litceysel.ru
добавить свой файл
1
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ОГОЛОШУЄ

прийом до аспірантури (ад'юнктури)

на 2009-2010 навчальний рік з відривом та без відриву

від виробництва за науковими спеціальностями:

Факультет кібернетики


(проспект академіка Глушкова, 2, корпус 6, тел. 259-01-49)

01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики;

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи;

01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (до ад'юнктури офіцери Збройних Сил України віком до 40 років, що перебувають на дійсній військовій службі ), які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Вступники до ад'юнктури повинні мати досвід практичної роботи у військах на відповідних посадах не менше двох років після закінчення вищого навчального закладу.

Підготовка в аспірантурі (ад'юнктурі) університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням (підготовка в ад'юнктурі здійснюється тільки за рахунок коштів Міністерства оборони України);

 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення.


Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:


Вступники до аспірантури (ад'юнктури) подають на ім'я ректора університету такі документи:
 1. заяву (для ад'юнктів - рапорт);


 2. особовий листок з обліку кадрів (для ад'юнктів - службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

 3. 2 фотокартки 3x4;

 4. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

 5. наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;

 6. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-о;

 7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);

 8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

 9. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

 10. направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;

 11. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);

 12. довідку з постійного місця проживання.


Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.

Заяви про прийом до аспірантури (ад'юнктури) з усіма зазначеними вище документами приймаються на відповідних факультетах, в інститутах з 25 серпня по 4 вересня 2009 року щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до 17-00.


Вступні випробування проводяться з 11 вересня по 18 вересня 2009 року.

Допуск до вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури), надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Магістри - випускники 1997-2009 років Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримали диплом з відзнакою і рекомендовані до вступу в аспірантуру (ад'юнктуру) рішенням Вченої ради факультету, інституту можуть бути зараховані до аспірантури (ад'юнктури) за результатами співбесіди з обраної наукової спеціальності. Якщо за результатами співбесіди вони не рекомендуються до зарахування в аспірантуру, то мають право складати вступний іспит з спеціальності на загальних підставах.

Всі інші вступники до аспірантури (ад'юнктури) університету складають вступний іспит з спеціальності в обсязі навчальної програми державного іспиту для магістрів або спеціалістів відповідної наукової спеціальності, затвердженої Вченою радою університету.

Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та реферат.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад'юнктури) мають вступники:


 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

 • які успішно закінчили магістратуру;

 • склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Вступники до аспірантури, які не пройшли законкурсу, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.


Аспіранти (ад'юнкти), які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:


 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

 • іногородні аспіранти та ад'юнктина підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;

 • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Взаємозобов‘язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) з відривом від виробництва не перевищує 3 років, без відриву від виробництва - 4 років.

Початок навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) з 01 жовтня 2009 року.


Телефони для довідок:

аспірантура: (044) 239-33-37; (044) 239-31-40; ад'юнктура: (044) 259-01-17 (145)