litceysel.ru
добавить свой файл
1

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:
повне найменування

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»

місцезнаходження

Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Боков Ігор Миколайович, головний інженер, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5

тел: (044)501-30-78, факс: (044)249-70-33.

3. Інформація про предмет закупівлі:


найменування предмета закупівлі


Код 33.10.*– устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (пересувна ангіографічна система)

вид предмета закупівлі

ДК 016-97 - 33.10.11.150 – апаратура рентгенівська,/ яка застосовується в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії (пересувна ангіографічна система).

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце поставки: DDP- 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5 (Інкотермс-2000). Кількість: одна система.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Жовтень - грудень 2010 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів.

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до доларах США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Формула (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку:


Цтгрн=Цтдол х К, де

Цтгрн – ціна за одиницю товару в гривні;

Цтдол – ціна за одиницю товару в доларах США, згідно цінової пропозиції;

К - офіційний курс гривні до долару США, встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У формі пропозиції конкурсних торгів (додаток 2) учасник має зазначити ціну по кожному лоту своєї пропозиції.

Ціна зазначається у національній валюті України на умовах поставки DDP- 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5 (Інкотермс-2000)

Закупівля здійснюється за цінами, які не можуть перевищувати граничних рівнів цін (надбавок), встановлених законодавством України.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником викладаються українською та англійскою мовами. Тексти автентичні, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи (в тому разі інформація щодо підтвердження відповідності товару вимогам документації), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи учасника торгів.


Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію англійською мовою та надати переклад українською мовою (чи російською по документам, вказаним у ч.3 цієї статті) завірений підписом уповноваженої особи учасника торгів та печаткою (за наявністю).


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації

конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2289-17).


Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чиним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі в цілому. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання цих документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:

-повне найменування і місцезнаходження замовника;

-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

-повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")

Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог цього розділу, такий конверт не приймається і повертається відправнику.


Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких були зроблені окремі записи або правки, посвідчуються підписом уповноваженої особи Учасника та скріплюються надписом «виправленому вірити».

До конверта вкладається опис всіх наданих документів з приміткою «Копія» або «Оригінал».

У випадку, якщо згідно цієї документації передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені надписом «З оригіналом згідно» та посвідчені підписом уповноваженої особи учасника.

У випадках, окремо передбачених цією документацією, письмові документи подаються учасниками у вигляді нотаріально посвідченої копії. Якщо документацією не передбачено можливості надання копій, учаснику слід надавати оригінал відповідного документу.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Для прийняття участі у торгах на закупівлю товару учаснику слід підготувати та подати Замовнику пропозицію, що відповідає вимогам цієї документації.

Пропозиція, що подається учасником, повинна складатися з:

1. комерційної частини;

2. технічної частини.

Комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити:

1.Форму пропозиції конкурсних торгів. Форма пропозиції конкурсних торгів оформлюється відповідно до додатку 2 цієї документації, заповнюється з урахуванням вимог цієї документації та засвідчується підписом уповноваженої особи учасника.

2. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів. Якщо особа виступає від імені учасника згідно статуту (чи іншого установчого документу), то учасник надає копію статуту, або завірену власною печаткою виписку зі статуту чи іншого установчого документу; завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п. або копію довіреності керівника учасника та інше). Якщо повноваження особи підтверджуються дорученням, учасник надає оригінал доручення.


3. Документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення вимагається замовником).

4. Документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям відповідно додатоку 1 цієї документації.

5. Відомості, викладені у довільній формі про керівництво та інших осіб, уповноважених представляти інтереси учасника (ім’я по-батькові, контактний телефон).

6. Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю згідно пункту 2 розділу VI цієї документації та підписані уповноваженою особою учасника.

Технічна частина тендерної пропозиції повинна містити інформацію про відповідність запропонованого товару встановленим вимогам, згідно частини 7 цієї документації. та таблиці комплектації та відповідності медико-технічним вимогам згідно Додатку 4 цієї документації.

Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених п.2 розділу ІІІ цієї документації, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам документації. Пропозиції, які не відповідають умовам цієї документації, відхиляються.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Тендерне забезпечення не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Тендерне забезпечення не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагалось); погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагалось). Учасники, які не подовжують строк дії своїх забезпечень, вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх пропозицій.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у додатку 1 цієї документації.

Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі комерційної частини пропозиції. Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям наведений у додатку 1 цієї документації. У разі, якщо пропозиція учасника не містить документів, зазначених у додатку 1 до цієї документації, Замовник вважатиме, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику у процедурі закупівлі та відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:


1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником або не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:


1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Відповідно до статті 17 Закону, учасникам необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати копію статуту, завірена нотаріально; оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів; довідку Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Якщо учасник є нерезидентом, відповідні документи повинні бути легалізовані установленим чином (крім випадків, якщо чинним законодавством встановлено звільнення від легалізації); довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (довідка надається в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника).


