазі, що режим праці і відпочинку працюючих з ЕОМ визначається у залежності від виконуваної категорії роботи. Тому необхідно визначити належність виконуваних робіт до однєї з трьох груп трудової діяльності: група А – діяльність, яка характеризується виконанням одноманітних, ритмічних, легких у виконанні операцій, що не вимагають значної розумової напруги; група Б – діяльність, пов'язана зі здійсненням повторюваних логічних операцій; група В – творчі види діяльності, що вимагають прийняття у процесі роботи рішень за відсутністю заздалегідь відомого алгоритму. На підставі цього встановити раціональний режим праці та відпочинку, додаткові перерви (див. ДСан ПиН 3.3.2-007-98).

Також необхідно визначити рівень навантаження за робочу зміну: кількість знаків за робочу зміну (у тисячах) або тривалість роботи за зміну (годин).

Вимоги до організації робочого місця та режиму роботи мають приводити психофізіологічні НШВЧ до норм.


3.4 Пожежна профілактика


Необхідно визначити категорію пожежовибухонебезпеки виробництва (див. СНиП2.09.02-85) і ступінь вогнестійкості будинку

(див. ДБН В.1.1.7-2002) . Визначити клас пожежонебезпеки приміщення (див. НПАОП 40.1-1.01-97). Вказати, чи відповідає ступінь вогнестійкості будинку, де розташовується приміщення, пожежовибухонебезпеці виробництва.

Виявити можливі причини пожежі. У відповідності з ГОСТ 12.1.004-91 пожежна безпека приміщення забезпечується: системою відвернення пожежі; системою. протипожежного захисту, організаційно-технічними заходами.


13

Елементи систем та оргзаходи вибираються у відповідності з категорією пожежної небезпеки виробництва та класом пожежонебезпеки приміщення навести ці елементи. При розміщенні обладнання та робочих місць передбачаються евакуаційні шляхи на випадок пожежі, встановлюються їхні параметри та основні вимоги. Обґрунтовується вибір системи протипожежного водопостачання, вибираються засоби пожежної сигналізації, вирішується питання захисту будинку від блискавки.


Необхідно вибрати тип та кількість засобів ліквідації пожеж: стаціонарні настанови (спринклерні, дренчерні, піногенераторні) та ручні вогнегасники (пінні, вуглекислотні, порошкові) (див. НАПБ Б.03.001-2004).

Вказати, як здійснюється евакуація, потрібен чи ні евакуаційний вихід. Схему евакуації навести на схемі розміщення робочих місць у приміщенні.

За узгодженням з консультантом можуть бути наведені розрахунки часу евакуації, блисковкозахисту, які забезпечують пожежну безпеку.


3.5 Захист навколишнього середовища


Зміст вимог до захисту навколишнього середовища має випливати з основної теми дипломного проекту. Ці вимоги повинні передбачати розробку екологічно раціонального об'єкта, пристрою, технологічного процесу чи додаткову розробку заходів щодо очищення і знешкодження промислових стоків, зниження викидів газоподібних токсичних речовин, утилізації твердих відходів і зменшення енергетичного забруднення навколишнього середовища (теплове, світлове, акустичне, електромагнітне, радіаційне.)

Необхідно навести такі дані: характеристика й аналіз можливих джерел забруднення навколишнього середовища, обґрунтування вибору проектованих заходів щодо охорони природи, оцінка комплексності використання сировини і матеріалів (наприклад, дати оцінку екологічної раціональності технологічної схеми, указати її достоїнства і недоліки).

Необхідно вказати об'єкти водоспоживання в розроблювальному проекті (якщо є маються) і навести характеристики джерел водопостачання і заходи щодо їх санітарної охорони. Виконати аналіз основних шляхів раціонального водоспоживання для розроблювального об'єкта. Навести заходи щодо зниження споживання свіжої води в розроблювальному процесі.

Провести аналіз шкідливих речовин, що викидаються, у повітря і запропонувати заходи щодо зниження викидів.