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Запропонований учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:

- медичне обладнання повинно бути зареєстровано в Україні;

- запропоноване медичне обладнання повинно відповідати медико-технічним вимогам та комплектації, згідно Додатку 4 до цієї документації;

- гарантійний термін обслуговування - не менше року з моменту інсталяції;

- учасник, який постачає «Пересувну агіографічну систему» повинен мати сервісний центр з ліцензію Комітету ядерного регулювання України на право роботи із джерелами іонізуючого випромінювання.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути наведена наступними документами:

- копією, завіреною підписом уповноваженої особи учасника та печаткою (за наявності), Свідоцтва про державну реєстрацію в Україні Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукціх у системі охорони здоров`я МОЗ України;

- копією, завіреною підписом уповноваженої особи учасника та печаткою (за наявності), ліцензії Комітету ядерного регулювання України на право роботи із джерелами іонізуючого випромінювання;

- інформаційні матеріали на продукцію, що пропонується (каталоги виробника, буклети, ліфлети, статті з наукових видань (допускається на російській мові), інструкції по застосуванню), що підтверджують відповідність предмету закупівлі медико-технічним вимогам;

- копія сертифікату відповідності якості виробництва вимогам ISО.

Учасники повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:


- оригінал гарантійного листа виробника (уповноваженої особи виробника, представництва, філії виробника – якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується гарантійний термін обслуговування (не менше року з моменту інстоляції), - наявність сертифікованого виробником персоналу, гарантія на інстоляцію обладнання та навчання персоналу Замовника сертифікованими спеціалістами виробника по товару, який є предметом закупівлі цих торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де опубліковане це оголошення, а також назву предмету закупівлі, згідно оголошення. Тендерна пропозиція, що не містить передбачених документів та/або не відповідає пункту 7 розділу ІІІ цієї документації, вважається такою, що не відповідає умовам цієї документації.


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Лоти не передбачаються

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагалось). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5, планово-економічний відділ.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

20 жовтня 2010 року, до 10 год. 00 хв. за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5, зал вченої ради

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів


20 жовтня 2010 р. о 12 год.00 хв. за київським часом.

3. Процедура розкриття

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, або інший документ, який згідно з законодавством України посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.


Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )

Пропозицією, що відповідає вимогам документації, вважається пропозиція, що узгоджується з усіма умовами цієї документації. Якщо пропозиція визнана такою, що не відповідає вимогам документації, вона відхиляється й не може згодом приводитись у відповідність.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Першим етапом оцінки є перевірка відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, наведеним у додатку 1 та пунктам 6 і 7 розділу ІІІ цієї документації. За результатами цього етапу пропозиції учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відхиляються згідно пункту 3 розділу IV цієї документації.


На наступному етапі здійснюється перевірка наданих учасниками пропозицій вимогам документації. До оцінки пропозицій може бути залучена при необхідності робоча група експертів склад якої затверджує головою закладу Замовника своїм наказом. Рекомендації робочої групи враховуються під час визначення переможця процедури закупівлі. Пропозиції, що не відповідають умовам документації відхиляються відповідно до ст.29 Закону.

Замовник здійснює оцінку усіх не відхилених пропозиції згідно критеріїв та методики оцінки відповідно до Додатку 3 цієї документації.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється


3. Інша інформація

Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій формі. Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

Замовник має право передавати учасникам будь-яку інформацію щодо торгів електронною поштою (на зазначену учасниками електронну адресу) з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються законодавством.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу дії, рішення, бездіяльності Замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і в наслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.


Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому Законом.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Додатком 1 та пунктами 6 і 7 розділу ІІІ цієї документації; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону( 2289-17 )

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом ( 2289-17 ); - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.


Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця Замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції, а іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції обов`язково публікується, згідно статті 10 Закону.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

1. Постачальник зобов'язується своєчасно поставляти та передавати у власність Замовника "Товар" в асортименті, кількості та за цінами, що зазначені у Специфікації , яка розроблена на підставі акцептованої пропозиції конкурсних торгів, та є невід'ємною частиною даного Договору, а Замовник – прийняти і оплатити «Товар».

Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків Замовника.

Постачальник передає у власність Замовника товар на умовах DDP-Україна (Інкотермс-2000).

2. Валютою договору є гривня України.

3. Умови договору не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Примітка: ціна на момент укладання договору не повинна відрізнятися від ціни, зазначеної у тендерній пропозиції учасника-переможця процедури закупівлі.