3.6 Цивільна оборона

Насамперед, необхідно виявити найбільш ймовірну для існуючих умов надзвичайну ситуацію (НС), що за характером дії може бути техногенною,14

природною, соціально-політичною чи воєнною. Та визначити масштаби наслідків НС: загальнодержавного, регіонального, місцевого чи об'єктового рівнів. Далі необхідно перелічити найбільш вірогідні вражаючі фактори та перейти до прогнозування та оцінки інженерної, радіаційної і хімічної обстановки в НС.

В залежності від вражаючих факторів має бути дана характеристика осередку поразки (масштаби і ступінь зараження місцевості, поширення вогню, ударної хвилі тощо.), для чого необхідно використовувати методики прогнозування інженерної, радіаційної та хімічної обстановки.

Оцінка обстановки в НС зводиться до порівняння діючих характеристик осередку поразки з припустимими. На підставі цього порівняння робиться висновок про можливу кількість уражених людей; ступень руйнувань будинків і споруджень; вихід з ладу устаткування, комунікацій; стійкість об'єкта економіки.

На підставі результатів, отриманих при прогнозуванні обстановки в НС (за узгодженням з керівником проекту) доцільно розробити й обґрунтувати необхідні заходи, приблизний перелік яких наведено нижче:

 план евакуації об'єкта;

 режим захисту працюючих і службовців (робота і відпочинок);

 забезпечення медичними засобами, засобами індивідуального захисту, спецобробки і знезаражування, а також приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

 оповіщення й інформування населення (підготовка текстів повідомлень про НС, забезпечення засобами зв'язку);

 підвищення стійкості об'єкта економіки ( дублювання чи заміна малонадійного технологічного устаткування, комунікацій, створення запасів сировини, палива і т.п.).


3.7 Рекомендації до виконання інженерних розрахунків

Прийняті у пояснювальній записці певні рішення з охорони праці слід підтвердити розрахунком, що включається у відповідний підрозділ. Нижче наведена зразкова тематика інженерних розрахунків з охорони праці в ди­пломному проекті (роботі).


 1. Розрахунок занулення.

 2. Розрахунок робочого або захисного заземлення.

 3. Розрахунок повторного заземлення нульового проводу.

 4. Розрахунок струму ураження під час доторкнення людини до зажимів трансформатора або силової мережі, яка живить спроектований пристрій.

 5. Розрахунок захисту персоналу від впливу електромагнітних ви­промінювань.

 6. Розрахунок природного освітлення робочого місця

 7. Розрахунок загального штучного освітлення робочого місця.

15

 1. Розрахунок комбінованого штучного освітлення робочого місця.

 2. Розрахунок звукопоглинання виробничого приміщення (лабораторії).

 3. Розрахунок звукоізоляції виробничого приміщення (лабораторії).

 4. Розрахунок освітлювальної мережі лабораторії (виробничої дільниці) та захисту від коротких замикань.

 5. Розрахунок електропроводки та засобів захисту електроживлення спроектованого пристрою.

 6. Розрахунок загальнообмінної механічної вентиляції для вилучення з приміщення надмірного тепла та підтримання постійної температури.

 7. Розрахунок кондиціонування повітря приміщення.

 8. Розрахунок захисту виробничого будинку від блискавки.

 9. Розрахунок гранично припустимих викидів у повітря.

 10. Прогнозування інженерної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

При виконанні цих або інших розрахунків за вказівкою керівника проекту необхідно використати дані, зібрані у період проходження практики, що містяться в довідковій або науково-технічній літературі, а також керуватися відповідними стандартами. Деякими даними, що будуть відсутні в довідковій літературі, можна задаватися з наступним технічним обґрунтуванням. У додатках Б,Д та Є наведені додаткові матеріали та рекомендації до виконання інженерних розрахунків. Наприкінці даних методичних вказівок наведен список рекомендованої літератури.16

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про охорону праці» .

 2. Дзюндзюк Б.В. Основы безопасности эргатических систем. – К.:УМК ВО, 1990. – 56 с.

 3. Охрана труда в електроустановках / Под ред. Князевского Б.А.-М..Энергия, 1982.-319с.

 4. Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах.-М/ Машиностроение, 1985.- 185 с.

 5. Іванов В.Г., Дзюндзюк Б.В., Олександров Ю.М.. Охорона праці в электроустановках. – К.: ОКО, 1994. – 227 с.

 6. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - 5-е изд., перераб. и доп - М.: Энергоиздат, 1985. - 800 с.

 7. Карпов Ф Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей. - М.: Энергия, 1973. -72 с.

 8. Максимов Б К., Обух А.В. Статическое электричество в промышленности и зашита от него. - М.: Энергия, 1978. - 80с.

 9. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Г.В.Бектобетов, Н.Н.Борисова, В.И.Коротков и др.; Под общ.ред. О.Н.Русака. – Л.: Машиносроение, 1980. – 541 с.

 10. Навакатікян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. - К., 1997. – 400 с.

 11. В.Ц.Жидецький.

 12. Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф.Ломова. – М.: Высш.шк., 1977. – 335 с.

 13. Хрюкин Н.С. Оборудование вычислительных центров. - М.: Статистика, 1972 -148с.

 14. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга -М.: Энергоатомиздат, 1983. - 427 с.

 15. Рудник В.М. и др. Звукопоглощающие материалы й конструкции. Справочник.- М.: Связь, 1970. -124 с.

 16. Голубков Б Н. и др. .Проектирование й зксплуатация установок кондиционирования воздуха и отопления. - М.:Энергоатомиздат, 1988.

 17. Иванов Е.Н. Автоматическая пожарная зашита. - М.: Стройиздат, 1980. - 198 с.
 18. Волков О.М., Замулюкин А.Т. Противопожарная защита вычислительных центров. - М.: Стройиздат, 1982. -64 с.


 19. ГОСТ 12 0.002-80.ССБТ.Основные понятия. Термины и определения.

 20. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 21. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.


17

 1. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 2. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 3. ГОСТ 12.1.009-76.ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

 4. ГОСТ 12.1.012-78.ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности.

 5. ГОСТ 12,1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования.

 6. ГОСТ 12.1.029-80.ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

 7. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 8. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

 9. ГОСТ 12.2 033-78.ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

 10. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

 11. ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ. Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности.

 12. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ.

 13. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

 14. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці.

 15. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих примі­щень (СН4088-86).

 16. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 17. ДНАОП 0.03-3.01-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств (СН 245-71).
 18. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. – Затверджені міністром праці України 01.09.92 р., постанова № 41.


 19. Правила устройства электроустановок (ПУЭ-85).

 20. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывной и пожарной опасности.

 21. СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

 22. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.


18


 1. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания проммшленных предприятий. Нормы проектирования.

 2. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования.

 3. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

 4. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология.19

ДОДАТОК А


ВХІДНІ ДАНІ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ” У ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ (РОБОТІ)


Студент Група


Керівник проекту


Тема дипломного проекту 1. У розділі "Безпека життя і діяльності людини" мають бути розглянуті заходи безпеки при проектуванні, при виготовленні або при експлуатації (необхідне підкреслити) приладу (системи).
 1. Найменування приміщення, до якого прив'язується виконання розділу:
 1. Характеристики приміщення (розміри, поверх, поверховість будинку, кількість працюючих, перелік обладнання, що застосовується)
 1. Основні характеристики мережі електроживлення (напруга мережі, вид та частота струму, режим нейтралі мережі).20

5.Провести аналіз системи Л - М - С та визначити перелік потенційно небезпечних і шкідливих виробничих чинників за ГОСТ 12.0.003-74 для вибраного приміщення

а) фізичних:


б) хімічних:

в) біологічних:г) психофізіологічних.


6.Визначити (з переліку п.5) домінуючий небезпечний або шкідливий виробничий чинник.

7. Формулювання завдання: розробити заходи з безпеки життя і діяльності людини у______________ з поглибленим опрацюванням питань___________________

приміщення (за домінуючим чинником)


Керівник проекту ____________________Студент______________

підпис підпис

Консультант_________________

підпис


21


ДОДАТОК Б


ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ У РОЗДІЛІ “БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ”


 1. Визначення струму однофазного короткого замикання та перевірка умов спрацювання захисного апарата


Струм однофазного короткого замикання визначають за приблизною формулою


,


де номінальна фазна напруга мережі, В;

— повний опір петлі фаза-нуль, Ом;

— повний опір обмоток живлячого трансформатора струму короткого замикання, Ом.