4. Оплата здійснюється згідно чинного законодавства.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється по факту поставки чи протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі.

5. Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 30 календарних днів після подачі заявки.


6. Місце поставки товару: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5.

7. Термін поставки: жовтень-грудень 2010 року.

8. Термін придатності товару (за наявністю) – не менше 12 місяців на момент поставки.

9. Гарантійний термін обслуговування не менше року з моменту інстоляції.

10. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

11. Товар, що постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам документації конкурсних торгів.

12. Медичне обладнання повинно бути зареєстровано в Україні.

13. Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською чи російською мовою, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів гарантійного обслуговування, найменування, виробника.

14. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2010р., але до повного виконання зобов’язань.

15. Замовник має право контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

17. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором.

18. Бюджетні зобов’язання замовника за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом ( 2289-17 ), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


Додаток 1

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям *

1.Наявність обладнання та матеріально-технічної базі

Копії документів, що підтверджують наявність у учасника власного чи орендованого автотранспорту та складів.

Примітки:

1 Наявність у учасника власного автотранспорту може бути підтверджена копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або ліцензійних карток.

2 Наявність у учасника орендованого автотранспорту може бути підтверджена копіями договорів оренди транспортних засобів або договорів про надання послуг з транспортування, з обов’язковим документальним підтвердженням наявності у іншої сторони договору транспортних засобів.


2.Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Лист у довільній формі з переліком працівників (П.І.Б) з вищою та середньою медичною, технічною, економічною, юридичною освітою.

3.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Таблиця у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою з переліком основних договорів з лікувальними закладами України на поставку товарів медичного призначення за останні два роки.

4.Наявність фінансової спроможності

1. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою(за наявності) копія балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період (Форма №1 та Форма №2).

2. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою(за наявності) копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (Форма №3).

4. Оригінал довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

* Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

** У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) учасника торгів.

*** Учасник нерезидент повинен надати документи зазначені у таблиці з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності не наданого документа.

Додаток 2

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Уважно вивчивши тендерну документацію, цим подаємо на участь у торгах свою тендерну пропозицію:

1. Повне найменування учасника (зазначається згідно статутних документів)
2. Юридична та фактична адреса учасника
3. Код ЄДРПОУ учасника (за наявності)
4. Телефон (факс), е-mail
5. Номер оголошення про заплановану закупівлю, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
6. Гарантійний термін обслуговування товару з моменту інстоляції
Далі учасник заповнює нижченаведену таблицю

назва обладнання згідно документації конкурсних торгів

№ п/п

Код за каталогом

Опис компонентів специфікації предмету закупівлі

Торгова назва, виробник, країна


Од. виміру

КількістьЗагальна вартість пропозиції (без ПДВ)_________________________________________грн.__коп.

2. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом не менше ніж 90 днів з дня її розкриття, встановленого Вами. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, але не раніше ніж 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель повідомлення про акцепт і виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю.

4. Цим підписом ____________________ безумовно і беззастережно засвідчує свою згоду з усіма

(вказати назву учасника)

положеннями документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та безумовно погоджується на виконання всіх вимог, передбачених документацією.

Уповноважена особа ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток 3


Критерії та методика оцінки пропозицій учасників

Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступного критерію:

Ціна пропозиції при досягненні заявлених характеристик товару. Під “ціною” розуміється ціна за лот по запропонованому товару.

Максимально можлива кількість балів по критерію ціна дорівнює 100 балам.


Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиція, ціна лоту якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм ціна.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.


Додаток 4


Таблиця комплектації та відповідності медико-технічним вимогам до предмету закупівлі:


Код - 33.10.1 Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (пересувна ангіографічна система).Призначення устаткування, що входить до складу комплексу
Підтверджуючий документ

Система призначена для спеціалізованих електрофізиологічних ендоваскулярних втручань, а саме: радіочастотні абляції; установка штучних водіїв ритму серця; всі види електрофізиологічних ендоваскулярних діагностичних маніпуляцій.