Значення трансформатора, віднесені до напруги 0.4 кВ, наведені в таблиці Б.1


Таблиця Б.1


Потужність трансформаторів, кВА

,Ом


100

160

250

400

630

1000

0,26

0,16

0,1

0,06

0,04

0,02822

Для проводів або жил кабелю


,

де — сумарний активний опір фазного та нульового проводів, Ом;

- індуктивний опір фазного та нульового проводів або жил кабелю, Ом.

Активні опори проводів та кабелів наведені в табл. Б.2, індуктивні - в табл. Б.З

За ПУЕ чинність плавкої вставки запобіжника чи автоматичного вими­кача забезпечується, якщо


,


де — номінальний струм спрацювання плавкої вставки або автоматичного вимикача. А;

К=3 – для плавких вставок, К=1,25 та К= 1,4 – для автоматичних вимикачів з номінальним струмом понад 100 А та до 100 А.


Таблиця Б.2


Переріз, мм2

Проводи та кабелі
Мідні, Ом х км

Алюмінієві, Ом х км

1


18,91,5

12,62,5

7,55

12.6

4

4,56

7,9

6

3,06

5,26

10

1,84

3,16

16

1,20

1,98

25

0,74

1,28

35

0,54

0,92

50

0,39

0,64

70

0,28

0,46

95

0,2

0,34

120

0,17

0,27

150

0,158

0,21

185

0,123


0,17

240

0,103

0,132

23


Таблиця Б З


Переріз, мм2

Кабельні лінії на напругу до 1 кВ

Ізольовані

проводиВ трубі

На роликах

1-2,50,11

0,28

4-6

0,09

0,1

0,24

10-25

0,07

0,09

0,21

35-70

0,06

0,08

0,19

95- 120

0,06

0,08

0,18

150-240

0,06

0,08

0,18
 1. Розрахунок заземлюючих пристроїв


Мета даного розрахунку – визначити кількість і розміри заземлювачів та скласти план їх розміщення заземлювачів й заземлюючих провідників.

Вхідні дані: напруга установки, режим нейтралі мережі, питомий опір ґрунту, план розміщення обладнання, що заземлюється, характеристика природних заземлювачів.

Порядок розрахунку такий:

1.Допустимий опір заземлюючого пристрою за ГОСТ 12.1.030 81.

2.Розрахунковий питомий опір грунту (за допомогою табл. Б.4 або вимірів), Ом*см


,


де - коефіцієнт сезонності.

3. Опір струму розтікання природних заземлювачів (виміром або розрахунком).

4. Якщо , то паралельно підключити штучні заземлювачі з опо­ром, Ом,
24

Якщо природні заземлювачі відсутні, то .

5.Вибрати матеріал, тип і розміри заземлювачів. У більшості випадків — це вертикальні електроди, що з'єднуються горизонтальною смугою.

6.Розрахувати опір розтіканню струму одного заземлювача.

7.Визначити необхідну кількість паралельно з'єднаних заземлювачів

,де коефіцієнт екранування вертикальних електродів (визначається за табл. Б.5).


Таблиця Б.4


Ґрунт

Питомий опір, Ом*см

Грунт

Питомий опір, Ом*см

Торф

2000

Пісок вологий

50000

Чорнозем

3000

Гравій, щебень

200000

Садова земля

5000

Пісок сухий

250000

Глина.

6000

Кам'янисті грунти

400000

Суглинок

10000

Граніт, вапняк

1,1*1011

Ліс

25000

Піщаник, кварцит
Супісок

3000


Таблиця Б.5Кількість заземлювачівВідношення відстаней між електродами

до їхньої довжини, електроди розміщені

В ряд

За контуром

1

2

3

1

2

3

2

0,85

0,91

0,944

0,73

0,83

0,89

0,69

0,78

0,85

6

0,65

0,77

0,85

0,61

0,73

0,80

10

0,59

0,74

0,81

0,56

0,68

0,76


20

0,48

0,67

0,76

0,47

0,63

0,71

400,41

0,58

0,66следующая страница >>