Наявність


Загальні вимоги
НАЗВА ПАРАМЕТРУ
Підтверджуючий документФірма виробник устаткування

Вказати


Країна виробництва

Вказати


Модель

Вказати


Гарантійний строк експлуатації

Не менше 1 року


Рік виготовлення

Не раніше 2010


Реєстрація в МОЗ України

НаявністьЛіцензія на право роботи із джерелами іонізуючого випромінювання

Наявність


Комплектація і технічні параметри устаткування:
НАЗВА ПАРАМЕТРУ
Підтверджуючий документ
Гентри з С-образною аркою

Монтаж системи

на підлозі


Внутрішній радіус (робоча глибина) С-образної арки, см, не менше

715


Моторизований привід С-образної арки

Наявність


Діапазон горизонтального переміщення С-образної арки мм, не менше

215


Діапазон вертикального переміщення С-образної арки, мм, не менше

500


Діапазон крутневого (wig-wag) обертання, град., не менше

10


Діапазон відстаней від випромінювача (трубки) до приймача (детектора), мм

760ЕОП

Кількість форматів перемикання поля огляду, не менше

3
Формат 9'' (23см)


Наявність


Формат 7'' (16см)

Наявність


Формат 5'' (12см)

НаявністьВисоковольтний генератор

Максимальна потужність, кВт, не менше

18


Максимальна напруга, кВ, не менш

120


Максимальна сила струму на трубці, мА, не менше

150Рентгенівська трубка і система колімації

Кількість фокусних плям, не менше

2


Розмір фокусної плями в режимі скопії, мм

0,3


Розмір фокусної плями в режимі графії, мм

0,6


Максимальне навантаження при малому фокусі, кВт, не менше

6


Максимальне навантаження при великому фокусі, кВт, не менше

25


Теплоємність анода, тис. теплових одиниць, не менше

300

Система цифрової обробки

Максимальна швидкість збору даних, кадр/сек., не менше

8


Матриця зображень для режиму рентгеноскопії, не менше

1 000 х 1 000


Максимальна теплоємність системи з використанням подвійного охолодження, тис. теплових одиниць, не менше

4320Інтерфейс користувача та монітори в рентгенопераційній

Розміщення моніторів у рентгенопераційній на рухливій поворотній підлоговій основі

Наявність
Тип моніторів


РК


Два ч/б медичних спеціалізованих безблікових монітори з діагоналлю не менше 19"

Наявність


Роздільна здатність моніторів, не менше

1280

x1024


Максимальна яскравість рентген-моніторів, Кд/м2, не менше

900Додаткове й допоміжне устаткування

Автоматична система подвійного охолодження: форсоване повітряне+рідинне

Наявність

Інжектор автоматичний, з можливістю програмувального введення рентген контрастних речовин


Можливість


Комплект додаткових акумуляторних батарей для стабілізації напруги й можливості завершення дослідження при повному припиненні електропостачання

Наявність


Рентгензахистні фартухи для персоналу

4 комлекти


Блок просвинцьованого скла

Розмір 900 х 1000 мм


Вимоги до операційного столу для проведення ангіографічних досліджень

Даний стіл повинен бути призначений для виконання операцій на кровоносних судинах та інших операцій, які потребують нагляду за пацієнтом під час операції за допомогою С-образної арки.

Ложе повинно бути вироблене з вуглеводистого волокна (карбонове волокно), яке забезпечує ідеальне рентгенівське проникнення і допомагає отримувати дуже чисте зображення області дослідження. В ложе стола не повинно бути жодного металевого елемента в зоні дослідження. Стіл повинен давати можливість точного позиціонування в осях Х і Y («плаваюче ложе стола»), завдяки області прозорості і ідеальним параметрам рентгенівської прозорості, стіл повинен забезпечувати найкращі умови для проведення операцій в області інвазивної хірургії і неінвазивної хірургії і надавати можливість отримання рентгенівських знімків і С-подібного моніторингу по всій робочій довжині поверхні стола під час операції. Стіл повинен гарантувати абсолютну свободу вибору області дослідження і забезпечувати свободу оберту С-подібної арки (360 градусів).


Всі зовнішні елементи основи стола повинні бути виготовлені з кислостійкої нержавіючої сталі. З‘ємний антистатичний матрац виготовлений з пенополіуретана. Продольне і бокове переміщення з можливістю точної установки в вибраному положенні виконується за допомогою електромеханічної системи з регулюванням швидкості.

Необхідні технічні показники
Назва параметру

Значення

Підтверджуючий документПовна довжина плити стола, не менш

2440 мм


Ширина плити стола, не менш

597 мм


Мінімальна висота плити від підлоги, не вище

810мм


Максимальна висота плити від підлоги, не менше

1050 мм

Кут бокового нахилу, не менше


± 23°


Продольне переміщення плити, не менше

± 480 мм


Горизонтальне переміщення, не менше

± 170 мм


Еквівалент по алюмінію, не більше

0,7 мм


Вага стола, не більше

250 кг


Допустиме навантаження, не менш

135 кг


Живлення

24 вольт


Час зарядки акумулятора, не більше

12 годин
Час роботи без зарядки акумулятора, не менше

60 годин


Коммутатор

вбудований


Потужність при піковому навантаженні, не більш

120 ватт


Живлення для зарядки акумулятора

220 V